Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0209/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0209/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6.5.2008

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών:
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0209/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0209/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς και τα ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και σχετικά με τη συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και ιδίως των παιχνιδιών,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή, ιδίως δε αυτά που εγκρίθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2005, 26 Οκτωβρίου 2006 και 14 Φεβρουαρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2007 στην Ουάσιγκτον, και ειδικότερα το Πλαίσιο για την προώθηση της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση και την έκθεση προόδου που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) στις 9 Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει αδιαλείπτως την ολοκλήρωση της διατλαντικής αγοράς έως το 2015,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο, οι βιώσιμες οικονομίες και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν κοινές αξίες που συνιστούν τη βάση της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία είναι ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ καθώς και της οικονομικής πολιτικής της σε παγκόσμιο επίπεδο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένου του κυρίαρχου οικονομικού τους ρόλου στον κόσμο, οι διατλαντικοί εταίροι μοιράζονται την ευθύνη για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης και για τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και λειτουργούσα εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ανάπτυξης προς το συμφέρον των κοινών αξιών και αποτελεί τη βάση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου, απαιτείται δε μια ισχυρή και συνεπής πολιτική καθοδήγηση προκειμένου οι εταίροι να μπορέσουν να επιτύχουν τον στόχο αυτό,

1.  υπογραμμίζει ότι μια στενή διατλαντική εταιρική σχέση αποτελεί καίριο παράγοντα για τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης προς όφελος των κοινών αξιών και στην κατεύθυνση μιας δίκαιης πολιτικής και οικονομικής τάξης πραγμάτων στον κόσμο· επαναλαμβάνει ότι μια λειτουργούσα και ανταγωνιστική διατλαντική αγορά αποτελεί το θεμέλιο για μια σταθερή στήριξη της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, ώστε η ΕΕ και οι ΗΠΑ να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν από κοινού τις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις·

2.  υποστηρίζει σθεναρά τη διαδικασία ενίσχυσης της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης που δρομολογήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του 2007 με την έγκριση του «Πλαισίου για την προώθηση της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ» και με τη δημιουργία του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ), το οποίο θα επιβλέπει και θα επισπεύδει τις προσπάθειες που σκιαγραφούνται στο Πλαίσιο·

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, ύστερα από σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί μια μελέτη σχετικά με τα εμπόδια που πρέπει να αρθούν για την ολοκλήρωση της διατλαντικής αγοράς· πιστεύει ότι το έγγραφο αυτό πρέπει να κυκλοφορήσει πλατιά και στις δύο όχθες του Ατλαντικού· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα αποτελέσματα των μελετών για την υλοποίηση της διατλαντικής αγοράς να συζητηθούν με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, προτού συναχθούν οποιαδήποτε συγκεκριμένα συμπεράσματα για μελλοντικές συστάσεις προς το ΔΟΣ·

4.  πιστεύει ότι πρέπει να καταρτισθεί ένας χάρτης πορείας από αμφότερες τις διοικήσεις έως τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του 2009, όπου να επισημαίνεται πώς μπορεί να επιτευχθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο ο μακροπρόθεσμος στόχος της διατλαντικής αγοράς·

5.  εκτιμά την πρόοδο που έχει μέχρι στιγμής επιτύχει το ΔΟΣ αναλαμβάνοντας πολιτική ευθύνη για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την προετοιμασία συμφωνιών για την άρση των φραγμών στο εμπόριο και στις επενδύσεις και για την προώθηση του ανταγωνισμού στη διατλαντική αγορά·

6.  νομίζει ότι τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει το ΔΟΣ από τη δημιουργία του έως σήμερα αποδεικνύουν ότι η διατλαντική αγορά δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε διοικητικό έργο, αλλά ότι η επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται ισχυρή και συνεχή πολιτική καθοδήγηση· ενθαρρύνει το ΔΟΣ να συνεχίσει τις προσπάθειές του με αποφασιστικότητα·

7.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διατηρηθεί η δυναμική της διαδικασίας αυτής κατά τη διάρκεια των εκλογικών ετών 2008 και 2009, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δύο εταίροι θα εξακολουθήσουν να προχωρούν γοργά προς την επίτευξη των κοινών στόχων και ότι οι εκτελεστικοί κλάδοι των δύο πλευρών θα παραμείνουν προσηλωμένοι στην επίτευξη του τελικού σκοπού·

8.  υπογραμμίζει ότι η επίτευξη απτής προόδου, ιδίως όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα, τις αγοραπωλησίες αξιογράφων, την αντασφάλιση, την ασφάλεια των εισαγωγών, τις δηλώσεις συμμόρφωσης των προμηθευτών και τις εισαγωγές πουλερικών που έχουν υποστεί επεξεργασία για τη μείωση των παθογόνων παραγόντων, αποτελεί προτεραιότητα για την εαρινή συνεδρίαση του ΔΟΣ το 2008· θεωρεί ωστόσο πρέπον να επισημάνει στο παρόν ψήφισμα διάφορα άλλα ζητήματα που το ΔΟΣ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον·

9.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της μελέτης που δρομολογήθηκε με στόχο να προσδιορίσει τα οφέλη της άρσης των φραγμών στο διατλαντικό εμπόριο και στις διατλαντικές επενδύσεις, και που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008·

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

10.  υποστηρίζει την προσέγγιση που σκιαγραφείται στον κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1569/2007 της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και που συμβαδίζει με το πνεύμα της επιστολής της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σχετικά με «Προτεινόμενους κανόνες για την αποδοχή των χρηματοοικονομικών δηλώσεων ξένων ιδιωτικών εκδοτών οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και χωρίς αντιστοίχιση με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ», καθώς και με το ψήφισμά του για το ίδιο ζήτημα, όπου υπογραμμίζεται ειδικότερα ότι «Μια απόφαση της Επιτροπής θα συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα των εκδοτών της ΕΕ να χρησιμοποιούν, σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως έχουν προσυπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση»·

11.  πιστεύει ότι η αμοιβαία αναγνώριση των αγορών κινητών αξιών μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προόδου, το οποίο θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα της διατλαντικής αγοράς διευκολύνοντας την πρόσβαση της ΕΕ και των ΗΠΑ σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διατλαντική αγορά· υπογραμμίζει ωστόσο ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αποτέλεσμα διμερούς συμφωνίας, ότι χρειάζεται να συναφθεί μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ που να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη νομοθεσία της ΕΕ για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να επιτρέψει τη σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ, διότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ισότητα των όρων ανταγωνισμού όπως έχει υιοθετηθεί στην ΕΕ·

12.  τονίζει ότι η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι εξαιρετικά σημαντική· υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο του ΔΝΤ· υπογραμμίζει τις ατέλειες που αναδείχθηκαν από τη χρηματοπιστωτική αναταραχή, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συνεχιζόμενες κρίσεις σε βασικές χρηματοπιστωτικές αγορές, τις αυξανόμενες ανισορροπίες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις εμπορικές σχέσεις, τη συνεχιζόμενη ή επανεμφανιζόμενη κρίση του χρέους σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες και τα αυξανόμενα χάσματα όσον αφορά τον πλούτο μεταξύ των διαφόρων χωρών και στο εσωτερικό τους· πιστεύει ότι έχει κρίσιμη σημασία η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των ΗΠΑ και της ΕΕ·

13.  χαιρετίζει την πρόθεση του Φόρουμ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (FSF) και του ΔΝΤ να διαμορφώσουν κοινή διάγνωση για τη χρηματοπιστωτική αναταραχή και αναμένει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις πολιτικής της ομάδας εργασίας του FSF για την ικανότητα αυτοδιόρθωσης της αγοράς και των θεσμικών μηχανισμών· πιστεύει ωστόσο ότι το έργο αυτό πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικό και να μην αντικαθιστά τους προβληματισμούς και τις αποφάσεις για κατάλληλες απαντήσεις σε επίπεδο πολιτικής από την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

14.  καλεί τις ΗΠΑ να τηρούν την ΕΕ ενήμερη για την πρόοδο της υλοποίησης του πλαισίου Βασιλεία ΙΙ στις ΗΠΑ· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα μιας συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη ή τροποποίηση παγκόσμιων κανόνων για τους παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς οι οποίοι δραστηριοποιούνται διεθνώς· πιστεύει εν προκειμένω ότι η υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ στις ΗΠΑ έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως·

15.  χαιρετίζει το έργο του Κογκρέσου για τη θέσπιση νομοθεσίας με στόχο τη δημιουργία ενός Ομοσπονδιακού Γραφείου Ασφαλιστικών Πληροφοριών στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ· πιστεύει ότι, παράλληλα προς το σχέδιο ενεργειών (« Blue Print ») του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των ρυθμιστικών μεθόδων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· αναγνωρίζει ότι ακόμα μένουν πολλά που δεν έχουν συμφωνηθεί και ότι η αντασφαλιστική εγγύηση παραμένει καίριο πρόβλημα προς επίλυση· πιστεύει ότι η Φερεγγυότητα ΙΙ θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω μιας στενότερης κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

Εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ και ρυθμιστική συνεργασία

16.  υπογραμμίζει ότι, κατά την επιδίωξη του στόχου της δημιουργίας ενιαίων προδιαγραφών για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΔΟΣ του Νοεμβρίου 2007 σε σχέση με έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη, το 2009, αμοιβαίας αναγνώρισης των συμφωνιών εμπορικής συνεργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ, θα πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο κοινωνικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών προδιαγραφών·

17.  επαναλαμβάνει ότι αρκετοί από τους αποκαλούμενους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις έχουν τις ρίζες τους σε συνειδητές δραστηριότητες των νομοθετικών φορέων προκειμένου να προωθηθούν κοινωνικοί, υγειονομικοί, πολιτιστικοί ή περιβαλλοντικοί στόχοι, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να καταργηθούν χωρίς να υπάρξει μια αντίστοιχη νομοθετική πράξη· επισημαίνει σχετικά τον κρίσιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον έλεγχο της διαδικασίας για την ευθυγράμμιση των προδιαγραφών και την άρση των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις·

18.  τονίζει ότι η ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων πρέπει κι αυτή να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο του ΔΟΣ· πιστεύει ότι ο πληθυσμός θα δείχνει γενική εμπιστοσύνη σε ένα ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον μόνο αν γίνονται σεβαστές η υγεία του και η ασφάλειά του· καλεί την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει την αυξημένη ευχέρεια χειρισμών της για να μοιραστεί πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά προτείνει να εργασθεί το ΔΟΣ για μια δεσμευτική νομική πράξη στον τομέα της συνεργασίας, η οποία θα οργανώνει και θα διευκολύνει τον μερισμό πληροφοριών για την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος δράσεων συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών επιτήρησης της αγοράς της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί, χωρίς άσκοπα γραφειοκρατικά βάρη, ότι οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι επαρκείς για να μη φτάνουν στους καταναλωτές τα επικίνδυνα προϊόντα, και ιδίως τα επικίνδυνα παιχνίδια· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις ΗΠΑ να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας των προϊόντων, και ιδίως των παιχνιδιών, και για διεξοδικότερες εθνικές επιθεωρήσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Κίνα και οι άλλες τρίτες χώρες θα αναβαθμίσουν τα πρότυπα της παραγωγής τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα παιχνίδια, και να πεισθούν οι χώρες αυτές ότι η ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να ενσωματωθεί στη διαδικασία παραγωγής και διανομής·

19.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκσυγχρονισμένη νομοθετική πράξη για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων στις ΗΠΑ και ανησυχεί ότι αυτό το νέο μέσο θα δημιουργήσει νέο φόρτο κανονιστικού χαρακτήρα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, εφόσον θα περιλαμβάνει υποχρεωτικές απαιτήσεις ασφάλειας με δοκιμές από τρίτους· προτρέπει να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις.

20.  επισημαίνει ότι το ασφαλές εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια ολοένα περισσότερο συσσωματωμένη παγκόσμια οικονομία· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός των ΗΠΑ για λεπτομερή έλεγχο του 100% των φορτίων με προορισμό τις ΗΠΑ θα τροποποιηθεί στην κατεύθυνση μιας συνεργασίας που θα βασίζεται στον κίνδυνο και τη συνεργασία και θα συνεπάγεται την αμοιβαία αναγνώριση των «εγκεκριμένων οικονομικών φορέων» και των προτύπων ασφάλειας που συμφωνούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (C-TPAT, πλαίσιο SAFE), και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια στρατηγική που θα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των ευρωπαίων πλοιοκτητών και ναυτιλιακών πρακτόρων σε παγκόσμια κλίμακα· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει ποιο δυνητικό κόστος θα έχει για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της ΕΕ το μέτρο του λεπτομερούς ελέγχου του 100% των θαλασσίως μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τις ΗΠΑ, καθώς και ποιος θα είναι ο δυνητικός αντίκτυπος στη λειτουργία των τελωνείων·

21.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί στο πλαίσιο του ΔΟΣ, όποτε είναι εφικτό, κοινά παγκόσμια πρότυπα· πιστεύει ότι η επιβολή κοινών προτύπων ασφάλειας για τα αυτοκίνητα (παγκόσμιος τεχνικός κανονισμός του ΟΗΕ-Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) θα μείωνε σημαντικά το κόστος της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία είναι μεγάλος εργοδότης τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ·

22.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την επίσημη καθιέρωση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση δηλώσεων συμμόρφωσης για προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρεωτικές δοκιμές εκ μέρους τρίτων, και ιδίως προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικό εξοπλισμό·

23.  εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να σημαίνονται τόσο με τις αυτοκρατορικές όσο και με τις μετρικές μονάδες, και επιμένει στην ανάγκη της αποδοχής μονάδων μέτρησης που έχουν συμφωνηθεί βάσει διεθνών προτύπων, και ιδίως της εκ μέρους των ΗΠΑ αποδοχής των προϊόντων που σημαίνονται μόνο με μετρικές μονάδες· θεωρεί ότι η προσπάθεια αυτή θα αυξήσει τις οικονομίες κλίμακας των επιχειρήσεων της ΕΕ, των ΗΠΑ και των τρίτων χωρών και ότι, ειδικότερα, θα ωφελήσει τις ΜΜΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ όσον αφορά το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και σήμανση των ουσιών και μιγμάτων (GHS), σε σχέση με την υλοποίηση των διεθνών κριτηρίων που συμφωνήθηκαν από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ· θεωρεί ότι ένας σημαντικός στόχος του συστήματος είναι η διευκόλυνση του εμπορίου και η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, και συνεπώς επιμένει ότι το GHS πρέπει να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και με συμβατό τρόπο στην ΕΕ και στις ΗΠΑ·

25.  επισημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα έχουν καταστεί βασικό συστατικό πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ειδικά στις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες· σημειώνει ότι η οικονομική αξία των προσωπικών δεδομένων και οι πράξεις προστιθέμενης αξίας που βασίζονται σε προσωπικά δεδομένα αυξάνονται ταχέως· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την επεξεργασία διατλαντικών αρχών προστασίας των δεδομένων, από κοινού με την ομόλογό της, την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ· ζητεί, επιπλέον, την επείγουσα επεξεργασία παγκόσμιων προτύπων για την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ΔΟΣ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες·

Γεωργοκτηνοτροφικά ζητήματα

26.  ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής στην ΕΕ πουλερικών των ΗΠΑ που έχουν υποστεί επεξεργασία για τη μείωση των παθογόνων παραγόντων· αναγνωρίζει την ανάγκη κατάλληλων επιστημονικών συμβουλών, με έμφαση στην προστασία και πληροφόρηση των καταναλωτών·

27.  πιστεύει ότι η απόφαση της Κοινότητας για την απαγόρευση εισαγωγής βοδινού που έχει υποστεί επεξεργασία με ορμόνες δικαιώθηκε πλήρως βάσει επιστημονικών στοιχείων και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν αμέσως τις κυρώσεις εις βάρος ευρωπαϊκών προϊόντων·

28.  τονίζει τη σπουδαιότητα της ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για όλα τα τρόφιμα και ζωοτροφές που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, καθώς και τη σπουδαιότητα της σήμανσης και ανιχνευσιμότητας των ΓΤΟ, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν με επίγνωση του ζητήματος·

29.  ζητεί έναν διάλογο για τις πρόσφατες αλλαγές στις γεωργικές αγορές, ιδίως όσον αφορά τις διακυμάνσεις των τιμών των βασικών προϊόντων, την ενδιάμεση επισκόπηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ("EU Health Check") και τον γεωργικό νόμο των ΗΠΑ (Farm Bill), τις αντικυκλικές πληρωμές, την αυξανόμενη σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου και τον μηχανισμό διασταυρούμενης συμμόρφωσης·

Συνεργασία στους τομείς της ενεργειακής, βιομηχανικής και επιστημονικής πολιτικής

30.  απευθύνει έκκληση να ενταθεί η στρατηγική διατλαντική συνεργασία στους τομείς της ενεργειακής, βιομηχανικής και επιστημονικής πολιτικής· τονίζει πόση σπουδαιότητα έχουν το ενεργειακό ζήτημα, η υποστήριξη της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και των οδών εφοδιασμού, η κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας και της ασφάλειας των υποδομών και η προώθηση πολιτικών ενεργειακής ασφάλειας βασισμένων στην αγορά· σημειώνει την αναπτυσσόμενη συζήτηση, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σχετικά με τα συστήματα εμπορίας εκπομπών άνθρακα·

31.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κανονιστική και επιστημονική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα, με την από κοινού προώθηση εναλλακτικών και διατηρήσιμων πηγών καυσίμου για τον τομέα των μεταφορών· ενθαρρύνει το ΔΟΣ να συνεχίσει το έργο του για τον προσδιορισμό κοινών προτύπων βιοκαυσίμου με τη Βραζιλία, τα οποία να εξασφαλίζουν μέγιστη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να διασκεδάζουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια·

ΠΟΕ, Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα

32.  καλεί την Επιτροπή να εργασθεί για να εξασφαλίσει ότι το ΔΟΣ θα συμβάλει στην επίτευξη θετικής έκβασης της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα· θεωρεί την κυριαρχία της ΕΕ και των ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο (σήμερα 60% του συνόλου) ως δυνητικά θετικό στοιχείο για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και το κοινό του πλαίσιο·

33.  συνιστά να αξιολογήσει η Επιτροπή κατά πόσον μια διμερής διαδικασία διευθέτησης εμπορικών διαφορών θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος για το ΔΟΣ· σημειώνει εν προκειμένω ότι, παρ’ όλο που οι εμπορικές διαφορές αφορούσαν έως τώρα μόνο γύρω στο 2% του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ορισμένες από αυτές προκαλούν μεγάλη αναστάτωση και υψηλές δαπάνες·

34.  συνιστά να συζητήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο του ΔΟΣ πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και τους πολυμερείς κανόνες του ΠΟΕ, ώστε να διαμορφωθεί ένα αρμονικότερο και απλούστερο διεθνές εμπορικό σύστημα για όλους· προτρέπει την Επιτροπή να συζητήσει πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο πλαίσιο της υπογραφής διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλουν όρους στο εμπόριο, όπως είναι οι διατάξεις για το εμπόριο και το περιβάλλον, τα ζητήματα εμπορίου και κοινωνικών προτύπων και τα ζητήματα εμπορίου και εργατικής νομοθεσίας·

35.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως μια διεξοδική προσέγγιση όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς μη εμπορικούς προβληματισμούς στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών συνομιλιών, ιδίως για τα ζητήματα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών, της αναγνώρισης και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγειονομικής κατάστασης των εισαγόμενων ζωικών και φυτικών προϊόντων, ώστε να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ευρωπαίων παραγωγών·

36.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη ΔΟΣ να δημοσιεύσει έκθεση προόδου όσον αφορά τις δράσεις συνεργασίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγγελίας των μελλοντικών ενεργειών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης απομίμησης προϊόντων και της πειρατείας· ζητεί έναν σαφή χάρτη πορείας που να προσδιορίζει τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης του δικαίου της ευρεσιτεχνίας σε διεθνή κλίμακα·

37.  καλεί το ΔΟΣ να υποστηρίξει ενεργά την διακήρυξη της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα φάρμακα που σώζουν ζωές για τις χώρες εκείνες που δεν έχουν ικανότητα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να θίξει το ζήτημα της πολιτικής των ΗΠΑ να συμπεριλαμβάνουν σε όλες τις διμερείς συμφωνίες που διαπραγματεύονται με τις αναπτυσσόμενες χώρες ρήτρες βάσει των οποίων οι χώρες αυτές δεν θα χρησιμοποιούν τη διάταξη της Συμφωνίας της Ντόχα για τα TRIPS, η οποία τους επιτρέπει να παράγουν και να εισάγουν τα γενικά φάρμακα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν βασικά προβλήματα δημόσιας υγείας (AIDS, φυματίωση κλπ) ·

38.  θεωρεί σημαντικό καθήκον της ευρωπαϊκής πλευράς στο πλαίσιο του ΔΟΣ να πείσει τους διατλαντικούς εταίρους της ΕΕ για την ανάγκη επίτευξης ενός μακρόπνοου, φιλόδοξου και νομικά δεσμευτικού καθεστώτος μετά το Κιότο σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2012, και την ανάγκη εκπόνησης ενός μεγάλης κλίμακας διατλαντικού σχεδίου για ανταλλαγές επενδύσεων και τεχνολογίας στον τομέα της ασφαλούς και μη ρυπογόνου παραγωγής ενέργειας·

Περιφερειακή ανάπτυξη

39.  τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που η περαιτέρω πρόοδος της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης είναι πιθανό να έχει στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, και πιστεύει ότι η πρόοδος αυτή συμβάλλει στις προσπάθειές μας να υλοποιήσουμε τη στρατηγική της Λισσαβώνας και να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· καλεί εν προκειμένω τα αρμόδια όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι η πρόοδος αυτή θα συμβάλει στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των εδαφών της ΕΕ και να λάβουν υπόψη την ευρωπαϊκή αρχή της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

40.  καλεί και τα δύο μέρη να διερευνήσουν τη δυνατότητα για την έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου περιφερειακής πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, ο οποίος θα εξασφάλιζε τη διερεύνηση νέων κατευθύνσεων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, και εξετάζοντας τρόπους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η μεταβολή του κλίματος και η αύξηση των τιμών της ενέργειας·

Μελλοντική ατζέντα του ΔΔΝ και διαρθρωτική βελτίωση

41.  ζητεί από τον Διατλαντικό Διάλογο των Νομοθετών (ΔΔΝ) να συμπεριλάβει στην ατζέντα των προσεχών συνεδριάσεών του τον κανονισμό των ΗΠΑ για τον λεπτομερή έλεγχο των φορτίων, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη μεγαλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του ΕΚ και του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο θέμα αυτό· τονίζει επίσης την ανάγκη ενός προβληματισμού στο πλαίσιο του ΔΔΝ όσον αφορά την ατζέντα του ΠΟΕ μετά τη Ντόχα, συμπεριλαμβανομένης μιας μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, καθώς και την ανάγκη να συζητηθούν οι ρήτρες ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιβάλλοντος και κοινωνικών δικαιωμάτων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες, με άντληση διδαγμάτων, μεταξύ άλλων, από την περισσότερο πρόσφατη διμερή συμφωνία των ΗΠΑ με το Περού, η οποία περιέχει λεπτομερείς και εφαρμόσιμους όρους σχετικά με τους κανόνες εργασίας·

42.  εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ όσον αφορά τη στήριξη αυτής της δυναμικής, καθώς και στο γεγονός ότι οι κάθε είδους μη δασμολογικοί φραγμοί μπορούν να αρθούν μόνο από τους νομοθέτες· προτείνει την πραγματοποίηση μιας καλά προετοιμασμένης ετήσιας συζήτησης σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο στα ζητήματα που εξετάζει το ΔΟΣ καθώς και σχετικά με τη διάρθρωσή του·

43.  καλεί συνεπώς την ηγεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ και τους συμπροέδρους του ΔΟΣ να λάβουν υπόψη τον κρίσιμο αυτό ρόλο των νομοθετών για τη μακροπρόθεσμη ευόδωση της διαδικασίας, και τους προτρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη και άμεση συμμετοχή εκπροσώπων του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών στο έργο του ΔΟΣ· αναγνωρίζει συγχρόνως τη σπουδαιότητα του επιχειρηματικού κόσμου και των καταναλωτών για την εισφορά προβληματισμών και εμπειρογνωσίας στο έργο του ΔΟΣ· θεωρεί όμως ότι ο συμβουλευτικός ρόλος τους πρέπει να διαφοροποιηθεί από τον νομοθετικό ρόλο του Κογκρέσου των ΗΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

44.  επισημαίνει τη δημιουργία μιας Ομάδας Συμβούλων, που περιλαμβάνει εκπροσώπους του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών, του Διατλαντικού Επιχειρηματικού Διαλόγου και του Διατλαντικού Διαλόγου σε Θέματα Καταναλωτών· επιδοκιμάζει τη συμβολή των νομοθετών και των συμμετόχων στην επιτυχία της πρώτης συνεδρίασης του ΔΟΣ τον Νοέμβριο του 2007· εκφράζει την επιθυμία να ενισχυθεί στο προσεχές μέλλον ο ρόλος του Εργασιακού Διαλόγου και του Περιβαλλοντικού Διαλόγου· ζητεί να συμπεριληφθούν στην Ομάδα Συμβούλων οι επικεφαλής του Διατλαντικού Εργασιακού Διαλόγου (TALD) και του Περιβαλλοντικού Διαλόγου·

45.  διακηρύσσει εκ νέου τη βούλησή του να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλίων και ζητεί την ενεργοποίησή τους εξαρχής, ιδίως όσον αφορά οποιουσδήποτε μελλοντικούς κανόνες που θα αναπτυχθούν από παγκόσμια όργανα αυτορύθμισης, ώστε να αντιμετωπιστούν σε πρώιμο στάδιο τα ζητήματα πολιτικής λογοδοσίας·

46.  πιστεύει ότι υπάρχουν τώρα ουσιώδη ζητήματα και ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις· καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τον σκοπό αυτό·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στη γραμματεία του ΔΟΣ, στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.