Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0209/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0209/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

6.5.2008

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o Transatlantickej hospodárskej rade

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0209/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o Transatlantickej hospodárskej rade

Európsky parlament,

–  so zreteľom najmä na svoje uznesenie z 25. apríla 2007 o transatlantických vzťahoch a na svoje uznesenia z 1. júna 2006 o hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a USA a o dohode o transatlantickom partnerstve medzi EÚ a USA,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007 o bezpečnosti výrobkov a najmä hračiek,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o zmene klímy, najmä na uznesenia zo 16. novembra 2005, 26. októbra 2006 a 14. februára 2007,

–  so zreteľom na výsledok samitu EÚ – USA, ktorý sa konal 30. apríla 2007 vo Washingtone, a najmä na rámec na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi Európskou úniou a USA,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie a správu o pokroku, ktoré boli prijaté na prvom zasadnutí THR dňa 9. novembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament a Kongres USA vytrvalo obhajujú dobudovanie transatlantického trhu do roku 2015,

B.  keďže mier, demokracia, ľudské práva a zásady právneho štátu, medzinárodné právo, trvalo udržateľné hospodárske systémy a trvalo udržateľný rozvoj sú spoločne uplatňovanými hodnotami, ktoré predstavujú základ transatlantického partnerstva, ktoré je základným kameňom vonkajšej politiky EÚ a jej globálnej hospodárskej politiky,

C.  keďže transatlantickí partneri sa vzhľadom na svoje dominantné hospodárske postavenie vo svete delia o zodpovednosť za stav globálneho hospodárskeho riadenia a riešenie globálnych hospodárskych otázok;

D.  keďže silné a fungujúce partnerstvo medzi EÚ a USA je nevyhnutným predpokladom na sformovanie globálneho vývoja v súlade so spoločnými hodnotami a na základe efektívneho multilateralizmu a medzinárodného práva; keďže na to, aby partneri dosiahli tento cieľ, je potrebné silné a stabilné politické vedenie,

1.  zdôrazňuje, že intenzívne transatlantické partnerstvo je nevyhnutným nástrojom na usmerňovanie globalizácie v záujme spoločných hodnôt a smerom k spravodlivému politickému a hospodárskemu globálnemu systému; pripomína svoj názor, že fungujúci a konkurencieschopný transatlantický trh predstavuje základ pre pevné ukotvenie transatlantického partnerstva, ktorý umožní EÚ a USA spoločne riešiť globálne politické a hospodárske otázky;

2.  vyjadruje silnú podporu procesu upevňovania transatlantickej hospodárskej integrácie iniciovanému na samite EÚ – USA v roku 2007 prostredníctvom prijatia rámca na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi EÚ a USA a prostredníctvom vytvorenia Transatlantickej hospodárskej rady (THR), ktorá má kontrolovať a napomáhať ciele vymedzené v tomto rámci;

3.  víta skutočnosť, že Komisia na odporúčanie Európskeho parlamentu rozhodla o vypracovaní štúdie o tom, ktoré prekážky treba odstrániť s cieľom dobudovať transatlantický trh; verí, že tento dokument sa v značnom rozsahu rozšíri na oboch stranách Atlantiku; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výsledok štúdie o realizácii transatlantického trhu sa s príslušnými výbormi Parlamentu prediskutuje skôr, ako sa vypracujú osobitné závery pre budúce odporúčania Transatlantickej hospodárskej rade;

4.  zastáva názor, že obe administratívy by mali do uskutočnenia samitu EÚ – USA v roku 2009 vypracovať podrobný plán, ktorý by uviedol, akým spôsobom možno v osobitnom rámci dosiahnuť dlhodobý záväzok dobudovania transatlantického trhu;

5.  oceňuje pokrok, ktorý doposiaľ dosiahla THR pri preberaní politickej zodpovednosti za určovanie priorít a za prípravu dohôd o odstránení prekážok pre obchod a investície a o podpore konkurencieschopnosti na transatlantickom trhu;

6.  zastáva názor, že výsledky dosiahnuté THR od jej založenia naznačujú, že transatlantický trh nemožno vytvoriť len na základe administratívnej práce, ale že dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje silné a vytrvalé politické usmernenie; povzbudzuje THR, aby s odhodlaním pokračovala vo svojom úsilí;

7.  zdôrazňuje naliehavú potrebu udržať dynamiku tohto procesu počas volebných rokov 2008 a 2009 a zabezpečiť, aby obaja partneri rýchle napredovali k naplneniu spoločných cieľov a aby sa ich vykonávatelia na oboch stranách naďalej usilovali o dosiahnutie konečného cieľa;

8.  zdôrazňuje, že dosiahnutie konkrétneho pokroku najmä v oblasti účtovných noriem, obchodovania s cennými papiermi, zaisťovania, bezpečnosti dovozu, vyhlásenia dodávateľa o zhode a v oblasti dovozu hydiny ošetrenej na redukciu prítomnosti patogénov, je prioritou jarného zasadnutia Transatlantickej hospodárskej rady v roku 2008; pokladá však za dôležité upozorniť v tomto uznesení na niekoľko iných významných otázok, ktoré je potrebné v rámci THR v budúcnosti riešiť;

9.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament informovala o výsledkoch začatej štúdie, ktorá má zistiť prínos odstránenia bariér pre transatlantický obchod a investovanie a ktorá sa má ukončiť v roku 2008;

Finančné služby

10.  podporuje prístup naznačený v Nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z  21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a v zmysle listu Komisie adresovaného Úradu pre reguláciu akciových trhov Spojených štátov (SEC – Securities and Exchange Commission) z 26. septembra 2007 týkajúceho sa navrhovaných pravidiel prijatia finančných výkazov zahraničných súkromných emitentov predložených v súlade s medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo bez toho, aby sa prispôsobovali americkým zásadám GAAP, ako aj v svojom uznesení o rovnakej otázke, v ktorom predovšetkým zdôrazňuje, že „Rozhodnutie Komisie bude musieť v každom prípade zahŕňať právo emitentov EÚ používať v ktorejkoľvek tretej krajine IFRS (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva) schválené EÚ“;

11.  je presvedčený o tom, že vzájomné uznávanie trhov s cennými papiermi medzi USA a EÚ by bolo významným pokrokom, ktorý by zlepšil efektívnosť transatlantického trhu uľahčením prístupu EÚ a USA k širšiemu a rozsiahlejšiemu transatlantickému trhu; zdôrazňuje však, že takýto projekt musí byť výsledkom dvojstrannej dohody a že by sa mala uzavrieť rámcová dohoda medzi USA a EÚ, ktorá bude plne zohľadňovať právne predpisy EÚ o dohľade nad finančnými trhmi, a že Komisia by nemala dovoliť uzatváranie dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a USA, keďže by to mohlo ohroziť rovnaké podmienky prijaté v EÚ;

12.  zdôrazňuje, že zabezpečenie finančnej stability je nanajvýš dôležité; pripomína v tejto súvislosti úlohu MMF; zdôrazňuje nedostatky, ktoré sa prejavili po finančných otrasoch, najmä v súvislosti s pretrvávajúcimi krízami na kľúčových finančných trhoch, rastúcou nerovnováhou v oblasti harmonizácie meny a obchodných vzťahov, pokračujúcich alebo opätovne vznikajúcich kríz týkajúcich sa zadlženia niektorých najchudobnejších krajín a čoraz väčších rozdielov medzi bohatstvom jednotlivých krajín a v rámci nich; je presvedčený o tom, že posilnenie spolupráce medzi dozornými orgánmi v USA a EÚ je mimoriadne dôležité;

13.  víta prístup Fóra finančnej stability (FSF) a MMF zameraný na zistenie spoločnej diagnózy finančných otrasov a očakáva závery i politické odporúčania pracovnej skupiny FSF pre odolnosť trhu a inštitúcií; zastáva však názor, že takáto práca by mala mať iba doplnkový charakter a nemala by nahrádzať úvahy a rozhodnutia o vhodných reakciách politík EÚ a USA;

14.  vyzýva USA, aby informovali EÚ o pokroku v uplatňovaní rámca Bazilej II v USA; pripomína význam koordinovaného prístupu pri tvorbe alebo úprave celosvetových pravidiel pre aktérov na finančných trhoch na medzinárodnom poli; v tejto súvislosti je presvedčený, že uplatňovanie rámca Bazilej II v USA je nevyhnutné na zachovanie rovnakých podmienok pre všetky subjekty na celom svete;

