Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0133/2008

Ingivna texter :

RC-B6-0133/2008

Debatter :

PV 09/04/2008 - 13

Omröstningar :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 98kWORD 61k
7.4.2008
PE401.158v01-00}
PE401.159v01-00}
PE401.160v01-00}
PE401.161v01-00}
PE401.162v01-00}
PE401.163v01-00} RC1
 
B6‑0133/2008}
B6‑0134/2008}
B6‑0135/2008}
B6‑0136/2008}
B6‑0137/2008}
B6‑0138/2008} RC1
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
   João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Thomas Mann, Charles Tannock, Georg Jarzembowski, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam och Michl Ebner, för PPE‑DE‑gruppen
   Pasqualina Napoletano och Csaba Sándor Tabajdi, för PSE-gruppen
   Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Marielle De Sarnez och Marco Pannella, för ALDE‑gruppen
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts och Mario Borghezio, för UEN-gruppen
   Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Bart Staes och Claude Turmes, för Verts/ALE‑gruppen
   Vittorio Agnoletto, Jens Holm och Roberto Musacchio, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   Verts/ALE (B6‑0133/2008)
   GUE/NGL (B6‑0134/2008)
   PSE (B6‑0135/2008)
   PPE-DE (B6‑0136/2008)
   ALDE (B6‑0137/2008)
   UEN (B6‑0138/2008)
om Tibet

Europaparlamentets resolution om Tibet 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, i synnerhet om

   a)dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud (15 februari 2007),
   b)toppmötet EU/Kina och EU-Kina-dialogen om mänskliga rättigheter (13 december 2007),
   c)förbindelserna mellan EU och Kina (7 september 2006),
   d)hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer (6 september 2007),

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  49‑årsdagen av tibetanernas nationella revolt mot det kinesiska styret ledde till omfattande demonstrationer av tibetanska munkar, nunnor och vanliga tibetanska medborgare som demonstrerade mot det kinesiska förtrycket.

B.  Enligt de kinesiska myndigheterna miste 20 personer livet. Enligt andra källor dödades mer än 140 tibetaner i dessa sammandrabbningar, medan tiotals andra greps.

C.  Undantagstillstånd har utfärdats av den kinesiska regeringen. Butiker och tempel har stängts i Lhasa och andra städer, medan hundratals beväpnade poliser och militära trupper flyttas till Tibet från resten av Kina.

D.  Hans helighet Dalai Lama har kallat den överdriva kinesiska reaktionen ett ”kulturellt folkmord”, men har samtidigt även uppmanat demonstranterna att protestera fredligt och utan våld. Dalai Lama har inte krävt tibetansk självständighet utan en medelväg med enbart kulturellt och politiskt självstyre och med religiös frihet, vilket är en åsikt som Europaparlamentet stöder.

E.  En varaktig lösning kan endast uppnås med fredliga medel och en uppriktig dialog.

F.  Bortsett från en officiell internationell pressresa organiserad av den kinesiska regeringen har internationell press vägrats tillträde till Tibet för att rapportera om händelserna där, och alla journalister har utvisats. Denna internationella pressresa var hårt kontrollerad, och de deltagande journalisterna fick inte ha obegränsad kontakt med tibetaner.

G.  Den kinesiska regeringen tycks blockera utländska webbplatser inne i Kina och censurera utländska tv-sändningar om situationen i Tibet.

H.  Anordnandet av OS i Peking är en utomordentlig möjlighet för Kina att öppna sig mot omvärlden, och tvärtom, och att visa att landet förmår infria sina löften om att främja de grundläggande rättigheterna för alla kineser utan åtskillnad.

I.  Människorättsdialogen mellan EU och Kina inleddes år 2000 men har inte gett de förväntade resultaten.

1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck de kinesiska säkerhetsstyrkornas brutala våld mot de tibetanska demonstranterna och alla våldsdåd, oavsett upphovsmän, som begåtts på Lhasas gator och i övriga Tibet, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer.

2.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att se till att skadade tibetaner får fullgod sjukvård och att gripna tibetaner beviljas rättsligt bistånd. Parlamentet vädjar till myndigheterna att redogöra för sina frihetsberövade personer, att behandla dem enligt gällande internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter och att under inga omständigheter använda tortyr.

3.  Europaparlamentet kritiserar den ofta diskriminerande behandlingen av etniska minoriteter som inte är han-kineser och uppmanar Kina att uppfylla sitt åtagande i fråga om mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och rättsstatens principer. Parlamentet uppmanar Kina att inte missbruka OS 2008 genom att gripa dissidenter, journalister och människorättsaktivister för att undvika demonstrationer och rapporter som myndigheterna anser vara besvärande.

4.  Europaparlamentet efterlyser en öppen och oberoende FN-ledd utredning av den senaste tidens upplopp och förtryck i Tibet.

5.  Europaparlamentet gläds åt att Hans helighet Dalai uppmanat det tibetanska folket till fredliga protester och att han avvisat kraven på tibetansk självständighet och i stället föreslagit en medelväg med verkligt kulturellt och politiskt självstyre och med religiös frihet.

6.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att öppna Tibet för medier och diplomater, särskilt för EU-företrädare. Parlamentet uppmanar med eftertryck de kinesiska myndigheterna att omedelbart upphöra att censurera och blockera utlandsbaserade nyhets- och informationssajter och kräver ett frigivande av alla journalister, Internetanvändare och cyberdissidenter som hålls fängslade i Kina på grund av att de utövat sin rätt till information.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kina att fullgöra sina egna offentliga åtaganden om mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, som tillkännagavs i samband med Internationella olympiska kommitténs (IOK) beslut att tilldela Kina spelen.

8.  Europaparlamentet uppmanar Kina att utan ytterligare dröjsmål, och i vilket fall som helst före OS, ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Peking uppmanas även att införa ett moratorium för dödsstraffet, i enlighet med FN:s resolution som antogs den 18 december 2007.

9.  Europaparlamentet beklagar att inget resultat nåtts vid de sex förhandlingstillfällena mellan de kinesiska myndigheterna och Dalai Lama, och efterlyser en konstruktiv dialog för att man ska lyckas nå en övergripande politisk överenskommelse med bland annat en hållbar lösning i fråga om Tibets kulturella och politiska självstyre och religiösa frihet och med fullständiga minoritetsrättigheter för tibetaner i andra kinesiska grannprovinser.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet, i synnerhet ordförandeskapet, att noga följa händelseutvecklingen och att se till att EU intar en samstämmig gemensam ståndpunkt och att beslut som fattas i kraft av en sådan också genomförs. Parlamentet anser att EU:s diplomatiska representanter i Peking bör ta initiativ till ett besök i regionen för att rapportera tillbaka till rådet om den rådande situationen.

11.  Europaparlamentet uppmanar ännu en gång rådet att utse ett särskilt sändebud för Tibet, för att på så sätt underlätta dialogen mellan parterna och följa förhandlingarna på nära håll när de återupptas.

12.  Parlamentet stöder Hans helighet Dalai Lamas uttalande om att OS är ett utmärkt tillfälle att erbjuda frihet för hela det kinesiska folket.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap att försöka hitta en gemensam EU‑ståndpunkt om stats- och regeringschefernas och den höge representantens närvaro vid OS invigningsceremoni, varvid det bör vara möjligt att utebli om dialogen mellan de kinesiska myndigheterna och Hans helighet Dalai Lama inte återupptas.

14.  Europaparlamentet kräver att Kina upphör att granska och döma OS-idrottare på grund av deras politiska åsikter och att hota med avstängning från spelen för idrottare som avviker från den kinesiska regeringens officiella hållning.

15.  Europaparlamentet ser fram emot att Hans helighet Dalai Lama ska besöka Europaparlamentet och tala vid ett plenarsammanträde i slutet av 2008, och uppmanar talmanskonferensen att undersöka möjligheterna att tidigarelägga besöket.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, ansökarländernas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas president och premiärminister, talmannen i Kinas nationella folkkongress, Internationella olympiska kommittén samt Hans helighet Dalai Lama.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy