Предложение за обща резолюция - RC-B6-0278/2008Предложение за обща резолюция
RC-B6-0278/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

2.6.2008

внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно положението в Грузия

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0278/2008
Внесени текстове :
RC-B6-0278/2008
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Грузия

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Грузия, по-специално резолюциите от октомври 2006 г. и от 29 ноември 2007 г,

–  като взе предвид своята резолюция относно Европейската политика за добросъседство от 15 ноември 2007 г., тази относно "По-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ" от 17 януари 2008 г. и тази относно "Подхода в областта на черноморската регионална политика" от 17 януари 2008 г.,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга, влязло в сила на 1 юли 1999 г.,

–  като взе предвид Плана за действие в рамките на Европейската политика за добросъседство, одобрен от Съвета за сътрудничество между ЕС и Грузия на 14 ноември 2006 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 15 април, която подкрепя териториалната цялост на Грузия и удължава мандата на мисията на ООН за наблюдение в Грузия (UNOMIG) до 15 октомври,

–  като взе предвид своите препоръки, приети от комисията за парламентарно сътрудничество между ЕС и Грузия на 29 и 30 април 2008 г.,

–  като взе предвид изявленията от 18 април и 2 май 2008 г. на председателството от името на ЕС относно ескалирането на напрежението между Грузия и Русия,

–  като взе предвид изложението на предварителните констатации и заключенията на международната мисия за наблюдение на парламентарните избори в Грузия от 22 май 2008 г.,

–  като взе предвид заключенията от 26 май 2008 г.във връзка с разследването на свалянето на грузински безпилотен самолет, провеждано от Мисията на наблюдателите на ООН в Грузия,

–  - като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по общи въпроси и външни отношения на 26 май 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз продължава да бъде ангажиран с по-нататъшното развитие и задълбочаване на отношенията си с Грузия и подкрепя необходимите политически и икономически реформи, мерките за установяване на солидни и ефективни демократични институции, както и ефективните и независими положени усилия от съдебно и друго естество в борбата срещу корупцията, за създаването на мирна и благоденстваща Грузия, която може да допринесе за стабилността в региона и в останалата част от Европа,

Б.  като има предвид, че с Президентски декрет руските министри и други държавни агенции са инструктирани да установят официални взаимоотношения с подобни агенции в отцепническите региони на Грузия - Абхазия и Южна Осетия,

В.   като има предвид оттеглянето на Руската федерация от решението на Съвета на държавните ръководители от 19 януари 1996 г., което забранява на държавите, подписали това решение да си сътрудничат във военно отношение със сепаратистките органи в Абхазия,

Г.  като има предвид, че през май Русия едностранно развърна допълнителни части и премести тежка артилерия в Абхазия под егидата на мироопазваща мисия на ОНД, и съобщи своето намерение да установи 15 допълнителни пункта за проверка по протежението на административната ограничителна линия; като има предвид, че руските представители съобщиха, че броят на частите на руския батальон, установени в Южна Осетия може да нарасне,

Д.  като има предвид, че на 20 април грузински разузнавателен самолет е бил свален над Абхазия; като има предвид, че в неотдавна изложения доклад на мисията на ООН за наблюдение в Грузия относно инцидента се посочва, че разузнавателният самолет е свален от руски летателен апарат; като има предвид, че в доклада се посочва също така, че Грузия следва да престане да изпраща такива разузнавателни самолети над Абхазия,

Е.  като има предвид, че не са се състояли никакви срещи на високо равнище между представители на Грузия и Абхазия под егидата на ООН от октомври 2007 г. насам; като има предвид, че грузинският президент Михаил Саакашвили е внесъл нови предложения във връзка с резолюцията относно конфликта в Абхазия, който включва сериозно политическо представителство на най-високо равнище от страна на грузинското правителство, което да гарантира право на вето върху всякакви основни законодателни актове, свързани с Абхазия, и определяне на международни гаранции за установяването на подчертан федерализъм, неограничена автономия и сигурност,

Ж.  като има предвид, че Грузия е предприела официални постъпки за преразглеждане на настоящия мироопазващ формат или заместване на руския мироопазващ контингент, който понастоящем е развърнат в Абхазия,

З.  като има предвид, че на 15 май Генералната асамблея на ООН прие резолюция, с която се признава правото на бежанците и вътрешно разселените лица и техните поколения, независимо от етническата принадлежност да се завърнат в Абхазия, като се подчертава значимостта от зачитане на правото на собственост на бежанците и вътрешно разселените лица, в това число на жертвите на докладваното "етническо прочистване",

И.  като има предвид, че органите на властта в Тбилиси са преустановили двустранните преговори с Москва относно присъединяването на Русия към СТО, в знак на протест срещу решението на Русия да засили сътрудничеството със самопровъзгласилите се републики Абхазия и Южна Осетия; като има предвид, че забраната , наложена от Русия над вноса на вино и селскостопански продукти от Грузия е все още в сила,

Й.  като има предвид провеждането на национален референдум в Грузия на 5 януари 2008 г.; като има предвид, че на срещата на върха на НАТО в Букурещ на 2-4 април на Грузия не й бе предложен план за действие за членство, но бе поет политически ангажимент за евентуално членство,

К.  като има предвид, че като дава гражданство на абхазци и южноосетинци Русия им позволява да се възползват от споразумението за визови облекчения, подписано между ЕС и Русия, и с това все повече поставя гражданите на Грузия в неравностойно положение, тъй като все още не е подписано подобно споразумение между ЕС и Грузия,

Л.   като има предвид, че въпреки усилията за провеждане на избори в Грузия в съответствие с международните стандарти, международната мисия за наблюдение на парламентарните избори в Грузия на 21 май 2008 г. установи някои проблеми, които следва да бъдат решени своевременно,

1.  изразява дълбока загриженост по повод ескалацията на напрежението в Абхазия и призовава всички страни да се въздържат от действия, които биха могли да доведат до по-нататъшна дестабилизация на положението; призовава към подновяване на международните усилия за възстановяване на диалога между страните и възобновяване на мирния процес с цел постигане на трайно и цялостно решение на проблема;

2.  изразява дълбоко неодобрение във връзка със заявеното решение на Русия да установи официални отношения с институции на сепаратистките органи на Южна Осетия и Абхазия;

3.  потвърждава отново пълната си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите й граници и призовава Русия да отмени това свое решение, което подкопава международните усилия за мир, в които Руската федерация също участва;

4.  подкрепя усилията за успокояване на ситуацията чрез преговори между върховния представител за ОВППС, президента Саакашвили и руския външен министър Лавров; призовава специалния пратеник за Южен Кавказ да намери начини за улесняване на диалога между всички заинтересовани страни и да се опита да възстанови някаква степен на взаимно доверие; (3. PSE)

5.  призовава Руската федерация незабавно да изтегли допълнителните си войски в Абхазия; счита, че настоящият мироопазващ формат трябва да бъде преразгледан, тъй като руските войски са загубили ролята си на неутрални и безпристрастни мироопазващи сили и призовава за по-голяма степен на намеса на ЕС за решаване на замразените конфликти с цел постигане на напредък в мирния процес;

6.  призовава Съвета да разгледа възможността за засилване на международното присъствие в конфликтната зона чрез изпращане на гранична мисия в рамките на ЕПСО, която да използва положителния опит на Мисията на ЕС за гранична помощ (МЕСГП) на границата между Молдова и Украйна в региона на Приднестровието (Transnistria), като същевременно предлага държавите членки да играят по-активна роля в мисията на ООН за наблюдение в Грузия (UNOMIG); призовава ООН да увеличи мандата и ресурсите на UNOMIG;

7.  призовава Съвета за сигурност на ООН и други международни организации да подкрепят предложенията на правителството на Грузия за нови алтернативни преговорни и мироопазващи формати, които да включват постепенното установяване на действително независими международни мироопазващи сили;

8.  в тази връзка призовава Съвета и Комисията решително да повдигнат въпросите за Абхазия и Южна Осетия по време на предстоящата среща на върха между ЕС и Русия и по време на преговорите за ново споразумение за засилено партньорство и призовава руските официални органи да не се противопоставят на евентуална мисия на ЕПСО в региона, включваща европейско участие в цивилни и военни мироопазващи операции;

9.  призовава за проверки и инспекции от страна на ООН за строгото спазване на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН от всички действащи лица в конфликтната зона, включително и за наличието на тежко въоръжение;

10.  отбелязва резултата от парламентарните избори на 21 май и заключенията на Международната мисия за наблюдение, според която изборният ден като цяло е преминал спокойно, общите оценки за него са положителни и е постигнат съществен напредък в сравнение с президентските избори през януари;

11.  въпреки това подчертава, че са необходими още усилия, в тясно сътрудничество с международната общност, за разглеждане и решаване на всички установени проблеми в изборния процес, свързани с непоследователно и непълно прилагане на стандартите на ОССЕ и на Съвета на Европа, и за подобряване и заздравяване на демократичните постижения на Грузия; призовава грузинските компетентни органи да разгледат всички жалби, отнасящи се до изборния процес, по прозрачен начин и да работят за по-нататъшното му подобрение и за постигане на още по-голямо доверие в него;

12.  призовава всички политически сили в Грузия да зачитат върховенството на закона, да се стремят към конструктивен диалог и компромис и да се въздържат от по-нататъшно поляризиране на грузинското общество; признава че липсата на доверие между правителството и опозиционните партии е пречка за по-нататъшното демократично развитие и очаква от всички политически сили да се стремят към демократична политическа култура при която политическите дебати се провеждат в парламента и политическите опоненти се уважават взаимно и целта на конструктивния диалог между тях да бъде подкрепата и заздравяването на крехките грузински демократични институции;

13.  подкрепя стремежа на Грузия да ускори процеса на интеграция с Европейския съюз в рамките на засилена европейската политика на добросъседство (ЕПД);

14.  призовава Съвета и Комисията да ускорят започването на преговори относно визовия режим между ЕС и Грузия с цел сключване на споразумения за визови облекчения и реадмисия с Грузия в близко бъдеще, което да гарантира, че гражданите на Грузия не са поставени в неравностойно положение по отношение на притежателите на руски паспорти в сепаратистките региони;

15.  приветства Заключенията на Съвета относно Европейската политика за добросъседство (ЕПД/ENP) от 18 февруари 2008 г. относно необходимостта от започване на преговори за широки и обстойни споразумения за свободна търговия (DFTA), където това е възможно; призовава Комисията да потърси бързо споразумение с Грузия относно нейните амбиции да си осигури мандат за преговори от държавите-членки, надява се на постигането на по-нататъшен напредък по въпроса по време на френското председателство;

16.  приветства създаването на подкомитет ЕС-Грузия по въпросите на правосъдието, свободата и сигурността с цел ускоряване на двустранния диалог и изпълнение на плана за действие в рамките на Европейската политика за добросъседство;

17.  изразява надежда, че Грузия ще използва пълноценно допълнителните финансови възможности, предоставени от Инструмента за инвестиции в рамките на ЕПС, особено в проекти, свързани с инфраструктурата, енергетиката и опазването на околната среда, но призовава Комисията за засилено внимание към образованието, изграждането на демократичните институции и социалната сфера;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на президента и парламента на Грузия, на ОССЕ, на Съвета на Европа и на президента и парламента на Руската федерация;