Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0219/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0219/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

19.5.2008

ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o zbraniach s (ochudobneným) uránom a o ich účinkoch na ľudské zdravie a životné prostredie – smerovanie k celosvetovému zákazu používania týchto zbraní

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0219/2008
Predkladané texty :
RC-B6-0219/2008
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o zbraniach s (ochudobneným) uránom a o ich účinkoch na ľudské zdravie a životné prostredie – smerovanie k celosvetovému zákazu používania týchto zbraní

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o škodlivých účinkoch využívania uránu (vrátane ochudobneného uránu) v konvenčnej zbraniach,

–  – so zreteľom na prejav generálneho tajomníka OSN pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie zneužívania životného prostredia vo vojne a v ozbrojených konfliktoch (6. novembra 2002),

–  – so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 5. decembra 2007 zdôrazňujúcu vážne obavy o zdravie v súvislosti s používaním zbraní s ochudobneným uránom,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže (ochudobnený) urán sa vo veľkej miere využíva v moderných bojoch ako munícia proti opevneným cieľom vo vidieckom a v mestskom prostredí, aj ako posilnená pancierová ochrana pred raketovými a delostreleckými útokmi,

B.  keďže odkedy ho spojenecké vojská použili v prvej vojne proti Iraku, existujú vážne obavy z rádiologickej a chemickej toxicity jemných uránových častíc, ktoré vznikajú pri dopade týchto zbraní na pevné ciele; keďže sa objavili aj obavy z kontaminácie pôdy a podzemnej vody použitými strelami, ktoré minuli cieľ, a ich následkov na civilné obyvateľstvo;

C.  keďže napriek skutočnosti, že vedecký výskum doteraz nedokázal nájsť presvedčivý dôkaz škodlivosti, existujú početné svedectvá o týchto škodlivých a často smrteľných účinkoch tak na vojenský personál, ako aj na civilné obyvateľstvo,

D.  keďže v uplynulých niekoľkých rokoch bol zaznamenaný veľký pokrok v chápaní ekologických a zdravotných rizík, ktoré predstavuje ochudobnený urán, a keďže je najvyšší čas, aby sa medzinárodné vojenské normy zosúladili s týmto pokrokom,

E.  keďže používaním ochudobneného uránu počas bojov sa porušujú základné pravidlá a zásady zakotvené v písomnom a zvykovom medzinárodnom, humanitárnom a environmentálnom práve,

1.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa pridržiavali odseku 1 rezolúcie OSN prijatej 5. decembra 2007 a aby predložili správu obsahujúcu ich názory na účinky používania výzbroje a munície obsahujúcej ochudobnený urán;

2.  odporúča vysokému predstaviteľovi EÚ, aby pri nadchádzajúcej revízii európskej bezpečnostnej stratégie uviedol, že je nutné, aby sme sa vážne zamysleli, či potrebujeme v budúcnosti neriadené strely, trieštivé bomby, míny a iné zbrane s nerozlišujúcim účinkom, ako sú zbrane s ochudobneným uránom,

3.  žiada Radu a Komisiu, aby zadali vypracovanie vedeckých štúdií o používaní ochudobneného uránu vo všetkých regiónoch, kde boli rozmiestnení európski vojenskí a civilní zamestnanci v rámci misií EBOP;

4.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v rámci budúcich operácií nepoužívali zbrane s ochudobneným uránom v operáciách EBOP a aby nerozmiestňovali vojenských a civilných zamestnancov v regiónoch, kde nemožno zaručiť, že sa ochudobnený urán nepoužil alebo nepoužije;

5.  naliehavo vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu, aby svojim vojakom a civilným zamestnancom vyslaným na misie, ako aj ich profesijným organizáciám poskytovali všetky informácie o pravdepodobnosti, že ochudobnený urán sa použil alebo sa mohol použiť v regiónoch, v ktorých operujú, a aby prijali dostatočné ochranné opatrenia;

6.  vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu, aby v prípade, keď sa potvrdia škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, vypracovali ekologický inventár území kontaminovaných ochudobneným uránom (vrátane cvičných strelníc) a aby plne podporovali – aj finančne – projekty na pomoc obetiam a ich príbuzným, ako aj operácie na odstránenie znečistenia v postihnutých oblastiach;

7.  opätovne naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ a NATO, aby sa naďalej usilovali o zavedenie moratória na používanie zbraní s ochudobneným uránom a aby zvýšili úsilie o celosvetový zákaz a postupne zastavili výrobu a obstarávanie tohto druhu výzbroje;

8.  vyzýva členské štáty a Radu, aby v prípade vedeckého dôkazu o škodlivosti takýchto zbraní iniciovali vypracovanie medzinárodnej zmluvy, prostredníctvom OSN alebo koalície ochotných, na zavedenie zákazu vývoja, výroby, skladovania, prevážania, skúšania a používania uránových zbraní, ako aj na zničenie či na recykláciu existujúcich zásob;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, NATO a Parlamentnému zhromaždeniu NATO, OSN, Programu OSN pre životné prostredie, Euromil-u, Medzinárodnému červenému krížu a Svetovej zdravotníckej organizácii.