Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0209/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0209/2008

Разисквания :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 106k
6.5.2008
PE401.519v01-00}
PE401.520v01-00}
PE401.521v01-00}
PE401.522v01-00}
PE401.525v01-00} RC1
 
B6‑0209/2008}
B6‑0210/2008}
B6‑0211/2008}
B6‑0212/2008}
B6‑0214/2008} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab и Urszula Gacek, от името на групата PPE-DE
   Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma и Benoît Hamon, от името на групата PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck и Alexander Lambsdorff, от името на групата ALDE
   Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg и Pierre Jonckheer, от името на групата Verts/ALE
   Adam Bielan и Cristiana Muscardini, от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   ALDE (B6‑0209/2008)
   PPE-DE (B6‑0210/2008)
   UEN (B6‑0211/2008)
   PSE (B6‑0212/2008)
   Verts/ALE (B6‑0214/2008)
относно Трансатлантическия икономически съвет

Резолюция на Европейския парламент относно Трансатлантическия икономически съвет 

Европейският парламент,

–  като взе предвид по-специално резолюцията си от 25 април 2007 г. относно трансатлантическите отношения и резолюциите си от 1 юни 2006 г. относно икономическите отношения между ЕС и САЩ и относно Споразумението за трансатлантическо партньорство между ЕС и САЩ,

–  като взе предвид резолюцията си от 26 септември 2007 г. относно сигурността на продуктите и особено на играчките,

–  като взе предвид резолюциите си относно изменението на климата, и по-специално тези от 16 ноември 2005 г., 26 октомври 2006 г. и 14 февруари 2007 г.,

–  като взе предвид резултата от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ, проведена на 30 април 2007 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, и по-специално Рамката за напредък в трансатлантическата икономическа интеграция между Европейския Съюз и Съединените американски щати,

–  като взе предвид съвместното изявление и доклада за напредъка, приети на първото заседание на Трансатлантическия икономически съвет на 9 ноември 2007 г,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че и Европейският парламент, и Конгресът на САЩ последователно застъпват необходимостта от завършване на трансатлантическия пазар до 2015 г.,

Б.  като има предвид, че мирът, демокрацията, човешките права и правовата държава, международното право, устойчивите икономики и устойчивото развитие са споделени общи ценности, залегнали в основата за трансатлантическото партньорство, което е крайъгълен камък на външната политика на ЕС, както и на глобалната му икономическа политика,

В.  като има предвид, че с оглед на тяхната доминираща икономическа роля в света, трансатлантическите партньори споделят отговорността за състоянието на глобалното икономическо управление и за намиране на решения на глобалните икономически предизвикателства,

Г.  като има предвид, че силното и добре функциониращо партньорство между ЕС и САЩ е жизненоважно за насочване на световното развитие в съответствие с общите ценности и въз основа на ефективния многостранен подход и международното право,

Д.  като има предвид, че се изисква силно и последователно политическо ръководство, за да могат партньорите да постигнат тази цел,

1.  подчертава, че близкото трансатлантическо сътрудничество е жизненоважен инструмент за насочване на глобализацията в интерес на общите ценности и в посока на справедлив политически и икономически световен ред; отново изразява мнението си, че един добре функциониращ и конкурентен трансатлантически пазар е основата, върху която твърдо да стъпи трансатлантическото партньорство, така че да се даде възможност на ЕС и САЩ съвместно да решават глобалните политически и икономически предизвикателства;

2.  твърдо подкрепя процеса на укрепване на трансатлантическата икономическа интеграция, започнал на срещата на върха между ЕС и САЩ през 2007 г. с приемането на "Рамка за напредък в трансатлантическата икономическа интеграция между ЕС и САЩ" и създаването на Трансатлантическия икономически съвет, който трябва да надзирава и ускорява действията, очертани в тази рамка;

3.  приветства факта, че Комисията по препоръка на Европейския парламент е решила да бъде проведено проучване за това какви препятствия трябва да се премахнат за завършване на трансатлантическия пазар; счита, че този документ следва да бъде разпространен широко от двете страни на Атлантическия океан; призовава Комисията да гарантира, че изходът от проучванията относно реализацията на трансатлантическия пазар ще бъде обсъден със съответните парламентарни комисии преди да бъдат формулирани каквито и да е конкретни изводи за бъдещи препоръки към Трансатлантическия икономически съвет;

4.  счита, че двете администрации следва да изготвят пътна карта преди срещата на върха между ЕС и САЩ през 2009 г., която да показва как дългосрочният ангажимент за трансатлантическия пазар може да бъде реализиран в конкретна рамка;

5.  оценява напредъка, постигнат до момента от Трансатлантическия икономически съвет в поемането на политическа отговорност за посочване на приоритети и подготовка на условията за споразумения за премахване на бариерите пред търговията и инвестициите и за поощряване на конкуренцията на трансатлантическия пазар;

6.  счита, че резултатите, постигнати от Трансатлантическия икономически съвет от създаването му досега, показват, че трансатлантическият пазар не може да се гради само на административни действия, а че постигането на тази цел изисква силно и последователно политическо ръководство; насърчава Трансатлантическия икономически съвет да продължи решително усилията си;

7.  подчертава належащата необходимост да се запази набраният от този процес импулс през годините на избори 2008 и 2009, като се гарантира, че партньорите продължават да действат бързо за постигане на общи цели и че ръководителите от двете страни запазват ангажираността си за постигане на крайната цел;

8.  подчертава, че приоритетите за пролетното заседание на Трансатлантическия икономически съвет през 2008 г. са постигане на конкретен напредък по-специално в сферите на счетоводните стандарти, търговията с ценни книжа, презастраховането, безопасността на вноса, декларациите за съответствие от доставчиците и вноса на птици, третирани за намаляване на патогенните; въпреки това счита за важно да посочи в настоящата резолюция няколко други уместни въпроса, които ще трябва да бъдат решени от Трансатлантическия икономически съвет в бъдеще;

9.  призовава Комисията да информира Европейския парламент за резултатите от проучването за определяне на ползите от премахването на бариерите пред трансатлантическата търговия и инвестиции, очаквани през 2008 г;

Финансови услуги

10.  подкрепя подхода, очертан в Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и в духа на писмото от 26 септември 2007 г. от Комисията до комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ относно "Предложение за правила за приемане от чуждестранни частни емитенти на финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане без съгласуване с Общоприетите счетоводни принципи на САЩ", както и резолюцията си по същия въпрос, която подчертава по-конкретно, че "решение на Комисията ще означава във всички случаи право за емитенти от ЕС да използват във всички трети държави МСФО (Международните стандарти за финансово отчитане) така, както са одобрени от Европейския съюз";

11.  счита, че взаимното признаване на пазари на ценни книжа между САЩ и ЕС би било важна стъпка напред, която би подобрила ефикасността на трансатлантическия пазар чрез улесняване на достъпа на ЕС и САЩ до един по-обширен и задълбочен трансатлантически пазар; въпреки това подчертава, че подобен проект трябва да бъде резултат от двустранно споразумение и че следва да се сключи рамково споразумение между САЩ и ЕС, което изцяло отчита законодателството на ЕС за надзора на финансовите пазари и че Комисията не следва да позволява сключване на двустранни споразумения между държавите-членки и САЩ, тъй като това би застрашило равнопоставеността, възприета в ЕС;

12.  подчертава, че запазването на финансова стабилност е от първостепенно значение; припомня ролята на МВФ в това отношение; подчертава трудностите, откроени от финансовите сътресения, по-конкретно във връзка с продължаващите кризи на ключови финансови пазари, растящите дисбаланси в съотношенията между валутите и в търговските отношения, текущата или повтаряща се криза с дълговете на някои от най-бедните страни и увеличаващите се различия в богатството между страните и вътре в тях; счита, че е жизненоважно да се укрепва сътрудничеството между надзорните органи в САЩ и тези в ЕС;

13.  приветства подхода на Форума за финансова стабилност (FSF) и на МВФ за определяне на обща диагноза за финансовите сътресения и очаква заключенията и препоръките за политики от работната група на Форума за финансова стабилност относно пазарната и институционална устойчивост; въпреки това счита, че подобни дейности следва да бъдат само допълващи и не следва да заместят размисъла и решенията относно подходящи политически отговори от страна на ЕС и САЩ;

14.  призовава САЩ да държат ЕС в течение на напредъка на прилагането на рамката Базел ІІ в САЩ; припомня значението на координирания подход при разработване или изменение на глобални правила за участници на финансовите пазари, които действат на международно равнище; в това отношение счита, че прилагането на Базел ІІ в САЩ е жизненоважно за запазване на глобална равнопоставеност;

15.  приветства работата на Конгреса за въвеждане на законодателство за създаване на Федерална служба за застрахователна информация в рамките на министерството на финансите на САЩ; счита, че наред с "Blue Print" на Министерството на финансите на САЩ това е важна стъпка в посока на взаимно признаване на регулаторни подходи към финансовите услуги от двете страни на Атлантическия океан; отчита, че все още има много въпроси, по които трябва да се постигне споразумение, и че гаранциите при презастраховане са въпрос, който все още предстои да бъде решаван; счита, че проектът Платежоспособност ІІ ще бъде значително укрепен чрез по-тясно парламентарно сътрудничество;

Търговско и регулаторно сътрудничество между ЕС и САЩ

16.  подчертава, че при преследване на целта за създаване на единни стандарти за търговия и инвестиции, обсъждана на заседанието на Трансатлантическия икономически съвет през ноември 2007 г. във връзка с пътна карта за постигане на взаимно признаване през 2009 г. на споразуменията за търговско партньорство между ЕС и САЩ трябва да се гарантира високо равнище на социални, екологични и здравни стандарти;

17.  отново заявява, че много от т.нар. нетарифни бариери пред търговията и инвестициите произтичат от съзнателни действия на законодателните органи, които са насочени към постигането на цели в социалната и здравната сфера, в областта на културата или на околната среда и следователно не трябва да бъдат премахвани без съответстващия нормативен акт; в тази връзка, посочва важната роля, която играят Европейският парламент и Конгресът на САЩ по отношение на контрола върху процеса на синхронизиране на стандартите и премахването на бариерите пред търговията и инвестициите,

18.  подчертава, че безопасността на внасяните продукти също следва да се превърне в приоритет на Трансатлантическия икономически съвет; счита, че общественото доверие в отворената търговска среда е възможно единствено при зачитане на здравето и безопасността на населението; призовава Комисията по безопасност на потребителските стоки на САЩ да се възползва от своята по-голяма свобода по отношение на предоставянето на информация по конкретни случаи, но предлага Трансатлантическият икономически съвет да разработи инструмент за сътрудничество с обвързващ характер, който би структурирал и улеснил обмена на информация относно безопасността на продуктите и изготвянето на обща програма за сътрудничество; призовава Комисията и Съвета да засилят сътрудничеството между органите на ЕС и САЩ за митнически и пазарен надзор, с цел да се гарантира, че – без излишни бюрократични тежести – на външните граници се осъществява необходимият контрол за предотвратяването на достъпа на опасни продукти, в частност опасни детски играчки, до потребителите; призовава държавите-членки на ЕС и САЩ да гарантират стриктно прилагане на законите относно безопасността на продуктите и по-специално на детските играчки, както и да засилят националните инспекции; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между ЕС и САЩ с цел да се гарантира повишаване на производствените стандарти от страна на Китай и други трети държави в съответствие със стандартите за безопасност на ЕС и САЩ, по-специално по отношение на детските играчки, както и за да бъдат убедени тези държави, че процесите на производство и разпространение трябва да включват стандарти за безопасност,

19.  призовава за повече информация във връзка с актуализирания американски закон за безопасност на потребителските стоки и изразява безпокойството си, че този нов правен инструмент ще въведе ненужни регулаторни тежести за европейските компании, като наложи задължителни изисквания за безопасност чрез тестване от трета страна; настоятелно призовава за продължаване на разговорите относно взаимното признаване с цел да се избегне дублиране,

20.  отбелязва, че сигурността на търговията е от особено значение във все по-интегрираната световна икономика; настоятелно призовава Комисията да продължи да полага усилия, за да се гарантира , че американското законодателство, предвиждащо сканиране на всички превозни контейнери, пътуващи за САЩ, ще се развие в посока към приемане на подход, основан на риска, както и на сътрудничеството, който ще доведе до взаимно признаване на „одобрените икономически оператори“ и на стандартите за сигурност, приети от Световната митническа организация (C‑TPAT, рамка от стандарти SAFE), и настоява Комисията да подкрепи стратегия, която признава важната роля на европейските корабни собственици и агенти в световен мащаб; призовава Комисията да изчисли какви ще бъдат потенциалните разходи за дружествата и за европейската икономика във връзка с мярката за 100% сканиране на морските превозни контейнери, пътуващи за САЩ, както и за потенциалното й въздействие върху митническите операции,

21.  призовава Комисията да договори в рамките на Трансатлантическия икономически съвет, при възможност, общи стандарти в световен мащаб; счита, че прилагането на общи стандарти за безопасност в автомобилния сектор (Глобален технически регламент на ООН/ИКЕ) значително би намалил разходите на автомобилната промишленост, която е водещ работодател в ЕС, както и в САЩ,

22.  призовава Комисията да се стреми към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за ИСТ и електронно оборудване,

23.  продължава да подкрепя усилията на Комисията за постигане на общо споразумение за етикетиране на вносни продукти чрез империални, както и чрез метрични мерни единици; настоява, че е необходимо да се приемат мерни единици, които са договорени в съответствие с международните стандарти, по-специално метричното етикетиране на продукти, прилагано от САЩ; счита, че това ще увеличи икономиите от мащаба за дружествата от Европа, САЩ и трети държави и конкретно ще бъде от полза за МСП,

24.  призовава Комисията и Съвета за засилване на сътрудничеството между ЕС и САЩ по отношение на глобалната хармонизирана система (GHS) за класифициране и етикетиране на вещества и смеси, във връзка с прилагането на международните критерии, договорени от Икономическия и социален съвет на ООН; счита, че улесняването на търговията и повишаването на защитата на потребителите са важни цели на тази система и съответно настоява за едновременното и функционално еквивалентно прилагане на GHS в ЕС и в САЩ,

25.  посочва, че личните данни са се превърнали в първостепенен елемент на много стопански дейности, по-специално на електронните съобщения; отбелязва бързото увеличаване на икономическата стойност на личните данни и дейностите с добавена стойност, основани на лични данни; призовава Комисията да поеме инициатива за изготвянето, в тясно сътрудничество с Европейския парламент, на трансатлантически принципи за защита на данните заедно със своя партньор, Федералната търговска комисия на САЩ; освен това, в контекста на Трансатлантическия икономически съвет призовава за спешно разработване на световни стандарти за защита на данните, така че да се осигури високо равнище на защита на личните данни, както и правна сигурност за дружествата,

Въпроси от областта на земеделието

26.  призовава за бързото намиране на решение във връзка с продължаващите дискусии относно забраната на внос от САЩ на птици, третирани за намаляване на патогенните, в ЕС; признава необходимостта от съответна консултация с научния сектор с акцент върху защитата и осведомеността на потребителите,

27.  счита за напълно обосновано решението на Общността да забрани вноса на говеда, третирани с хормони, на основата на научни доказателства, и призовава САЩ незабавно да оттеглят наложените от тях санкции на европейски стоки,

28.  изтъква значението на единната процедура за разрешаване за всички храни и фуражи, съдържащи ГМО, в съответствие с предохранителния принцип, както и значението на етикетирането и възможността за проследяване на ГМО, така че да могат потребителите да направят информиран избор,

29.  призовава за диалог във връзка със скорошните промени на селскостопанските пазари, по-специално колебанията в цените на суровините, междинния преглед на Общата селскостопанска политика (преглед на състоянието на ОСП от страна на ЕС) и закона за земеделието на САЩ, антицикличните плащания, нарастващото значение на развитието на селските райони, както и инструмента за кръстосано спазване,

Сътрудничество в областта на енергийната, промишлената и научната политика

30.  призовава за засилване на стратегическото трансатлантическо сътрудничество в областта на енергийната, промишлената и научната политика; изтъква значението на енергийния проблем, като се обявява в подкрепа на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на енергия, обезпечаване на енергийната сигурност и инфраструктура, и насърчава енергийна политика, която се основава на пазарни механизми; отбелязва увеличаващите се дискусии от двете страни на Атлантическия океан относно системите за търговия с въглеродни емисии,

31.  подчертава необходимостта от засилено регулаторно и научно сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на биогоривата и биомасата, като се оказва съвместна подкрепа за алтернативни и устойчиви източници на горива за транспортния сектор; насърчава ТИС да продължи дейността си за определяне съвместно с Бразилия на общи стандарти за биогоривата, които гарантират максимум екологична устойчивост и са съобразени с въпроси, свързани с глобалната сигурност по отношение на осигуряването с храни;

СТО, Програма за развитие от Доха

32.  призовава Комисията да предприеме действия, за да гарантира, че ТИС дава принос за постигането на успешно приключване на Програмата за развитие от Доха; разглежда доминиращата позиция на ЕС и САЩ в световната търговия (понастоящем 60% от цялата търговия) като потенциално предимство за световната търговска система и нейната обща рамка;

33.  препоръчва Комисията да направи оценка на това дали процедура за уреждане на двустранни търговски спорове би могла да представлява интересна тема за ТИС; в тази връзка отбелязва, че въпреки че търговски спорове са засегнали само около 2% от търговията между ЕС и САЩ, някои от тях са свързани с големи щети и разходи;

34.  препоръчва Комисията да обсъди в рамките на ТИС по какъв начин може да се постигне по-голяма съгласуваност между двустранните търговски споразумения и многостранните правила на СТО, за да се гарантира по-хармонична и опростена международна търговска система за всички; настоятелно приканва Комисията да обсъди по какъв начин може да се постигне по-голям синхрон между ЕС и САЩ при подписването на двустранни споразумения с трети държави относно мерки, които налагат условия за търговията, като търговски и екологични разпоредби, търговски и социални стандарти, както и търговски и трудови разпоредби;

35.  призовава Комисията неотложно да разработи широкообхватен подход във връзка с европейските нетърговски съображения (non-trade-concerns) в международните търговски преговори, по-специално по свързаните със социалните и екологичните клаузи въпроси, признаването и защитата на географските обозначения, хуманното отношение към животните и санитарното състояние на внесените животински и растителни продукти, за да се предотврати нелоялна конкуренция спрямо европейските производители;

36.  призовава Комисията да отправи искане ТИС да публикува доклад за напредъка в дейностите на сътрудничество при прилагането на правата върху интелектуалната собственост, включително да съобщава бъдещи мерки, които следва да се предприемат с цел засилване на сътрудничеството в борбата срещу фалшифицирането и пиратството; изисква ясна пътна карта, която да очертае точно усилията за улесняване на взаимното признаване на патентното право в международен план;

37.  призовава ТИС активно да подкрепи Декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС, с което се улеснява достъпът до животоспасяващи лекарства за страните, в които липсва производствен капацитет за фармацевтични продукти; призовава Комисията да повдигне въпроса относно политиката на САЩ да включва в двустранни споразумения, договаряни с развиващи се страни, клаузи, чрез които тези страни се отказват от това да използват разпоредбата от Споразумението от Доха за ТРИПС, която им позволява да произвеждат и внасят генерични лекарства, необходими за справяне със сериозни проблеми на общественото здраве (СПИН, туберкулоза и др.);

38.  счита, че важна задача за европейските участници в ТИС е това да убедят трансатлантическите партньори на ЕС в необходимостта от постигане на значим, амбициозен и правно обвързващ режим за емисиите на парникови газове за периода след Киото до 2012 г. и от разработване на голям трансатлантически проект за обмен на инвестиции и технологии в областта на безопасното и несвързано със замърсяване производство на енергия;

Регионално развитие

39.  подчертава положителното въздействие, което по-нататъшният напредък в трансатлантическата икономическа интеграция по всяка вероятност ще окаже върху устойчивото регионално развитие и счита, че този напредък допринася за нашите усилия за прилагане на Лисабонската стратегия и постигане на социално, икономическо и териториално сближаване; в тази връзка призовава отговорните органи на ЕС да гарантират, че този напредък допринася за хармоничното и балансирано развитие на всички територии на ЕС и да вземат под внимание европейския принцип за всеобщ достъп до услуги от общ интерес;

40.  призовава и двете страни да проучат възможността за започване на структуриран диалог между ЕС и САЩ относно регионалната политика, който би осигурил добра възможност за проучване на нови пътеки в регионалната политика, за обмен на добри практики, наред с другото в сферите на изследователската дейност и развитието, и за търсене на начини за справяне с общи предизвикателства, като например изменението на климата и цените на енергията;

Бъдеща програма на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) и структурни подобрения

41.  призовава ТЗД в програмата за предстоящите си срещи да включи разискване на разпоредбата на САЩ за сканиране на товари, като осигури развитието на по-голямо взаимно разбиране между ЕП и Конгреса на САЩ по този въпрос; наред с това подчертава необходимостта в рамките на ТЗД да бъде обмислен план на СТО за периода след Доха, включително реформа на СТО, и да се обсъдят клаузи, свързани с правата на човека, околната среда и социалните права в двустранни търговски споразумения, като наред с другото се извлече поука от последното двустранно споразумение между САЩ и Перу, което съдържа подробни и приложими разпоредби относно трудовите стандарти;

42.  изтъква ключовата роля на Европейския парламент и Конгреса на САЩ в подкрепата на тази динамика и факта, че нетарифни бариери могат да се отстранят единствено от законодатели; предлага провеждане на годишен предварително подготвен дебат относно напредъка по отношение на въпроси, разглеждани в рамките на ТИС, както и неговата структура;

43.  поради това призовава лидерите на ЕС и САЩ и съпредседателите на ТИС да вземат под внимание тази ключова роля на законодателите за успеха на напредъка в дългосрочен план и настоятелно ги призовава да включат представителите на ТЗД в пълна степен и пряко в работата на ТИС; същевременно отчита значението на представителите на бизнеса и на потребителите с оглед на обратната връзка и експертния принос към работата на ТИС; при все това счита, че тяхната консултативна роля трябва де се разграничи от законодателната роля на Конгреса на САЩ и Европейския парламент;

44.  отбелязва създаването на експертна група, съставена от представители на Трансатлантическия законодателен диалог, Трансатлантическия бизнес диалог и Трансатлантическия потребителски диалог; изразява одобрение относно приноса на законодателите и участниците за успеха на първото заседание на ТИС през ноември 2007 г.; изразява надежда, че диалогът между социалните партньори и екологичният диалог ще играят по-голяма роля в близко бъдеще; призовава председателите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и екологичния диалог да бъдат включени в експертната група;

45.  изразява отново своето желание за засилване на диалога между двата парламента и призовава към ранното им ангажиране, по-специално по отношение на бъдещи правила, разработвани от световни саморегулиращи се органи, за да бъдат предприети действия, в ранен етап, по отношение на въпроси, свързани с политическата отчетност;

46.  счита, че това са въпроси с принципен характер и че националните парламенти следва да бъдат информирани редовно за всякакви развития; призовава председателя на Европейския парламент да гарантира установяването на механизъм за тази цел;

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, секретариата на ТИС, парламентите на държавите-членки и на Конгреса на Съединените американски щати.

Правна информация - Политика за поверителност