Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0046/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0046/2008

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

  28.1.2008

  ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
  a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o Iráne

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B6-0046/2008
  Predkladané texty :
  RC-B6-0046/2008
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú otázky jadrového programu a ľudských práv, a najmä uznesenia prijaté 13. októbra 2005, 17. novembra 2005, 15. februára 2006 a 25. októbra 2007,

  –  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady, najmä zo 14. decembra 2007,

  –  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1696 (31. 7. 2006), 1737 (27. 12. 2006) a 1747 (24. 3. 2007) o iránskom jadrovom programe,

  –  so zreteľom na pracovný plán MAAE – Irán, na ktorom sa dohodli Irán a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a ktorého cieľom je objasniť otázky týkajúce sa iránskeho jadrového programu (uplatňovanie dohody o zárukách v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) v Iránskej islamskej republike COV/2007/48 (30. 8. 2007) a prílohy INFCIRC/711),

  –  so zreteľom na správy Rady guvernérov MAAE a najmä na správu (GOV/207/58) z 15. novembra 2007 o uplatňovaní dohody o zárukách v rámci ZNJZ a príslušných ustanovení rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 1737 a 1747 o Iránskej islamskej republike,

  –  so zreteľom na hodnotiacu správu amerických spravodajských služieb (US National Intelligence Estimate) o zámeroch a schopnostiach Iránu v oblasti jadrového programu, ktorá bola zverejnená 3. decembra 2007, a na vyhlásenie (tlačová správa 2007/22) generálneho riaditeľa MAAE na túto tému,

  –  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) 61/176 z 19. decembra 2006 a najmä na rezolúciu VZ OSN 62/168 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike, ktorá bola prijatá 18. decembra 2007,

  –  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na trest smrti, ktorá bola prijatá 18. decembra 2007,

  –  so zreteľom na 2. medziparlamentnú schôdzu EP – Irán, ktorá sa uskutočnila v Teheráne v dňoch 7. až 9. decembra 2007,

  –  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže v článku IV ZNJZ je stanovené, že nič v tejto Zmluve sa nesmie vykladať tak, aby sa to dotýkalo neodňateľného práva všetkých zmluvných strán rozvíjať bez diskriminácie a v súlade s článkami I a II tejto Zmluvy výskum, výrobu a využitie jadrovej energie na mierové účely,

  B.  keďže Irán doposiaľ nezastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním a opätovným spracovaním uránu a neratifikoval dodatkové protokoly ZNJZ, ako to vyžadovali rezolúcie BR OSN 16967/2006, 1737/2006 a 1747/2007 s cieľom obnoviť dôveru v úplne mierovú povahu jeho programu,

  C.  keďže generálny riaditeľ MAAE pán El Baradei v poslednej správe (GOV/207/58) z 15. novembra 2007 konštatoval, že bol dosiahnutý pokrok v oblasti implementácie záruk MAAE v Iráne a že Irán poskytol viac informácií o minulých aspektoch svojho nukleárneho programu, keďže však zdôraznil, že je potrebná väčšia spolupráca na vysvetlenie súčasných aktivít vrátane stôp po vysoko obohatenom uráne, ktoré našli inšpektori v jadrových lokalitách, a naliehavo vyzval Irán, aby čo najskôr implementoval dodatkový protokol,

  D.  keďže iránski vodcovia počas rozhovorov so šéfom MAAE Mohamedom El Baradeiom v Teheráne dňa 12. januára 2008 súhlasili s tým, že do štyroch týždňov zodpovedajú na všetky ostávajúce otázky o predchádzajúcich jadrových činnostiach svojej krajiny,

  E.  keďže americké spravodajské služby (US National Intelligence Estimate – US NIE) vo svojej správe zverejnenej 3. decembra 2007 uviedli, že Irán, nehľadiac na obavy týkajúce sa obohacovania uránu a jeho možného budúceho využitia v jadrových zbraniach, po zastavení svojho programu vývoja jadrových zbraní v roku 2003 ho do polovice roka 2007 neobnovil, keďže na základe publikovania tejto správy NIE sa preventívna vojenská operácia proti Iránu do konca volebného obdobia prezidenta USA Busha vylúčila ako možnosť,

  F.  keďže lídri G8 počas výročného samitu, ktorý sa konal od 6. do 8. júna 2007, zdôraznili význam rozvoja a uplatňovania mechanizmu multilaterálneho prístupu k jadrovému palivovému cyklu ako možnej alternatíve k vykonávaniu činností obohacovania a opätovného spracovania na vnútroštátnej úrovni,

