Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0066/2008

Indgivne tekster :

RC-B6-0066/2008

Forhandlinger :

PV 19/02/2008 - 4

Afstemninger :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 103kWORD 71k
19.2.2008
PE401.062v01-00}
PE401.063v01-00}
PE401.064v01-00}
PE401.065v01-00}
PE401.067v01-00}
PE401.068v01-00} RC1
 
B6‑0066/2008}
B6‑0067/2008}
B6‑0068/2008}
B6‑0069/2008}
B6‑0071/2008}
B6‑0072/2008} RC1
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
   João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott og Tokia Saïfi for PPE-DE-Gruppen
   Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen
   Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis og Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen
   Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir og Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen
   Francis Wurtz, Luisa Morgantini og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   ALDE (B6‑0066/2008)
   UEN (B6‑0067/2008)
   Verts/ALE (B6‑0068/2008)
   PSE (B6‑0069/2008)
   PPE-DE (B6‑0071/2008)
   GUE/NGL (B6‑0072/2008)
om situationen i Gaza

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Gaza 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten, særlig beslutning af den 1. juni 2006 om den humanitære krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle, af 16. november 2006 om situationen i Gaza, af 21. juni 2007 om Meda og økonomisk støtte til Palæstina - evaluering, gennemførelse og kontrol, af 12. juli 2007 om situationen i Mellemøsten og af 11. oktober 2007 om den humanitære situation i Gaza,

–  der henviser til resolution 242 (1967) og 338 (1973) fra FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til den fjerde Genève-konvention (1949),

–  der henviser til Annapolis-erklæringen af 27. november 2007,

–  der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (eksterne forbindelser) den 28. januar 2008,

–  der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (eksterne forbindelser) den 28. januar 2008,

–  der henviser til erklæringen af 28. januar 2008 fra udvalget om politiske anliggender, sikkerhed og menneskerettigheder under Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet om situationen i Gaza,

–  der henviser til den resolution om menneskerettighedskrænkelser i Gaza, som FNs Menneskerettighedsråd vedtog den 24. januar 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at den humanitære situation i Gaza er blevet yderligere forværret som følge af blokeringen af den frie bevægelighed af personer og varer, den delvise afbrydelse af forsyningerne af drikkevand, levnedsmidler og elektricitet samt manglen på vigtige varer og tjenesteydelser,

B.  der henviser til, at grænseovergangene til og fra Gaza har været lukket i flere måneder, og at blokeringen af den frie bevægelighed for personer og varer har ført til en yderligere lammelse af økonomien i Gaza-striben,

C.  der henviser til, at nøglesektorer inden for den offentlige sektor, herunder sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet, lider under alvorlige mangler på grund af manglen på grundlæggende materialer, og at manglen på medikamenter og brændstoffer til generatorerne på hospitalerne i Gaza koster palæstinensiske menneskeliv,

D.  der henviser til, at hundredetusinder palæstinensere har krydset grænsen mellem Gaza-striben og Egypten efter gennembrydningen af grænsemuren for at skaffe sig varer til dækning af de mest grundlæggende behov, og at de egyptiske styrker gradvist genvandt kontrollen over situationen og lukkede grænsen igen den 3. februar 2008, hvorved palæstinensernes frie bevægelighed igen blev taget fra dem efter anmodning fra de israelske myndigheder,

E.  der henviser til, at ødelæggelsen af dele af grænsemuren og grænsehegnet er en direkte følge af den meget alvorlige humanitære krise i Gaza, som har ført til den palæstinensiske befolknings forsøg på at kræve sit vitale behov for fri bevægelighed respekteret,

F.  der henviser til, at der efter en lang periode uden sådanne handlinger fandt et selvmordsattentat sted i Dimona med dræbte og sårede civile, der henviser til, at palæstinensiske militser fortsat affyrer raketter fra Gaza ind over israelsk område, der henviser til, at der fortsat afvikles militæroperationer, som slår civile ihjel eller sætter deres liv på spil, og at den israelske hær i Gaza fortsat begår udenretlige drab,

G.  der henviser til, at situationen og den seneste udvikling i Gaza truer med at undergrave de igangværende forhandlinger mellem israelere og palæstinensere og bestræbelserne på at indgå en aftale inden udgangen af 2008, således som parterne i Annapolis-konferencen forpligtede sig til,

H.  der henviser til, at EU i de seneste år har ydet omfattende finansiel støtte til palæstinenserne; der henviser til, at EU's midlertidige internationale mekanisme og projektfinansiering har spillet en vigtig rolle for imødegåelsen af en humanitær katastrofe i Gaza-striben og på Vestbredden; der henviser til, at Kommissionen, UNDP, UNRWA og Verdensbanken har indstillet flere infrastrukturprojekter, da det ikke er muligt at importere råmaterialer; der henviser til, at de humanitære hjælpeorganer og -organisationer har fortsat deres aktiviteter på trods af alle forhindringer; der henviser til, at Den Europæiske Union fortsætter med at yde humanitær bistand til det palæstinensiske folk og direkte subsidier til ansatte i Den palæstinensiske Myndighed i Gaza; der henviser til, at PEGASE (European-Palestinian Socio-Economic Aid Management Mechanism) vil udgøre et nyt finansieringsinstrument for EU og anden international bistand til de palæstinensiske områder,

I.  der henviser til, at på den internationale konference i Annapolis udtrykte samtlige parter ønske om at nystarte forhandlingerne med henblik på at oprette en selvstændig og levedygtig palæstinensisk stat ved siden af en sikker israelsk stat,

J.  der henviser til, at deltagerne i den internationale donorkonference for den palæstinensiske stat, som blev afholdt i december 2007 i Paris, forpligtede sig til at yde 7,4 mia. USD i støtte til palæstinensisk opbygning af institutioner og økonomisk genopretning inden for de næste tre år,

K.  der henviser til, at kvartettens særlige udsending har identificeret fire prioriterede projekter for økonomisk udvikling og opbygning af institutioner i de palæstinensiske områder, herunder genopbygningen af Beit Lahia-spildevandsanlægget i det nordlige Gaza,

1.  udtrykker på ny dyb bekymring over den humanitære krise i Gaza og dens mulige alvorlige konsekvenser; henviser til den seneste udvikling i Rafah, både de fredelige begivenheder og voldshandlingerne, som er resultatet af denne krise i Gaza;

2.  udtrykker sympati med civilbefolkningen, som berøres af volden i Gaza og det sydlige Israel;

3.  gentager sit krav om, at der øjeblikkelig sættes en stopper for alle voldshandlinger; opfordrer Israel til at indstille militæraktioner med overgreb og drab på civile og udenretlige drab; opfordrer Hamas til efter illegalt at have overtaget Gaza-striben at forhindre, at palæstinensiske militser affyrer raketter fra Gaza ind over israelsk område;

4.  finder, at isolationspolitikken af Gaza-striben har fejlet på både det politiske og humanitære plan; gentager sin opfordring til samtlige parter om fuldt ud at respektere international lov og navnlig international humanitær lovgivning;

5.  finder Egyptens reaktion på urolighederne ved Rafah, som gav mange palæstinensiske familier adgang til vigtige varer til dækning af deres grundlæggende behov, positiv; opfordrer den egyptiske regering til fortsat at spille en aktiv rolle i bestræbelserne på at opretholde fred og stabilitet i området;

6.  gentager sit krav om en ophævelse af blokaden og en kontrolleret genåbning af grænseovergangene ind og ud af Gaza; opfordrer Israel til at sikre den frie bevægelighed for personer og varer ved Rafah, Karni og andre grænseovergange i overensstemmelse med aftalen om bevægelighed og adgang; opfordrer til, at EU's grænsebistandsmission ved Rafah genoptages; støtter den høje repræsentant Solanas udtalelse om, at Rådet burde overveje at give missionen et nyt mandat; opfordrer i denne forbindelse til øget international nærvær i området;

7.  udtrykker tilfredshed med Den Palæstinensiske Myndigheds forslag om at overtage kontrollen med grænseovergangene på grundlag af en aftale mellem Egypten, Israel og Den Palæstinensiske Myndighed, og støtter Den Arabiske Ligas seneste beslutning i denne retning; opfordrer imidlertid Den Palæstinensiske Myndighed til at hjælpe med til at skabe de nødvendige betingelser for, at alle berørte parter i Gaza kan blive inddraget heri,