15.  víta prácu Kongresu USA v súvislosti so zavádzaním právnych predpisov na vytvorenie Federálneho úradu pre informovanie o poistení v rámci štátnej pokladnice USA; je presvedčený o tom, že spolu s programom štátnej pokladnice USA „Blue Print“ je to významný krok pri zavádzaní vzájomného uznávania regulačných prístupov k finančným službám na oboch stranách Atlantiku; uznáva, že v tejto súvislosti treba ešte prijať veľa opatrení a že záruka v prípade zaisťovania je aj naďalej kľúčovou otázkou, ktorú treba vyriešiť; ďalej je presvedčený o tom, že program Solvency II sa významne rozšíri vďaka užšej parlamentnej spolupráci;

Obchod medzi EÚ a USA, spolupráca v oblasti regulácie

16.  zdôrazňuje, že pri sledovaní cieľa vytvorenia jednotných noriem v oblasti obchodu a investícií, ako sa o ňom diskutovalo na zasadnutí THR v novembri 2007 v súvislosti s harmonogramom úloh na dosiahnutie vzájomného uznania obchodných partnerských dohôd medzi EÚ a USA v roku 2009, sa musí zabezpečiť vysoká úroveň sociálnych, environmentálnych a zdravotných noriem;

17.  opätovne pripomína, že množstvo tzv. necolných prekážok obchodu a investícií súvisí s cielenou činnosťou legislatívnych orgánov na podporu cieľov v sociálnej, zdravotníckej, kultúrnej a environmentálnej oblasti, a preto ich nemožno odstrániť bez príslušného legislatívneho aktu; v tejto súvislosti poukazuje na rozhodujúcu úlohu Európskeho parlamentu a Kongresu USA pri kontrolovaní procesu zlaďovania noriem a odstraňovania prekážok obchodu a investícií;

18.  zdôrazňuje, že aj bezpečnosť dovážaných výrobkov by mala patriť medzi priority THR; zastáva názor, že obyvateľstvo podporí všeobecnú dôveru v otvorené obchodné prostredie len vtedy, keď sa bude rešpektovať jeho zdravie a bezpečnosť; vyzýva Komisiu pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov USA, aby využila svoju väčšiu slobodu na výmenu informácií špecifických pre jednotlivé prípady, ale navrhuje, aby THR vypracovala záväzný nástroj spolupráce, ktorý by riadil a uľahčoval výmenu informácií o bezpečnosti výrobkov a prípravu spoločného programu spolupráce; vyzýva Komisiu a Radu, aby prehĺbili spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom EÚ a USA s cieľom zabezpečiť bez uloženia nepotrebnej byrokratickej záťaže, že kontroly na vonkajších hraniciach budú primerané na zabránenie tomu, aby sa nebezpečné výrobky, najmä nebezpečné hračky, dostali do rúk spotrebiteľom; vyzýva členské štáty EÚ a USA, aby zabezpečili dôsledné presadzovanie právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov, najmä hračiek, a prísnejšie vnútroštátne kontroly; zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce EÚ a USA s cieľom zabezpečiť, aby Čína a ďalšie tretie krajiny sprísnili výrobné normy v záujme splnenia bezpečnostných požiadaviek EÚ a USA, najmä v prípade hračiek, a presvedčiť tieto krajiny o skutočnosti, že v procese výroby a distribúcie sa musí začať dodržiavať zásada bezpečnosti výrobkov;

19.  žiada o viac informácií, ktoré sa týkajú aktualizovaného zákona USA o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, a obáva sa, že tento nový nástroj bude znamenať nadbytočnú regulačnú záťaž pre európske podniky vyžadovaním povinných bezpečnostných podmienok prostredníctvom testovania tretími stranami; naliehavo vyzýva, aby pokračovali diskusie o vzájomnom uznávaní s cieľom predísť duplicite;

20.  konštatuje, že bezpečný obchod má v čoraz integrovanejšom celosvetovom hospodárstve mimoriadny význam; nalieha na Komisiu, aby pokračovala v úsilí o zabezpečenie, aby došlo k zmene právnej úpravy USA týkajúcej sa skenovania všetkého prichádzajúceho tovaru do USA na prístup k vzájomnému uznávaniu „schválených hospodárskych subjektov“ a bezpečnostných noriem Svetovej colnej organizácie (C-TPAT, rámec SAFE), ktorý bude vychádzať z rizík a spolupráce, a vyzýva Komisiu, aby podporila stratégiu, ktorá bude zohľadňovať významnú úlohu európskych majiteľov plavidiel a ich zástupcov v celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila potenciálne náklady na opatrenie týkajúce sa skenovania všetkých kontajnerov prichádzajúcich do USA po mori, ktoré vzniknú podnikom a hospodárstvu EÚ, ako aj jeho možný vplyv na colné operácie;

21.  vyzýva Komisiu, aby v rámci THR dohodla, pokiaľ to bude možné, spoločné celosvetové normy; je presvedčený, že presadzovanie spoločných automobilových bezpečnostných noriem (Globálny technický predpis EHK OSN) by výrazne znížilo náklady automobilového priemyslu, ktorý je významným zamestnávateľom v EÚ a USA;

22.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo formálnom prijímaní postupov vzájomného uznávania vyhlásení o zhode výrobkov, ktoré podliehajú povinnému testovaniu tretích strán, najmä informačných a komunikačných technológií a elektrických zariadení;

23.  naďalej podporuje Komisiu v jej úsilí o dosiahnutie spoločnej dohody, aby sa dovážané výrobky označovali tak v britských jednotkách, ako aj v metrických, a trvá na tom, aby USA súhlasili s používaním merných jednotiek dohodnutých na základe medzinárodných noriem, predovšetkým s označovaním výrobkov iba v metrických jednotkách; domnieva sa, že európske a americké spoločnosti a podniky tretích krajín vďaka tomuto úsiliu zvýšia úspory z masovej výroby a že toto úsilie bude užitočné najmä pre malé a stredné podniky;

24.  vyzýva Komisiu a Radu, aby posilňovali spoluprácu medzi EÚ a USA na globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania látok a zmesí (GHS) v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných kritérií, ktoré schválila Ekonomická a sociálna rada OSN; domnieva sa, že dôležitým cieľom systému je zjednodušiť obchodovanie a posilniť ochranu spotrebiteľa, a preto trvá na tom, aby EÚ a USA implementovali GHS v rovnakom čase a vhodným spôsobom;

25.  upozorňuje na skutočnosť, že osobné údaje sa stali základným prvkom množstva obchodných činností, najmä elektronických telekomunikácií; berie na vedomie skutočnosť, že ekonomická hodnota osobných údajov a operácií s pridanou hodnotou, ktoré sa zakladajú na osobných údajoch, rýchlo rastie; vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom prijala iniciatívu na vypracovanie transatlantických zásad ochrany údajov spoločne so svojou partnerskou stranou Federálnym obchodným výborom USA; vyzýva preto na naliehavé vypracovanie noriem všeobecnej ochrany údajov v kontexte THR, aby bolo možné zaručiť vysoký stupeň ochrany osobných údajov a právnu istotu pre spoločnosti;

Poľnohospodárske otázky

26.  požaduje urýchlené riešenie, čo sa týka pokračujúcich rozhovorov o zákaze dovozu do EÚ hydiny z USA ošetrenej na redukciu prítomnosti patogénov; uznáva potrebu riadneho vedeckého odporúčania s osobitným dôrazom na ochranu a informovanosť spotrebiteľa;

27.  je presvedčený, že rozhodnutie Spoločenstva o zákaze dovozu hovädzieho mäsa upravovaného hormónmi je riadne podložené vedeckými faktami, a vyzýva USA, aby bezodkladne zrušili sankcie na európsky tovar;

28.  zdôrazňuje význam jednotného povoľovacieho konania pre všetky potraviny a krmivá obsahujúce geneticky modifikované organizmy v súlade so zásadou prevencie a význam označovania a zistiteľnosti geneticky modifikovaných organizmov, ktoré umožňujú spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia;

29.  požaduje dialóg o nedávnych zmenách podmienok poľnohospodárskych trhov, najmä v súvislosti s kolísaním cien komodít, so strednodobou revíziou stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky ("EU Health Check") a poľnohospodárskym zákonom USA, anticyklickými platbami, rastúcim významom rozvoja vidieka a nástrojov krížového plnenia;

