Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0219/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0219/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

19.5.2008

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0219/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0219/2008
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om de skadelige virkninger af anvendelse af uran (herunder forarmet uran) i konventionelle våben,

–  der henviser til FN's generalsekretærs tale i anledning af den internationale dag for forebyggelse af miljøskader i krig og under væbnede konflikter (den 6. november 2002),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 5. december 2007, der belyser de alvorlige sundhedsmæssige betænkeligheder i forbindelse med anvendelse af våben indeholdende forarmet uran,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at der i vid udstrækning er blevet anvendt (forarmet) uran i moderne krigsførelse både som ammunition mod hårde mål i landdistrikter og byområder og som panserbeskyttelse mod missiler og artilleriangreb,

B.  der henviser til, at den radiologiske og kemiske toksicitet i de fine uranpartikler, som opstår, når disse våben rammer hårde mål, har givet anledning til alvorlig bekymring, lige siden de allierede styrker benyttede uran under den første krig mod Irak; der henviser til, at der også er blevet udtrykt bekymring over, at jord og grundvand forurenes af brugt ammunition, som har ramt ved siden af målet, og følgerne heraf for civilbefolkningen,

C.  der henviser til, at der foreligger adskillige vidneudsagn om de skadelige og ofte dødelige følger for både militærpersonel og civile på trods af, at man inden for den videnskabelige forskning hidtil ikke har været i stand til at finde afgørende beviser på skader,

D.  der henviser til, at der i de seneste år er sket store fremskridt med hensyn til forståelsen af den miljø- og sundhedsmæssige risiko, der udgår fra forarmet uran, og at det er på høje tid, at dette afspejler sig i de internationale militære standarder, efterhånden som de ændres,

E.  der henviser til, at anvendelsen af forarmet uran under krigsførelse er i modstrid med de grundlæggende regler og principper, der er nedfældet i international lov og sædvaneret på det humanitære område og miljøområdet,

1.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overholde punkt 1 i FN's resolution af 5. december 2007 og aflægge beretning om deres syn på virkningerne af anvendelsen af våben og ammunition, der indeholder forarmet uran;

2.  anbefaler, at EU's højtstående repræsentant lader den kommende revision af EU's sikkerhedsstrategi tage højde for nødvendigheden af seriøst at overveje det hensigtsmæssige i at benytte ustyrede våben, klyngebomber, miner og andre våben med vilkårlig virkning som f.eks. våben indeholdende forarmet uran;

3.  anmoder Rådet og Kommissionen om at lade foretage en videnskabelig undersøgelse af anvendelsen af forarmet uran i alle områder, hvor europæisk og internationalt militært og civilt personel har været udstationeret;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i forbindelse med fremtidige operationer at undlade at anvende våben indeholdende forarmet uran som led i ESFP-operationer og at udstationere militært og civilt personel i områder, hvor der ikke kan gives garanti for, at der ikke er blevet eller vil blive anvendt forarmet uran;

5.  opfordrer medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at give deres udsendte militære og civile personel samt dette personels faglige organisationer fuldstændige oplysninger om sandsynligheden for, at der er blevet eller kan blive anvendt forarmet uran i det område, hvor operationerne finder sted, og at træffe tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger;

6.  opfordrer medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at udarbejde et miljøregister over områder, der er forurenet med forarmet uran (herunder øvelsesarealer) og yde deres fulde støtte – herunder også finansiel støtte – til projekter, der kan støtte ofrene og deres familier, samt til oprensningsaktioner i de berørte områder, såfremt det bekræftes, at der er tale om en negativ virkning på menneskers sundhed og miljøet;

7.  gentager med eftertryk sin opfordring til alle EU's medlemsstater og alle NATO-lande om at indføre et moratorium for anvendelse af våben, der indeholder forarmet uran, og forstærke bestræbelserne på at få indført et globalt forbud samt systematisk indstille produktion og indkøb af denne type våben;

8.  opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at gå foran i bestræbelserne på at få udarbejdet en international traktat – i FN-regi eller via en "koalition af frivillige" – om et forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring, overførsel, afprøvning og anvendelse af uranvåben samt mod destruktion eller genanvendelse af eksisterende lagre, hvis der findes afgørende videnskabelige beviser for skader forvoldt af sådanne våben;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, NATO og NATO's Parlamentariske Forsamling, FN og FN's Miljøprogram, EUROMIL, Det Internationale Røde Kors og Verdenssundhedsorganisationen.