Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0133/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0133/2008

Keskustelut :

PV 09/04/2008 - 13

Äänestykset :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 98kWORD 62k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Michl Ebner PPE-DE-ryhmän puolesta
   Pasqualina Napoletano, Csaba Sándor Tabajdi PSE-ryhmän puolesta
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez, Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Marek Aleksander Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts, Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
Tiibetistä

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tiibetistä 

Euroopan parlamentti, joka

–  palauttaa mieliin aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta ja Tiibetistä, erityisesti päätöslauselmansa

   (a)Kiinan hallituksen ja Dalai Laman edustajien vuoropuhelusta (15. helmikuuta 2007)
   (b)EU:n ja Kiinan huippukokouksesta ja EU:n ja Kiinan välisestä ihmisoikeusvuoropuhelusta (13. joulukuuta 2007)
   (c)EU:n ja Kiinan suhteista (7. syyskuuta 2006)
   (d)ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminnasta ja ihmisoikeuksia koskevista kolmansien maiden kuulemisista (6. syyskuuta 2007),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kiinan hallintoa vastustaneen tiibetiläisten kansannousun 49. vuosipäivänä puhkesi huomattavia mielenosoituksia, joissa tiibetiläiset munkit, nunnat ja tavalliset kansalaiset osoittivat mieltään Kiinan harjoittamaa sortoa vastaan,

B.  ottaa huomioon, että Kiinan viranomaisten mukaan 20 henkilöä sai surmansa, kun taas toisten lähteiden mukaan yli 140 tiibetiläistä sai surmansa yhteenotoissa ja kymmeniä pidätettiin,

C.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on julistanut hätätilan, että kauppoja ja temppeleitä on suljettu Lhasassa sekä muissa kaupungeissa ja että satoja aseistettuja poliiseja ja armeijan joukkoja on siirretty Tiibetiin muualta Kiinasta,

D.  ottaa huomioon, että hänen pyhyytensä Dalai-lama on kutsunut tätä Kiinan ylireagointia ”kulttuuriseksi kansanmurhaksi” mutta samalla kehottanut mielenosoittajia osoittamaan mieltään rauhanomaisesti ja väkivallattomasti; ottaa huomioon, että Dalai-lama ei ole vaatinut Tiibetin itsenäisyyttä, vaan keskitietä edustavaa kulttuurista ja henkistä autonomiaa sekä uskonnonvapautta, mitä myös Euroopan parlamentti tukee,

E.  ottaa huomioon, että ainoastaan rauhanomaiset keinot ja vilpitön vuoropuhelu voivat johtaa pysyvään järjestelyyn,

F.  ottaa huomioon, että Kiinan hallituksen järjestämää virallista kansainvälistä lehdistömatkaa lukuun ottamatta kansainvälisen lehdistön pääsy Tiibetin alueelle raportoimaan tapahtumista on estetty ja kaikki toimittajat on karkotettu; ottaa huomioon, että edellä mainittu kansainvälinen lehdistömatka oli tarkkaan valvottu ja siihen osallistuneilta toimittajilta evättiin mahdollisuus olla vapaasti yhteydessä tiibetiläisiin,

G.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus näyttää estävän pääsyn ulkomaisille verkkosivuille Kiinassa ja sensuroi Tiibetin tilannetta käsitteleviä ulkomaisia televisiolähetyksiä,

H.  on vakuuttunut, että Pekingin olympialaiset on Kiinalle ennennäkemätön tilaisuus luoda yhteyksiä muuhun maailmaan ja päinvastoin sekä osoittaa, että se voi pitää kiinni lupauksistaan parantaa kaikkien kiinalaisten perusoikeuksia erotuksetta,

I.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Kiinan välinen vuonna 2000 aloitettu ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole johtanut toivottuihin tuloksiin,

1.  tuomitsee jyrkästi Kiinan turvallisuusjoukkojen raa’at tukahduttamistoimet tiibetiläisiä mielenosoittajia kohtaan ja kaikki Lhasan kaduilla ja muualla Tiibetissä tapahtuneet väkivallanteot niiden tekijästä riippumatta sekä ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien omaisille;

2.  pyytää Kiinan hallitusta varmistamaan riittävä terveydenhoito loukkaantuneille tiibetiläisille ja oikeusapu pidätetyille tiibetiläisille; vetoaa viranomaisiin, jotta ne antaisivat selvityksen vangituista, kohtelisivat heitä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti ja välttäisivät kaikissa olosuhteissa kidutusta;

3.  arvostelee usein esiintyvää, muihin kuin han-kiinalaisiin etnisiin vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää; kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä oikeusvaltion periaatteita koskevia sitoumuksiaan; kehottaa Kiinaa välttämään vuoden 2008 olympialaisten käyttämistä väärin toisinajattelijoiden, toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien pidättämiseen mielenosoitusten ja viranomaisten mielestä kiusallisten raporttien estämiseksi;

4.  pyytää laatimaan YK:n alaisuudessa avoimen ja riippumattoman tutkimuksen viimeaikaisista mellakoista ja painostuksesta Tiibetissä;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että hänen pyhyytensä Dalai-lama on kehottanut tiibetiläisiä osoittamaan mieltään väkivallattomasti sekä torjunut Tiibetin itsenäisyyttä koskevat vaatimukset ja on sen sijaan ehdottanut keskitietä edustavaa kulttuurista ja poliittista autonomiaa sekä uskonnonvapautta;

6.   kehottaa Kiinan viranomaisia päästämään ulkomaiset tiedotusvälineet ja diplomaatit, erityisesti Euroopan unionin edustajat, Tiibetiin; kehottaa Kiinan viranomaisia välittömästi lopettamaan internetin ulkomaisten uutis- ja tiedotussivustojen sensuroinnin ja niille pääsyn estämisen; kehottaa vapauttamaan kaikki toimittajat, internetin käyttäjät ja nettitoisinajattelijat, jotka ovat Kiinassa vangittuina sen vuoksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan tietoon;

7.  kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia, demokratiaa sekä oikeusvaltion periaatetta koskevia julkisia sitoumuksiaan, jotka se antoi Kansainvälisen Olympiakomitean myöntäessä kisojen järjestämisen Kiinalle;

8.  kehottaa Kiinaa ratifioimaan viipymättä ja joka tapauksessa ennen olympialaisia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen; kehottaa Kiinaa keskeyttämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon YK:n 18. joulukuuta 2007 hyväksymän päätöslauselman mukaisesti;

9.  pahoittelee, että Kiinan viranomaisten ja Dalai-laman kuuden neuvottelukerran aikana ei päästy tuloksiin, ja kehottaa aloittamaan rakentavan vuoropuhelun, jotta saataisiin aikaan kattava poliittinen sopimus, joka sisältää kestävän ratkaisun koskien Tiibetin kulttuurista ja poliittista autonomiaa ja uskonnonvapautta sekä aitoja vähemmistöjen oikeuksia tiibetiläisille muissa ympäröivissä Kiinan maakunnissa;

10.  kehottaa neuvostoa ja erityisesti sen puheenjohtajavaltiota tarkkailemaan tiiviisti tilanteen kehitystä ja varmistamaan, että Euroopan unioni vahvistaa johdonmukaisen yhteisen kannan ja että sen pohjalta tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön; katsoo, että Euroopan unionin Pekingissä olevien diplomaattisten edustajien olisi vierailtava alueella, jotta ne voisivat raportoida neuvostolle tämänhetkisestä tilanteesta;

11.  toistaa tässä yhteydessä neuvostolle pyyntönsä Tiibetin kysymyksiä käsittelevän erityislähettilään nimittämisestä, jotta voidaan helpottaa osapuolten välistä vuoropuhelua ja seurata tiiviisti neuvotteluja, sitten kun niitä jatketaan;

12.  yhtyy hänen pyhyytensä Dalai-laman lausuntoon, jossa tämä uskoo olympialaisten olevan Kiinan kansalle suurenmoinen tilaisuus vapauteen;

13.  kehottaa Euroopan unionin puheenjohtajavaltiota pyrkimään yhteiseen Euroopan unionin kantaan, mitä tulee valtion- ja hallitustenpäämiesten ja EU:n korkean edustajan osallistumiseen olympialaisten avajaisiin sillä varauksella, että jos Kiinan viranomaisten ja hänen pyhyytensä Dalai-laman välisiä neuvotteluja ei käynnistetä uudelleen, avajaisiin ei osallistuta;

14.  kehottaa Kiinan kansantasavaltaa lopettamaan olympiaurheilijoiden tarkastelun ja arvostelun heidän poliittisten näkemystensä perusteella ja lopettamaan heidän osallistumisensa kieltämistä koskevat uhkailut, vaikka heidän mielipiteensä eroaisivat Kiinan hallituksen virallisesta kannasta;

15.  odottaa hänen pyhyytensä Dalai-laman vierailua Euroopan parlamentin täysistuntoon, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 loppupuolella, ja kehottaa puheenjohtajakokousta tutkimaan mahdollisuutta aikaistaa vierailua;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan presidentille ja pääministerille, Kiinan kansankongressin puhemiehelle, Kansainväliselle Olympiakomitealle sekä hänen pyhyydelleen Dalai-lamalle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö