Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0219/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0219/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

19.5.2008

σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0219/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0219/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις επιζήμιες συνέπειες της χρήσης ουρανίου (συμπεριλαμβανομένου του απεμπλουτισμένου ουρανίου) σε συμβατικά όπλα,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος σε Πολέμους και Ένοπλες Συγκρούσεις (6 Νοεμβρίου 2002),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 5ης Δεκεμβρίου 2007, στο οποίο εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχει επί της υγείας η χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το (απεμπλουτισμένο) ουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις, τόσο σε πυρομαχικά κατά οχυρωμένων στόχων σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα όσο και ως ανθεκτική θωρακισμένη προστασία από επιθέσεις με πυραύλους και πυροβολικό,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που χρησιμοποιήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις στον πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για τη ραδιολογική και χημική τοξικότητα των λεπτών σωματιδίων ουρανίου που παράγονται κατά την πρόσκρουση αυτών των όπλων επί σκληρών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες για τη μόλυνση των εδαφών και των υπογείων υδάτων από πυρομαχικά που δεν πέτυχαν το στόχο τους καθώς και για τις επιπτώσεις τους επί των αμάχων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να βρει αδιάσειστες αποδείξεις βλαβών, υπάρχουν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με τις επιζήμιες και συχνά θανατηφόρες συνέπειες επί στρατιωτικών και πολιτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν μεγάλες πρόοδοι όσον αφορά την κατανόηση των κινδύνων που εκπροσωπεί για το περιβάλλον και την υγεία το απεμπλουτισμένο ουράνιο και ότι είναι πλέον καιρός να προσαρμοστούν οι διεθνείς στρατιωτικές προδιαγραφές προς τις εξελίξεις αυτές,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε πολεμικές συγκρούσεις έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες και αρχές που περιέχονται στο γραπτό και εθιμικό διεθνές, ανθρωπιστικό και περιβαλλοντικό δίκαιο,

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την παράγραφο 1 του ψηφίσματος του ΟΗΕ που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007, και να υποβάλουν έκθεση των απόψεών τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρήσης οπλισμού και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο·

2.  συνιστά να περιλάβει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στην επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια την ανάγκη να εξεταστεί σοβαρά η σκοπιμότητα της μελλοντικής χρήσης μη τηλεκατευθυνόμενων βλημάτων καθώς και βομβών διασποράς, ναρκών και άλλων όπλων με αδιάκριτες επιπτώσεις, όπως τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου·

3.  ζητεί να αναθέσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε όλες τις περιοχές όπου αναπτύχθηκε ευρωπαϊκό και διεθνές στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μελλοντικών επιχειρήσεων, να μην χρησιμοποιούν όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου σε επιχειρήσεις ΕΠΑΑ και να μην αναπτύσσουν στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό σε περιοχές όπου δεν είναι εγγυημένο ότι δεν έχει ούτε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απεμπλουτισμένο ουράνιο·

5.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν πλήρως το εν αποστολή στρατιωτικό και πολιτικό τους προσωπικό, καθώς και τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, σχετικά με την πιθανότητα να έχει χρησιμοποιηθεί ή να ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί απεμπλουτισμένο ουράνιο στο θέατρο επιχειρήσεών τους, καθώς και να λάβουν επαρκή προστατευτικά μέτρα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε περιβαλλοντική απογραφή των μολυσμένων με απεμπλουτισμένο ουράνιο περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ασκήσεων) και να παράσχουν πλήρη υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής) σε σχέδια υπέρ των θυμάτων και των συγγενών τους, καθώς και σε επιχειρήσεις αποκαθαρισμού των πληγεισών περιοχών, εφόσον επικυρωθεί η αρνητική επίπτωση επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

7.  καλεί και πάλι εντόνως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μορατόριο της χρήσης όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και να εντείνουν τις προσπάθειες για την παγκόσμια απαγόρευσή τους, καθώς και για τη συστηματική παύση της παραγωγής και προμήθειας τέτοιων όπλων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης - μέσω του ΟΗΕ ή μέσω ‘συνασπισμού των προθύμων’ - για τη θέσπιση απαγόρευσης της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου καθώς και για την καταστροφή ή ανακύκλωση των υφισταμένων αποθεμάτων, εφόσον υπάρξουν αδιάσειστες επιστημονικές αποδείξεις των βλαβών που προκαλούν τα όπλα αυτά·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο NATO και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του NATO, στον ΟΗΕ και στο Πρόγραμμα των ΗΕ για το Περιβάλλον, στην Euromil, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.