Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0133/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0133/2008

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 13

Гласувания :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 119kWORD 76k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam и Michl Ebner, от името на групата PPE-DE
   Pasqualina Napoletano и Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez и Marco Pannella, от името на групата ALDE
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts и Mario Borghezio, от името на групата UEN
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm и Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
относно Тибет

Резолюция на Европейския парламент относно Тибет 

Европейският парламент,

-  като взе предвид предишните си резолюции относно Китай и относно Тибет, по-специално относно:

   a)диалога между китайското правителство и пратениците на Далай Лама (15 февруари 2007 г.),
   б)срещата на високо равнище ЕС-Китай — диалога за правата на човека ЕС-Китай (13 декември 2007 г.),
   в)отношенията между ЕС и Китай (7 септември 2006 г.),

   г)провеждането на диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека (6 септември 2007 г.),

-  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че 49-ата годишнина от националното въстание в Тибет срещу китайското управление беше повод за мащабни демонстрации срещу китайското потисничество, в които участваха тибетски монаси, монахини и обикновени тибетски граждани;

Б.  като има предвид, че според китайските органи са загинали 20 души; като има предвид, че според други източници над 140 тибетци са загинали при тези сблъсъци, а десетки други са били арестувани;

В.  като има предвид, че китайското правителство е обявило извънредно положение и че в Лхаса, както и в други градове, са затворени магазини и храмове, като в Тибет са изпратени стотици въоръжени полицаи и войници от други части на Китай;

Г.  като има предвид, че Негово светейшество Далай Лама е определил тази прекомерно силна реакция от китайска страна като „културен геноцид“, но че същевременно той е призовал демонстрантите да протестират по мирен път и без да прибягват до насилие; като има предвид, че Далай Лама не призовава за независимост за Тибет, а за междинно решение чрез предоставяне на културна и политическа автономия и на религиозна свобода - виждане, който се подкрепя от Европейския парламент;

Д.  като има предвид, че трайно решение може да се постигне единствено чрез мирни средства и искрен диалог;

Е.  като има предвид, че международната преса е лишена от достъп до региона на Тибет и от възможността да отразява събитията, с изключение на едно официално посещение на нейни представители, организирано от китайското правителство, както и че всички журналисти са били изгонени оттам; като има предвид, че гореспоменатото посещение на представители на международната преса е било строго контролирано и че участващите в него журналисти са били лишени от свободен достъп до населението в Тибет;

Ж.  като има предвид, че изглежда, че китайското правителство блокира достъпа в Китай до чуждестранни интернет сайтове и цензурира чуждестранните телевизионни предавания относно положението в Тибет;

З.  убеден, че Олимпийските игри в Пекин представляват изключителна възможност за това Китай и останалата част от света да се доближат един до друг, както и за това Китай да докаже, че може да спазва ангажиментите си относно насърчаването на основните права за всички китайски граждани без изключение;

И.  като има предвид, че в рамките на диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието начало беше поставено през 2000 г., не са постигнати очакваните резултати;

1.  категорично осъжда бруталните репресии от страна на китайските сили на сигурността срещу тибетските демонстранти, както и всички актове на насилие по улиците на Лхаса и където и да е другаде в Тибет независимо от това кои са техните извършители, и изразява искрените си съболезнования към семействата на жертвите;

2.  призовава китайското правителство да гарантира подходящи медицински грижи за ранените и правна помощ за арестуваните тибетци; призовава органите на управление да представят отчет за задържаните от тях лица, да се отнасят към тях в съответствие с международното хуманитарно право и в никакъв случай да не прибягват до изтезания;

3.  изразява критичното си отношение спрямо често срещаното дискриминационно отношение към етническите малцинства в Китай, които не принадлежат към етническата група хан; призовава Китай да спазва ангажиментите си относно човешките и малцинствените права и принципа на правовата държава; настоятелно приканва Китай да не използва Олимпийските игри през 2008 г. като претекст, за да арестува дисиденти, журналисти и защитници на правата на човека с цел да предотврати провеждането на демонстрации и отразяване на събитията в пресата по начин, който органите на управление възприемат като злепоставящ;

4.  призовава за провеждане на открито и независимо разследване под егидата на ООН на неотдавнашните размирици и репресии в Тибет;

5.  приветства факта, че Негово светейшество Далай Лама е призовал тибетския народ да протестира по мирен път и че той е отхвърлил призивите за независимост на Тибет, като вместо това е предложил постигането на междинно решение посредством действителна културна и политическа автономия и религиозна свобода;

6.   призовава китайските органи на управление да предоставят достъп до Тибет за представителите на чуждестранните средства за масово осведомяване и дипломатите, по-специално за представителите на ЕС; настоятелно приканва китайските органи на управление да преустановят незабавно своята цензура и блокирането на достъпа до журналистически и информационни интернет сайтове, базирани в чужбина; призовава за освобождаване на всички журналисти, потребители на интернет и кибердисиденти, задържани в Китай поради това, че са упражнили правото си на информация;

7.  призовава Китай да зачита ангажиментите си по отношение на човешките и малцинствените права, демокрацията и принципа на правовата държава, публично поети от него във връзка с решението на Международния олимпийски комитет да разреши провеждането на Олимпийските игри в Китай;

8.  настоятелно приканва Китай незабавно и във всички случаи преди Олимпийските игри да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права; призовава Пекин да въведе мораториум върху смъртното наказание, както се призовава в резолюцията на ООН, приета на 18 декември 2007 г.;

9.  изразява съжаление във връзка с това, че шестте срещи за провеждане на преговори между китайските органи на управление и Далай Лама не се увенчаха с успех и призовава за провеждане на конструктивен диалог с оглед на постигане на всеобхватно политическо споразумение, включително трайно решение по отношение на културната и политическа автономия на Тибет и религиозната свобода и действителните малцинствени права за тибетците в съседни китайски провинции;

10.  призовава Съвета и по-специално неговото председателство да следят отблизо събитията и да гарантират, че ЕС ще приеме съгласувана обща позиция, както и че решенията, взети на тази основа, надлежно се прилагат, и счита, че дипломатическите представители на ЕС в Пекин следва да поемат инициативата за посещения в региона с цел да докладват на Съвета относно настоящото положение;

11.  в тази връзка отново отправя своя призив към Съвета да назначи специален пратеник по въпросите на Тибет с цел да се улесни диалогът между страните и да се следят отблизо преговорите след тяхното подновяване;

12.  подкрепя изявлението на Негово светейшество Далай Лама относно това, че Олимпийските игри представляват изключителна възможност за свобода за целия китайски народ;

13.  призовава действащото председателство на ЕС да положи усилия за постигане на обща позиция на ЕС по отношение на присъствието на правителствените ръководители, държавните глави и Върховния представител на ЕС на церемонията по откриване на Олимпийските игри, като се запази възможността за отсъствие в случай че диалогът между китайските органи на управление и Негово светейшество Далай Лама не бъде подновен;

14.  настоятелно приканва Китайската народна република да преустанови своя контрол и оценяване на участващи в Олимпийските игри атлети въз основа на техните политически възгледи, както и своите заплахи към тях за забрана за участие, ако не се придържат към официалната позиция на китайското правителство;

15.  очаква с нетърпение планираното за края на 2008 г. посещение на Негово светейшество Далай Лама в ЕП, който ще направи изявление по време на пленарно заседание, и призовава Председателския съвет да проучи възможността за по-ранно осъществяване на това посещение;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, правителствата и парламентите на страните кандидатки, президента и министър-председателя на Китайската народна република, председателя на Общокитайското събрание на народните представители, Международния олимпийски комитет и Негово светейшество Далай Лама.

Правна информация - Политика за поверителност