Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0024/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0024/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

15.1.2008

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o Keni

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0024/2008
Predkladané texty :
RC-B6-0024/2008
Prijaté texty :

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o Keni

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie misie volebných pozorovateľov Európskej únie (EUEOM) v Keni z 1. januára 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Európskej únie v mene Európskej únie o prezidentských voľbách v Keni 8. januára 2008,

–  so zreteľom na usmernenia na vykonanie demokratických volieb uvedené v Africkej charte o ľudských právach a právach národov,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb v Afrike (2002),

–  so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií a na Kódex správania sa medzinárodných volebných pozorovateľov, ktoré boli 27. októbra 2005 slávnostne predstavené na pôde OSN,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou) a zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005, najmä na jej články 8 a 9,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prezidentské a parlamentné voľby sa v Keni konali 27. decembra 2007, do ktorých deväť politických strán nominovalo prezidentských kandidátov vrátane prezidenta Kibakiho zo Strany národnej jednoty a Ralia Odinga z Oranžového demokratického hnutia,

B.  keďže z 210 kresiel v národnom parlamente získali väčšinu dve hlavné politické strany: Oranžové demokratické hnutie pána Odinga obsadilo 99 kresiel a Strana národnej jednoty vedená pánom Kibakim 43 kresiel,

C.  keďže prezidentské voľby v Keni v roku 2007 nesplnili najzákladnejšie medzinárodné a regionálne štandardy demokratických volieb a nasledovali po nich nepokoje, ktoré si vyžiadali viac ako 600 obetí na ľudských životoch,

D.  keďže politické a etnické násilie viedlo podľa informácií úradu OSN pre koordináciu humanitárnych vecí (OGHA) k vysídleniu 250 000 ľudí a jeho následky postihli 400 000 až 500 000 Keňanov, konkrétne v mestách Eldoret, Kericho a Kisumu,

E.  keďže súčasná politická kríza má pôvod v predchádzajúcej Národnej dúhovej koalícii, ktorá zvíťazila vo voľbách v roku 2000, keď páni Kibaki a Odinga súhlasili s rozdelením moci, čo predstavovalo dohodu, ktorá nebola rešpektovaná,

F.  keďže odporúčania monitorovacej misie EÚ z roku 2002 neboli dostatočne zohľadnené, okrem iného v otázke veľkosti a hraníc volebných okrskov pri všeobecných voľbách a odporúčania, že funkčné obdobie komisárov KVK by malo trvať šesť mesiacov od uskutočnenia všeobecných volieb, čo by zvýšilo nezávislosť a profesionalizmus volebného orgánu,

G.  poznamenáva, že pre atmosféru kampane bola typická silná etnicko-politická polarizácia táborov Kibakiho a Odingu vedúca k napätej situácii v ich etnických komunitách,

H.  keďže prezidentské voľby zborili nádeje a očakávania kenského ľudu, ktorý sa plný túžby zúčastnil na volebnom procese, a to vo veľkom počte, pokojne a trpezlivo;

I.  keďže intenzívne diplomatické úsilie vrátane sprostredkovateľskej misie predsedu Africkej únie Johna Kufuora a úsilie štyroch bývalých prezidentov nevyriešilo politickú krízu,

J.  keďže 8. januára Mwai Kibaki pred ukončením medzinárodného sprostredkovateľského procesu jednostranne vymenoval 17 členov svojho kabinetu, čím úspešne zabránil trojstranným rokovaniam a podnietil ODH, aby pokračovalo v masových protestoch,

K.  keďže počas predvolebnej kampane sa všeobecne dodržiavala sloboda združovania sa, ako aj sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania; keďže kampaň však sprevádzali aj etnicko-politické napätia, ktoré prispeli k nestabilite pred voľbami,

L.  keďže medzinárodné spoločenstvo nevenovalo dostatočnú pozornosť tomuto na prvý pohľad skrytému etnickému napätiu a musí ho zohľadniť vo všetkých budúcich snahách o sprostredkovanie pri riešení súčasnej krízy v Keni,

M.  keďže Kenská volebná komisia (KVK) dohliadala nad logistickými a technickými aspektmi volieb, zlepšila prístup k centrám na registráciu voličov a vyškolila pracovníkov vykonávajúcich voľby,

N.  keďže KVK však nepreukázala nestrannosť, transparentnosť a dôvernosť, ktoré sú predpokladom demokratických volieb, čo sa prejavilo nedostatkami v postupe vymenúvania komisárov KVK,

O.  keďže pozorovateľov EUEOM privítali príslušné orgány na volebných miestach, v ktorých sa voľby uskutočnili bez nezrovnalostí;

P.  keďže pozorovatelia EUEOM však nemali povolený prístup tohto druhu do priestorov, v ktorých sa sčítavali hlasy, a keďže dospeli k záveru, že nedostatočná transparentnosť a bezpečnosť výrazne narušili dôveryhodnosť výsledkov prezidentských volieb,

Q.  keďže na niektorých volebných miestach bola zaznamenaná účasť až 90 % voličov a keďže KVK spochybnila tieto nerealisticky vysoké čísla,

R.  keďže EUEOM dospela k záveru, že volebný proces bol vedený regulárne až do sčítania výsledkov, a že parlamentné voľby možno považovať z veľkej časti za úspešné,

S.  keďže EUEOM však dospela k záveru, že proces sčítania hlasov z prezidentských volieb bol nedôveryhodný, a preto vyslovuje pochybnosti o presnosti výsledkov,