8.  er af den overbevisning, at civilbefolkningen bør holdes ude fra alle militære handlinger og enhver form for kollektiv afstraffelse; opfordrer Israel til at opfylde sine internationale forpligtelser som besættelsesmagt over for Gaza; opfordrer Israel til at garantere Gaza en løbende og tilstrækkelig forsyning med humanitær bistand samt vigtige varer og tjenesteydelser, herunder brændstof og energiforsyning; udtrykker dyb bekymring over Israels beslutning om at foretage en progressiv 5 % ugentlig nedskæring af energiforsyningen til Gaza, idet det herved ikke vil være muligt at opfylde mindstekravene til en dækning af humanitære behov; hilser andragendet fra 10 israelske menneskerettighedsorganisation mod nedskæringen af brændstof og elektricitet til Gaza velkommen;

9.  mener, at skal de offentlige institutioner forsat yde de nødvendigste tjenester og de humanitære hjælpeorganers og -organisationers fortsætte arbejdet med at forbedre levevilkårene for den palæstinensiske befolkning, som lever i Gaza-striben, så kræver det på trods af det politiske dødvande, at Den Palæstinensiske Myndighed og Hamas genoptager dialogen;

10.  understreger den afgørende betydning af, at der sikres en permanent geografisk forbindelse mellem samt en fredelig og vedvarende politisk genforening af Gaza-striben og Vestbredden, og opfordrer Hamas til at bringe sin holdning på linje med kvartettens principper og de tidligere indgåede internationale forpligtelser samt at støtte fredsprocessen og de igangværende forhandlinger;

11.  gentager sin opfordring til øjeblikkelig løsladelse af den israelske korporal Gilad Shalit, hvilket ville blive opfattet som en velvillig gestus fra Hamas' side, og alle de fængslede tidligere palæstinensiske ministre, lovgivere og borgmestre; erkender, hvor vigtigt det er for opbygningen af tillid i forbindelse med de igangværende fredsforhandlinger, at der sker en løsladelse af de tilfangetagne;

12.  erindrer de forskellige parter om de forpligtelser, som de i Annapolis indgik om at afholde tillidsfulde forhandlinger med henblik på inden udgangen af 2008 at indgå en fredsaftale, der omfatter samtlige udestående emner, herunder alle de i tidligere aftaler fastsatte hovedspørgsmål; opfordrer indtrængende begge parter til at opfylde deres forpligtelser i henhold til køreplanen for fred;

13.  opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med det internationale samfund fortsat at sikre den palæstinensiske befolkning, der lever i Gaza, basal humanitær bistand med særligt henblik på behovene hos særligt udsatte grupper; understreger betydningen af det nye finansieringsinstrument PEGASE; udtrykker dog dyb bekymring over ødelæggelsen af faciliteter, der er finansieret af Den Europæiske Union som led i humanitær bistand eller projektfinansiering, da dette undergraver effektiviteten af EU-bistanden og påvirker solidariteten hos offentligheden i medlemsstaterne;

14.  udtrykker tilfredshed med resultatet af den i december sidste år afholdte internationale donorkonference for den fremtidige palæstinensiske stat, som gav over 7,4 mia. USD, og opfordrer samtlige donorer til at indfri deres løfter til støtte for bestræbelserne på at opbygge den kommende palæstinensiske stat i overensstemmelse med den reform- og udviklingsplan, som premierminister Fayyad præsenterede;

15.  udtrykker dyb bekymring over de økologiske følger og følgerne for folkesundheden af den manglende vedligeholdelse af spildevandsbehandlingen og opfordrer alle parter til især at lette adgangen for varer, som måtte være nødvendige for reparationen og genopbygningen af Beit Lahia-anlægget, således som kvartettens særlige udsending har fremhævet;

16.  opfordrer til, at der straks udarbejdes et modelprojekt for energi til Gaza, muligvis i Rafah-området, så befolkningen i Gaza kan garanteres uafhængighed og selvforsyning inden for elektricitetsproduktion og afsaltning;

17.  opfordrer sin arbejdsgruppe for Mellemøsten om i samarbejde med Kommissionen og de berørte internationale organisationer at undersøge konsekvenserne af ødelæggelsen af infrastrukturen i Gaza med særlig henblik på de faciliteter, som er finansieret inden for rammerne af humanitær bistand eller projektfinansiering fra Den Europæiske Union;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset og Egyptens regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik