Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0278/2008Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0278/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

2.6.2008

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om situationen i Georgien

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0278/2008
Ingivna texter :
RC-B6-0278/2008
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Georgien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, framför allt resolutionerna från oktober 2006 och av den 29 november 2007,

–  med beaktande av sina resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken av den 15 november 2007, om en effektivare EU-politik för Sydkaukasien av den 17 januari 2008 och om en ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet av den 17 januari 2008,

–  med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 juli 1999,

–  med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens handlingsplan som godkändes av samarbetsrådet EU-Georgien den 14 november 2006,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution av den 15 april som stöder Georgiens territoriella integritet och förlänger mandatet för FN:s observatörsgrupp i Georgien (UNOMIG) till den 15 oktober,

–  med beaktande av de rekommendationer som antogs av den parlamentariska samarbetskommittén EU-Georgien den 29–30 april 2008,

–  med beaktande av ordförandeskapets förklaringar på EU:s vägnar den 18 april och 2 maj 2008 om de ökade spänningarna mellan Georgien och Ryssland,

–  med beaktande av uttalandet från den internationella valövervakningsgruppen för parlamentsvalet i Georgien den 22 maj 2008 om de preliminära resultaten och slutsatserna,

–  med beaktande av slutsatserna av den 26 maj 2008 från FN:s observatörsuppdrags utredning av nedskjutningen av ett georgiskt obemannat flygplan,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser om Georgien av den 26 maj 2008,

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen håller fast vid sitt beslut att fortsätta utveckla och fördjupa sina relationer med Georgien och stödja landet när det gäller nödvändiga politiska och ekonomiska reformer, åtgärder för att inrätta stabila och effektiva demokratiska institutioner och ett effektivt och oberoende rättsväsende samt arbetet för att bekämpa korruption. Målet är fred och välstånd i ett Georgien som kan bidra till stabilitet i regionen och övriga Europa.

B.  Ryska ministerier och övriga statliga organ fick i ett presidentdekret instruktioner att upprätta officiella förbindelser med motsvarande organ i de georgiska utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien.

C.  Ryska federationen har dragit sig ur det beslut som fattades den 19 februari 1996 av OSS‑regeringschefernas råd, vilket förbjuder de undertecknande staterna att samarbeta militärt med separatistmyndigheten i Abchazien.

D.  I maj skickade Ryssland ytterligare trupper och flyttade tungt artilleri till Abchazien under beskydd av ett OSS-sanktionerat fredsbevarande uppdrag och tillkännagav sin avsikt att upprätta 15 ytterligare kontrollstationer längs den administrativa gränslinjen. Företrädare för Ryssland tillkännagav att truppstyrkan för den ryska bataljonen som är stationerad i Sydossetien kan komma att ökas.

E.  Den 20 april 2008 sköts ett georgiskt spaningsplan ned över Abchazien. I UNOMIG:s rapport nyligen om denna incident uppges att spaningsplanet hade skjutits ned av ett ryskt flygplan. I rapporten uppmanas även Georgien att upphöra att sända dessa spaningsplan över abchaziskt territorium.

F.  Inga officiella högnivåmöten har ägt rum mellan företrädare för Georgien och Abchazien under FN:s beskydd sedan oktober 2007. Den georgiska presidenten Micheil Saakasjvili har lagt fram nya förslag till hur konflikten i Abchazien ska lösas. I förslagen garanteras en bred politisk representation på högsta nivå i Georgiens regering, vetorätt i alla större lagstiftningsfrågor som rör Abchazien och internationella garantier för att garantera en bred federalism, obegränsat självstyre och säkerhet.

G.  Georgien har vidtagit officiella åtgärder med begäran om en översyn av hur fredsbevarandet i dag är upplagt eller om utbyte av den ryska fredsbevarande styrkan som nu är insatt i Abchazien.

H.  FN:s generalförsamling antog den 15 maj en resolution där man erkänner flyktingars, internflyktingars och deras ättlingars rätt att oavsett etnisk bakgrund återvända till Abchazien och framhåller vikten av att flyktingar och internflyktingar, inbegripet offer för ”etnisk rensning”, behåller sin äganderätt.

I.  Myndigheterna i Tbilisi har inställt de bilaterala förhandlingarna med Moskva om Rysslands anslutning till Världshandelsorganisationen som en protest mot Rysslands beslut att intensifiera sitt samarbete med de självutnämnda republikerna Abchazien och Sydossetien. Ryssland förbjuder fortfarande import av vin och jordbruksvaror från Georgien.

J.  En landsomfattande folkomröstning ägde rum i Georgien den 5 januari 2008. Vid Natos toppmöte i Bukarest den 2–4 april erbjöds Georgien inte någon handlingsplan för medlemskap, men landet gavs politiska löften om ett medlemskap på längre sikt.

K.  Det faktum att Ryssland ger abchazier och sydosseter medborgarskap som gör det möjligt för dem att utnyttja överenskommelsen om enklare viseringsregler mellan EU och Ryssland missgynnar georgiska medborgare eftersom landet ännu inte har en liknande överenskommelse med EU.

L.  Trots att det eftersträvades att valet i Georgien skulle kunna hållas utgående från internationella normer påtalade det internationella valobservatörsuppdraget vid parlamentsvalet i Georgien den 21 maj 2008 vissa problem som bör åtgärdas i större utsträckning i vederbörlig ordning.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att situationen i Abchazien tillspetsats och uppmanar alla parter att avhålla sig från sådant som kan skapa ytterligare instabilitet. Parlamentet efterlyser förnyade internationella insatser för att få parterna att återgå till dialogen och återuppta fredsprocessen för att nå fram till en varaktig och helhetsbetonad uppgörelse.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin stora besvikelse över Rysslands tillkännagivande att landet avser upprätta officiella förbindelser med organ i utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien.

3.  Parlamentet bekräftar sitt fulla stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser och uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt beslut som undergräver de internationella fredsansträngningarna i vilka även Ryska federationen deltar.

4.  Europaparlamentet stöder de ansträngningar som gjorts för att lugna ned situationen genom samtal mellan den höge representanten för GUSP, president Saakasjvili och Rysslands utrikesminister Lavrov. Parlamentet uppmanar det särskilda sändebudet för södra Kaukasus att finna sätt att underlätta en dialog mellan samtliga inblandade parter, och försöka återställa en grad av ömsesidigt förtroende.

5.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina extra trupper i Abchazien. Parlamentet anser att det nuvarande upplägget för fredsbevarandet måste ses över eftersom de ryska trupperna inte längre är några neutrala och opartiska fredsbevarare och efterlyser ett djupare europeiskt engagemang i de låsta konflikterna för att fredsprocesserna ska komma framåt.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att öka den internationella närvaron i konfliktområdet genom ett gränsuppdrag inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från Europeiska unionens gränsuppdrag i den transnistriska delen vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina. Parlamentet föreslår medlemsstaterna att vara mer aktiva i UNOMIG och uppmanar FN att utöka UNOMIG:s mandat och resurser.

7.  Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd, OSSE och andra internationella organisationer att stödja den georgiska regeringens förslag om nya alternativa förhandlingar och fredsbevarande arrangemang, inbegripet ett successivt inrättande av verkligt oberoende internationella fredsbevarande styrkor.

8.  Europaparlamentet uppmanar i anslutning till detta rådet och kommissionen att resolut föra denna fråga på tal med Ryssland vid det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland samt vid förhandlingarna om ett nytt förstärkt partnerskapsavtal och uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att inte motsätta sig ett eventuellt uppdrag inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken i denna region, också med en närvaro från EU:s sida i civila och militära fredsbevarande insatser.

9.  Europaparlamentet uppmanar FN att utreda och undersöka om alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd följs till alla delar av samtliga aktörer i konfliktområdet, inbegripet eventuell närvaro av tunga vapen.

10.  Europaparlamentet noterar resultatet av parlamentsvalet den 21 maj och utlåtandet från valobservatörsuppdraget. Där anges att valet på de flesta håll gick lugnt till, att den allmänna bedömningen var positiv och att ansenliga framsteg har gjorts sedan presidentvalet i januari.

11.  Europaparlamentet betonar dock att det måste göras mer, i nära samverkan med det internationella samfundet, för att åtgärda och lösa alla problem som framkommit vid valrörelsen till följd av att OSSE:s och Europarådets normer genomförts inkonsekvent och ofullständigt, samt för att förbättra och befästa de framsteg Georgien gjort på väg mot demokrati. De georgiska myndigheterna uppmanas att hantera alla klagomål på valrörelsen på ett sätt som medger insyn och att verka för ytterligare förbättringar så att förtroendet för valrörelsen kan öka ytterligare.

12.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska aktörer i Georgien att respektera rättsstatsprincipen, att verka för en konstruktiv dialog och kompromiss och att avstå från ytterligare polarisering av det georgiska samhället. Parlamentet medger att bristen på förtroende mellan regeringen och oppositionspartierna är ett hinder för ytterligare demokratisk utveckling och förväntar sig att alla politiska aktörer strävar efter en demokratisk politisk kultur där politiska debatter äger rum i parlamentet, politiska motståndare respekteras och där en konstruktiv dialog syftar till att stödja och konsolidera Georgiens bräckliga demokratiska institutioner.

13.  Europaparlamentet stöder Georgiens ambitioner att snabba på integreringsprocessen med Europeiska unionen inom ramen för en stärkt grannskapspolitik.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda inledandet av förhandlingar om viseringsbestämmelser mellan EU och Georgien för att slutföra avtalen om visumlättnader och återtagandeavtal med Georgien i en nära framtid så att inte georgiska medborgare diskrimineras jämfört med personer i separatistregionerna som har ryskt pass.

15.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser från den 18 februari 2008 om den europeiska grannskapspolitiken och behovet av att börja förhandla om breda och heltäckande frihandelsavtal där så är möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt försöka nå en överenskommelse med Georgien om dess ambitioner och se till att få handlingsmandat från medlemsstaterna. Parlamentet hoppas se framsteg på området under det franska ordförandeskapet.

16.  Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att det inrättats en underkommitté mellan EU och Georgien om rättvisa, frihet och säkerhet med syfte att påskynda den bilaterala dialogen och genomförandet av handlingsplanen inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

17.  Europaparlamentet hoppas att Georgien ska utnyttja alla de möjligheter till extra finansiering som erbjuds genom grannskapsinvesteringsfonden, särskilt till projekt som rör infrastruktur, energi och miljöskydd. Kommissionen bör dock ge utbildning, demokratiutveckling och sociala frågor större utrymme.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Georgiens president och parlament, OSSE, Europarådet och Rysslands president och parlament.