Společný návrh usnesení - RC-B6-0278/2008Společný návrh usnesení
RC-B6-0278/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

2. 6. 2008

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o situaci v Gruzii

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0278/2008
Předložené texty :
RC-B6-0278/2008
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Gruzii

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii, a zejména na usnesení z října 2006 a ze dne 29. listopadu 2007,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o evropské politice sousedství, ze dne 17. ledna 2008 o účinnější politice EU pro jižní Kavkaz a ze dne 17. ledna 2008 o novém přístupu v oblasti regionální politiky k Černému moři,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

–  s ohledem na akční plán evropské politiky sousedství, který Rada pro spolupráci mezi EU a Gruzií podpořila dne 14. listopadu 2006,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. dubna, která podporuje územní celistvost Gruzie a prodlužuje mandát pozorovatelské mise OSN v Gruzii (UNOMIG) až do 15. října,

–  s ohledem na doporučení, která přijal Výbor pro parlamentní spolupráci EU-Gruzie na své schůzi ve dnech 29.–30. dubna 2008,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví Evropské unie ze dne 18. dubna a 2. května 2008 o vyhrocení napětí mezi Gruzií a Ruskem,

–  s ohledem na předběžná zjištění a závěry mezinárodní mise pro sledování průběhu gruzínských parlamentních voleb vyhlášené dne 22. května 2008,

–  s ohledem na závěry, které pozorovatelská mise OSN v Gruzii zveřejnila dne 26. května 2008 a které se týkaly vyšetřování sestřelení gruzínského bezpilotního letadla,

–  s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 26. května 2008 týkající se Gruzie,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je stále odhodlána dále rozvíjet a prohlubovat své vztahy s Gruzií a podporuje nezbytné politické a hospodářské reformy, opatření na zřízení stabilních a efektivních demokratických institucí a účinného a nezávislého soudnictví a další úsilí o boj proti korupci, díky čemuž se vybuduje poklidná a prosperující Gruzie, která může přispět ke stabilitě v regionu i ve zbytku Evropy,

B.  vzhledem k tomu, že ruská ministerstva a další státní orgány byly prezidentským dekretem pověřeny, aby navázaly oficiální styky s odpovídajícími orgány gruzínských separatistických republik Abcházie a Jižní Osetie,

C.  vzhledem k tomu, že Ruská federace odstoupila od rozhodnutí Rady nejvyšších státních představitelů Společenství nezávislých států (SNS) ze dne 19. ledna 1996, které svým signatářům zakazuje jakoukoli vojenskou spolupráci se separatistickými orgány Abcházie,

D.  vzhledem k tomu, že v květnu Rusko jednostranně rozmístilo další vojenské jednotky a dělostřelectvo na území Abcházie pod hlavičkou mírové mise SNS a oznámilo svůj úmysl vytvořit patnáct dodatečných kontrolních stanovišť podél administrativních hranic; vzhledem k tomu, že zástupci Ruska oznámili, že počet ruských vojenských jednotek rozmístěných v Jižní Osetii může být zvýšen,

E.  vzhledem k tomu, že dne 20. dubna byl nad Abcházií sestřelen gruzínský průzkumný bezpilotní letoun; vzhledem k tomu, že nedávná zpráva mise UNOMIG o tomto incidentu uvádí, že tento průzkumný bezpilotní letoun byl sestřelen ruským letadlem; vzhledem k tomu, že ve zprávě je také uvedeno, že by Gruzie měla přestat posílat tyto průzkumné bezpilotní letouny nad území Abcházie,

F.  vzhledem k tomu, že od října 2007 neproběhla pod záštitou OSN žádná oficiální setkání na vysoké úrovni mezi zástupci Gruzie a Abcházie; vzhledem k tomu, že gruzínský prezident Michail Saakašvili přednesl nové návrhy na řešení konfliktu v Abcházii, které se týkaly např. širokého politického zastoupení na nejvyšších úrovních gruzínské vlády, poskytnutí práva vetovat všechny hlavní právní předpisy související s Abcházií a vytvoření mezinárodních záruk k zajištění širokého federalismu, neomezené autonomie a bezpečnosti,

G.  vzhledem k tomu, že Gruzie podnikla oficiální kroky, kterými vyzvala ke změně současné struktury mírových jednotek či nahrazení ruských mírových jednotek, jež jsou v současné době rozmístěny v Abcházii,

H.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN přijalo dne 15. května rezoluci, ve které uznává právo „uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a jejich potomků, bez ohledu na etnickou příslušnost,“ na návrat do Abcházie a zdůrazňuje význam zachování vlastnických práv uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, včetně obětí údajných „etnických čistek“,

I.  vzhledem k tomu, že orgány v Tbilisi přerušily dvoustranná jednání s Moskvou o přistoupení Ruska k WTO na protest proti rozhodnutí Ruska posílit spolupráci se samozvanými republikami Abcházií a Jižní Osetií; vzhledem k tomu, že stále platí ruský zákaz dovozu gruzínského vína a zemědělských výrobků,

J.  vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2008 proběhlo v Gruzii celonárodní referendum; vzhledem k tomu, že na summitu NATO v Bukurešti ve dnech 2.–4. dubna nebyl Gruzii nabídnut žádný akční plán jejího přistoupení, ale byl učiněn politický závazek možného členství v budoucnu,

K.  vzhledem k tomu, že Rusko uděluje obyvatelům Abcházie a Jižní Osetie ruské občanství, což jim umožňuje využívat dohodu o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem a stále více to znevýhodňuje gruzínské občany, protože obdobná dohoda Gruzie s EU ještě neexistuje,

L.  vzhledem k tomu, že i přes snahy o to, aby gruzínské volby proběhly v souladu s mezinárodními standardy, zjistila mezinárodní mise pro sledování průběhu parlamentních voleb konaných v Gruzii dne 21. května 2008 určité problémy, které by měly být napraveny;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vyhrocením situace v Abcházii a vyzývá všechny strany, aby se zdržely aktivit, které by mohly vést k další destabilizaci situace; vyzývá k obnovení mezinárodního úsilí o znovuzahájení dialogu a mírového procesu s cílem dosáhnout trvalého a úplného řešení;

2.  rozhodně nesouhlasí s oznámením Ruska o navázání oficiálních styků se separatistickými orgány v Jižní Osetii a Abcházii;

3.  znovu vyjadřuje svou plnou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie v rámci mezinárodně uznaných hranic a vyzývá Rusko, aby odvolalo toto své rozhodnutí, které ohrožuje mezinárodní mírové úsilí, na němž se Ruská federace rovněž podílí;

4.  podporuje úsilí o zklidnění situace prostřednictvím rozhovorů mezi vysokým představitelem pro SZBP, prezidentem Saakašvilim a ruským ministrem zahraničních věcí Lavrovem; naléhavě vyzývá zvláštního vyslance pro jižní Kavkaz, aby nalezl způsob, jak usnadnit dialog mezi všemi zúčastněnými stranami, a pokusil se obnovit jistou míru vzájemné důvěry;

5.  naléhavě žádá Ruskou federaci, aby okamžitě stáhla další jednotky z Abcházie; soudí, že současná struktura mírových sil se musí změnit, neboť ruské mírové jednotky ztratily svou neutralitu a nestrannost, a vyzývá k výraznějšímu zapojení EU do dlouhodobě nevyřešených konfliktů, aby se mírový proces pohnul kupředu;

6.  vyzývá Radu, aby zvážila zvýšení mezinárodní přítomnosti v pásmu konfliktu formou vyslání pohraniční mise EBOP, přičemž naváže na pozitivní zkušenosti mise EU pro pomoc na hranicích (EUBAM) v podněsterském úseku hranice mezi Moldavskem a Ukrajinou, a aby navrhla, že by se členské státy mohly aktivněji účastnit mise UNOMIG; vyzývá OSN, aby mandát i zdroje této mise posílila;

7.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, OBSE a další mezinárodní organizace, aby podpořily návrhy gruzínské vlády na nová alternativní jednání a novou strukturu mírových jednotek, které zahrnují i postupné zřizování skutečně nezávislých mezinárodních mírových jednotek;

8.  vyzývá proto Radu a Komisi, aby kladly důraz na otázku Abcházie a Jižní Osetie při jednáních s ruským protějškem na nadcházejícím summitu EU-Rusko a při jednáních o nové dohodě o posíleném partnerství, a naléhavě vyzývá ruské orgány, aby se nestavěly proti případné misi EBOP v tomto regionu včetně účasti EU v civilních a vojenských mírových operacích;

9.  vyzývá OSN, aby provedla šetření a kontroly toho, zda všichni účastníci v pásmu konfliktu důsledně dodržují veškeré příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, včetně možné přítomnosti těžkých zbraní;

10.  bere na vědomí výsledek parlamentních voleb ze dne 21. května a zjištění mise pro sledování průběhu voleb, podle nichž byl den voleb všeobecně klidný, byl vyhodnocen celkově kladně a od lednových prezidentských voleb došlo k významnému pokroku;

11.  zdůrazňuje však, že je třeba v úzké spolupráci s mezinárodním společenstvím vyvinout další úsilí s cílem zaměřit se na všechny problémy, které byly během voleb zjištěny a které způsobilo nejednotné a neúplné uplatňování standardů OBSE a Rady Evropy, tyto problémy vyřešit a zdokonalit a upevnit demokratické úspěchy v Gruzii; vyzývá gruzínské orgány, aby se transparentním způsobem zabývaly veškerými stížnostmi na průběh volebního procesu a usilovaly o další zlepšení, které povede k ještě větší důvěře ve volební proces;

12.  vyzývá všechny politické síly v Gruzii, aby respektovaly právní stát, zavázaly se ke konstruktivnímu dialogu a kompromisu a upustily od další polarizace gruzínské společnosti; konstatuje, že nedostatek důvěry mezi vládou a opozičními stranami představuje překážku dalšího demokratického vývoje, a očekává, že všechny politické síly budou usilovat o demokratickou politickou kulturu, v rámci níž se budou politické diskuse odehrávat v parlamentu, političtí protivníci budou respektováni a konstruktivní dialog bude zaměřen na podporu a upevnění křehkých demokratických institucí v Gruzii;

13.  podporuje snahu Gruzie o urychlení procesu integrace s Evropskou unií v rámci posílené evropské politiky sousedství;

14.  vyzývá Radu a Komisi, aby uspíšily zahájení jednání o vízovém režimu mezi EU a Gruzií s cílem v blízké budoucnosti uzavřít s Gruzií dohody o zjednodušení vízového režimu a zpětném přebírání osob, a tak zajistit, že občané Gruzie nebudou znevýhodněni vůči držitelům ruských pasů v separatistických oblastech;

15.  vítá závěry Rady o evropské politice sousedství ze dne 18. února 2008 týkající se nutnosti zahájit jednání ohledně rozsáhlých a komplexních dohod o volném obchodu tam, kde je to možné; naléhavě žádá Komisi, aby se urychleně snažila dosáhnout dohody s Gruzií ohledně gruzínských ambicí a aby získala od členských států mandát k jednání; doufá, že během francouzského předsednictví dojde k dalšímu pokroku v této otázce;

16.  vítá zřízení podvýboru EU-Gruzie pro právo, svobodu a bezpečnost s ohledem na zintenzívnění dvoustranného dialogu a provádění akčního plánu v rámci EPS;

17.  doufá, že Gruzie plně využije další finanční prostředky poskytované v rámci investiční facility sousedství, zejména v projektech týkajících se infrastruktury, energetiky a ochrany životního prostředí, ale vyzývá Komisi, aby věnovala zvýšenou pozornost oblasti vzdělávání, budování demokracie a sociální oblasti;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům, prezidentovi a parlamentu Gruzie, OBSE, Radě Evropy a prezidentovi a parlamentu Ruské federace.

.