T.  keďže podľa Pozorovateľne na ochranu obhajcov ľudských práv boli adresované vyhrážky členom Iniciatívy Keňania za mier s pravdou a spravodlivosťou (KPTJ), čo je koalícia nezávislých mimovládnych organizácií, ktorá vznikla po voľbách s cieľom kritizovať volebné podvody a podporovať slobodu prejavu a združovania sa v krajine;

U.  keďže Keňa sa v rámci dohody o partnerstve AKT – EÚ z Cotonou zaviazala k rešpektovaniu základných občianskych, demokracie založenej na zásadách právneho štátu a transparentného a zodpovedného vládnutia,

1.  odsudzuje tragické straty na životoch a kritickú humanitárnu situáciu a naliehavo vyzýva príslušné orgány a zainteresované strany, aby vykonali všetko pre upokojenie situácie v Kenskej republike a na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a právneho štátu;

2.  podporuje závery misie volebných pozorovateľov EÚ uvedené v predbežnom vyhlásení;

3.  ľutuje, že napriek celkovo úspešným parlamentným voľbám nie je možné považovať výsledky prezidentských volieb za dôveryhodné vzhľadom na mnohé správy o volebných nezrovnalostiach;

4.  odsudzuje skutočnosť, že úradujúci prezident Mwai Kibaki jednostranne vymenoval svoj kabinet, čo vážne naštrbilo úsilie o sprostredkovanie;

5.  vyzýva úradujúceho prezidenta Mwaia Kibakiho, aby dodržiaval demokratické záväzky zakotvené v národnej ústave jeho krajiny a v usmerneniach týkajúcich sa ľudských práv a práv národov uvedených v Africkej charte vzťahujúcich sa na slobodné  a spravodlivé voľby a aby vydal súhlas na nezávislé preskúmanie výsledkov prezidentských volieb; ďalej naliehavo vyzýva kenské orgány, aby uľahčili toto vyšetrovanie s cieľom napraviť situáciu a aby páchateľov týchto nezrovnalostí primäli zodpovedať sa za ich činy;

6.  naliehavo vyzýva kenské orgány, aby za všetkých okolností zaručili fyzickú a psychologickú integritu členov KPTJ a všetkých obhajcov ľudských práv v krajine a aby ukončili všetky formy prenasledovania zamerané proti obhajcom ľudských práv v Keni;

7.  vyzýva obe strany, aby urýchlene vykonali konkrétne nápravné opatrenia prostredníctvom rokovaní; podporuje v tejto súvislosti pokračovanie v sprostredkovateľskom úsilí skupiny afrických bývalých štátnikov, na ktorej čele stojí Kofi Annan, bývalý generálny tajomník Organizácie spojených národov;

8.  vyzýva predsedníctvo Európskej únie a Európsku komisiu, aby zblízka monitorovali sprostredkovateľskú misiu na čele s pánom Annanom a v prípade potreby zabezpečili okamžité pokračovanie tohto sprostredkovateľského úsilia delegáciou Európskej únie na vysokej úrovni, napríklad prostredníctvom spoločnej iniciatívy medzi EÚ a Africkou úniou; vyzýva Európsku komisiu, aby kenským orgánom ponúkla všetku potrebnú technickú a finančnú pomoc v procese nezávislého preskúmania prezidentských volieb, ako aj na opatrenia, ktorých prijatie sa bude považovať za nevyhnutné s cieľom napraviť situáciu;

9.  vyzýva na konkrétne opatrenia na ustanovenie volebnej komisie, ktorá by bola skutočne nestranná a v budúcnosti by dokázala uskutočniť slobodné a spravodlivé voľby lepším spôsobom;

10.  upozorňuje na vyhlásenie predsedu Kenskej volebnej komisie Samuela Kiviuta, ktorý sa dištancoval od výsledkov prezidentských volieb zverejnených v médiách a vyzval na nezávislé vyšetrovanie obvinení z podvodu;

11.  žiada o vykonanie nových prezidentských volieb v prípade, ak nebude možné zorganizovať dôveryhodné a spravodlivé nové sčítanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách prostredníctvom nezávislého orgánu;

12.  ľutuje premrhanie príležitosti, ktorou boli prezidentské voľby v roku 2007, na upevnenie a ďalší rozvoj volebného a širšieho demokratického procesu;

13.  vyzýva vedúcich predstaviteľov politických strán, aby prevzali zodpovednosť za zabránenie ďalšiemu násiliu v krajine a aby prejavili odhodlanie presadzovať zásady právneho štátu a zaručiť dodržiavanie ľudských práv;

14.  je hlboko znepokojený sociálnymi dôsledkami prebiehajúcej hospodárskej krízy a neblahými následkami na sociálno-ekonomický vývoj krajiny a hospodárskymi dôsledkami pre susedné krajiny, ktoré sú z veľkej časti závislé od kenskej infraštruktúry a ktorých humanitárnu situáciu súčasná kríza zhoršuje;

15.  vyzýva kenskú vládu a Komisiu, aby urýchlene zabezpečili humanitárnu pomoc pre presídlencov v rámci krajiny a poskytli potrebných humanitárnych pracovníkov;

16.  vyzýva príslušné orgány na zabezpečenie slobodného a nezávislého informovania masovokomunikačnými prostriedkami a na okamžité obnovenie živého vysielania;

17.  ľutuje vyplatenie rozpočtovej pomoci ERF vláde Kibakiho bezprostredne po voľbách, čo by sa mohlo vnímať ako politická tendenčnosť, a žiada o pozastavenie celej ďalšej rozpočtovej podpory kenskej vláde, kým sa nedospeje k politickému vyriešeniu súčasnej krízy;

18.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Kene, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a predsedom Komisie a Výkonnej rady Africkej únie.