Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0133/2008

Pateikti tekstai :

RC-B6-0133/2008

Debatai :

PV 09/04/2008 - 13

Balsavimas :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 107kWORD 73k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2007} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam ir Michl Ebner PPE-DE frakcijos vardu
   Pasqualina Napoletano ir Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez ir Marco Pannella ALDE frakcijos vardu
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts ir Mario Borghezio UEN frakcijos vardu
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm ir Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2007)
dėl Tibeto

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tibeto 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos ir Tibeto, ypač:

   a)dėl Kinijos vyriausybės ir Dalai Lamos pasiuntinių dialogo (2007 m. vasario 15 d.),
   b)dėl ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių tema (2007 m. gruodžio 13 d.),
   c)dėl ES ir Kinijos santykių (2006 m. rugsėjo 7 d.),
   d)dėl dialogo žmogaus teisių klausimais eigos ir konsultacijų su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais (2007 m. rugsėjo 6 d.);

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį;

A.  kadangi Tibeto tautinio sukilimo prieš Kinijos valdžią 49-ųjų metinių proga Tibeto vienuoliai, vienuolės ir eiliniai Tibeto piliečiai surengė demonstracijas prieš Kinijos represiją;

B.  kadangi, anot Kinijos valdžios atstovų, per protesto akcijas žuvo 20 žmonių; kadangi, remiantis kitais šaltiniais, susirėmimuose žuvo daugiau nei 140 tibetiečių, o daugybė žmonių buvo suimta;

C.  kadangi Kinijos valdžia paskelbė nepaprastąją padėtį ir Lasoje bei kituose miestuose buvo uždarytos parduotuvės ir šventyklos, o iš visos Kinijos į Tibetą perkelta šimtai sukarintos policijos pajėgų ir karinių pajėgų karių;

D.  kadangi Jo Šventenybė Dalai Lama perdėtą Kinijos reakciją į tai pavadino kultūriniu genocidu, bet tuo pat metu paragino demonstrantus protestuoti taikiai ir be smurto; kadangi Dalai Lama reikalavo ne Tibeto nepriklausomybės, o tarpinio kelio – kultūrinės ir politinės autonomijos bei religinės laisvės, ir šiam požiūriui pritaria Europos Parlamentas;

E.  kadangi ilgalaikio sprendimo galima pasiekti tik taikiomis priemonėmis ir nuoširdžiu dialogu;

F.  kadangi, išskyrus Kinijos vyriausybės surengtą oficialią tarptautinės spaudos atstovų kelionę, tarptautinei spaudai neleista patekti į Tibeto regioną ir pranešti apie įvykius, o visi žurnalistai buvo išsiųsti; kadangi minėtoji tarptautinės spaudos atstovų kelionė buvo griežtai kontroliuojama, o dalyvaujantiems žurnalistams nebuvo leista be apribojimų bendrauti su Tibeto žmonėmis;

G.  kadangi atrodo, kad Kinijos valdžia blokuoja užsienio tinklavietes Kinijoje ir cenzūruoja užsienio televizijų transliacijas apie padėtį Tibete;

H.  įsitikinęs, kad Pekino olimpinės žaidynės – tai ypatinga galimybė Kinijai parodyti save visam pasauliui, o pasauliui– pamatyti Kiniją ir tai, kad ji gali laikytis savo įsipareigojimų dėl Kinijos žmonių, neišskiriant nei vieno asmens, pagrindinių teisių skatinimo;

I.  kadangi 2000 m. ES ir Kinijos pradėtas dialogas žmogaus teisių klausimais nedavė rezultatų, kurių tikėtasi;

1.  griežtai smerkia žiaurias Kinijos saugumo pajėgų vykdomas Tibeto demonstrantų represijas ir visus Lasos gatvėse bei kitur Tibete įvykusius smurto veiksmus, nesvarbu, kokia jų kilmė, bei reiškia nuoširdžią užuojautą visų aukų šeimoms;

2.  ragina Kinijos vyriausybę užtikrinti tinkamą sužeistų tibetiečių medicininę priežiūrą ir teisinę pagalbą suimtiems tibetiečiams; ragina valdžios institucijas pateikti suimtųjų sąrašą, elgtis su jais pagal tarptautines žmogaus teisių normas ir bet kokiomis aplinkybėmis susilaikyti nuo kankinimo;

3.  kritikuoja tai, kad dažnai diskriminuojamos chanių grupei nepriklausančios Kinijos etninės mažumos; ragina Kiniją laikytis savo įsipareigojimų žmogaus ir mažumų teisių srityje ir teisinės valstybės principo; ragina Kiniją nepiktnaudžiauti 2008 m. olimpinėmis žaidynėmis ir nesuimti disidentų, žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų siekiant išvengti demonstracijų ir pranešimų, kuriuos valdžios institucijos vertina kaip keliančius keblumų;

4.  ragina atlikti viešą ir nepriklausomą naujausių riaušių ir represijų Tibete tyrimą, kurį prižiūrėtų Jungtinės Tautos;

5.  džiaugiasi, kad Jo Šventenybė Dalai Lama paragino Tibeto žmones protestuoti taikiai ir atsisakė Tibeto nepriklausomybės reikalavimo bei vietoje to pasiūlė tarpinį kelią – kultūrinę ir politinę autonomiją bei religinę laisvę;

6.   prašo Kinijos valdžios institucijų atverti Tibetą žiniasklaidai ir diplomatams, ypač Europos Sąjungos atstovams; ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant sustabdyti žinių bei užsienyje įsisteigusių informacinių tinklaviečių cenzūrą ir blokavimą; ragina išlaisvinti visus žurnalistus, interneto vartotojus ir vadinamuosius kibernetinės erdvės disidentus, kurie sulaikyti Kinijoje už tai, kad naudojosi savo teise į informaciją;

7.  ragina Kiniją laikytis Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK, angl. IOC) sprendime leisti Kinijai rengti olimpines žaidynes paskelbtų savo pačios visuomeninių įsipareigojimų dėl žmogaus ir mažumų teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų;

8.  ragina Kiniją nedelsiant ir bet kuriuo atveju prieš prasidedant olimpinėms žaidynėms ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; ragina Pekiną paskelbti mirties bausmės moratoriumą, kaip raginama JT rezoliucijoje, priimtoje 2007 m. gruodžio 18 d.;

9.  apgailestauja, kad šeši Kinijos valdžios institucijų ir Dalai Lamos derybų etapai nebuvo sėkmingi, ir prašo pradėti konstruktyvų dialogą siekiant rasti bendrą politinį susitarimą, įskaitant ilgalaikį sprendimą dėl kultūrinės ir politinės Tibeto autonomijos, religinės laisvės ir tikrų mažumos teisių suteikimo tibetiečiams kitose Kinijos provincijose;

10.  prašo Tarybos, ypač pirmininkaujančios šalies, atidžiai stebėti įvykius, užtikrinti, kad būtų siekiama vieningos bendrosios Europos Sąjungos pozicijos ir kad remiantis ja būtų tinkamai taikomi priimti sprendimai ir mano, kad ES diplomatai Pekine turėtų imtis iniciatyvos aplankyti regioną, kad galėtų pranešti Tarybai apie dabartinę padėtį;

11.  atsižvelgdamas į tai, pakartoja savo raginimą Tarybai skirti specialųjį pasiuntinį Tibeto reikalams siekiant palengvinti šalių dialogą ir atidžiai stebėti derybas, kai jos bus atnaujintos;

12.  pritaria Jo Šventenybės Dalai Lamos pareiškimui, kad olimpinės žaidynės yra puiki laisvės galimybė Kinijos žmonėms;

13.  ragina ES pirmininkaujančią valstybę stengtis rasti bendrą ES poziciją dėl vyriausybių vadovų, valstybių vadovų ir ES vyriausiojo įgaliotinio dalyvavimo olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje ir dėl galimybės nedalyvauti šiame renginyje, jei nebus atnaujintas Kinijos valdžios institucijų ir Jo Šventenybės Dalai Lamos dialogas;

14.  ragina Kinijos Liaudies Respubliką nustoti tikrinti ir vertinti olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių sportininkų politines pažiūras ir grasinti, kad jiems bus uždrausta dalyvauti žaidynėse, jei jie nesilaikys oficialios Kinijos valdžios pozicijos;

15.  laukia Jo Šventenybės Dalai Lamos vizito į Europos Parlamentą 2008 m. pabaigoje, kurio metu jis sakys kalbą plenariniame posėdyje, ir ragina savo pirmininkų sueigą ištirti galimybę šį vizitą surengti anksčiau;

16.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams, šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos prezidentui ir ministrui pirmininkui, Kinijos liaudies nacionalinio kongreso pirmininkui, Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir Jo Šventenybei Dalai Lamai.

Teisinė informacija - Privatumo politika