Spolupráca na politikách v oblasti energetiky, priemyslu a vedy

30.  požaduje zintenzívnenie strategickej transatlantickej spolupráce na politikách v oblasti energetiky, priemyslu a vedy; zdôrazňuje význam energetickej problematiky, podpory diverzifikácie energetických zdrojov a dodávateľských trás, zaistenia bezpečnej energie a infraštruktúry, ako aj presadzovania trhovo orientovaných politík energetickej bezpečnosti; poznamenáva stupňujúcu sa diskusiu týkajúcu sa systémov obchodovania s CO2 na oboch stranách Atlantiku;

31.  zdôrazňuje potrebu posilniť regulačnú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti biopalív a biomasy spoločnou podporou alternatívnych a trvalo udržateľných zdrojov palív pre odvetvie dopravy; vyzýva THR, aby pokračovala vo svojom úsilí o stanovenie spoločných noriem pre biopalivá s Brazíliou, ktorými sa v maximálnej miere zabezpečí trvalo udržateľné životné prostredie a potravinová bezpečnosť na celom svete;

WTO, rozvojová agenda z Dauhy

32.  vyzýva Komisiu, aby sa usilovala zabezpečiť, že THR prispeje k dosiahnutiu pozitívneho záveru rozvojovej agendy z Dauhy; považuje dominantné postavenie EÚ a USA v svetovom obchode (v súčasnosti 60 % celkového objemu) za prínos pre globálny systém obchodovania a jeho spoločný rámec;

33.  odporúča, aby Komisia zhodnotila, či by sa postup riešenia bilaterálnych obchodných sporov nemohol stať predmetom rokovaní THR; v tejto súvislosti konštatuje, že zatiaľ čo sa obchodné spory týkajú len približne 2 % obchodu medzi EÚ a USA, niektoré z týchto sporov majú výrazné rušivé účinky a sú veľmi nákladné;

34.  odporúča Komisii, aby v rámci THR diskutovala o tom, ako možno docieliť väčšiu súdržnosť medzi bilaterálnymi obchodnými dohodami a multilaterálnymi pravidlami WTO s cieľom všetkým zaručiť harmonickejší a jednoduchší systém medzinárodného obchodu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prediskutovala možnosti dosiahnutia väčšej zhody medzi EÚ a USA pri podpisovaní bilaterálnych dohôd s tretími krajinami o opatreniach vnucujúcich obchodné podmienky, ako sú obchod a ustanovenia týkajúce sa životného prostredia, obchod a sociálne normy či obchod a pracovné právo;

35.  vyzýva Komisiu, aby v rámci svetových obchodných rokovaní bezodkladne stanovila celkový prístup k európskym neobchodným záujmom, najmä k otázkam sociálnych a environmentálnych doložiek, uznania a ochrany zemepisných označení, dobrých životných podmienok zvierat, stavu dovážaných živočíšnych a rastlinných výrobkov, aby sa zabránilo nekalej súťaži vo vzťahu k európskym výrobcom;

36.  vyzýva Komisiu, aby od požiadala THR o vydanie správy o pokroku dosiahnutom v oblasti spolupráce pri vymáhaní práv duševného vlastníctva, ako aj oznámenia o budúcich krokoch, ktoré sa  podniknú s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu; požaduje jasný plán na zistenie toho, aké úsilie je potrebné vynaložiť, aby sa uľahčilo vzájomné uznávanie medzinárodného patentového práva;

37.  žiada THR o aktívnu podporu vyhlásenia z Dauhy o dohode TRIPS, ktorá uľahčuje prístup k liekom na záchranu života tým krajinám, ktoré nemajú produkčnú kapacitu pre farmaceutické výrobky; vyzýva Komisiu, aby nastolila otázku politiky USA, v rámci ktorej sa do všetkých bilaterálnych dohôd s rozvojovými štátmi zahŕňajú doložky, podľa ktorých by sa tieto štáty museli zriecť uplatňovania ustanovení dohody TRIPS z Dauhy, ktorá im umožňuje vyrábať a dovážať generické lieky potrebné na boj s hlavnými problémami verejného zdravia (AIDS, tuberkulóza, atď.);

38.  domnieva sa, že dôležitou úlohou európskej strany THR je presvedčiť transatlantických partnerov EÚ o potrebe dosiahnuť zavedenie ďalekosiahleho, ambiciózneho a právne záväzného režimu o emisiách skleníkových plynov do roku 2012 po skončení platnosti Kjótskeho protokolu a navrhnúť veľkolepý transatlantický plán investícií a výmeny technológií v oblasti bezpečnej výroby energie, ktorá neznečisťuje životné prostredie;

Regionálny rozvoj

39.  zdôrazňuje, že ďalší pokrok v transatlantickej hospodárskej integrácii bude mať pravdepodobne priaznivý vplyv na trvalo udržateľný regionálny rozvoj, a zastáva názor, že tento pokrok prispeje k nášmu úsiliu uskutočňovať lisabonskú stratégiu a približovať sa k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti; v tejto súvislosti žiada príslušné orgány EÚ, aby zabezpečili, že tento pokrok prispeje k harmonickému a vyváženému rozvoju všetkých krajín EÚ a zohľadní európsku zásadu univerzálneho prístupu k službám verejného záujmu;

40.  vyzýva obe strany, aby posúdili možnosť vstúpiť do štruktúrovaného dialógu o regionálnej politike medzi EÚ a USA, ktorý by umožnil dobre preskúmať nové príležitosti v regionálnej politike, výmenu osvedčených postupov, okrem iného v oblasti výskumu a rozvoja, a hľadať spôsoby riešenia spoločných výziev, ako sú zmena klímy a ceny energie;

Budúca agenda DTZ a štrukturálne zlepšenia

41.  vyzýva, aby sa do programu nasledujúcich schôdzí v rámci dialógu transatlantických zákonodarcov zaradila diskusia o nariadení USA o skenovaní nákladného tovaru, čím by sa zabezpečilo väčšie vzájomné porozumenie medzi EP a Kongresom USA v tejto veci; zároveň zdôrazňuje, že v rámci dialógu transatlantických zákonodarcov je potrebné zaoberať sa agendou WTO po rokovaniach v Dauhe, vrátane reformy WTO, a diskutovať o doložkách o ľudských právach, environmentálnych a sociálnych právach k dvojstranným obchodným dohodám a poučiť sa pritom okrem iného z najnovšej dvojstrannej dohody USA s Peru, ktorá obsahuje podrobné a vynútiteľné ustanovenia o pracovných normách;

42.  poukazuje na to, že hlavnú úlohu pri podpore tejto dynamiky zohráva Európsky parlament a Kongres USA a že všetky netarifné prekážky môžu odstrániť jedine zákonodarcovia; navrhuje uskutočniť riadne pripravenú diskusiu o dosiahnutom pokroku o otázkach, o ktorých sa diskutovalo v rámci THR, ako aj o jej štruktúre;

43.  vyzýva preto vedenie EÚ a USA a spolupredsedov THR, aby zohľadnili túto zásadnú úlohu zákonodarcov pre dlhodobý úspech procesu a dôrazne ich žiada, aby do činnosti THR plne a priamo zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov; uznáva tiež význam zainteresovaných obchodných spoločností a spotrebiteľov pri poskytovaní reflexie o činnosti THR a odborného prínosu do jej fungovania; zastáva však názor, že ich konzultačnú úlohu je potrebné odlíšiť od legislatívnej úlohy Kongresu USA a Európskeho parlamentu;

44.  berie na vedomie zriadenie skupiny poradcov, ktorá zahŕňa zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov, Transatlantického obchodného dialógu a Transatlantického spotrebiteľského dialógu; chváli príspevok zákonodarcov a zúčastnených strán k úspechu prvého zasadnutia THR v novembri 2007; vyjadruje želanie, aby v blízkej budúcnosti zohrával väčšiu úlohu dialóg o práci a dialóg o životnom prostredí; vyzýva k začleneniu vedúcich predstaviteľov Transatlantického dialógu o práci a Transatlantického dialógu o životnom prostredí do skupiny poradcov;

45.  opätovne pripomína svoje želanie posilniť dialóg medzi oboma parlamentmi a vyzýva na ich včasné zapojenie do činnosti, najmä pokiaľ ide o akékoľvek budúce pravidlá vyvinuté globálnymi samoregulačnými orgánmi, s cieľom riešiť v počiatočnom štádiu otázky politickej zodpovednosti;

46.  domnieva sa, že tieto otázky majú substantívny charakter a že poslanci vnútroštátnych parlamentov by mali byť pravidelne informovaní o vývoji; vyzýva predsedu Európskeho parlamentu, aby zabezpečil zavedenie mechanizmu za týmto účelom;

47.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, sekretariátu THR, parlamentom členských štátov a Kongresu Spojených štátov amerických.