Предложение за обща резолюция - RC-B6-0543/2007/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B6-0543/2007/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

12.12.2007

внесено съгласно член 103, параграф 4 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:за ЕС-Китай

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0543/2007
Внесени текстове :
RC-B6-0543/2007
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно среща на най-високо равнище между ЕС и Китай - диалог относно правата на човека между ЕС и Китай

Европейският парламент,

– като взе предвид Съвместното изявление от Десетата среща на най-високо равнище Китай-ЕС, проведена в Пекин на 28 ноември 2007 г.,

– като взе предвид публичното изслушване, проведено на 26 ноември 2007 г. от подкомисията по правата на човека на Европейския парламент, относно „Правата на човека в Китай през периода, непосредствено предшестващ олимпийските игри”,

– като взе предвид кръговете преговори в рамките на диалога между ЕС и Китай за правата на човека, проведени на 17 октомври 2007 г. в Пекин и на 15-16 май 2007 г. в Берлин,

– като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2007 г. относно функционирането на диалога за правата на човека и консултациите с трети държави относно правата на човека[1],

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно диалога между китайското правителство и пратениците на Далай Лама,[2]

като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. относно отношениятамежду ЕС и Китай,[3] както и предходните си резолюции относно Китай,

– като взе предвид насоките на Европейския съюз относно диалога за правата на човека, приети на 13 декември 2001 г., както и оценката на изпълнението на тези насоки, приета на 9 декември 2004 г.,

– като взе предвид своите предишни ежегодни резолюции относно правата на човека в света,

– като взе предвид преустановяването на огъня в името на олимпийските игри, прието от Общото събрание на ООН на 31 октомври 2007 г. (A/RES/62/4), което приканва държавите-членки на ООН да спазват и насърчават мира по време на олимпийските игри,

– като взе предвид шестдесетата годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека,

– като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че след създаването през 1998 г. на механизма за срещи на най-високо равнище между ЕС и Китай отношенията между Китай и ЕС са се развили в голяма степен както политически, така и икономически,

Б. като има предвид, че всяко решение за поставяне начало на диалог за правата на човека се взема въз основа на определени критерии, приети от Съвета, които осезаемо вземат под внимание основните притеснения от страна на ЕС по отношение на положението с правата на човека на място във въпросната страна, реален ангажимент, поет от властите на съответната държава, по отношение на този диалог, за подобряване на положението с правата на човека на място, както и положителното влияние, което диалогът за правата на човека може да окаже върху положението с правата на човека,

В. като има предвид, че олимпийските игри в Пекин през 2008 г. биха представлявали идеална възможност за съсредоточаване на световното внимание върху положението с правата на човека в Китай,

Г. като има предвид, че основа на ЕС и негова дефиниция е придържането към принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните права и принципа на правовата държава; като същевременно припомня, че ЕС счита, че придържането към тези принципи представлява необходимото условие за наличието на мир и стабилност във всяко общество,

Д. като има предвид, че стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от важно значение за отношенията между ЕС и Китай, както и че истинското партньорство трябва да се основава на споделени общи ценности,

Е. като има предвид, че засилването и задълбочаването на отношенията между ЕС и Китай биха могли да спомогнат за развиването на сходни позиции по отношение на действия, насочени към разрешаване на световни проблеми като промяната на климата, сигурността, тероризма и неразпространението на оръжия,

Ж. като има предвид, че не престават обезпокоителните доклади за политически репресии, особено на журналисти, активисти, защитаващи правата на човека, членове на религиозни и етнически малцинства, твърдения за мъчения, широкоразпространено използване на принудителен труд, честа употреба на смъртното наказание и систематично потъпкване на свободата на вероизповеданието, свободата на словото и на средствата за масова информация, включително интернет, както и строгия контрол, упражняван от китайското правителство над информацията, отнасяща се до тибетските райони на Китай, и над достъпа до тях; като има предвид, че следователно е трудно да се определи с точност обхвата на нарушенията на правата на човека,

З. като има предвид, че ангажираността и влиянието на Китай в света са нараснали значително през последното десетилетие, както и че доверието, демократичните ценности и отговорността следва да съставляват основата на взаимоотношенията между ЕС и Китай,

Среща на най-високо равнище между ЕС и Китай

1. приветства Съвместното изявление от Десетата среща на най-високо равнище между ЕС и Китай, по време на която и двете страни отново потвърждават своята ангажираност с развиването на всеобхватно стратегическо партньорство, с цел справяне със световните проблеми, както и по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Китай и по-тясното им сътрудничество, насочено към решаване на широк спектър въпроси;

2. изразява съжаление за това, че Съветът и Комисията отново не успяха да повдигнат твърдо въпросите, свързани с правата на човека, по време на срещата на най-високо равнище между ЕС и Китай, с цел да се придаде повече политическа тежест на проблемите с правата на човека, както и за това, че ЕС не се възползва от възможността с приближаването на олимпийските игри да обърне внимание на сериозните проблеми в Китай с правата на човека;

3. призовава Китай и ЕС да гарантират по-балансирано търговско и икономическо партньорство, което следва да доведе до устойчив растеж и социално развитие, особено в областите, свързани с промяната на климата, околната среда и енергетиката;

4. счита, че пиратството и фалшифицирането на европейския продукти и търговски марки от страна на китайски предприятия представлява сериозно нарушение на международните търговски правила; настоятелно призовава китайските власти да подобрят значително защитата на правата над интелектуалната собственост (ПИС);

5. същевременно призовава за по-висока степен на съгласуваност и последователност между правата на човека от една страна и търговията и сигурността от друга; поради това настоятелно призовава ЕС да гарантира, че подобряването на търговските отношения с Китай зависи от реформите в областта на правата на човека, и призовава Съвета да извърши пълна оценка, в това отношение, на положението с правата на човека, преди да се финализира ново рамково споразумение за партньорство и сътрудничество (РСПС);

6. следователно приветства началото на преговорите по РСПС, което ще включва пълния обхват на двустранните отношения между ЕС и Китай, в т.ч. ефективна и действаща клауза за правата на човека, както и увеличено и засилено сътрудничество по политическите въпроси; отново изтъква своето искане за включване на ЕП във всички бъдещи двустранни отношения между страните, имайки предвид също така, че без официалното одобрение на ЕП не може да съществува никакво РСПС;

7. настоява да не се променя оръжейното ембарго, наложено на Китай от страна на ЕС след събитията на площад Тянанмън, докато не се постигне съществен напредък по въпросите, свързани с правата на човека; припомня на държавите-членки на ЕС, че Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие включва като критерий зачитането на правата на човека в държавата, в която е крайното предназначение на този износ;

8. изразява загриженост относно това, че въпреки многократните твърдения на китайското правителство за намерения за ратифициране на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), ратифицирането все още не е извършено; затова настоятелно призовава Китай без допълнително забавяне да ратифицира и да прилага този пакт;

Диалог относно правата на човека между ЕС и Китай

9. изразява съжаление, че фактите относно правата на човека в Китай остават повод за сериозна загриженост; следователно подчертава необходимостта значително да се усили и подобри диалогът между ЕС и Китай за правата на човека; призовава Съвета да информира Европейския парламент в повече подробности; счита за уместно да се продължи организирането на правния семинар ЕС-Китай относно правата на човека, който предшестваше диалога, с участието на представители на академичната общност и гражданското общество и в тази връзка приветства създаването на Академична мрежа за човешки права между ЕС и Китай съгласно Цел 3 на Европейската инициатива за демокрация и права на човека (IDHR) и призовава Комисията да гарантира, че тази мрежа ще функционира на практика в сътрудничество с Парламента;

10. счита, че темите, обсъждани на последователните кръгове от диалога с Китай, като например ратифицирането на МПГПП, реформата на системата за наказателно правораздаване, включително смъртното наказание, и системата на превъзпитание чрез труд, свободата на словото, особено по Интернет, свободата на печата, свободата на достъпа до информация, свободата на съвестта, мисълта и религията, положението на малцинствата в Тибет, освобождаването на задържаните след събитията на площад Тянанмън, правата на работниците и други права, трябва да продължават да бъдат повдигани в контекста на диалога, по-специално с оглед прилагането на препоръките от предишните диалози, по които е било постигнато съгласие между двете страни, и от семинари по правни въпроси; за тази цел призовава Съвета да обмисли удължаване на времетраенето на диалога и да остави повече време за обсъждане на повдигнатите въпроси; освен това призовава Съвета и Комисията да посветят специално внимание на спазването на конвенциите на Международната организация по труда по отношение по-конкретно на независими професионални съюзи и детски труд;

11. отбелязва ангажимента на Китай да подкрепя Съвета на ООН за правата на човека при изпълнение на неговата функция за работа по въпроси на правата на човека по заслужаващ доверие, обективен и неселективен начин и призовава за засилено сътрудничество със системата на ООН, както и сътрудничество с механизмите на ООН в областта на човешките права и международните стандарти за човешки права, посочени в съответните международни инструменти относно човешките права, включително правата на малцинствата;

