Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0050/2008Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0050/2008

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

  28.1.2008

  depusă, în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
  în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind strategia europeană pentru romi

  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B6-0050/2008
  Texte depuse :
  RC-B6-0050/2008
  Texte adoptate :

  Rezoluţia Parlamentului European privind strategia europeană pentru romi

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolele 3, 6, 7, 29 şi 149 din Tratatul CE, care obligă statele membre să garanteze şanse egale tuturor cetăţenilor,

  –  având în vedere articolul 13 din Tratatul CE, în temeiul căruia Comunitatea Europeană este abilitată să adopte măsurile corespunzătoare pentru a combate discriminarea pe criterii de rasă sau origine etnică,

  –  având în vedere rezoluţiile sale din 28 aprilie 2005 privind situaţia romilor din Uniunea Europeană, din 1 iunie 2006 privind situaţia femeilor rome din Uniunea Europeană şi din 14 noiembrie 2007 privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora,

  –  având în vedere Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă şi Decizia-cadru privind combaterea rasismului şi a xenofobiei,

  –  având în vedere Raportul privind rasismul şi xenofobia din statele membre ale UE în 2007, publicat de Agenţia Europeană pentru Drepturi Fundamentale,

  –  având în vedere „Deceniul de includere a romilor” şi „Fondul pentru educaţie destinat comunităţilor de romi”, instituite în 2005 de numeroase state membre, ţări candidate şi alte ţări care beneficiază de o prezenţă importantă a instituţiilor Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 4 din Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

  –  având în vedere Planul global de acţiune adoptat de statele membre ale OSCE, printre care se numără state membre ale UE şi ţări candidate, având drept obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei romilor şi a populaţiei sinti aflate pe teritoriul OSCE, plan în cadrul căruia statele semnatare se angajează, printre altele, să-şi intensifice eforturile menite să garanteze posibilitatea populaţiilor rome şi sinti de a participa pe deplin şi pe picior de egalitate la viaţa societăţii noastre şi să eradicheze discriminarea acestor persoane,

  –  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi Statutul Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale,

  –  având în vedere raportul Grupului consultativ de experţi la nivel înalt în materie de integrare socială a minorităţilor etnice şi de participare deplină a acestora pe piaţa muncii, intitulat „Minorităţile etnice pe piaţa muncii - apel urgent pentru o mai bună incluziune socială” şi publicat de Comisie în 2007,

  –  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât cele 12-15 milioane de romi din Europa - dintre care 10 milioane locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene - sunt victime ale discriminării rasiale şi se confruntă, în numeroase cazuri, cu o gravă discriminare structurală, sărăcie şi excludere socială, fiind, de asemenea, victime ale discriminării multiple pe criterii de gen, handicap şi orientare sexuală, întrucât majoritatea romilor europeni au devenit cetăţeni ai Uniunii Europene în urma extinderilor din 2004 şi 2007, beneficiind de dreptul cetăţenilor UE şi al familiilor lor la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre;

  B.  întrucât populaţia de etnie romă din Europa a constituit, în mod tradiţional, o parte integrantă a societăţii în numeroase ţări europene, aducându-şi contribuţia la viaţa acesteia, situaţia lor fiind, prin urmare, diferită de cea a altor minorităţi naţionale europene, fapt ce justifică adoptarea unor măsuri specifice la nivel european;

  C.  deplângând faptul că numeroşi cetăţeni de etnie romă ai Uniunii Europene se confruntă frecvent cu discriminarea rasială atunci când îşi exercită drepturile fundamentale la liberă circulaţie şi stabilire, de care beneficiază în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene;

  D.  întrucât numeroase persoane şi comunităţi de etnie romă care au decis să se stabilească într-un alt stat membru al UE decât cel de cetăţenie se află într-o situaţie deosebit de vulnerabilă;

  E.  recunoscând că nici în statele membre, nici în ţările candidate nu s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte combaterea discriminării rasiale faţă de romi şi protecţia drepturilor acestor persoane la educaţie, muncă, sănătate şi locuinţă;

  F.  întrucât statele membre tolerează în continuare segregaţia practicată în cadrul sistemului educaţional; recunoscând faptul că această formă de discriminare, care vizează accesul la un învăţământ de calitate, afectează în mod durabil capacitatea copiilor de etnie romă de a se dezvolta, precum şi de a valorifica dreptul lor la dezvoltare educaţională;

  G.  întrucât condiţiile de viaţă insalubre, aflate sub standardele acceptabile, precum şi indiciile privind constituirea unor ghetouri cunosc o largă răspândire, iar populaţia de etnie romă este supusă evacuărilor forţate sau, dimpotrivă, împiedicată să se mute din zonele respective;

  H.  întrucât şomajul în rândul comunităţilor de etnie romă atinge niveluri inacceptabil de ridicate; întrucât sunt necesare, prin urmare, măsuri specifice pentru a facilita inserţia profesională a membrilor acestor comunităţi; subliniind beneficiile imense pe care le-ar avea incluziunea romilor, atât pentru piaţa europeană a muncii, cât şi societatea europeană în ansamblu;

  I.  întrucât UE oferă o multitudine de mecanisme şi instrumente care pot fi utilizate pentru lărgirea accesului romilor la un învăţământ de calitate, locuri de muncă, locuinţă şi sănătate, cum ar fi, în special, incluziunea socială, politicile regionale şi de ocupare a forţei de muncă;

  J.  recunoscând faptul că incluziunea socială a comunităţilor de etnie romă constituie un obiectiv care rămâne să fie îndeplinit, fiind necesară utilizarea instrumentelor de care dispune UE în vederea realizării unor schimbări concrete şi palpabile în acest sens;

  K.  recunoscând necesitatea garantării unei participări concrete a romilor la viaţa politică, în special la procesele decizionale care afectează viaţa şi bunăstarea romilor;

  L.  întrucât ostilitatea şi ura la adresa romilor constituie un fenomen care cunoaşte încă o largă răspândire în Europa şi este încurajat şi utilizat de extremişti, putând culmina cu atacuri rasiste, discursuri de incitare la ură, agresiuni fizice, evacuări ilegale şi acte de hărţuire de către poliţie;

  M.  întrucât majoritatea femeilor de etnie romă se confruntă cu o dublă discriminare, atât pe criteriul apartenenţei la etnia romă, cât şi pe criterii de gen;

  N.  întrucât Holocaustul romilor (Porajmos) merită să fie pe deplin recunoscut, în aceeaşi măsură ca şi gravitatea crimelor săvârşite de nazişti în scopul exterminării etniei rome din Europa, împreună cu evreii şi alte grupuri ţintă,

  1.  condamnă în modul cel mai ferm şi fără echivoc toate formele de rasism şi discriminare la adresa romilor şi a altor grupuri considerate drept „ţigani”;

  2.  salută concluziile Preşedinţiei Consiliului European din 14 decembrie 2007, care, „conștient de situația specială a romilor din Uniune invită statele membre și Uniunea să facă recurs la toate mijloacele de accelerare a incluziunii acestora” şi „invită Comisia să analizeze politicile și instrumentele existente și să informeze Consiliul în privința progreselor realizate înainte de sfârșitul lunii iunie 2008”;

  3.  consideră că UE şi statele membre au o responsabilitate comună în promovarea incluziunii romilor şi apărarea drepturilor fundamentale ale acestora, în calitate de cetăţeni europeni, şi că trebuie să îşi intensifice de urgenţă eforturile în vederea obţinerii unor rezultate vizibile în acest domeniu; invită statele membre şi instituţiile europene să aprobe măsurile necesare creării unui mediu social şi politic necesar incluziunii romilor;

  4.  îndeamnă noua Agenţie Europeană pentru Drepturile Fundamentale să considere combaterea atitudinii discriminatorii față de romi o prioritate de prim rang în programul de lucru;

  5.  reafirmă rolul important al UE în combaterea discriminării romilor, care prezintă adesea un caracter structural şi necesită, prin urmare, acţiuni de amploare la nivel european, recunoscând, în acelaşi timp, că investiţia principală în termeni de voinţă politică, timp şi resurse în protecţia, promovarea şi întărirea rolului romilor, precum şi competenţele fundamentale revin statelor membre;

  6.  îndeamnă Comisia Europeană să elaboreze o strategie-cadru europeană privind incluziunea romilor, care să aibă ca obiectiv realizarea coerenţei la nivelul politicilor europene în materie de incluziune socială a romilor şi îndeamnă Comisia, în acelaşi timp, să realizeze un plan global de acţiune la nivel comunitar privind incluziunea romilor, care să vizeze furnizarea de sprijin financiar în realizarea obiectivului strategiei menţionate mai sus;

  7.  invită Comisia să înfiinţeze o unitate pentru populaţia romă pentru a coordona punerea în aplicare a strategiei-cadru europene privind incluziunea romilor, a favoriza cooperarea dintre statele membre, a coordona acţiunile comune ale statelor membre şi a asigura integrarea aspectelor legate de romi în activităţile tuturor organismelor competente;

  8.  salută iniţiativele anunţate de Comisie, inclusiv cea referitoare la comunicarea privind strategia revizuită pentru combaterea discriminării, viitoarea Carte verde privind educaţia copiilor provenind din mediile de imigranţi sau care aparţin unor minorităţi dezavantajate, precum şi intenţia de a întreprinde măsuri complementare în vederea asigurării punerii în aplicare a Directivei 2004/43/CE; salută, în special, propunerea de înfiinţare a unui forum la nivel înalt privind romii, care să reprezinte o structură de elaborare a unor politici eficiente de abordare a problemelor legate de romi;

