Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0133/2008

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0133/2008

Debates :

PV 09/04/2008 - 13

Balsojumi :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 114kWORD 73k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam un Michl Ebner PPE-DE grupas vārdā,
   Pasqualina Napoletano un Csaba Sándor Tabajdi PSE grupas vārdā,
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez un Marco Pannella ALDE grupas vārdā,
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts un Mario Borghezio UEN grupas vārdā,
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes un Claude Turmes Zaļo/ALE grupas vārdā,
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm un Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   Zaļie/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
par Tibetu

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tibetu 

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ķīnu un Tibetu, jo īpaši:

   (a)2007. gada 15. februāra rezolūciju par Ķīnas valdības un Dalailamas sūtņu dialogu,
   (b)2007. gada 13. decembra rezolūciju par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi un ES un Ķīnas dialogu cilvēktiesību jomā,
   (c)2006. gada 7. septembra rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām,
   (d)2007. gada 6. septembra rezolūciju par divpusēju sarunu un apspriešanās par cilvēktiesību jautājumiem ar trešām valstīm norisi,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu;

A.  tā kā saistībā ar 49. gadadienu, kopš tika apspiesta Tibetas iedzīvotāju sacelšanās pret Ķīnas valdību, ir notikušas plašas Tibetas mūku, mūķeņu un parasto iedzīvotāju demonstrācijas pret Ķīnas represijām;

B.  tā kā no Ķīnas varas iestādēm saņemtā informācija liecina, ka 20 cilvēki ir gājuši bojā; tā kā, pamatojoties uz informāciju, kas gūta no citiem avotiem, sadursmēs ir gājuši bojā vairāk nekā 140 tibetieši un dučiem citu tibetiešu ir arestēti;

C.  tā kā Ķīnas valdība ir pasludinājusi ārkārtas stāvokli, no visas Ķīnas uz Tibetu pārvietojot simtiem bruņotu policistu un armijas spēku, un Lasā, kā arī citās pilsētās ir slēgti veikali un tempļi;

D.  tā kā Viņa Svētība Dalailama šo Ķīnas pārspīlēto rīcību ir nosaucis par „kulturālu genocīdu”, bet vienlaicīgi ir aicinājis demonstrantus protestēt mierīgi un bez vardarbības; tā kā Dalailama nav pieprasījis Tibetas neatkarību, bet tikai kulturālu un politisku autonomiju un reliģisku brīvību kā vidus ceļu, un Eiropas Parlaments atbalsta šādu nostāju;

E.  tā kā tikai mierīgi un, veidojot patiesu dialogu, ir iespējams panākt ilgstošu noregulējumu;

F.  tā kā, izņemot Ķīnas Valdības organizētu starptautiskās preses pārstāvju oficiālu braucienu, starptautiskās preses pārstāvjiem ir liegta iekļūšana Tibetas reģionā, lai ziņotu par notikumiem, un visi žurnālisti no šī reģiona ir izraidīti; tā kā iepriekš minēto starptautiskās preses pārstāvju braucienu stingri kontrolēja un žurnālistiem, kas tajā piedalījās, tika liegtas neierobežotas tikšanās iespējas ar Tibetas iedzīvotājiem;

G.  tā kā šķiet, ka Ķīnas valdība valstī bloķē piekļuvi ārzemju tīmekļa vietnēm un cenzē ārzemju televīzijas pārraides par stāvokli Tibetā;

H.  ir pārliecināts, ka Pekinas olimpiskās spēles ir lieliska iespēja, kuru laikā Ķīna var pierādīt atvērtību pasaulei un otrādi un apliecināt to, ka tā spēj pildīt saistības attiecībā uz visu Ķīnas iedzīvotāju pamattiesību veicināšanu bez jebkādiem izņēmumiem;

I.  tā kā 2002. gadā uzsāktais ES un Ķīnas dialogs cilvēktiesību jomā nav sniedzis gaidītos rezultātus;

1.  stingri nosoda Ķīnas drošības spēku veiktās brutālās represijas pret tibetiešu demonstrantiem un visus vardarbības gadījumus Lasas ielās un Tibetā, lai kurš arī būtu šīs vardarbības izraisītājs, un pauž patiesu līdzjūtību upuru tuviniekiem;

2.  aicina Ķīnas valdību garantēt ievainotajiem tibetiešiem atbilstošu medicīnisku aprūpi, bet arestētajiem tibetiešiem — juridisko palīdzību; aicina varas iestādes sniegt informāciju par aizturēto skaitu, izturēties pret viņiem, ievērojot starptautiskās cilvēktiesības, un jebkurā gadījumā atturēties no spīdzināšanas;

3.  pauž kritiku par biežo diskriminējošo izturēšanos pret han grupai nepiederošām ķīniešu mazākumtautībām; aicina Ķīnu ievērot saistības attiecībā uz cilvēktiesībām un mazākumtautību tiesībām, kā arī tiesiskumu; mudina Ķīnu ļaunprātīgi neizmantot 2008. gada olimpiskās spēles, apcietinot disidentus, žurnālistus un cilvēktiesību aktīvistus, lai nepieļautu demonstrācijas un ziņojumus, ko varas iestādes uzskata par apkaunojošām;

4.  pieprasa ANO pārraudzībā veikt atklātu un neatkarīgu izmeklēšanu par nesenajiem nemieriem un represijām Tibetā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Viņa Svētība Dalailama ir aicinājis tibetiešus protestēt, nelietojot vardarbību, un noraidījis aicinājumus par Tibetas neatkarību, bet tā vietā kā vidus ceļu piedāvājis patiesu kulturālu un politisku autonomiju un reliģisko brīvību;

6.   aicina Ķīnas varas iestādes atvērt Tibetu ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un diplomātiem, jo īpaši ES valstu pārstāvjiem; mudina Ķīnas varas iestādes nekavējoties pārtraukt cenzēt un bloķēt tūkstošiem ārvalstu ziņu un informatīvo tīmekļa vietņu, kas atrodas ārzemēs; pieprasa atbrīvot visus žurnālistus, interneta resursu lietotājus un kiberdisidentus, kuri Ķīnā atrodas ieslodzījumā par to, ka īstenojuši savas tiesības uz informāciju;

7.  aicina Ķīnu ievērot saistības, kuras tā valstī ir noteikusi attiecībā uz cilvēktiesībām un mazākumtiesībām, un tiesiskuma principu, kas bija par pamatu tam, lai Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pieņemtu lēmumu atļaut Ķīnai organizēt olimpiskās spēles;

8.  mudina Ķīnu nevilcinoties un jebkurā gadījumā pirms olimpiskajām spēlēm ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; aicina Pekinu ieviest nāves soda moratoriju, kā tas prasīts 2007. gada 18. decembrī pieņemtajā ANO rezolūcijā;

9.  pauž nožēlu par to, ka Ķīnas iestāžu un Dalailamas sešas sarunu kārtas nav sniegušas rezultātus, un aicina uzsākt konstruktīvu dialogu, lai panāktu vispusīgu politisku vienošanos, tai skaitā ilgtspējīgu risinājumu attiecībā uz Tibetas kulturālo un politisko autonomiju un reliģisko brīvību, kā arī Tibetas iedzīvotāju patiesām minoritāšu tiesībām citās Ķīnas provincēs;

10.  aicina Padomi un jo īpaši prezidentvalsti cieši sekot notikumu attīstībai un nodrošināt to, ka ES pieņem konsekventu vienotu nostāju un ka tiek pienācīgi īstenoti uz tās balstīti lēmumi , un uzskata, ka ES diplomātiskajiem pārstāvjiem Pekinā vajadzētu uzņemties iniciatīvu par reģiona apmeklēšanu, lai pēc tam ziņotu Padomei par pašreizējo situāciju;

11.  saistībā ar to atkārtoti atgādina par aicinājumu Padomei iecelt īpašu sūtni par Tibetas jautājumiem, lai veicinātu dialogu starp abām pusēm, un stingri uzraudzīt sarunas, ja tās atsāks;

12.  atbalsta Viņa Svētības Dalailamas pausto viedokli, ka olimpiskās spēles ir lieliska brīvības iespēja visai ķīniešu tautai;

13.  aicina pašreizējo ES prezidentvalsti censties panākt vienotu ES nostāju attiecībā uz valstu un valdību vadītāju un ES Augstā pārstāvja piedalīšanos olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, pieļaujot nepiedalīšanās iespēju, ja netiks atsākts Ķīnas varas iestāžu un Viņa Svētības Dalailamas dialogs;

14.  mudina Ķīnas Tautas Republiku izbeigt pārbaudīt un novērtēt olimpiskos sportistus pēc viņu politiskajiem uzskatiem un draudēt ar aizliegšanu piedalīties olimpiskajās spēlēs, ja viņu viedoklis atšķiras no Ķīnas valdības oficiālā viedokļa;

15.  gaida Viņa Svētības Dalailama vizīti Eiropas Parlamentā 2008. gada beigās, kuras laikā viņš teiks uzrunu plenārsēdē, un aicina Priekšsēdētāju konferenci izskatīt ātrākas vizītes iespēju;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, pievienošanās pieteikumvalstu valdībām un parlamentiem, Ķīnas Tautas Republikas prezidentam un premjerministram, Ķīnas Nacionālā Tautas kongresa priekšsēdētājam, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai un Viņa Svētībai Dalailamam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika