Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0133/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0133/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 118kWORD 79k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam και Michl Ebner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Pasqualina Napoletano και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm και Roberto Musacchio, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
σχετικά με το Θιβέτ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Θιβέτ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα και το Θιβέτ, ιδίως σχετικά με:

   α)τον «διάλογο ανάμεσα στην κινεζική κυβέρνηση και τους απεσταλμένους του Δαλάι Λάμα» (15 Φεβρουαρίου 2007),
   β)τη «σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας και τον Διάλογο ΕΕ-Κίνας στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (13 Δεκεμβρίου 2007),
   γ)τις «σχέσεις ΕΕ – Κίνας» (7 Σεπτεμβρίου 2006),
   δ)τους «διαλόγους και τις διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα» (6 Σεπτεμβρίου 2007),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένου ότι η 49η επέτειος της εθνικής εξέγερσης του Θιβέτ κατά της κινεζικής διοίκησης προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις θιβετιανών μοναχών, καλογραιών και απλών θιβετιανών πολιτών κατά της κινεζικής καταπίεσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, σκοτώθηκαν 20 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με άλλες πηγές παραπάνω από 140 Θιβετιανοί έχασαν τη ζωή τους σ' αυτές τις συμπλοκές ,ενώ δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα δε καταστήματα και οι ναοί έκλεισαν στη Λάσα καθώς και σε άλλες πόλεις ενώ εκατοντάδες ένοπλοι αστυνομικοί και στρατεύματα κινήθηκαν προς το Θιβέτ τα από το υπόλοιπο της Κίνας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυτού Αγιότης ο Δαλάι Λάμα αποκάλεσε την υπερβολική αντίδραση εκ μέρους της Κίνας ως «πολιτιστική γενοκτονία», αλλά ότι, κάλεσε συγχρόνως τους διαδηλωτές να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά και χωρίς χρήση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δαλάι Λάμα δεν ζήτησε ανεξαρτησία για το Θιβέτ, αλλά μια μέση λύση γνήσιας πολιτιστικής και πνευματικής αυτονομίας, καθώς και θρησκευτική ελευθερία, άποψη που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ε.  επισημαίνοντας ότι μόνον τα ειρηνικά μέσα και ο ειλικρινής διάλογος μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμο διακανονισμό,

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια επίσημου διεθνούς ταξιδιού εκπροσώπων του Τύπου, που οργανώθηκε από την Κινεζική Κυβέρνηση, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους του διεθνούς τύπου η πρόσβαση στην περιοχή του Θιβέτ για να κάνουν τις ανταποκρίσεις τους και όλοι οι δημοσιογράφοι εξεδιώχθησαν· επισημαίνοντας ότι το εν λόγω ταξίδι του διεθνούς Τύπου ετέθη υπό αυστηρότατο έλεγχο και δεν δόθηκε στους συμμετέχοντες δημοσιογράφους απεριόριστη πρόσβαση στον θιβετιανό λαό,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται πως η κινεζική κυβέρνηση μπλοκάρει ξένους δικτυακούς τόπους εντός της Κίνας και λογοκρίνει τις ξένες τηλεοπτικές μεταδόσεις σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ,

Η.  πεπεισμένο ότι η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία για την Κίνα να προβεί σε "άνοιγμα" προς τον κόσμο και αντιστρόφως, και να δείξει ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποσχέσεις της όσον αφορά την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλον τον κινεζικό λαό χωρίς διακρίσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που καθιερώθηκε το 2000, δεν είχε μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη καταστολή των θιβετιανών διαδηλώσεων εκ μέρους των κινεζικών δυνάμεων ασφαλείας καθώς και όλες τις πράξεις βίας, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται, που έλαβαν χώρα στους δρόμους της Λάσας και σε άλλα σημεία του Θιβέτ, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων·

2.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί την προσήκουσα ιατρική φροντίδα για τους θιβετιανούς τραυματίες και τη δικαστική συνδρομή για τους συλληφθέντες Θιβετιανούς· καλεί τις αρχές να παρουσιάσουν κατάλογο των συλληφθέντων, να τους μεταχειριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση τα βασανιστήρια·

3.  επικρίνει την τακτική των δυσμενών διακρίσεων που εφαρμόζει συχνά η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας απέναντι στις εθνοτικές μειονότητές της που δεν ανήκουν στην κινεζική φυλή Χαν· καλεί την Κίνα να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την εφαρμογή του κράτους δικαίου· παροτρύνει την Κίνα να μην κάνει κατάχρηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 συλλαμβάνοντας αντιφρονούντες, δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την αποτροπή διαδηλώσεων και ανταποκρίσεων που οι αρχές θεωρούν ότι τους φέρνουν σε δύσκολη θέση·

4.  ζητεί τη διεξαγωγή ανοικτής και ανεξάρτητης έρευνας για τις πρόσφατες ταραχές και την καταστολή στο Θιβέτ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών·

5.  εκτιμά το γεγονός ότι η ΑΑ ο Δαλάι Λάμα κάλεσε το λαό του Θιβέτ να διαδηλώσει ειρηνικά και απέρριψε εκκλήσεις για ανεξαρτησία του Θιβέτ και ότι, αντιθέτως, πρότεινε τη μέση λύση της γνήσιας πολιτιστικής και πολιτικής αυτονομίας και της θρησκευτικής ελευθερίας·

6.  ζητεί από τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο στο Θιβέτ στον ξένο Τύπο και τους διπλωμάτες και, ειδικότερα, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί επειγόντως τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τη λογοκρισία και το μπλοκάρισμα ενημερωτικών δικτυακών τόπων που έχουν έδρα στο εξωτερικό· ζητεί την ελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων, χρηστών του διαδικτύου και διαφωνούντων μέσω του διαδικτύου που κρατούνται στην Κίνα επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ενημέρωση·

7.  καλεί την Κίνα να σεβαστεί τις δικές της δημόσιες δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, καθώς επίσης τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου που γνωστοποίησε δημόσια κατά τη διάρκεια της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (OIC) να επιτρέψει στην Κίνα την οργάνωση των Αγώνων·

8.  προτρέπει την Κίνα να επικυρώσει πάραυτα και οπωσδήποτε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· καλεί το Πεκίνο να θεσπίσει μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική ποινή, όπως ζητεί το ψήφισμα του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007·

9.  εκφράζει την λύπη του διότι οι έξη συναντήσεις για διαπραγματεύσεις μεταξύ των κινεζικών αρχών και του Δαλάι Λάμα απέβησαν άκαρπες και ζητεί την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου για την επίτευξη συνολικής πολιτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης βιώσιμης λύσης όσον φορά την πολιτιστική και πολιτική αυτονομία του Θιβέτ και την εξασφάλιση θρησκευτικής ελευθερίας και πραγματικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων για τους Θιβετιανούς που ζουν σε άλλες επαρχίες της Κίνας·

10.  ζητεί από το Συμβούλιο, και ιδιαιτέρως από την Προεδρία, να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει κοινή θέση και ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν βάσει της θέσης αυτής θα εφαρμοσθούν δεόντως, και θεωρεί ότι οι διπλωματικοί εκπρόσωποι της ΕΕ στο Πεκίνο θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία για επίσκεψη στην περιοχή ώστε να περιγράψουν στο Συμβούλιο την επικρατούσα κατάσταση·

11.  επαναλαμβάνει σχετικά την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τα θέματα του Θιβέτ, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των μερών και να υπάρχει στενή παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων μόλις αυτές επαναληφθούν·

12.  υποστηρίζει τη δήλωση της ΑΑ του Δαλάι Λάμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία του κινεζικού λαού για ελευθερία·

13.  καλεί τη σημερινή Προεδρία της ΕΕ τα καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά την προσέλευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και του Ύπατου Εκπροσώπου στην εναρκτήρια τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη δυνατότητα να μην παρευρεθούν σε περίπτωση που δεν επαναληφθεί ο διάλογος μεταξύ των κινεζικών αρχών και της ΑΑ του Δαλάι Λάμα·

14.  παροτρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να σταματήσει τον εξονυχιστικό έλεγχο και την λήψη απόφασης για τους ολυμπιακούς αθλητές με βάση τα πολιτικά τους φρονήματα και να μην απειλεί ότι θα τους απαγορεύσει τη συμμετοχή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην περίπτωση που διαφωνούν με την επίσημη θέση της κινεζικής κυβέρνησης·

15.  προσβλέπει στην επίσκεψη του ΑΑ του Δαλάι Λάμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να θα μιλήσει σε σύνοδο ολομέλειας στα τέλη του 2008, και καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να ερευνήσει τη δυνατότητα η επίσκεψη αυτή να πραγματοποιηθεί νωρίτερα·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αυτό το ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των υποψηφίων χωρών, τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Πρόεδρο της Κινεζικής Εθνοσυνέλευσης, την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου