Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0527/2007/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0527/2007/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

12.12.2007

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om östra Tchad

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0527/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0527/2007
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om östra Tchad

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare årliga resolutioner om mänskliga rättigheter i Tchad,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om ESFP-insatser i Tchad och i Centralafrikanska republiken,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1778 av den 25 september 2007, med bestämmelser om utplaceringen av en multidimensionell internationell närvaro i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken, med bland annat ESFP-insatsen EUFOR Tchad/RCA,

–  med beaktande av den gemensamma åtgärd som antogs av rådet den 15 oktober 2007 om EUFOR Tchad/RCA,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1769 av den 31 juli 2007 om inrättandet av en gemensam FN/AU-styrka i Darfur (UNAMID) för en inledande period på 12 månader,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet,

–  med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Måndagen den 26 november 2007 dödades hundratals tchadiska rebeller av Tchads armé vid landets östra gräns och måndagen den 3 december inledde Tchads armé en ny offensiv gentemot de tchadiska rebellstyrkorna.

B.  En väpnad strid återupptogs mellan Tchads armé och rebellgrupperna från unionen för demokrati och utveckling (UFDD) och styrkan för förändring (RFC) efter det att ett bräckligt fredsavtalet hade uppnåtts i slutet av november. Rebellgrupper, regeringstjänstemän och utländska observatörer bekräftar alla att de strider som har ägt rum sedan den 26 november har varit de värsta i Tchad sedan president Deby tog makten i december 1990.

C.  Cirka 238 000 flyktingar från Sudan, 44 600 flyktingar från Centralafrikanska republiken och 170 000 internflyktingar lever i tolv flyktingläger vid Tchads östra gräns till Sudan.

D.  FN:s flyktingkommissarie utfärdade tisdagen den 4 december en varning för att de senaste tio dagarnas upptrappning av striderna i östra Tchad mellan regeringsstyrkor och rebeller har begränsat tillträdet till de läger där hundratusentals flyktingar och internflyktingar lever och ökat spänningarna i området.

E.  Striderna skadar Världslivsmedelsprogrammets insatser i östra Tchad, vilket resulterat i att programmet hindras tillträde till en del flyktingläger och livsmedelsleveranserna till andra läger försenas. Striderna i närheten av Farchana, där tre flyktingläger är belägna, har gjort de humanitära insatserna särskilt svåra. En av Världslivsmedelsprogrammets lastbilar lastad med livsmedel från programmet har vid minst ett tillfälle attackerats av beväpnade banditer.

F.  Striderna har främst koncentrerats till områdena Farchana, Iriba, Biltine och Guereda, norr och öster om den stora staden Abeché, som är basen för hjälpaktionerna till minst tolv flyktingläger. Säkerheten i områdena i närheten av flyktinglägren söder om Abeché, till exempel Gos Beida, har också försämrats.

G.  Enligt Internationella rödakorskommittén är väpnade rån och banditverksamhet de största hoten mot den humanitära biståndsverksamheten i regionen, och de militära offensiverna förvärrar kriminaliteten. Den utökade banditverksamheten i östra Tchad tvingar de humanitära organisationerna att reducera sina personalstyrkor och insatserna i viktiga städer, vilket ytterligare begränsar deras möjlighet att leverera det ytterst välbehövda humanitära biståndet.

H.  Tchads president Idriss Deby avskedade nyligen försvarsminister Mahamat Nour Abdelkerim (ledare för den enade fronten för förändringar), vilket vittnar om spänningar och oro på regeringsnivå.

I.  Den 15 oktober 2007 antog rådet en gemensam åtgärd om EU-insatsen EUFOR Tchad/RCA, som ska bidra till att skydda civila i fara, särskilt flyktingar och internflyktingar, underlätta leveransen av humanitärt bistånd och förbättra de humanitära biståndsarbetarnas rörlighet genom att hjälpa till med att förbättra säkerheten i insatsområdet, bidra till att skydda FN:s personal, anläggningar, installationer och utrustning och garantera säkerhet och fri rörlighet för FN:s personal och personal med anknytning till FN.

 

J.  Utplaceringen av EUFOR Tchad/RCA-insatsen, som skulle ha verkställts före slutet av november, flyttas gradvis fram. Man varnade för att rebellgrupperna på nytt skulle bli mer rörliga och aktiva i regionen så snart regnperioden upphört i slutet av oktober. Chefen för Tchads underrättelsetjänst har anklagat Sudan för att väpna rebellerna.

K.  Den interna instabiliteten i Tchad, tillsammans med den osäkra situationen i gränsområdet i östra Tchad, i Darfur och i Centralafrikanska republiken, kommer också att inverka negativt på EUFOR Tchad/RCA-insatsen när den har utplacerats.

L.  Den internationella oron över konflikten har ökat sedan UFDD (unionen för demokrati och utveckling), en annan rebellgrupp, hotade med att anfalla den franska styrkan eller varje annan utländsk styrka som ingår i EUFOR Tchad/RCA-insatsen.

M.  Krigsbrott i form av sexuellt våld, bland annat våldtäkter som ett krigsredskap, förekommer allmänt i flyktinglägren och på andra ställen i detta konfliktområde där kvinnor och flickor är mest utsatta för övergrepp.

1.  Europaparlamentet betonar att de senaste våldshandlingarna och oroligheterna i Tchad tydligt visar att EUFOR Tchad/RCA-insatsen måste utplaceras utan ytterligare fördröjningar. Parlamentet understryker att EU:s medlemsstater och FN är ansvariga för att skydda flyktingar och internflyktingar i denna region. Parlamentet betonar att dessa styrkor måste förfoga över och utnyttja alla nödvändiga medel för att skydda civila i fara i full överensstämmelse med de internationella mänskliga rättigheterna och folkrätten.

2.  Europaparlamentet beklagar dock att EU-insatsen fortfarande saknar den utrustning som behövs för att trupperna ska kunna fullfölja sina uppdrag, till exempel helikoptrar och sjukvårdsutrustning.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att leva upp till det politiska beslut som fattats och att ställa mer trupper till förfogande för EU-insatsen, liksom finansiellt, logistiskt och luftburet stöd, bland annat nödvändigt antal helikoptrar så snart som möjligt. Parlamentet understryker att EU:s utrikespolitiska trovärdighet på internationell nivå står på spel om unionen inte kan mobilisera tillräckliga trupper och skaffa nödvändig utrustning så att insatsen kan bli operativ.

4.  Europaparlamentet upprepar vikten av att de europeiska styrkorna bevarar sin neutralitet och att det finns potentiella risker med att styrkan betraktas som en franskledd insats. Parlamentet uppmanar därför övriga medlemsstater att ställa betydande trupper till förfogande och EUFOR uppmanas att inleda en omfattande informationsstrategi för att betona sin neutralitet inför lokalbefolkningen.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att löpande underrätta parlamentet om pågående initiativ (till exempel inom Europeiska försvarsbyrån) för att avhjälpa resursbristerna inom nyckelområden, särskilt när det gäller helikoptrar och sjukvårdsenheter, och att lägga fram gemensamma förslag till kort- och långsiktiga lösningar som garanterar tillgången till sådana resurser av såväl humanitära skäl som för ESFP-ändamål.

6.  Europaparlamentet understryker Darfurkrisens regionala dimension och det akuta behovet av att tackla krisens destabiliserande effekter på den humanitära och säkerhetsmässiga situationen i grannländerna, och upprepar att parlamentet är berett att genomföra denna militära överbryggande insats från EU:s sida till stöd för en multidimensionell FN-närvaro.

 

7.  Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 26 september 2007 där man stöder inledandet av en ESFP-insats i östra Tchad och i norra Centralafrikanska republiken, och uppmanar rådet och kommissionen att påskynda beslutsprocessen för att inleda denna insats i syfte att säkra att den första utplaceringen av soldater börjar före utgången av året och att insatsen blir fullt operativ i februari eller början av mars nästa år.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens anslag på över 50 miljoner euro för denna insats, inklusive 10 miljoner euro från stabilitetsinstrumentet för FN:s utbildning av poliser inom ramen för detta fredsbevarande uppdrag. Parlamentet påpekar att detta visar att det finns en samstämmig interinstitutionell EU-strategi för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

9.  Europaparlamentet beklagar att Sudans president insisterar på att UNAMID, som EUFOR Tchad/RCA ska stödja, uteslutande bör vara afrikansk, vilket strider mot relevant resolution från FN:s säkerhetsråd. Parlamentet betonar också behovet av att påskynda utplaceringen av denna FN/AU-fredsbevarande styrka för Darfur. Parlamentet uppmanar Sudans regering att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och föreslår att man inkluderar i styrkans mandat att eftersöka och gripa de personer som ICC utfärdat en arresteringsorder mot.

10.  Europaparlamentet konstaterar en upptrappning av avsiktliga och målinriktade anfall mot civilbefolkningen av Janjaweed-milisen från Sudan och av lokala arabiska och vissa icke-arabiska grupper från Tchad. Parlamentet noterar omfattningen av det könsbaserade våldet och de förföljelser, hot och våldtäkter som med full straffrihet pågår i regionen. Parlamentet uppmanar Tchads myndigheter att utreda rapporterna om våldtäkter och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att ställa förövarna inför rätta.

11.  Europaparlamentet understryker särskilt frågan om sexuellt utnyttjande i detta konfliktområde och betonar vikten av att medlemsstaternas styrkor som deltar i UNAMID och EUFOR Tchad/RCA uppmärksammas på detta våld och att de antar ett förhållningssätt som tar hänsyn till jämställdhetsdimensionen i alla skeden av kampen mot sexuellt våld i samband med konflikter, inbegripet utbildning för att tillmötesgå offrens särskilda behov. Parlamentet betonar att de länder som bidrar med trupper och poliser till fredsbevarande uppdrag bär ansvaret för att säkra att strikta uppförandekoder följs och att lämplig utbildning tillhandahålls samt att ansvar utkrävs för sexuellt våld. Parlamentet noterar att ökningen av kvinnors deltagande i de fredsbevarande uppdragen har visat sig bidra dels till bättre förbindelser med lokalsamhällena, dels till bättre uppförande hos den fredsbevarande personalen.

12.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över biståndsarbetarnas rapporter om att både rebeller och regeringen har besökt flyktingläger för att rekrytera barn till sina trupper.

13.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att verka för en omfattande fredsprocess, och att använda både påtryckningar och incitament för att uppmana samtliga parter att återvända till förhandlingsbordet och att inleda förhandlingar för att tackla alla aspekter av de konflikter som för närvarande pågår inom Tchad, inbegripet spänningarna mellan regeringen och rebeller och konflikter mellan etniska grupper.

14.  Europaparlamentet uppmanar Tchad att i samarbete med Sudan och Libyen skapa nödvändiga förutsättningar för en långvarig politisk lösning och därmed genomföra fredsavtalet från Sirte, och uppmanar regeringarna i Sudan och Tchad att uppfylla sina skyldigheter enligt Tripoli- och Sirte-avtalen.

15.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över ökningen av den olagliga vapenhandeln och smugglingen av vapen, vilket särskilt gäller olagliga eldhandvapen och lätta vapen.

16.  Europaparlamentet påpekar att inget fredsuppdrag i östra Tchad eller norra delen av Centralafrikanska republiken kan lyckas utan en genuin politisk förlikningsprocess.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, ordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen och Tchads, Centralafrikanska republikens och Sudans presidenter, regeringar och parlament.