Predlog skupne resolucije - RC-B6-0050/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0050/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

28.1.2008

v skladu s členom 108(5) Poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o evropski strategiji za Rome

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0050/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0050/2008
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski strategiji za Rome

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 3, 6, 7, 29 in 149 Pogodbe ES, v skladu s katerimi so države članice zavezane zagotavljati enake možnosti vsem državljanom,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe ES, ki Evropski skupnosti omogoča, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 28. aprila 2005 o položaju Romov v Evropski uniji, z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski uniji in z dne 14. novembra 2007 o uporabi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic,

–  ob upoštevanju Direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ter ob upoštevanju okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji,

–  ob upoštevanju poročila o rasizmu in ksenofobiji v državah članicah EU za leto 2007, ki ga je objavila agencija za temeljne pravice,

–  ob upoštevanju dejstva, da so številne države članice EU, države kandidatke in druge države, kjer imajo institucije Evropske unije zelo pomembno vlogo, leta 2005 oblikovale politično zavezo Desetletje vključevanja Romov in ustanovile sklad za izobraževanje Romov,

–  ob upoštevanju člena 4 okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju celovitega akcijskega načrta, ki so ga sprejele članice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, vključno z državami članicami Evropske unije in državami kandidatkami, in je osredotočen na izboljšanje položaja Romov in Sintov na območju članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter s katerim so se države zavezale, da bodo okrepile prizadevanja in zagotovile polno in enakovredno vlogo Romov in Sintov v naši družbi ter izkoreninile diskriminacijo proti njim,

–  ob upoštevanju evropske listine o temeljnih pravicah in statuta agencije za temeljne pravice,

–  ob upoštevanju poročila svetovalne skupine strokovnjakov na visoki ravni o socialnem vključevanju narodnostnih manjšin in njihovem polnem sodelovanju na trgu dela z naslovom „Narodnostne manjšine na trgu dela – nujen poziv k boljšemu socialnem vključevanju“, ki ga je Komisija objavila leta 2007,

–  ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

A.  ker je od 12 do 15 milijonov Romov, ki živijo v Evropi, od katerih jih približno 10 milijonov živi v Evropski uniji, še vedno žrtev rasne diskriminacije in se pogosto srečujejo tudi z resno strukturno diskriminacijo, revščino in socialno izključenostjo, pa tudi večplastno diskriminacijo na podlagi spola, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti; ker je večina evropskih Romov po širitvah leta 2004 in 2007 pridobila državljanstvo EU in s tem pravico državljanov EU in njihovih družin do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic,

B.  ker je položaj evropskih Romov, ki so zgodovinsko gledano v številnih evropskih državah del družbe in k njej prispevajo, drugačen od položaja evropskih narodnih manjšin, kar upravičuje posebne ukrepe na evropski ravni,

C.  ker obžaluje, da so romski državljani Evropske unije pogosto žrtve rasne diskriminacije pri uveljavljanju svoje temeljne pravice do prostega gibanja in bivanja, ki jo imajo kot državljani Evropske unije,

D.  ker so številni romski posamezniki in skupnosti, ki so se odločili za naselitev v državi članici EU, ki ni država članica njihovega državljanstva, v posebno ranljivem položaju,

E.  ker priznava pomanjkanje napredka v boju proti rasni diskriminaciji Romov in pri uveljavljanju njihovih pravic do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in nastanitve tako v državah članicah kot državah kandidatkah,

F.  ker se v državah članicah EU še vedno dopušča ločevanje v izobraževalnem procesu; ker priznava, da diskriminacija pri dostopu do kakovostnega izobraževanja še vedno vpliva na razvoj romskih otrok in preprečuje, da bi uživali pravice do izobraževalnega razvoja,

G.  ker so silno razširjene bivalne razmere, ki ne dosegajo standardov in sanitarnih pogojev, in dokazana getoizacija, pri čemer so Romi nenehno žrtve prisilnih deložacij, ali pa se jim nenehno onemogoča, da bi se preselili iz takih sosesk,

H.  ker se romske skupnosti v povprečju soočajo z nesprejemljivo visoko stopnjo brezposelnosti, tako da so potrebni posebni ukrepi, da bi jim olajšali dostop do zaposlitev; ker želi poudariti, da bi vključitev Romov zelo koristila tako evropskemu trgu dela kot evropski družbi kot celoti,

I.  ker EU razpolaga z različnimi mehanizmi in orodji, s katerimi je mogoče izboljšati dostop Romov do kakovostnega izobraževanja, zaposlovanja, nastanitve in zdravstva, zlasti s politiko socialnega vključevanja, regionalno politiko in politiko zaposlovanja,

J.  ker priznava, da je socialna vključenost romskih skupnosti še vedno nedosežen cilj in da je treba instrumente EU uporabiti tako, da bo na tem področju prišlo do učinkovitih in vidnih sprememb,

K.  ker priznava potrebo po zagotavljanju učinkovitega sodelovanja Romov v političnem življenju, zlasti pri odločitvah, ki vplivajo na življenje in blaginjo Romov,

L.  ker je protiromstvo ali romofobija v Evropi še vedno močno razširjena in ker jo spodbujajo in uporabljajo skrajneži, kar lahko privede do rasističnih napadov, sovražnega govora, fizičnih napadov, protipravnih deložacij in policijskega nadlegovanja,

M.  ker se večina romskih žensk sooča z dvojno diskriminacijo – kot Rominje in kot ženske,

N.  ker si holokavst nad Romi (Porajmos) zasluži polno priznanje, ki bo sorazmerno s težo nacističnih zločinov, katerih cilj je bila fizična odstranitev evropskih Romov ter Judov in drugih ciljnih skupin,

1.  ostro in nedvoumno obsoja vse oblike rasizma in diskriminacije, s katerimi se soočajo Romi in drugi, ki se jih obravnava kot „cigane“;

2.  pozdravlja sklepe predsedstva Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007, ki „se v zvezi s tem zaveda posebnih razmer, s katerimi se soočajo Romi po vsej Uniji, ter poziva države članice in Unijo, naj uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za izboljšanje njihovega vključevanja“ in „poziva Komisijo, naj preuči obstoječe politike in instrumente ter Svetu pred koncem junija 2008 poroča o doseženem napredku“;

3.  meni, da so EU in države članice skupaj odgovorne za spodbujanje vključevanja Romov in zagovarjanje njihovih temeljnih pravic, ki jih imajo kot evropski državljani, ter da morajo nujno povečati svoja prizadevanja za dosego vidnih rezultatov na tem področju; poziva države članice in institucije EU, da odobrijo potrebne ukrepe za vzpostavitev primernega družbenega in političnega okolja za izvajanje vključevanja Romov;

4.  poziva novo ustanovljeno Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, naj protiromstvo uvrsti med najpomembnejše prednostne naloge v svojem delovnem programu;

5.  ponovno potrjuje pomembno vlogo EU v boju proti diskriminaciji Romov, ki je pogosto strukturna in zato zahteva celovit pristop na ravni EU, pri čemer pa priznava, da so ključne pristojnosti ter začetna naložba politične volje, časa in sredstev na področju zaščite, spodbujanja in pooblaščanja Romov v rokah držav članic;

6.  poziva Evropsko komisijo, naj pripravi evropsko okvirno strategijo za vključevanje Romov, s katero bo na ravni EU zagotovljena skladnost politik v zvezi s socialnim vključevanjem Romov, hkrati pa Komisijo poziva, naj oblikuje izčrpen akcijski načrt Skupnosti za vključevanje Romov, s katerim bo zagotovljena finančna podpora za uresničevanje cilja evropske okvirne strategije za vključevanje Romov;

7.  poziva Komisijo, naj ustanovi romsko enoto za usklajevanje izvajanja evropske okvirne strategije za vključevanje Romov, olajšanje sodelovanja med državami članicami, usklajevanje skupnih ukrepov med državami članicami in zagotovitev vključevanja romskih vprašanj v delo vseh ustreznih organov;

8.  pozdravlja pobude, ki jih je napovedala Komisija, vključno z napovedjo sporočila o revidirani strategiji za boj proti diskriminaciji, prihajajočo zeleno knjigo o izobraževanju učencev s priseljenskim ozadjem ali učencev, ki pripadajo prikrajšani manjšini, in namero, da bo sprejela dodatne ukrepe za zagotovitev izvrševanja Direktive 2004/43/ES; pozdravlja zlasti predlog za ustanovitev romskega foruma na visoki ravni, ki bo služil kot struktura za razvoj učinkovitih politik za obravnavo vprašanj, povezanih z Romi;

9.  poziva Komisijo, naj preuči možnosti za okrepitev protidiskriminacijske zakonodaje na področju izobraževanja, s poudarkom na odpravi rasnega ločevanja, ter Parlamentu poroča o svojih ugotovitvah v enem letu od sprejetja te resolucije; ponovno poudarja, da mora biti enak dostop do kakovostnega izobraževanja prednostna naloga v okviru evropske strategije za Rome; poziva Komisijo, naj poveča svoje prizadevanje za finančno in drugo podporo ukrepom v državah članicah, katerih cilj je romske otroke že v zgodnjem otroštvu vključiti v redno izobraževanje; poziva Komisijo, naj podpira programe za spodbujanje pozitivnih ukrepov za Rome na področju srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, vključno s poklicnim usposabljanjem, izobraževanjem odraslih, vseživljenjskim učenjem in univerzitetnim izobraževanjem; poziva Komisijo, naj podpira druge programe, ki vsebujejo pozitivne in uspešne modele odpravljanja rasnega ločevanja;

10.  poziva Komisijo, naj podpira vključevanje Romov na trg dela z ukrepi, med katerimi so finančna podpora za usposabljanje in prekvalifikacijo, ukrepi za spodbujanje pozitivnega trenda na trgu dela in dosledno izvajanje protidiskriminacijske zakonodaje na področju zaposlovanja ter ukrepi za spodbujanje samozaposlovanja Romov in malih romskih podjetij;

11.  poziva Komisijo, naj preuči možnost za mikroposojilno shemo, kakršno je leta 2007 predlagala svetovalna skupina na visoki ravni, s katero bi spodbudili ustanovitev malih podjetij in odpravili oderuštvo, ki zavira mnoge prikrajšane skupnosti;

12.  poziva Svet, Komisijo in države članice, naj podprejo sistemske nacionalne programe, katerih cilj je izboljšanje zdravstvenih razmer romskih skupnosti; poziva države članice, naj takoj odpravijo in ustrezno uredijo problem sistemske izključenosti nekaterih romskih skupnosti iz zdravstvenega varstva, vključno s skupnostmi na odročnih geografskih območjih in drugimi skupnostmi, ter resne zlorabe človekovih pravic v zdravstvu, kjer so se te pojavljale ali se še vedno pojavljajo, vključno z rasnim ločevanjem v zdravstvenih ustanovah in prisilno sterilizacijo romskih žensk;

13.  poziva Komisijo, naj še naprej razvija obstoječe pozitivne modele, da bo podprla programe za odpravo revnih romskih mestnih četrti, ki povzročajo resna socialna, okoljska in zdravstvena tveganja, v tistih državah članicah, kjer obstajajo, in podprla druge programe, ki vključujejo pozitivne in uspešne modele nastanitve za Rome, vključno z romskimi migranti;

14.  poziva Komisijo in Svet, naj romsko politiko EU uskladita s pobudo Desetletje vključevanja Romov in obstoječe pobude, kot so sklad za izobraževanje Romov, akcijski načrt Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter priporočila Sveta Evrope, uporabita za povečanje učinkovitosti svojih prizadevanj na tem področju;

15.  poudarja, da ima sodelovanje lokalnih organov velik pomen pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja prizadevanj za spodbujanje vključevanja Romov in boj proti diskriminaciji;

16.  poziva države članice, naj vključijo romsko skupnost na najosnovnejši ravni, da bi lahko Romi kar najbolj izkoristili spodbude, ki jih EU omogoča za vse pobude, namenjene podpiranju njihovih pravic in vključevanju njihovih skupnosti, tako na področju izobraževanja in zaposlovanja kot državljanskega sodelovanja, saj uspešna vključitev zajema pristop od spodaj navzgor in deljeno odgovornost; poudarja pomen razvoja romskih človeških virov in strokovne sposobnosti, da bi spodbudili vključenost Romov v vse ravni javne uprave, vključno z evropskimi institucijami;

17.  opozarja, da so se vse države kandidatke zavezale, da bodo v pogajalskem in pristopnem procesu izboljšale vključevanje romskih skupnosti in podpirale njihove pravice do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in nastanitve; poziva Komisijo, naj oceni uresničevanje teh zavez in trenutni položaj Romov v vseh državah članicah EU;

18.  poziva Komisijo in zadevne organe, naj sprejmejo potrebne ukrepe za odpravo pitanja prašičev na kraju nekdanjega koncentracijskega taborišča v Letyju (Češka) in postavitev spomenika v počastitev spomina na žrtve preganjanja;

19.  meni, da bi se moral Evropski parlament bolj podrobno posvetiti različnim vidikom izzivov evropske politike glede vključevanja Romov;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.