  O ľudských právach:

  G.  keďže situácia v Iránskej islamskej republike v otázke uplatňovania občianskych práv a politických slobôd sa počas ostatných dvoch rokov zhoršila, a to najmä po prezidentských voľbách v júni 2005 a napriek tomu, že sa Irán zaviazal k podpore a ochrane ľudských práv a základných slobôd v rôznych medzinárodných nástrojoch o tejto problematike,

  H.  keďže počet popráv v Iráne vrátane popráv neplnoletých, často vykonávaných verejne obesením, sa za posledné roky dramaticky zvýšil, a to najmä v niekoľkých posledných mesiacoch,

  I.  keďže sa potvrdili prípady popráv, často vykonávané na verejnosti obesením či ukameňovaním, mučenia a týrania väzňov, systematického a svojvoľného využívania predĺženého väznenia v samotke, tajného väznenia, uplatňovania krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestania, vrátane bičovania a amputácií, a beztrestnosti za porušovanie ľudských práv,

  J.  keďže sa zosilnili násilné represie voči politickým oponentom, obhajcom ľudských práv, novinárom, blogerom, učiteľom, intelektuálom, ženám, študentom, odborárom a osobám patriacim k náboženským, etnickým, jazykovým či iným menšinám,

  K.  keďže menšiny, ako sú Azerbajdžanci, sufiovia a sunniti, sú stále viac diskriminovaní a prenasledovaní pre svoje náboženské vyznanie alebo etnický pôvod a ich kultúrne a občianske práva sú naďalej potláčané, keďže príslušníci niektorých menšín, ako sú Arabi z oblasti Ahváz, Kurdi a Balúčovia, sú dokonca mučení a popravovaní,

  L.  keďže členovia bahájskeho náboženského spoločenstva nemôžu vyznávať svoju vieru, sú vystavení tvrdým perzekúciám a zbavení takmer všetkých občianskych práv (napr. majetkových práv a prístupu k vyššiemu vzdelaniu) a keďže miesta praktizovania ich náboženstva sú terčom vanadalizmu,

  M.  keďže za účasť na kampani Milión podpisov, ktorej cieľom je zrušenie diskriminačných zákonov voči ženám a predloženie milióna podpisov národnému parlamentu (Madžlísu), sú alebo boli prenasledovaní viacerí aktivisti hnutia za práva žien, keďže Irán ešte stále nie je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

  N.  keďže stovky profesorov prišli o zamestnanie na základe obvinenia, že sú príliš sekulárni, a keďže mnoho študentov bolo zadržaných po protestoch, ako napríklad študenti, ktorí sa zúčastnili demonštrácií pri príležitosti Národného dňa univerzitných študentov 7. decembra 2007,

  O.  keďže registrácia kandidátov do parlamentných volieb do Madžlísu, ktoré sa uskutočnia v marci 2008, skončila 10. januára 2008, ministerstvo vnútra bude oznamovať rozhodnutia od 22. januára a Rada strážcov, ktorá dozerá na platnosť volieb v súlade s ústavou, má právo diskvalifikovať kandidátov,

  O vzťahoch EÚ – Irán:

  P.  keďže globálny dialóg medzi EÚ a Iránom bol prerušený Iránom v decembri 2003 a v rámci dialógu medzi EÚ a Iránom v oblasti ľudských práv sa od júna 2004 neuskutočnilo žiadne stretnutie,

  Q.  keďže vzťahy EÚ s Iránom sa v posledných rokoch zakladali na trojitom princípe charakterizovanom rokovaniami o dohode o spolupráci a obchode, politickom dialógu a dialógu v oblasti ľudských práv a keďže tieto tri aspekty nemôžu byť oddelené,

  O jadrových otázkach:

  1.  znovu potvrdzuje, že riziká šírenia jadrových zbraní v rámci iránskeho jadrového programu sú aj naďalej dôvodom pre vážne obavy EÚ a medzinárodného spoločenstva, ako sa jasne uvádza v rezolúciách BR OSN 1696, 1737 a 1747; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že Irán stále nesplnil svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa zastavenia všetkých činností súvisiacich s obohacovaním a opätovným spracovaním uránu;

  2.  vyjadruje svoju podporu úsiliu EÚ nájsť prostredníctvom rokovaní s Iránom dlhodobé riešenie jadrovej otázky a zdôrazňuje podstatnú úlohu, ktorú bude zohrávať MAAE;

  3.  berie na vedomie dosiahnutý pokrok pri implementácii pracovného plánu MAAE – Irán a opakuje svoje výzvy Iránu, aby obnovil transparentnosť jadrového programu poskytovaním úplných, jasných a spoľahlivých informácií Medzinárodnej agentúre pre jadrovú energiu, aby vyriešil všetky otvorené otázky a odstránil obavy týkajúce sa tohto programu vrátane bodov, ktoré by mohli mať vojenský rozmer, aby plne implementoval ustanovenia dohody o komplexných zárukách vrátane jej subsidiárnych opatrení a ratifikoval a implementoval dodatkový protokol;

  4.  znovu potvrdzuje svoju plnú podporu rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN prijatú na základe článku 41 kapitoly VII Charty OSN; podporuje závery Európskej rady zo 14. decembra 2007; víta dohodu dosiahnutú na stretnutí ministrov zahraničných vecí stálych členských krajín BR OSN a Nemecka a vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP, ktorá sa konala v Berlíne 22. januára 2008, týkajúcu sa nového návrhu rezolúcie o Iráne, ktorý obsahuje ďalšie opatrenia, a skutočnosti, že medzinárodné spoločenstvo zachová spoločný prístup v tejto otázke;

  5.  opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, že riešenie súčasnej eskalácie v jadrovej otázke je možné a nemali by sa zvažovať žiadne vojenské činnosti; vyjadruje podporu úsiliu generálneho riaditeľa MAAE Mohameda El Baradeia vyriešiť všetky nedoriešené otázky s Iránom do marca; vyzýva orgány USA a všetky ostatné zúčastnené strany, aby sa zdržali akýchkoľvek vyjadrení o vojenských možnostiach a politikách na zmenu režimu voči Iránu;

  6.  berie na vedomie nedávne zistenia US NIE v súvislosti s iránskym vojenským a civilným jadrovým programom; domnieva sa, že tieto zistenia potvrdzujú dvojúrovňový prístup politiky EÚ zameraný na presvedčenie Iránu diplomatickou cestou, aby úplne splnil požiadavky MAAE týkajúce sa zanechania prípadného vojenského využitia civilného programu vierohodným a kontrolovateľným spôsobom;

  7.  nalieha preto na Irán, aby bezodkladne vstúpil do nového kola rokovaní o budúcom smerovaní svojho jadrového programu a aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním uránu; žiada USA, aby sa po svojom diplomatickom úspechu v rokovaniach so Severnou Kóreou priamo zúčastnili rokovaní s Iránom spolu s EÚ, pretože USA môžu ponúknuť dodatočné bezpečnostné záruky, najmä v multilaterálnom rámci pod záštitou MAAE vo Viedni;

  8.  vyzýva k uskutočneniu presvedčivých krokov smerom k mnohostrannému jadrovému odzbrojeniu prostredníctvom posilnenia ZNJZ a žiada EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu v snahe dostať sa z mŕtveho bodu, na ktorom v súčasnosti uviazli rokovania o jadrovom odzbrojení;

  9.  zdôrazňuje význam spolupráce s USA, Ruskom, Čínou a neutrálnymi štátmi, aby sa zvážili doplnkové koncepcie s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu s Iránom o jeho jadrových zariadeniach a ich použití, ktorá by zohľadnila bezpečnostné záujmy Iránu;

  10.  domnieva sa, že takáto komplexná dohoda by mala pomôcť vytvoriť udržateľný regionálny bezpečnostný systém zahŕňajúci Indiu, Pakistan a iné jadrové mocnosti, a je presvedčený, že Irán by sa mal ujať svojej zodpovednosti ako regionálneho hráča;

  11.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vážne uvažovalo o vytvorení nového mnohostranného rámca na využitie jadrovej energie a bezodkladne podniklo príslušné kroky na jeho vytvorenie, pričom tento rámec by zabezpečoval dodávky jadrového paliva a zároveň by minimalizoval riziko šírenia jadrových zbraní, ako to navrhuje MAAE;

  O ľudských právach:

  12.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne počas ostatných rokov; vyzýva iránske orgány, aby si plnili svoje záväzky v súlade s medzinárodnými normami ľudských práv a nástrojmi, ktoré ratifikoval Irán, a podporovali všeobecné hodnoty a umožnili všetkým ľuďom vykonávať občianske práva a politické slobody, a pripomína svoje uznesenie o tejto otázke, prijaté 25. októbra 2007;

  13.  rozhodne odsudzuje tresty smrti a popravy v Iráne, najmä tresty uložené mladistvým delikventom a maloletým osobám a/alebo na nich vykonané, a vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali medzinárodne uznávané právne záruky pre maloletých, napríklad Dohovor OSN o právach dieťaťa;

  14.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad dramatickým nárastom represií voči hnutiam občianskej spoločnosti v Iráne v uplynulom roku; vyzýva iránske orgány, aby ukončili tvrdé represie voči obhajcom práv žien, aktivistom kampane Milión podpisov, študentským hnutiam, obhajcom práv menšín, intelektuálom, učiteľom, novinárom, blogerom a odborárom;

  15.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby odstránili tak zo zákonov, ako aj v praxi všetky formy mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestania a aby dodržiavali riadny zákonný proces a skončili s beztrestnosťou prípadov porušovania ľudských práv; naliehavo žiada iránske orgány, aby zmenili a doplnili trestný zákonník s cieľom zmeniť moratórium na ukameňovanie na jeho trvalý zákaz;

  16.  víta rezolúciu VZ OSN prijatú 18. 12. 2007 o moratóriu na trest smrti, ktoré vyzýva na zavedenie celosvetového moratória ako kroku smerom k zrušeniu trestu smrti; žiada Irán, aby uplatnil nedávno prijatú rezolúciu o moratóriu na popravy;

  17.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali medzinárodne uznané právne záruky týkajúce sa príslušníkov náboženských, etnických, jazykových či iných menšín, či už uznaných alebo neuznaných; dôrazne odsudzuje súčasnú neúctu k právam menšín a požaduje, aby príslušníci menšín mohli vykonávať všetky práva, ktoré im zaručuje iránska ústava a medzinárodné právo; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby odstránili tak v zákonoch, ako aj v praxi všetky formy diskriminácie a iných porušovaní ľudských práv voči príslušníkom náboženských, etnických, jazykových či iných menšín vrátane Arabov, Azerbajdžancov, Balúčov, Kurdov, bahájcov, kresťanov, židov, sufiov a sunnitských moslimov; vyzýva najmä na zrušenie de facto zákazu vyznávania bahájskej viery;

  18.  odsudzuje represie voči politickým oponentom, obhajcom ľudských práv, novinárom, blogerom, učiteľom, intelektuálom, ženám, študentom, odborárom a osobám patriacim k náboženským, etnickým, jazykovým či iným menšinám; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby skončili s obťažovaním, zastrašovaním a prenasledovaním týchto občanov a aby bezpodmienečne prepustili všetkých väzňov svedomia;

  19.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pokračovali v sledovaní situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iráne a v prvom polroku 2008 predložili Parlamentu súhrnnú správu o tejto problematike vrátane návrhov projektov, ktoré by sa mohli financovať v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

  20.  vyjadruje podporu všetkým demokratickým politickým silám a občianskej spoločnosti, najmä združeniam žien a študentov, ktoré v Iráne napriek silnejúcim represáliám nenásilne bojujú za demokraciu a ľudské práva;

  21.  očakáva, že iránske orgány prijmú svoju zodpovednosť za postup výberu kandidátov do nadchádzajúcich celoštátnych volieb takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že voľby budú slobodné a spravodlivé;

  O vzťahu EU – Irán:

  22.  zdôrazňuje, že možné budúce uzavretie dohody o spolupráci a obchode medzi Iránom a EÚ závisí od podstatného zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv v Iráne, ako aj od úplnej spolupráce Iránu s MAAE a objektívnych záruk v súvislosti s mierovým využitím jeho jadrového programu;

  23.  žiada Komisiu, aby predložila oznámenie o stave vzťahov EÚ – Irán a ich vyhliadkach a naliehavo vyzýva obe strany, aby opätovne otvorili dialóg o ľudských právach súčasne s rokovaniami o dohode o spolupráci a obchode, ktorú možno uzavrieť, ak Irán dosiahne potrebný pokrok v oblasti ľudských práv a otázke jadrového programu;

  24.  žiada Komisiu, aby zriadila v Iráne delegáciu s cieľom podporovať dialóg s verejnými orgánmi a občianskou spoločnosťou a zintenzívniť kontakty, najmä v oblasti pomoci pre utečencov a boja proti pašovaniu drog;

  25.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre SZBP, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, BR OSN, Komisii OSN pre ľudské práva, predsedovi Najvyššieho štátneho súdu v Iráne a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.