Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0050/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0050/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

28.1.2008

ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0050/2008
Predkladané texty :
RC-B6-0050/2008
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 3, 6, 7, 29 a 149 Zmluvy o ES, ktorou sa členské štáty zaväzujú k zabezpečeniu rovnakých príležitostí pre všetkých občanov,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES, ktorý umožňuje Európskemu spoločenstvu prijať primerané opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii, z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii a zo 14.novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,

–  so zreteľom na smernicu 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a smernicu 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a na rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii,

–  so zreteľom na Správu o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ za rok 2007, ktorú vydala agentúra pre základné práva,

–  so zreteľom na ustanovenie Dekády začleňovania Rómskej populácie a Rómskeho vzdelávacieho fondu v roku 2005 z iniciatívy v mnohých členských štátoch EÚ, kandidátskych krajín a iných krajín, v ktorých sú významne prítomné inštitúcie Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 4 Rámcového dohovoru Rady Európy o ochrane národnostných menšín a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na komplexný akčný plán prijatý účastníckymi štátmi OBSE vrátane členských štátov EÚ aj kandidátskych krajín, ktorý je zameraný na zlepšenie situácie Rómov a Sintov v oblasti OBSE, a v ktorom sa štáty okrem iného zaviazali zvýšiť úsilie o zabezpečenie toho, aby Rómovia a Sintovia boli schopní podieľať sa v plnej miere a rovnocenne na živote našich spoločností, a aby bola odstránená ich diskriminácia,

–  so zreteľom na európsku chartu základných práv a na štatút agentúry pre základné práva,

–  so zreteľom na správu poradnej skupiny odborníkov na vysokej úrovni o sociálnej integrácii etnických menšín a ich plnej účasti na pracovnom trhu s názvom Etnické menšiny na trhu práce – naliehavá výzva na zlepšenie sociálneho začleňovania, ktorú Komisia uverejnila v roku 2007,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 12 až 15 miliónov Rómov žijúcich v Európe, z ktorých približne 10 miliónov žije v Európskej únii, trpí rasovou diskrimináciou a v mnohých prípadoch vážnou štrukturálnou diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj viacnásobnou diskrimináciou na základe rodu, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie; keďže väčšina európskych Rómov sa po rozšírení v roku 2004 a v roku 2007 stala občanmi EÚ s právom občanov EÚ a ich rodín voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov,

B.  keďže situácia európskych Rómov, ktorí sú historicky súčasťou spoločností vo viacerých európskych krajinách a prispievajú do nich, je odlišná od situácie európskych národnostných menšín a preto oprávňuje na prijatie osobitných opatrení na európskej úrovni,

C.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rómski občania Európskej únie často čelia rasovej diskriminácii pri uplatňovaní svojich základných práv ako občanov EÚ na voľný pohyb a usadenie sa,

D.  keďže viacerí rómski jednotlivci a viaceré spoločenstvá, ktoré sa rozhodli usadiť v inom členskom štáte EÚ ako v tom, ktorého sú štátnymi občanmi, sú vo výnimočne citlivej situácii,

E.  uznáva, že nedošlo k pokroku v boji proti rasovej diskriminácii Rómov a v ochrane ich práv na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie v členských štátoch, ani v kandidátskych krajinách,

F.  keďže segregácia v rámci vzdelávania sa vo všetkých členských štátoch EÚ stále toleruje; uznáva, že diskriminácia týkajúca sa prístupu ku kvalitnému vzdelaniu neustále ovplyvňuje schopnosť osobného rozvoja rómskych detí a uplatňovania ich práva na vzdelávanie,

G.  keďže nevyhovujúce a nehygienické životné podmienky a dôkazy o vytváraní get existujú v rozsiahlej miere, pričom sú Rómovia buď opakovane obeťami núteného vysťahovania, alebo je im bránené odsťahovať sa z takýchto štvrtí,

H.  keďže rómske spoločenstvá všeobecne čelia neprijateľne vysokému stupňu nezamestnanosti, čo si vyžaduje konkrétne opatrenia na uľahčenie prístupu k zamestnaniu; zdôrazňuje, že európsky pracovný trh, ako aj celá európska spoločnosť by vo významnej miere získali zo začlenenia Rómov,

I.  keďže EÚ ponúka rôzne mechanizmy a nástroje, ktoré možno využiť na zlepšenie prístupu Rómov ku kvalitnému vzdelaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti, najmä politiku začleňovania do spoločnosti, regionálnu politiku a politiku v oblasti zamestnanosti,

J.  uznáva, že začlenenie rómskych komunít do spoločnosti je ešte stále nesplneným cieľom a že je potrebné využívať nástroje EÚ na dosahovanie účinnejšej a hmatateľnejšej zmeny v tejto oblasti,

K.  uznáva, že je potrebné zabezpečiť efektívnu účasť Rómov na politickom živote, najmä čo sa týka rozhodnutí, ktoré majú vplyv na život a dobré životné podmienky Rómov,

L.  keďže neznášanlivosť voči Cigánom alebo strach z Rómov sú v Európe naďalej veľmi rozšírené a podnecujú a využívajú ich extrémisti a ich vyvrcholením môžu byť rasistické útoky, nenávistné prejavy, fyzické útoky, nezákonné vysťahovanie a politické prenasledovanie,

M.  keďže väčšina rómskych žien čelí dvojnásobnej diskriminácii ako Rómky aj ako ženy,

N.  keďže rómsky holokaust (porajmos) si zasluhuje, aby bol v plnej miere uznaný, úmerne k závažnosti nacistických zločinov, ktorých cieľom bola fyzická likvidácia európskych Rómov, ako aj Židov a iných cieľových skupín,

1.  bezvýhradne a jednoznačne odsudzuje všetky formy rasizmu a diskriminácie, ktorým čelia Rómovia a ostatní, ktorí sú považovaní za „Cigánov“;

2.  víta závery predsedníctva Európskej rady zo 14. decembra 2007, ktorá „vedomá si veľmi osobitej situácie Rómov v celej Únii, vyzýva členské štáty a Úniu, aby využili všetky prostriedky na zlepšenie ich začlenenia“ a „vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce politiky a nástroje a do konca júna 2008 podala Rade správu o dosiahnutom pokroku“;

3.  domnieva sa, že EÚ a členské štáty spoločne zodpovedajú za podporu začlenenia Rómov a dodržiavanie ich základných práv ako európskych občanov a že musia urýchlene zvýšiť úsilie na dosiahnutie viditeľných výsledkov v tejto oblasti; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom vytvoriť vhodné sociálne a politické prostredie na realizáciu začleňovania Rómov;

4.  nalieha na novú Agentúru Európskej únie pre základné práva, aby zaradila neznášanlivosť voči Cigánom medzi najväčšie priority svojho pracovného programu;

5.  opätovne potvrdzuje dôležitú úlohu EÚ v boji proti diskriminácii Rómov, ktorý je často štrukturálny a ktorý si preto vyžaduje komplexný prístup na európskej úrovni, pričom uznáva, že rozhodujúca právomoc a prvotná investícia vo forme politickej vôle, času a zdrojov do ochrany, podpory a posilnenia postavenia Rómov by mala spočívať na zodpovednosti vlád jednotlivých členských štátov;

6.  nalieha na Európsku komisiu, aby vytvorila európsku rámcovú stratégiu zameranú na začlenenie Rómov, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť politickú súdržnosť na úrovni EÚ vzhľadom na sociálne začleňovanie Rómov, a zároveň nalieha na Európsku komisiu, aby vypracovala komplexný akčný plán Spoločenstva na začlenenie Rómov, ktorého úlohou bude poskytovať finančnú podporu realizácii cieľa európskej rámcovej stratégie pre začlenenie Rómov;

7.  vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila oddelenie pre rómske záležitosti, ktoré bude koordinovať realizáciu európskej rámcovej stratégie pre začlenenie Rómov, uľahčovať spoluprácu členských štátov, koordinovať spoločné činnosti členských štátov a zabezpečovať presadzovanie riešenia otázok týkajúcich sa rómskej problematiky vo všetkých príslušných orgánoch;

8.  víta iniciatívy, ktoré oznámila Európska komisia vrátane oznámenia o revidovanej stratégii boja proti diskriminácii, očakávanej zelenej knihy o vzdelávaní žiakov, ktorí pochádzajú z migrujúcich rodín alebo patria k znevýhodnenej menšine, a úmysel prijať doplňujúce opatrenia na zabezpečenie uplatňovania smernice 2004/43/ES; víta najmä návrh na zriadenie rómskeho fóra na vysokej úrovni ako štruktúry na rozvoj účinných politík na riešenie rómskych otázok;

9.  nalieha na Komisiu, aby preskúmala možnosti sprísnenia antidiskriminačných právnych predpisov v oblasti vzdelávania, pričom sa zameria na odstránenie segregácie, a aby informovala Parlament o svojich zisteniach do jedného roka od prijatia tohto uznesenia; opakovane zdôrazňuje, že rovnosť prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu by mala byť prioritou európskej stratégie riešenia rómskej otázky; nalieha na Komisiu, aby zdvojnásobila svoje úsilie pri financovaní a podpore opatrení v členských štátoch, ktorých cieľom je začlenenie rómskych detí do hlavného prúdu vzdelávania od útleho detstva; nalieha na Komisiu, aby podporovala programy s pozitívnymi opatreniami, pokiaľ ide o účasť Rómov na strednom a vyššom vzdelávaní vrátane odborného vzdelávania, vzdelávania dospelých, celoživotného a vysokoškolského vzdelávania; nalieha na Komisiu, aby podporovala ďalšie programy, ktoré poskytujú pozitívne a úspešné modely odstraňovania segregácie;

10.  nalieha na Komisiu, aby podporovala začleňovanie Rómov na trh práce pomocou opatrení zahrnujúcich finančnú pomoc na odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu, opatrenia na podporu pozitívnych opatrení na trhu práce, dôsledné presadzovanie antidiskriminačných právnych predpisov týkajúcich sa zamestnávania a opatrenia na podporu samostatnej zárobkovej činnosti Rómov a malých rómskych podnikov;

11.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť využitia systému mikropôžičiek, ako to navrhuje správa poradnej skupiny na vysokej úrovni za rok 2007, aby sa podporilo zakladanie malých podnikov a nahradila úžerníctvo, ktoré ochromuje mnohé znevýhodnené spoločenstvá;

12.  vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporovali systémové národné programy zamerané na zlepšovanie zdravotného stavu rómskych komunít; nalieha na všetky členské štáty, aby bezodkladne ukončili a v dostatočnej miere napravili prax systematického vylučovania určitých rómskych komunít zo zdravotnej starostlivosti vrátane izolovaných geografických oblastí, ale nielen nich, ako aj prax extrémneho porušovania ľudských práv v rámci systému zdravotnej starostlivosti tam, kde k nemu dochádzalo alebo dochádza, vrátane rasovej segregácie v zdravotníckych zariadeniach a násilnej sterilizácie rómskych žien;

13.  nalieha na Komisiu, aby rozvíjala pozitívne modely podpory programov, ktorých cieľom je ukončenie existencie rómskych slumov spôsobujúcich značné sociálne, environmentálne a zdravotné riziká v členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú, a aby podporovala ďalšie programy, ktoré poskytujú pozitívne a úspešné modely bývania pre Rómov vrátane rómskych migrantov;

14.  naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby na zvýšenie účinnosti svojich snáh v tejto oblasti zosúladili rómsku politiku EÚ s Dekádou začleňovania rómskej populácie a Rómskym vzdelávacím fondom, akčným plánom OBSE a odporúčaniami Rady Európy;

15.  zdôrazňuje význam účasti miestnych orgánov na zabezpečovaní účinného uskutočnenia úsilia o podporu začlenenia Rómov a boj proti diskriminácii;

16.  vyzýva členské štáty, aby už na najnižšej úrovni zapájali rómsku komunitu s cieľom umožniť rómskym občanom plne využívať stimuly poskytované z EÚ na všetky iniciatívy zamerané na podporu ich práv a začlenenie ich komunít, či už v oblasti vzdelávania, zamestnanosti alebo občianskej účasti, pretože úspešné začleňovanie vyžaduje prístup zdola nahor a spoločnú zodpovednosť; zdôrazňuje význam rozvoja rómskych ľudských zdrojov a odborných schopností s cieľom podporiť začlenenie Rómov do štátnej správy na všetkých úrovniach vrátane európskych inštitúcií;

17.  pripomína, že všetky kandidátske krajiny sa v negociačnom a prístupovom procese zaviazali, že zlepšia začlenenie rómskych komunít a podporia ich práva na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie; žiada Komisiu, aby vyhodnotila plnenie týchto záväzkov a súčasnú situáciu Rómov vo všetkých členských štátoch EÚ;

18.  vyzýva Komisiu a príslušné orgány, aby prijali potrebné opatrenia na odstránenie výkrmne ošípaných z areálu bývalého koncentračného tábora v obci Lety (Česká republika) a aby  postavili pamätník na počesť obetiam prenasledovania;

19.  domnieva sa, že Európsky parlament by sa mal podrobnejšie venovať rôznym aspektom výziev európskej politiky týkajúcich sa začlenenia Rómov;

20.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Rade Európy a OBSE.