  9.  îndeamnă Comisia să examineze oportunităţile de consolidare a legislaţiei privind combaterea discriminării în domeniul educaţiei, cu accent pe desegregare, şi să raporteze Parlamentului European rezultatele acestei analize în termen de un an de la adoptarea prezentei rezoluţii; reiterează faptul că accesul egal la învăţământul de calitate ar trebui să reprezinte o prioritate în cadrul unei strategii europene pentru romi; îndeamnă Comisia să intensifice eforturile de finanţare şi sprijinire a acţiunilor întreprinse în statele membre care au ca obiectiv integrarea copiilor romi în sistemul general de învăţământ de la o vârstă timpurie; îndeamnă Comisia să sprijine desfăşurarea unor programe de încurajare a discriminării pozitive a romilor în domeniile învăţământului secundar şi cel superior, precum şi în ceea ce priveşte formarea profesională, educaţia adulţilor, educaţia permanentă şi cea la nivel universitar; îndeamnă Comisia să sprijine şi alte programe care reprezintă modele pozitive, cu rezultate notabile în materie de desegregare;

  10.  îndeamnă Comisia să sprijine integrarea romilor pe piaţa muncii prin măsuri de finanţare a formării şi reformării, măsuri de încurajare a discriminării pozitive pe piaţa muncii, de aplicare riguroasă a legislaţiei privind combaterea discriminării în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi măsuri de promovare a activităţilor independente în rândul romilor şi a micilor întreprinderi rome;

  11.  invită Comisia să analizeze posibilitatea utilizării unei scheme de microcredit, astfel cum a propus, în raportul său din 2007, Grupul consultativ la nivel înalt, pentru a încuraja înfiinţarea micilor întreprinderilor şi eliminarea practicii cametei care afectează numeroase persoane aparţinând comunităţilor dezavantajate;

  12.  invită Consiliul, Comisia şi statele membre să sprijine programe naţionale sistemice care vizează îmbunătăţirea sănătăţii în rândul comunităţilor de romi; îndeamnă toate statele membre să remedieze în mod corespunzător şi fără întârziere excluderea sistematică a anumitor comunităţi de romi din sistemul de îngrijire medicală, care cuprinde, dar nu se limitează la comunităţile aflate în zone geografice izolate, precum şi abuzurile extreme în materie de drepturile omului care au avut sau care au loc în sistemul de sănătate, inclusiv existenţa segregării rasiale în instituţiile de sănătate şi sterilizarea forţată a femeilor aparţinând comunităţii romilor şi să pună capăt acestei situaţii;

  13.  îndeamnă Comisia să aibă în vedere modele pozitive în sprijinirea programelor de desfiinţare a cartierelor sărace locuite de romi, caracterizate de existenţa unor riscuri sociale, ecologice şi de sănătate majore, în statele membre unde există astfel de cartiere, şi să ofere asistenţă programelor care reprezintă o experienţă pozitivă şi fructuoasă în materie de asigurare de locuinţe pentru romi, inclusiv pentru romii imigraţi;

  14.  îndeamnă Comisia şi Consiliul să alinieze politica UE privind romii cu „Deceniul de includere a romilor” şi să utilizeze iniţiative existente, precum Fondul pentru educaţie destinat comunităţilor de romi, planul de acţiune al OSCE şi recomandările Consiliului Europei, pentru mărirea eficienţei eforturilor acestora în acest domeniu;

  15.  subliniază importanţa implicării autorităţilor locale în asigurarea desfăşurării eficiente a eforturilor de promovare a includerii romilor şi de combatere a discriminării;

  16.  invită statele membre să asigure implicarea comunităţii romilor la nivel local pentru a dezvolta capacitatea romilor de a beneficia pe deplin de stimulentele oferite de UE, în cadrul iniţiativelor de promovare a drepturilor acestora şi de integrare a comunităţilor de romi, în domeniile educaţiei, ocupării forţei de muncă sau al participării civice, având în vedere faptul că reuşita integrării presupune o abordare de jos în sus şi responsabilităţi comune; subliniază importanţa dezvoltării resurselor umane şi a capacităţilor profesionale ale romilor, în vederea promovării participării acestora în administraţia publică de la toate nivelurile, inclusiv în instituţiile europene;

  17.  reaminteşte faptul că, în cadrul procesului de negociere şi de aderare, toate ţările candidate s-au angajat să îmbunătăţească acţiunile de includere a comunităţilor de romi şi să promoveze dreptul acestora la educaţie, la un loc de muncă şi o locuinţă, precum şi dreptul de acces la sistemul de sănătate ; cere Comisiei să realizeze o evaluare a punerii în aplicare a acestor angajamente, precum şi a situaţiei actuale a romilor în toate statele membre;

  18.  invită Comisia şi autorităţile competente să întreprindă măsurile necesare pentru desfiinţarea industriei de îngrăşare a porcilor existente pe teritoriul fostului lagăr de concentrare de la Lety (Republica Cehă) şi crearea unui monument în memoria victimelor persecuţiei;

  19.  consideră că Parlamentul European ar trebui să analizeze mai amănunţit diferitele aspecte ale provocărilor cuprinse în politica europeană de integrare a romilor;

  20.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, ţărilor candidate, Consiliului Europei şi OSCE.