Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0050/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0050/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

28.1.2008

σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0050/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0050/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 7, 29 και 149 της Συνθήκης ΕΚ τα οποία δεσμεύουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου ή εθνικής καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να διακινούνται και να εγκαθίστανται ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, και την οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία, καθώς και την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2007, την οποία δημοσίευσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη ότι, το 2005, ορισμένες χώρες μέλη της ΕΕ, υποψήφιες προς ένταξη χώρες και άλλες χώρες όπου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν σημαντική παρουσία, θέσπισαν τη δεκαετία της ενσωμάτωσης των Ρομά, καθώς και ένα Ταμείο Εκπαίδευσης των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 της Σύμβασης Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το συνεκτικό σχέδιο δράσης το οποίο ενέκριναν τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών και υποψηφίων χωρών της ΕΕ, το οποίο εστιάζεται στη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και Σιντί εντός της περιοχής του ΟΑΣΕ, με το οποίο τα κράτη αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του ότι οι Ρομά και Σιντί είναι σε θέση να διαδραματίσουν πλήρες και ίσο μέρος στις κοινωνίες μας και στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά αυτών,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση την οποία εκπόνησε η Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου σχετικά με την κοινωνική ένταξη των εθνικών μειονοτήτων και την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, με τίτλο "Εθνικές μειονότητες στην αγορά εργασίας -μια επείγουσα έκκληση για καλύτερη κοινωνική ένταξη", και την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή το 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 12-15 εκατομμύρια Ρομά που ζουν στην Ευρώπη, περίπου 10 εκατομμύρια από τους οποίους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίστανται φυλετικές διακρίσεις και σε πολλές περιπτώσεις είναι θύματα σοβαρών διαρθρωτικών διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και πολλαπλών μορφών διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων Ρομά έγιναν πολίτες της ΕΕ μετά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ευρωπαίων Ρομά, με παραδοσιακή παρουσία στην κοινωνία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχοντας συμβάλει σ' αυτήν, είναι διαφορετική από εκείνην των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, γεγονός που δικαιολογεί τη λήψη ειδικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Γ.  εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι οι πολίτες Ρομά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με φυλετικές διακρίσεις κατά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση ως πολιτών της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ρομά που αποφάσισαν, είτε ατομικά είτε ως κοινότητες, να εγκατασταθούν σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση,

Ε.  αναγνωρίζοντας την έλλειψη προόδου στον τομέα της καταπολέμησης των φυλετικών διακρίσεων κατά των Ρομά και της προάσπισης των δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη στέγαση, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθεί να υπάρχει ανοχή στο θέμα του διαχωρισμού στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας ότι αυτού του είδους η διάκριση στην πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση υπονομεύει διαρκώς τη δυνατότητα των παιδιών Ρομά να αναπτυχθούν και να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους στην ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατώτερης ποιότητας και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης καθώς και μαρτυρίες γκετοποίησης υπάρχουν σε ευρεία κλίμακα, όπου συνήθως οι Ρομά είτε είναι θύματα καταναγκαστικών εξώσεων, είτε εμποδίζονται από το να φύγουν από αυτές τις γειτονιές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήθεις κοινότητες Ρομά αντιμετωπίζουν απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας έτσι ώστε απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας· τονίζοντας δε ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας θα επωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική ένταξη των Ρομά,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει σειρά μηχανισμών και μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ρομά στην ποιοτική εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγεία, ιδίως κοινωνική ένταξη, περιφερειακή πολιτική και πολιτική για την απασχόληση,

Ι.  αναγνωρίζοντας ότι η κοινωνική ένταξη των κοινοτήτων Ρομά εξακολουθεί να αποτελεί στόχο προς επίτευξη και ότι τα μέσα της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να σημειωθεί ουσιαστική και ορατή αλλαγή στον τομέα αυτό,

ΙΑ.  αναγνωρίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των Ρομά στον πολιτικό βίο, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές και την ευημερία των κοινοτήτων Ρομά,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της αθιγγανοφοβίας και της ξενοφοβίας έναντι των Ρομά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη και προάγεται και χρησιμοποιείται από εξτρεμιστές, με αποκορύφωμα τις ρατσιστικές επιθέσεις, τις δημαγωγίες που υποθάλπουν το μίσος εναντίον τους, τις σε βάρος τους σωματικές επιθέσεις, τις παράνομες εξώσεις και την παρενόχληση εκ μέρους της αστυνομίας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση, ως Ρομά και ως γυναίκες,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ολοκαύτωμα των Ρομά (Porajmos) αξίζει πλήρους αναγνωρίσεως σε βαθμό ανάλογο με την βαρύτητα των εγκλημάτων των Ναζί, στόχος των οποίων ήταν η φυσική εξόντωση των Ρομά της Ευρώπης, όπως άλλωστε των Εβραίων και άλλων ομάδων,

1.  καταδικάζει απόλυτα και απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού και διάκρισης εις βάρος των Ρομά και όσων θεωρούνται "Τσιγγάνοι"·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για το συμπέρασμα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με το οποίο "έχοντας επίγνωση της πολύ ιδιαίτερης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Ρομά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για την μεγαλύτερη κοινωνική τους ένταξη" και "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις πολιτικές και τα μέσα που υπάρχουν και να υποβάλει στο Συμβούλιο πριν από τα τέλη του 2008 έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο"·

3.  θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν από κοινού την ευθύνη να προωθήσουν την ενσωμάτωση των Ρομά και να υποστηρίξουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ, καθώς και ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων στο πεδίο αυτό· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον για την υλοποίηση της ενσωμάτωσης των Ρομά·

4.  παροτρύνει τον νεοσυσταθέντα Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλάβει την αθιγγανοφοβία στα θέματα απόλυτης προτεραιότητας του προγράμματος εργασίας του·

5.  επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ΕΕ στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, διακρίσεις που συχνά έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να απαιτείται σφαιρική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη είναι αυτά που θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αφιερώσουν πολιτική βούληση, χρόνο και χρήμα για την προστασία, την προώθηση και την ενίσχυση της θέσης των Ρομά·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική πλαίσιο για την ένταξη των Ρομά, με στόχο την εξασφάλιση πολιτικής συνοχής σε επίπεδο ΕΕ στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά και παροτρύνει την Επιτροπή παράλληλα να διαμορφώσει κατά συνεκτικό τρόπο ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την ένταξη των Ρομά που θα παρέχει την οικονομική στήριξη για την υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής πλαισίου για την ένταξη των Ρομά·

7.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μονάδα για τους Ρομά για το συντονισμό της υλοποίησης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής πλαισίου για την ένταξη των Ρομά, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, το συντονισμό κοινών δράσεων μεταξύ κρατών μελών και την εξασφάλιση της συμπερίληψης της διάστασης των θεμάτων των Ρομά από όλα τα αρμόδια όργανα·

8.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η Επιτροπή, στις οποίες περιλαμβάνονται μια ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη στρατηγική του αγώνα κατά των διακρίσεων, το αναμενόμενο πράσινο βιβλίο σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών που έχουν μεταναστεύσει ή ανήκουν σε μη ευνοημένη μειονότητα, καθώς και η πρόθεση λήψης πρόσθετων μέτρων για την εξασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας 2004/43/ΕΚ· χαιρετίζει, ιδιαίτερα, την πρόταση για τη δημιουργία ενός φόρουμ υψηλού επιπέδου για τους Ρομά, ως μιας δομής για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ρομά·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους ενίσχυσης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, με επίκεντρο την εξάλειψη του διαχωρισμού, και να υποβάλει τα συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο εντός ενός έτους από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος· επαναλαμβάνει ότι η ισότητα στην πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρομά· παροτρύνει την Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη δράσεων στα κράτη μέλη με στόχο την ένταξη των παιδιών Ρομά από μικρή ηλικία στη γενική εκπαίδευση· προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει προγράμματα που προάγουν τη θετική δράση υπέρ των Ρομά στους τομείς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης των ανηλίκων, της δια βίου μάθησης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης· παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει άλλα προγράμματα που παρέχουν θετικά και επιτυχή μοντέλα άρσης του φυλετικού διαχωρισμού·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας με μέτρα μεταξύ των οποίων μέτρα οικονομικής στήριξης στην κατάρτιση και την επανεκπαίδευση, μέτρα για την προώθηση θετικής δράσης στην αγορά εργασίας, και μέτρα για την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης καθώς και μέτρα για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης των Ρομά και των μικρών επιχειρήσεων Ρομά·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ενός προγράμματος μικρο-πίστωσης όπως προτείνεται στην έκθεση του 2007 της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, για την ενθάρρυνση της λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και για την αντικατάσταση της πρακτικής της τοκογλυφίας η οποία παραλύει πολλές από τις μειονεκτούσες κοινότητες·

12.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν συστηματικά εθνικά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης υγείας των κοινοτήτων Ρομά· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να θέσουν αμέσως τέλος και να δώσουν λύση στον συστηματικό αποκλεισμό ορισμένων κοινοτήτων Ρομά από την υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κοινοτήτων που ζουν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, στην ακραία καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όπου έχει σημειωθεί ή σημειώνεται τέτοια καταπάτηση, συμπεριλαμβανομένων των φυλετικών διακρίσεων στις υπηρεσίες περίθαλψης και της αναγκαστικής στείρωσης γυναικών Ρομά·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει χρήση των υφιστάμενων θετικών προτύπων προκειμένου να υποστηρίξει προγράμματα με στόχο την εξάλειψη των παραγκουπόλεων Ρομά, που προκαλούν σοβαρούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους, στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν και να υποστηρίξει άλλα προγράμματα που παρέχουν θετικά και επιτυχή μοντέλα στέγασης των Ρομά, περιλαμβανομένων των μεταναστών Ρομά·

14.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ευθυγραμμίσουν την πολιτική της ΕΕ για τους Ρομά με την Δεκαετία για την Ενσωμάτωση των Ρομά και να κάνουν χρήση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών όπως το Ταμείο Εκπαίδευσης των Ρομά, το σχέδιο δράσης του ΟΑΣΕ και οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών στον τομέα αυτό·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δοθεί ένας ρόλος στις τοπικές αρχές, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προσπαθειών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν την κοινότητα Ρομά σε ένα πρώτο επίπεδο συμμετοχής με απώτερο στόχο την παροχή δυνατότητας στο λαό των Ρομά να επωφεληθεί πλήρως από τα κίνητρα που παρέχονται από την ΕΕ για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων τους και την ενσωμάτωση των κοινοτήτων τους, είτε πρόκειται στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης ή της πολιτικής συμμετοχής, δεδομένου ότι η επιτυχής κοινωνική ένταξη προϋποθέτει μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω και κοινές ευθύνες· τονίζει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και των επαγγελματικών ικανοτήτων των Ρομά, με απώτερο στόχο την προώθηση της συμμετοχής των Ρομά στη δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

17.  υπενθυμίζει ότι όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχουν δεσμευθεί, κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και της ένταξης, στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων των Ρομά και στην προώθηση των δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων, αλλά και της παρούσας κατάστασης των Ρομά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να απομακρυνθεί το χοιροστάσιο που λειτουργεί στη θέση του πρώην στρατοπέδου συγκεντρώσεως στο Lety (Τσεχική Δημοκρατία) και να ανεγερθεί μνημείο προς τιμήν των θυμάτων των διωγμών·

19.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει λεπτομερέστερα τις διάφορες πτυχές των προκλήσεων που τίθενται στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ενσωμάτωση των Ρομά·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ.