Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0081/2008

Ingivna texter :

RC-B6-0081/2008

Debatter :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 99kWORD 60k
20.2.2008
PE401.077v01-00}
PE401.083v01-00}
PE401.084v01-00}
PE401.087v01-00}
PE401.094v01-00} RC1
 
B6‑0081/2008}
B6‑0087/2008}
B6‑0088/2008}
B6‑0091/2008}
B6‑0098/2008} RC1
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
   José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi och Christopher Fjellner, för PPE‑DE‑gruppen
   Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand och Genowefa Grabowska, för PSE-gruppen
   Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten och Marios Matsakis, för ALDE-gruppen
   Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere och Marcin Libicki, för UEN‑gruppen
   Elisabeth Schroedter och Milan Horáček, för Verts/ALE-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   ALDE (B6‑0081/2008)
   PSE (B6‑0087/2008)
   UEN (B6‑0088/2008)
   PPE-DE (B6‑0091/2008)
   Verts/ALE (B6‑0098/2008)
om Vitryssland

Europaparlamentets resolution om Vitryssland 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt resolutionen av den 6 april 2006,

–  med beaktande av Europeiska kommissionens förklaring från november 2006 om Europeiska unionens vilja att blåsa nytt liv i förbindelserna med Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken,

–  med beaktande av sitt Sacharovpris för tankefrihet som i december 2004 tilldelades Vitrysslands journalistförbund och i december 2006 till Aljaksandr Milinkevitj,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Presidentvalet, parlamentsvalet och de lokala valen i Vitryssland, som alla var misslyckade, har vid upprepade tillfällen fördömts av Europaparlamentet som poängterar att Aljaksandr Lukasjenkos regim saknar all demokratisk legitimitet och utgör fortfarande Europas sista diktatur.

B.  Kommissionen och rådet har av Europaparlamentet uppmanats att lägga fram förslag för att utöva ytterligare tryck på Lukasjenkos regim i internationella organisationer. Ett paket med konkreta, direkta och kraftfulla sanktioner, med allvarliga konsekvenser för dem som utövar förtrycket utan att därför förorsaka ytterligare lidande för medborgarna i Vitryssland, efterlyses av Europaparlamentet.

C.  Lokal demokrati som utgör en hörnsten i varje demokratiskt styre och ger uttryck för vanliga människors önskan att kunna förverkliga sina förhoppningar och förväntningar har åsidosatts och ignorerats i Vitryssland.

D.  Kontinuerligt politiskt och administrativt tryck utövas mot icke-statliga organisationer i Vitryssland vilket hotar deras existens och undergräver deras oberoende.

E.  I januari ägde ett antal företagarprotester rum i Minsk och ledarna för dessa demonstrationer arresterades och blev vid flera tillfällen slagna.

F.  Positiva framsteg har gjorts på senaste tiden när det gäller inrättandet av Europeiska kommissionens delegationskontor i Minsk.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att situationen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen inte förbättrats i Vitryssland. Fortsatta godtyckliga gripanden av medlemmar av det civila samhället och av oppositionsanhängare, däribland det tillfälliga kvarhållandet av Aljaksandr Milinkevitj och de hårda åtgärderna gentemot oberoende medier, rimmar inte med de uttalanden som regeringen i Vitryssland gjort på senare tid om deras önskan att förbättra förbindelserna med Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet beklagar att journalisten Aljaksandr Zdzvizhkou dömts till tre års fängelse och anser att denna dom är orimligt hård och uppmanar regeringen i Vitryssland att ompröva detta beslut.

3.  Europaparlamentet noterar att flera demokratiska oppositionsanhängare släppts på senare tid, däribland ledarna för Youth of Belarusian Popular Front och Young Revival, men fördömer samtidigt att dessa oppositionsanhängare hölls fångna i 15 dagar och hotas med att bli avstängda från universitetet på grund av att de deltagit i fredliga demonstrationer i Minsk den 16 januari 2008 för att visa sin solidaritet med fängslade vitryska oppositionsanhängare och med försvunna framstående vitryssars familjer.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att omedelbart och ovillkorligen frige den återstående politiska fången, Aljaksandr Kazulin, och upphöra med förföljelser, hot, målinriktade arresteringar samt politisk förföljelse av anhängare av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Vitryssland.

5.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts på senaste tiden när det gäller inrättandet av Europeiska kommissionens delegationskontor i Minsk som ett steg mot att blåsa nytt liv i dialogen med Europeiska unionen. Kommissionen uppmanas att utnyttja fullt ut de möjligheter som öppnandet av delegationen erbjuder.

6.  Europaparlamentet erinrar om att Europeiska unionen i november 2006 förklarade sin vilja att blåsa nytt liv i förbindelserna med Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken så snart som regeringen i Vitryssland respekterar demokratiska värden och det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

7.  Europaparlamentet understryker att för att kunna inleda en verklig dialog med EU måste Vitryssland uppfylla de återstående villkoren som fastställs i det icke-officiella dokumentet ”What the EU could bring to Belarus” (Vad kan EU tillföra Vitryssland), vilket innebär frigivande av politiska fångar, upphävande av dödsstraffet, garanterat fria medier, oberoende rättsväsende och respekt för demokratiska värderingar och det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

8.  Europaparlamentet fördömer faktumet att Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff, vilket strider mot europeiska värderingar.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att upphäva dekret nr 70 av den 8 februari 2008. Dessa bestämmelser strider mot vitryska medborgares rätt till utbildning genom att sätta upp hinder för tillträde till högre utbildning.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att tillämpa OSSE:s normer vid anordnandet av det förestående parlamentsvalet som är planerat till den 28 september 2008. Regeringen uppmanas att ge företrädare för den demokratiska oppositionen tillgång till distriktsvalkommittér, samtliga kandidater till parlamentsvalet och deras observatörer möjlighet att registrera sig samt att inte upprätta hinder för en samlad och fullständig internationell valobservatörsgrupp.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta och liberalisera viseringsförfarandet för vitryssar eftersom enbart sådana åtgärder kan bidra till att nå huvudmålet med EU:s politik gentemot Vitryssland, nämligen att intensifiera förbindelserna mellan folken och att demokratisera landet. Kommissionen och rådet uppmanas i detta sammanhang att överväga möjligheterna att inte ta någon betalning för viseringar till vitryssar som reser in i Schengenområdet, vilket är det enda sättet att förhindra att Vitryssland och dess medborgare blir ännu mer isolerade.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna i Schengenområdet att använda alla tillgängliga medel (nationella viseringsavgifter) för att underlätta vitryska medborgares rörlighet inom alla medlemsstaters territorium.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och det internationella samfundet i dess helhet att ge det civila samhället i Vitryssland större stöd, framför allt att öka det ekonomiska stödet till oberoende medier, icke-statliga organisationer och till vitryska studenter som studerar i utlandet. Parlamentet välkomnar kommissionens ekonomiska stöd till European Humanities University i Vilnius, Litauen och uppmanar kommissionen och rådet att överväga ekonomiskt stöd till befintliga projekt som syftar till att inrätta den oberoende vitryska tv-stationen Belsat.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med den förenade demokratiska oppositionen i Vitryssland och med Aljaksandr Milinkevitj, ledare för den demokratiska rörelsen, och alla vitryssar som fortsätter att eftersträva ett oberoende, öppet och demokratiskt Vitryssland baserat på rättstatsprincipen. Oppositionsledarna uppmanas att visa enighet och beslutsamhet i samband med det förestående parlamentsvalet.

15.  Europaparlamentet beklagar de beslut som myndigheterna i Vitryssland fattat under de senaste åren att vid upprepade tillfällen inte bevilja inresevisum för Europaparlamentets ledamöter och för ledamöter från nationella parlament. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att inte uppställa ytterligare hinder för att Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland ska kunna besöka landet och bilda sig en uppfattning på platsen samt göra iakttagelser i landet.

16.  Europaparlamentet fördömer de restriktioner som myndigheterna i Vitryssland infört gentemot utländska präster som syftar till att begränsa deras möjligheter att komma in i landet för att arbeta i religiösa organisationer och uppmanar myndigheterna i Vitryssland att häva dessa restriktioner.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling samt myndigheterna i Vitryssland.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy