Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0133/2008

Texte depuse :

RC-B6-0133/2008

Dezbateri :

PV 09/04/2008 - 13

Voturi :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ
depusă în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de
PDF 112kWORD 78k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam şi Michl Ebner, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez şi Marco Pannella, în numele Grupului ALDE
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts şi Mario Borghezio, în numele Grupului UEN
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes şi Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm şi Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑00135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
privind Tibetul

Rezoluţia Parlamentului European privind Tibetul 

Parlamentul European,

–  - reamintind rezoluţiile sale anterioare privind China şi Tibetul, în special cele privind:

   (a)dialogul dintre guvernul chinez și trimișii lui Dalai Lama (15 februarie 2007),
   (b)reuniunea la nivel înalt UE-China și dialogul privind drepturile omului UE/China (13 decembrie 2007),
   (c)relaţiile dintre UE şi China (7 septembrie 2006),
   (d)funcționarea dialogurilor și consultărilor cu țări terțe în legătură cu drepturile omului (6 septembrie 2007),

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cea de-a 49-a aniversare a revoltei naţionale tibetane împotriva administraţiei chineze a condus la demonstraţii de amploare ale călugărilor şi călugăriţelor din Tibet, precum şi ale simplilor cetăţeni tibetani, care au manifestat în semn de protest faţă de represiunea chineză;

B.  întrucât, potrivit autorităţilor chineze, 20 de persoane şi-au pierdut viaţa; întrucât, potrivit altor surse, cel puţin 140 de tibetani au murit în ciocnirile respective, iar zeci de persoane au fost arestate;

C.  întrucât guvernul chinez a declarat starea de urgenţă, iar în Lhasa, precum şi în alte oraşe, magazinele şi templele au fost închise, sute de ofiţeri de poliţie înarmaţi şi de militari fiind deplasaţi în Tibet din restul Chinei;

D.  întrucât Sfinţia Sa Dalai Lama a calificat această reacţie excesivă din partea Chinei drept „un genocid cultural”, dar i-a îndemnat, în acelaşi timp, pe demonstranţi să protesteze în mod paşnic şi fără violenţă; întrucât Dalai Lama nu a cerut independenţa Tibetului, ci o soluţie de compromis, sub forma unei veritabile autonomii culturale şi politice şi a unei reale libertăţi de credinţă, poziţie care se bucură de sprijinul Parlamentului European;

E.  întrucât nu se poate ajunge la o soluţie durabilă decât prin mijloace paşnice şi printr-un dialog sincer;

F.  întrucât, cu excepţia unei călătorii oficiale a presei internaţionale, organizate de guvernul chinez, presei internaţionale i-a fost refuzat accesul în Tibet pentru a relata în legătură cu evenimentele din regiune, iar toţi jurnaliştii au fost expulzaţi; întrucât călătoria presei internaţionale menţionată anterior a fost supusă unor controale stricte, iar jurnaliştilor participanţi le-au fost refuzate contactele nerestricţionate cu poporul tibetan;

G.  întrucât se pare că Guvernul chinez blochează paginile străine de internet în interiorul Chinei şi cenzurează programele străine de televiziune având drept subiect situaţia din Tibet,

H.  exprimându-şi convingerea în legătură cu faptul că organizarea Jocurilor Olimpice la Beijing reprezintă o oportunitate excepţională pentru China de a se deschide către lume şi reciproc, de a demonstra că este capabilă să îşi onoreze promisiunile în ceea ce priveşte promovarea drepturilor fundamentale pentru toţi cetăţenii chinezi, fără a face nicio diferenţiere;

I.  întrucât dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului, instituit în 2000, nu a oferit rezultatele scontate,

1.  condamnă cu fermitate acţiunile represive brutale întreprinse de forţele chineze de securitate împotriva manifestanţilor tibetani, precum şi toate actele de violenţă, indiferent de autorii acestora, care s-au produs pe străzile oraşului Lhasa şi în alte localităţi din Tibet şi transmite sincere condoleanţe familiilor victimelor,

2.  invită Guvernul chinez să garanteze acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare tibetanilor răniţi şi acordarea de asistenţă juridică pentru tibetanii arestaţi; lansează un apel prin care solicită autorităţilor să prezinte o evidenţă a persoanelor deţinute, să le trateze în conformitate cu legislaţia internaţională privind drepturile omului şi să nu recurgă, în nicio împrejurare, la tortură,

3.  critică tratamentul adesea discriminator rezervat minorităţilor etnice chineze, altele decât etnia Han; invită China să-şi respecte angajamentele cu privire la drepturile omului şi ale minorităţilor şi statul de drept; îndeamnă China să nu se folosească de Jocurile Olimpice din 2008 arestând dizidenţi, jurnalişti şi activişti pentru drepturile omului pentru a împiedica demonstraţiile şi relatările pe care autorităţile le consideră incomode la adresa lor;

4.  solicită efectuarea, sub auspiciile ONU, a unei anchete deschise şi independente privind recentele revolte şi represiuni din Tibet;

5.  salută apelul la demonstraţii nonviolente adresat de către Sfinţia Sa Dalai Lama poporului tibetan şi faptul că Sfinţia Sa a respins apelurile la independenţa Tibetului şi a propus, în schimb, calea de mijloc pe care o reprezintă acordarea unei veritabile autonomii culturale şi politice, precum şi a libertăţii de credinţă;

6.   solicită autorităţilor chineze să permită mass-mediei şi diplomaţilor, în special reprezentanţilor Uniunii Europene, accesul în Tibet; îndeamnă autorităţile chineze să pună capăt fără întârziere cenzurii şi blocajului impus site-urilor de internet de ştiri şi informaţii din străinătate; solicită eliberarea tuturor jurnaliştilor, utilizatorilor de internet şi a dizidenţilor care acţionează pe internet aflaţi în detenţie în China din cauza faptului că şi-au exercitat dreptul la informare;

7.  invită China să îşi respecte propriile angajamente asumate în mod public cu privire la drepturile omului şi ale minorităţilor, democraţie şi statul de drept, aduse la cunoştinţă cu ocazia deciziei Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) de a permite Chinei să organizeze Jocurile;

8.  îndeamnă China să ratifice Pactul international cu privire la drepturile civile si politice fără nicio întârziere suplimentare şi, în orice caz, înainte de Jocurile Olimpice; invită Beijingul să instituie un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, după cum se solicită în Rezoluţia ONU adoptată la 18 decembrie 2007;

9.  regretă eşecul înregistrat de cele şase runde de convorbiri dintre autorităţile chineze şi Dalai Lama şi solicită deschiderea unui dialog constructiv în vederea ajungerii la un acord politic global, care să ofere, de asemenea, modalităţi durabile de soluţionare a problematicii autonomiei culturale şi politice a Tibetului, a libertăţii religioase şi a acordării unor veritabile drepturi ale minorităţilor poporului tibetan, precum şi comunităţilor din alte provincii chineze învecinate;

10.  invită Consiliul şi, în special, Preşedinţia să urmărească îndeaproape evoluţiile din regiune şi să garanteze adoptarea, de către UE, a unei poziţii comune coerente, precum şi punerea în aplicare corespunzătoare a deciziilor luate în temeiul respectivei poziţii comune; consideră că reprezentanţii diplomatici ai UE la Beijing ar trebui să îşi asume iniţiativa de a vizita regiunea, în scopul informării Consiliului în legătură cu situaţia actuală

11.  îşi reiterează, în această privinţă, apelul lansat Consiliului de a numi un emisar special pentru situaţia din Tibet, în scopul de a facilita dialogul dintre părţi şi de a urmări îndeaproape negocierile, odată ce acestea vor fi reluate;

12.  îşi declară sprijinul faţă de declaraţia în care SS Dalai Lama îşi exprimă opinia că Jocurile Olimpice reprezintă o ocazie favorabilă semnificativă pentru libertatea întregului popor chinez;

13.  invită preşedinţia în exerciţiu a UE să depună eforturi în vederea adoptării unei poziţii comune a UE privind prezenţa şefilor de guvern şi de stat şi a Înaltului Reprezentant al UE la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, luând în considerare posibilitatea de a nu asista la ceremonie în cazul în care dialogul dintre autorităţile chineze şi Sfinţia Sa Dalai Lama nu este reluat;

14.  îndeamnă Republica Populară Chineză să pună capăt controlului şi judecării sportivilor olimpici în funcţie de opiniile lor politice, precum şi ameninţărilor de interzicere a participării sportivilor respectivi la Jocurile Olimpice în cazul în care exprimă un punct de vedere diferit de poziţia oficială adoptată de Guvernul chinez;

15.  aşteaptă cu interes vizita SS Dalai Lama la Parlamentul European, programată în ultima parte a anului 2008, ocazie cu care invitatul se va adresa deputaţilor reuniţi în şedinţă plenară şi solicită Conferinţei Preşedinţilor să studieze posibilitatea devansării datei vizitei;

16.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, guvernelor şi parlamentelor ţărilor candidate, Preşedintelui şi Prim-ministrului Republicii Populare Chineze, Preşedintelui Congresului Naţional al Poporului Chinez, Comitetului Internaţional Olimpic şi Sfinţiei Sale Dalai Lama.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate