Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0133/2008

Esitatud tekstid :

RC-B6-0133/2008

Arutelud :

PV 09/04/2008 - 13

Hääletused :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 106kWORD 61k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam ja Michl Ebner fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Pasqualina Napoletano ja Csaba Sándor Tabajdi, fraktsiooni PSE nimel
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez ja Marco Pannella fraktsiooni ALDE nimel,
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts ja Mario Borghezio fraktsiooni UEN nimel,
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm ja Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
Tiibet

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tiibeti kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina ja Tiibeti kohta, eelkõige järgmisi resolutsioone:

   a)Hiina valitsuse ja dalai-laama saadikute vaheliste kõneluste kohta (15. veebruar 2007);
   b)ELi ja Hiina tippkohtumise – ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi kohta (13. detsember 2007);
   c)ELi ja Hiina suhete kohta (7. september 2006);
   d)kolmandate riikidega peetavate inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide kohta (6. september 2007);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et Hiina ülemvõimu vastu suunatud Tiibeti rahvusliku ülestõusu 49. aastapäev tõi kaasa suured meeleavaldused, kus osalesid mungad, nunnad ja Tiibeti tavakodanikud, kes avaldasid meelt Hiina rõhumise vastu;

B.  arvestades, et Hiina ametivõimude sõnul sai surma 20 inimest; arvestades, et teiste allikate sõnul sai kokkupõrgetes surma enam kui 140 tiibetlast ja kümned inimesed vahistati;

C.  arvestades, et Hiina valitsus kuulutas välja eriolukorra, Lhasas ja teistes linnades suleti kauplused ja templid ning Hiina teistest osadest toodi Tiibetisse sadu relvastatud politseinikke ja sõjaväeüksusi;

D.  arvestades, et Tema Pühadus dalai-laama on nimetanud seda Hiina ülereageerimist „kultuuriliseks genotsiidiks”, nõudes samal ajal tungivalt, et meeleavaldajad protestiksid rahumeelselt ja vägivallatult; arvestades, et dalai-laama ei ole nõudnud Tiibeti iseseisvust, vaid kompromisslahendusena üksnes tõelist kultuurilist ja poliitilist autonoomiat ning usulist vabadust ja seda seisukohta toetab ka Euroopa Parlament;

E.  arvestades, et kestva lahenduseni saab jõuda üksnes rahumeelselt ja siira dialoogi kaudu;

F.  arvestades, et välja arvatud välisajakirjanike ametlik reis, mille korraldas Hiina valitsus, ei ole välisajakirjanikele antud luba siseneda Tiibeti piirkonda ja edastada teavet sündmuste kohta ning kõik ajakirjanikud on välja saadetud; arvestades, et eelmainitud välisajakirjanike reis oli rangelt kontrollitud ning osalevatel ajakirjanikel ei lubatud tiibetlastega piiranguteta kohtuda;

G.  arvestades, et Hiina valitsus ilmselt blokeerib Hiinas välismaiseid veebisaite ja tsenseerib Tiibeti olukorda käsitlevaid välisriikide telesaateid;

H.  olles veendunud, et Pekingi olümpiamängud on Hiina jaoks suurepärane võimalus avada end maailmale (ja vastupidi) ning näidata, et Hiina suudab täita põhiõiguste edendamise valdkonnas antud lubadused eranditult kõikide hiinlaste jaoks;

I.  arvestades, et 2000. aastal alustatud ELi ja Hiina inimõiguste alastel kõnelustel ei ole seni saavutatud oodatud tulemusi,

1.  mõistab teravalt hukka tiibetlastest meeleavaldajate jõhkra mahasurumise Hiina julgeolekujõudude poolt ning Lhasas ja mujal Tiibetis toime pandud vägivallateod ja väljendab siirast kaastunnet ohvrite peredele;

2.  kutsub Hiina valitsust üles tagama, et vigastatud tiibetlastele antakse piisavat arstiabi ning vahistatutele õigusabi; kutsub võime üles esitama aruande kinnipeetavate kohta, kohtlema neid kooskõlas rahvusvaheliste inimõigustega ning igal juhul hoiduma piinamisest;

3.  kritiseerib hani hiinlaste hulka mittekuuluvate rahvusvähemuste sagedast diskrimineerivat kohtlemist; kutsub Hiinat üles täitma oma kohustusi järgida inim- ja vähemuste õigusi ning õigusriigi põhimõtteid; nõuab tungivalt, et Hiina ei kasutaks 2008. aasta olümpiamänge selleks, et vahistada dissidente, ajakirjanikke ja inimõiguste aktiviste, hoidmaks ära meeleavaldusi ja kajastusi, mis võimude arvates häbistaksid neid;

4.  nõuab hiljuti Tiibetis aset leidnud mässude ja nende mahasurumise uurimist ÜRO egiidi all;

5.  tunneb heameelt, et Tema Pühadus dalai-laama on kutsunud Tiibeti rahvast üles rahumeelsele ja vägivallatule protesti avaldamisele ning on tagasi lükanud iseseisvuse nõudmised, taotledes kompromisslahendusena tõelist kultuurilist ja poliitilist autonoomiat ning usulist vabadust;

6.   kutsub Hiina võime üles avama Tiibetit välisajakirjandusele ja diplomaatidele, eelkõige ELi esindajatele; nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud lõpetaksid viivitamatult välismaal asuvate uudiste ja teabe veebilehtede tsenseerimise ja blokeerimise; nõuab kõigi ajakirjanike, Interneti kasutajate ja küberdissidentide vabastamist, kes on Hiinas kinni peetud selle eest, et nad kasutasid oma õigust teabele;

7.  kutsub Hiinat üles täitma kohustust austada inim- ja vähemuste õigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, mille viimane võttis avalikult, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas anda Hiinale olümpiamängude korraldamise loa;

8.  nõuab Hiinalt tungivalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ratifitseerimist ilma edasiste viivitusteta ja kindlasti enne olümpiamänge; kutsub Pekingit üles kehtestama moratooriumi surmanuhtlusele, nagu nõutakse ÜRO 18. detsembri 2007. aasta resolutsioonis;

9.  väljendab kahetsust, et Hiina ametivõimude ja dalai-laama vaheliste läbirääkimiste kuus vooru ei andnud tulemusi ja nõuab konstruktiivse dialoogi alustamist ulatusliku poliitilise kokkuleppe saavutamiseks, kaasa arvatud püsiva lahenduse leidmine, mis puudutab Tiibeti kultuurilist ja poliitilist autonoomiat ning usulist vabadust ja tiibetlaste tegelikke vähemuste õigusi Hiina muudes provintsides;

10.  nõuab, et nõukogu ja eelkõige eesistuja jälgiks tähelepanelikult sündmusi ja tagaks, et Euroopa Liidu seisukoht oleks ühtne ning sellest tulenevalt tehtud otsuseid kohaldatakse nõuetekohaselt; on seisukohal, et ELi diplomaatilised esindajad Pekingis peaksid korraldama visiidi piirkonda, et anda nõukogule teavet praeguse olukorra kohta;

11.  sellega seoses kordab oma üleskutset nõukogule määrata ametisse Tiibeti küsimuste erisaadik, et hõlbustada poolte vahelisi kõnelusi ja hoolikalt jälgida läbirääkimisi, kui need taas algavad;

12.  toetab Tema Pühaduse dalai-laama avaldust, mille kohaselt olümpiamängud on Hiina rahvale suurepäraseks võimaluseks saada vabaks;

13.  kutsub ELi eestistujariiki tegema pingutusi, et jõuda ELi ühise seisukohani valitsus- ja riigijuhtide ning ELi kõrge esindaja osalemise suhtes olümpiamängude avatseremoonial, arvestades ka võimalusega osalemisest loobuda, juhul kui ei jätkata dialoogi Hiina ametivõimude ja Tema Pühaduse dalai-laama vahel;

14.  nõuab tungivalt, et Hiina Rahvavabariik lõpetaks olümpiavõistlejate poliitiliste vaadete kontrollimise ja arvustamise ning ähvardamise keelata neil olümpiamängudel osalemine, kui nad ei nõustu Hiina valitsuse ametlike seisukohtadega;

15.  ootab Tema Pühaduse dalai-laama külaskäiku Euroopa Parlamenti ja kõnet täiskogu ees, mis on kavandatud 2008. aastal lõpuks ning palub, et esimeeste konverents uuriks visiidi varasemaks toomise võimalusi;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele, kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi presidendile ja peaministrile, Hiina Rahvakongressi esimehele, Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele ning Tema Pühadusele dalai-laamale.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika