Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0063/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0063/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

10.3.2008

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις μεταφορές όπλων- αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την κοινή θέση και να καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0063/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0063/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις μεταφορές όπλων- αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την κοινή θέση και να καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 θα συμπληρωθεί η δέκατη επέτειος του Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξαγωγές Όπλων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από δύο και πλέον έτη, στις 30 Ιουνίου 2005, η COREPER ενέκρινε σε τεχνικό επίπεδο το κείμενο μιας κοινής θέσης, μετά από ενδελεχή διαδικασία αναθεώρησης του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Μεταφορές Όπλων, με στόχο να μετατραπεί ο Κώδικας σε αποτελεσματικό μέσο ελέγχου των εξαγωγών όπλων από την επικράτεια της ΕΕ και εκ μέρους επιχειρήσεων της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση αυτής της κοινής θέσης θα καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό μέσο ελέγχου των εξαγωγών όπλων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επικρότησε θερμά την κοινή αυτή θέση με διάφορες ευκαιρίες, όπως με το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την έβδομη και την όγδοη ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξαγωγές Όπλων[1],

Ε.  λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει από το 2005 να εγκρίνει αυτήν την κοινή θέση στο πολιτικό επίπεδο, αφήνοντας το θέμα σε εκκρεμότητα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποτέ δεν εξηγήθηκαν επίσημα τα αίτια αυτού του γεγονότος, που όμως συνδέονται προφανώς με την επιθυμία μερικών κρατών μελών της ΕΕ να άρουν το σημερινό εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό κατέστη εκ νέου επείγον μετά από τις κάτωθι εξελίξεις:

  • (i)την υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η οποία δεσμεύει την ΕΕ να ενεργεί υπεύθυνα σε παγκόσμιο επίπεδο,
  • (ii)την εξελισσόμενη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται όλο και περισσότερες εξωτερικές στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της ΕΕ κατά τις οποίες το προσωπικό της ΕΕ μπορεί να απειληθεί με όπλα που έχουν προμηθεύσει κράτη μέλη της ΕΕ,

   (iii)   τις πρόσφατες ανακοινώσεις κρατών μελών της ΕΕ που καταδεικνύουν προθυμία για την αύξηση των εξαγωγών όπλων ως εργαλείο για την προώθηση οικονομικών συμφερόντων,

  • (iv)διάφορες πρωτοβουλίες προς εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών προμήθειας όπλων και των ενδοκοινοτικών μεταφορών και πωλήσεων όπλων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις θετικές προσπάθειες της COARM ( Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα όπλα) για την περαιτέρω βελτίωση του Κώδικα και της εφαρμογής του, το έργο αυτό υπονομεύεται από τις εξαγωγές όπλων εκ μέρους κρατών μελών της ΕΕ προς χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση συγκρούσεων, αστάθειας ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να θεωρούνται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς ως ‘ανεύθυνοι προορισμοί’,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης να μετατραπεί ο Κώδικας Συμπεριφοράς σε κοινή θέση έρχεται σε αντίθεση με τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά στην προώθηση νομικών μέσων που αποσκοπούν στον έλεγχο όλων των διεθνών δημοσίων και ιδιωτικών μεταφορών όπλων, ιδίως της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων,

1.  αποδοκιμάζει το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο όσον αφορά στην έγκριση αυτής της κοινής θέσης, ιδίως ενόψει της δέκατης επετείου του Κώδικα·

2.  καλεί τη Σλοβενική Προεδρία να εγγράφει την έγκριση της κοινής θέσης ως μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, έως ότου επιλυθεί το ζήτημα·

3.  παροτρύνει όσα κράτη μέλη της ΕΕ αντιτίθενται σε ένα νομικώς δεσμευτικό Κώδικα Συμπεριφοράς να αναθεωρήσουν τη στάση τους·

4.  πιστεύει ότι η συμβολή της ΕΕ στη θέσπιση διεθνώς δεσμευτικής Συνθήκης για το εμπόριο όπλων θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία μόλις καταστεί νομικώς δεσμευτικό το δικό της καθεστώς για τον έλεγχο των όπλων·

5.  είναι πεπεισμένο επίσης ότι, παράλληλα με την έγκριση της κοινής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, μεταξύ άλλων, ούτως ώστε:

  • (α)να αποτραπούν οι περιπτώσεις ανεύθυνης μεταφοράς όπλων με αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων του Κώδικα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις·
  • (β)να βελτιωθούν και να επιβληθούν έλεγχοι των διαμεσολαβητών και να εμποδιστεί το λαθρεμπόριο όπλων δια αέρος και θαλάσσης;
  • (γ)να εξασφαλιστεί η ταχεία διερεύνηση των προσφάτων καταγγελιών για παραβιάσεις των εμπάργο όπλων·
  • (δ)να εμποδιστεί η εκποίηση σε ιδιώτες μεσολαβητές των όπλων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ, της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας (SSR) και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ, καθώς και η μετέπειτα μεταφορά τους·
  • (ε)να βελτιωθεί η διαφάνεια και ποιότητα των δεδομένων σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς, που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και σε όλες τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της ΕΕ.