12. обръща внимание на необходимостта Китай да позволи свободното изразяване и практикуване на религията и на мисълта; подчертава необходимостта, особено в светлината на обсъжданията между китайски официални лица относно определението за "религия" и особено за "законна религия", от всеобхватен закон относно религията, който отговаря на международните стандарти и гарантира истинска свобода на религията; изразява неодобрение от противоречието между конституционната свобода на убежденията (залегнала в член 36 от конституцията на Китай) и продължаващата намеса на държавата в работите на религиозните общности, по-конкретно по отношение на обучаването, избора, назначаването и политическото индоктриниране на свещенослужителите;

13. изразява съжаление, че шестият кръг китайско-тибетски разговори не е довел до резултати; призовава страните да положат всякакви възможни усилия да продължат диалога и призовава правителството на Китай да се включи в преговори по същество, като взема съответно под внимание исканията на Далай Лама за автономия за Тибет; призовава Китай да се въздържа от натиск върху държави, които имат приятелски отношения с Далай Лама;

14. отново изразява загрижеността си относно сведенията за продължаващи нарушения на правата на човека в Тибет и в другите провинции, обитавани от тибетци, включително мъчения, произволни арести и задържания, погазване на свободата на религия, произволно ограничаване на свободата на движение и изправителна дейност чрез трудови лагери; изразява неодобрение от интензифицирането на кампанията за така нареченото "патриотично образование" от м. октомври 2005 г. в мъжките и женски манастири на Тибет, която принуждава тибетците да подписват декларации, заклеймяващи Далай Лама като опасен сепаратист; призовава Китай да позволи на независими организации достъп до Gedhun Choekyi Nyima, Панчен Лама на Тибет и до неговите родители, както се изисква от Комитета на ООН по правата на детето;

15. призовава Китай като член на Съвета на ООН за правата на човека да изпълни препоръките на специалния докладчик на ООН за мъченията и да отправи постоянна покана към експертите на ООН за посещения в Китай;

16. изразява мнението, че грижата за правата на човека следва да получи много повече внимание при подготовката за олимпийските игри в Пекин; и отново подчертава необходимостта от "уважение към универсалните фундаментални етически принципи" и "насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство," както е записано в членове 1 и 2 на Олимпийската харта;

17. изисква от Международния олимпийски комитет да публикува собствена оценка на спазването от страна на Китай на обещанията, поети през 2001 г., преди игрите да бъдат дадени на Пекин; подчертава отговорността на ЕС за вземане под внимание на подобна оценка, за работа с неговата олимпийска мрежа за създаване на основа за отговорно поведение по време на подготовката, провеждането и периода след края на олимпийските игри;

18. изразява силна загриженост от нарастването в последно време на политическите преследвания, свързани с олимпийските игри, на защитници на правата на човека, журналисти, адвокати, автори на петиции, активисти на гражданското общество, етнически групи като уйгурите и вярващи от всички вероизповедания, особено последователи на Фалун Гонг; призовава китайските органи да освободят тези хора незабавно и да сложат край на подобни нарушения на правата на човека, както и на разрушаването на значителен брой къщи без компенсация, за да се освободи място за инфраструктурата на олимпийските игри;

19. призовава Китай да направи конкретни стъпки за даване на свобода на изразяването и да зачита свободата на печата както по отношение на китайски, така и на чужди журналисти; изразява особена загриженост относно липсата на прилагане на новите разпоредби относно международните журналисти, които работят в Китай, и настоятелно призовава китайските органи веднага да престанат да цензурират и блокират - особено с помощта на мултинационални компании - хиляди новинарски и информационни интернет сайтове, разположени в чужбина, призовава за освобождаване на всички журналисти, потребители на Интернет и кибер-дисиденти, задържани в Китай заради упражняването си на правото на информация; отново призовава китайските органи към мораториум върху екзекуциите по време на олимпийските игри през 2008 г. и към оттегляне на забранителния списък за 42 категории хора;

20. обръща внимание на заключенията на 17 Национален конгрес на Китайската комунистическа партия, проведен през средата на м. октомври 2007 г., на който възникнаха различни гледни точки и откритост относно постигането на по-високи критерии за права на човека в Китай;

21. настоятелно призовава Китай да прекрати продължаващата си подкрепа за режимите в Мианмар и ситуацията в Дарфур;

o

o o

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството на Китайската Народна Република, Националния народен конгрес на Китай, генералния секретар на Обединените нации и на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет.