Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0278/2008Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0278/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

2.6.2008

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Olukord Gruusias

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0278/2008
Esitatud tekstid :
RC-B6-0278/2008
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Gruusias

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia kohta, eelkõige 2006. aasta oktoobri ja 29. novembri 2007. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta, 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ELi tulemuslikuma Lõuna-Kaukaasia poliitika kohta ja 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni Musta mere regionaalpoliitilise lähenemisviisi kohta;

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1999. aastal;

–  võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika tegevuskava, mille ELi-Gruusia koostöönõukogu 14. novembril 2006. aastal heaks kiitis;

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. aprilli resolutsiooni, milles toetatakse Gruusia territoriaalset terviklikkust ning pikendatakse ÜRO vaatlusmissiooni Gruusias (UNOMIG) kuni 15. oktoobrini;

–  võttes arvesse 29.–30. aprillil 2008. aastal toimunud ELi–Gruusia parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel vastu võetud soovitusi;

–  võttes arvesse eesistujariigi poolt 18. aprilli ja 2. mai 2008. aasta Euroopa Liidu nimel tehtud avaldusi Gruusia ja Venemaa vaheliste pingete teravnemise kohta;

–  võttes arvesse Gruusia 22. mai 2008. aasta parlamendivalimiste rahvusvahelise vaatlusmissiooni avaldust esialgsete tähelepanekute ja järelduste kohta;

–  võttes arvesse ÜRO Gruusia vaatlusmissiooni juurdluse 26. mai 2008. aasta järeldusi Gruusia mehitamata õhuki allatulistamise kohta;

–  võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 26. mai 2008. aasta järeldusi Gruusia kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et Euroopa Liit pühendub ka tulevikus suhete edasisele arendamisele ja süvendamisele Gruusiaga ning toetab vajalikke poliitilisi ja majanduslikke reforme, meetmete võtmist tugevate ja tõhusate demokraatlike institutsioonide ning tõhusa ja sõltumatu kohtuvõimu loomiseks ning korruptsiooniprobleemide lahendamist, et luua rahumeelne ja õitsev Gruusia, kes on suuteline andma omapoolse panuse piirkonna ja ülejäänud Euroopa stabiilsemaks muutmisse;

B.  arvestades, et presidendi dekreediga anti Venemaa ministeeriumidele ja teistele riigiasutustele korraldus luua ametlikud suhted vastavate asutustega Gruusiast lahku löönud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondades;

C.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon taganes SRÜ riigipeade nõukogu 19. jaanuari 1996. aasta otsusest, millele alla kirjutanud riigid keeldusid sõjalisest koostööst Abhaasia separatistliku valitsusega;

D.  arvestades, et mais paigutas Venemaa SRÜ poolt heakskiidetud rahuvalvemissiooni egiidi all täiendavalt ühepoolselt väeüksusi Abhaasiasse ja saatis sinna raskesuurtükiväe ning teatas oma kavatsusest luua piki administratiivpiiri 15 uut kontrollpunkti; arvestades, et Venemaa esindajad teatasid, et Lõuna-Osseetiasse paigutatud Venemaa pataljoni üksuste arvu võidakse suurendada;

E.  arvestades, et 20. aprillil tulistati Abhaasia kohal alla Gruusia mehitamata luurelennuk; arvestades, et ÜRO Gruusias toimuva vaatlusmissiooni hiljutises aruandes juhtumi kohta märgitakse, et mehitamata luurelennuki tulistas alla Venemaa õhuk; arvestades, et aruandes märgitakse samuti, et Gruusia peaks lõpetama mehitamata luurelennukite saatmise Abhaasia kohale;

F.  arvestades, et alates 2007. aasta oktoobrist ei ole ÜRO egiidi all toimunud ühtegi Gruusia ja Abhaasia esindajate ametlikku kõrgetasemelist kohtumist; arvestades, et Gruusia president Mihheil Saakašvili esitas hiljuti ettepanekud Abhaasia konflikti lahendamise osas, mis hõlmavad laia poliitilist esindatust Gruusia valitsuse kõrgeimal tasandil, vetoõiguse andmist kõikide peamiste Abhaasiat puudutavate õigusaktide osas ning rahvusvaheliste garantiide loomist laiaulatusliku föderalismi, piiramatu autonoomia ja julgeoleku tagamiseks;

G.  arvestades, et Gruusia on võtnud ametlikke meetmeid, et revideerida olemasolevat rahuvalveviisi või vahetada välja praegu Abhaasiasse paigutatud Venemaa rahuvalvekontingent;

H.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee võttis 15. mail vastu resolutsiooni, milles tunnustatakse põgenike ja ümberasustatud isikute ja nende järeltulijate õigust, olenemata etnilisest päritolust, naasta Abhaasiasse, ning rõhutatakse põgenike ja ümberasustatud isikute, sh „etnilise puhastamise” ohvrite omandiõiguse säilitamise tähtsust;

I.  arvestades, et Gruusia ametivõimud peatasid kahepoolsed läbirääkimised Moskvaga Venemaa liitumise osas WTOga, et protestida Venemaa otsuse vastu tõhustada koostööd isehakanud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia vabariikidega; arvestades, et Venemaal on endiselt jõus Gruusia veini ja põllumajandustoodete impordikeeld;

J.  arvestades, et 5. jaanuaril 2008. aastal toimus Gruusias üleriigiline rahvahääletus; arvestades, et 2.–4. aprillini Bukarestis peetud NATO tippkohtumisel ei pakutud välja ühtegi liikmesuse tegevuskava, kuid tulevase liikmesuse osas võeti poliitiline kohustus;

K.  arvestades, et Venemaa antav kodakondsus abhaasidele ja lõunaosseetidele, mis võimaldab neil kasutada ära ELi ja Venemaa vahel sõlmitud viisalihtsustuslepingut, seab Gruusia kodanikud halvemasse seisu, sest Gruusia ei ole sarnast lepingut ELiga veel sõlminud;

L.  arvestades, et vaatamata püüdlustele viia Gruusia valimised läbi vastavalt rahvusvahelistele normidele, tuvastas 21. mai 2008. aasta parlamendivalimiste rahvusvaheline vaatlusmissioon mõningaid probleeme, mis tuleks õigeaegselt lahendada,

1.  väljendab sügavat muret olukorra halvenemise pärast Abhaasias ja kutsub kõiki osapooli hoidumast sellisest tegevusest, mis võiks olukorda veelgi rohkem destabiliseerida; nõuab uusi rahvusvahelisi jõupingutusi, et tuua pooled tagasi dialoogi juurde ja alustada uuesti rahuprotsessi püsiva ja kõikehõlmava lahenduse saavutamiseks;

2.  väljendab sügavat rahulolematust Venemaa teate üle, et viimane kavatseb kehtestada ametlikud suhted Lõuna-Osseetia ja Abhaasia separatistlike ametivõimude institutsioonidega;

3.  väljendab veel kord täielikku toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning kutsub Venemaad üles tühistama nimetatud otsust, mis õõnestab rahvusvahelisi rahupüüdlusi, milles osaleb ka Venemaa Föderatsioon;

4.  toetab ÜVJP kõrge esindaja, president Saakašvili ja Venemaa välisministri Lavrovi läbirääkimiste kaudu tehtud pingutusi olukorra leevendamiseks; nõuab tungivalt, et Lõuna-Kaukaasia erisaadik leiaks võimalusi, kuidas hõlbustada dialoogi kõikide asjaosaliste vahel ja püüaks teatud määral taastada vastastikuse usalduse;

5.  nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon kutsuks oma lisaväed viivitamata tagasi; on seisukohal, et kehtivat rahuvalveviisi tuleb muuta, sest Venemaa vägesid ei saa enam pidada erapooletuteks rahuvalvajateks, ning nõuab Euroopa suuremat kaasamist külmutatud konfliktidesse, et edendada rahuprotsessi;

6.  palub nõukogul kaaluda võimalust suurendada rahvusvaheliste jõudude hulka konfliktipiirkonnas, saates kohale EJKP piirimissiooni, kasutades ära Euroopa Liidu piiriabimissiooni positiivset kogemust Moldova ja Ukraina piiri Transnistria osas ning soovitades liikmesriikidel ÜRO vaatlusmissioonil Gruusias aktiivsemalt osaleda; kutsub ÜROd üles suurendama UNOMIGI volitusi ja ressursse;

7.  kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu, OSCEd ja teisi rahvusvahelisi organisatsioone üles toetama Gruusia valitsuse ettepanekuid seoses uute alternatiivsete läbirääkimiste ja rahuvalve võimalustega, sealhulgas tõeliselt sõltumatute rahvusvaheliste rahuvalvejõudude loomine;

8.  kutsub nõukogu ja komisjoni seoses sellega üles tõstatama kindlalt Abhaasia ja Lõuna-Osseetia küsimusi kohtumistel Venemaa vastavate asutustega tulevasel ELi–Venemaa tippkohtumisel ning uue tugevdatud partnerluslepingu läbirääkimiste käigus ning nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud ei seisaks vastu EJKP missioonile nimetatud piirkonnas, sealhulgas ELi osalemisele tsiviil- ja rahuvalveoperatsioonides;

9.  nõuab, et ÜRO uuriks, kas kõik konfliktipiirkonnas tegutsevad pooled järgivad kõiki asjaomased ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, muu hulgas puudutab see raskerelvade võimalikku kohalolekut;

10.  võtab teadmiseks 21. mail toimunud parlamendivalimiste tulemused ja valimiste vaatlusmissiooni tähelepanekud, milles märgitakse, et valimiste päeval oli üldine olukord rahulik, sellele anti positiivne üldhinnang ning võrreldes jaanuaris toimunud presidendivalimistega tehti olulisi edusamme;

11.  rõhutab siiski, et tihedas koostöös rahvusvahelise üldsusega tuleb teha täiendavaid pingutusi, et tegeleda ja lahendada neid probleeme, mis tuvastati valimiste käigus, mille põhjuseks oli OSCE ja Euroopa Nõukogu normide ebajärjekindel ja osaline rakendamine, ning parandada ja konsolideerida Gruusia saavutusi demokraatia valdkonnas; palub Gruusia ametivõimudel käsitleda kõiki kaebusi valimisprotsessi kohta läbipaistvalt ning tegutseda selle jätkuva täiustamise nimel, et valimisprotsessi usaldusväärsus võiks veelgi suureneda;

12.  palub kõikidel Gruusia poliitilistel jõududel austada õigusriigi põhimõtteid, pidada konstruktiivset dialoogi, otsida kompromisse ning hoiduda Gruusia ühiskonna veel suuremast lõhestamisest; tunnistab, et usalduse puudus valitsuse ja opositsioonierakondade vahel takistab edasist demokraatlikku arengut ning ootab, et kõik poliitilised jõud püüdleksid demokraatliku poliitilise kultuuri poole, kus poliitilised arutelud toimuvad parlamendis, poliitilisi vastaseid austatakse ning konstruktiivse dialoogi eesmärk on toetada ja tugevdada Gruusia nõrku demokraatlikke institutsioone;

13.  toetab Gruusia püüdlusi kiirendada integreerumisprotsessi Euroopa Liiduga tõhustatud ELi naabruspoliitika raames;

14.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles kiirendama läbirääkimisi ELi-Gruusia viisarežiimi osas, et sõlmida lähitulevikus Gruusiaga viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingud, et vältida Gruusia kodanike ebasoodsasse olukorda sattumist võrreldes Vene passide omanikega separatistlikes piirkondades;

15.  kiidab heaks nõukogu 18. veebruari 2008. aasta järeldused Euroopa naabruspoliitika kohta seoses vajadusega alustada võimalusel ulatuslike ja kõikehõlmavate vabakaubanduslepingute läbirääkimisi; nõuab tungivalt, et komisjon teeks pingutusi kiire kokkuleppe saavutamiseks Gruusiaga selle püüdluste osas ja liikmesriikidelt läbirääkimisteks volituste saamiseks; loodab edusamme selles küsimuses Prantsusmaa eesistumise ajal;

16.  tervitab ELi-Gruusia õiguse, vabaduse ja turvalisuse teemalise allkomisjoni loomist, mille eesmärk on tõhustada dialoogi ja rakendada ELi naabruspoliitika tegevuskava;

17.  loodab, et Gruusia kasutab täielikult ära täiendavaid rahalisi võimalusi, mida pakub naabruskonna investeerimisvahend, eriti infrastruktuuri, energia ja keskkonnakaitsega seotud projektide osas, kuid palub komisjoni, et suuremat tähelepanu pöörataks haridusele, demokraatia edendamisele ja sotsiaalvaldkonnale;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Gruusia presidendile ja parlamendile, OSCE-le, Euroopa Nõukogule ning Venemaa Föderatsiooni presidendile ja parlamendile.