Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0281/2008Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0281/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

2.6.2008

Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: Par Barselonas procesu “Savienība Vidusjūras reģionam”

Procedūra : 2008/2576(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0281/2008
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0281/2008
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Barselonas procesu „Savienība Vidusjūras reģionam”

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Barselonas deklarāciju, kuru pieņēma Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konferencē 1995. gada 27.–28. novembrī un ar kuru nosaka Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerību,

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 20. maija paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Barselonas procesu „Savienība Vidusjūras reģionam”,

–  ņemot vērā to, ka 2008. gada 13.–14. marta Eiropadome apstiprināja Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” izveides principu,

–  ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas (EMPA) prezidentūras galīgo deklarāciju un ieteikumus, ko tā pieņēma ceturtajā plenārsēdē 2008. gada 28. martā Atēnās,

–  ņemot vērā 2003. gada 2.–3. decembrī Neapolē un 2007. gada 5.–6. novembrī Lisabonā notikušo Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu ārlietu ministru sanāksmju secinājumus,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) nostiprināšanu (COM(2006)0726),

–  ņemot vērā secinājumus, kas tika izdarīti Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu augstākā līmeņa sanāksmē, kura par godu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības desmitajai gadadienai notika 2005. gada 27.–28. novembrī Barselonā,

–  ņemot vērā Komisijas 2003. gada 21. maija paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Jauna impulsa piešķiršana ES darbībām cilvēktiesību un demokratizācijas jomā kopā ar Vidusjūras reģiona partneriem — stratēģiskās pamatnostādnes”,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas Savienības Vidusjūras reģiona politiku un it īpaši 2007. gada 15. marta rezolūciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā Vidusjūras reģions un Tuvie un Vidējie Austrumi ir ES stratēģiski nozīmīgas teritorijas un tā kā ir nepieciešama tāda Vidusjūras reģiona politika, kas pamatojas uz solidaritāti, dialogu, sadarbību un apmaiņu, lai atrisinātu kopējās problēmas un sasniegtu miera, stabilitātes un kopējas labklājības zonas izveides mērķi;

B.  tā kā Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” izveides augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 2008. gada 13. jūlijā Parīzē, būtu jānosaka skaidras vadlīnijas tam, kā pilnveidot ES daudzpusējās attiecības ar Vidusjūras reģiona partneriem, tostarp nostiprinot darba metodes un palielinot kopējo atbildību;

C.  norādot, ka pienācīgi jāņem vērā Barselonas procesa sasniegumu un trūkumu analīze, lai varētu efektīvi pārskatīt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu attiecības un dot jaunu impulsu Barselonas procesam; šajā sakarā uzsverot to grūtību risināšanas nozīmīgumu, ar kurām nākas saskarties sadarbības izvēršanā un Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerības padziļināšanā, proti, ieilgušie konflikti Tuvajos un Vidējos Austrumos, nopietna politiskā saspīlējuma situācijas reģionā, būtiska progresa trūkums demokrātijas un cilvēktiesību jomā un sabiedrības neinformētība par šo procesu;

D.  tā kā, neraugoties uz nepietiekamajiem sasniegumiem salīdzinājumā ar sākotnējiem mērķiem, Barselonas procesu visumā var vērtēt kā tādu, kam ir potenciāls, kurš ir optimāli jāizmanto,

1.  atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas paziņojumu par Barselonas procesu „Savienība Vidusjūras reģionam” un atbalsta šīs jaunās iniciatīvas mērķi dot svaigu politisku un praktisku impulsu ES daudzpusējām attiecībām ar Vidusjūras reģiona partneriem, uzlabojot politiskās attiecības, paplašinot kopēju līdzdalību un atbildību, uzņemoties vairāk kopīgu pienākumu un izstrādājot tādus reģionālus projektus, kas atbilst reģiona iedzīvotāju vajadzībām;

2.  uzskata, ka Barselonas procesam jāsniedz jauns impulss, lai uzlabotu tā publisko tēlu un lai iedzīvotājiem, it īpaši Vidusjūras dienvidu krasta iedzīvotājiem, sniegtu labāku priekšstatu par materiālo labumu, ko viņi varētu gūt no šī procesa,

3.  atbalsta viedokli par nepieciešamību pārskatīt un atjaunināt Barselonas procesu, kam arī turpmāk jābūt galvenajam elementam ES sadarbībā ar Vidusjūras reģionu, jo tas ir vienīgais forums, kurā visi tās Vidusjūras reģiona partneri apmainās viedokļiem un iesaistās konstruktīvā dialogā; uzskata Barselonas deklarāciju, tās mērķus un sadarbības jomas par pavērsienu šajās attiecībās; pauž cerību, ka jaunās iniciatīvas pamatā būs Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības sasniegumi, kas šim procesam sniegs pievienoto vērtību;

4.  tāpēc aicina valstis, kuras nav Barselona procesa dalībnieces, atbalstīt Barselonas acquis, lai varētu īstenot tos pašus mērķus;

5.  pauž stingru atbalstu ierosinātajai Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” virzībai, ko uzskata par Eiropas un Vidusjūras reģiona telpas nostiprināšanu, pamatojoties uz demokrātiskiem principiem un tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu, kurai vajadzētu veicināt ciešas partnerības izveidi ārpolitikas un drošības politikas jomā;

6.  aicina Padomi un Komisiju novērtēt jauno institūciju un šīs svarīgās jaunās iniciatīvas juridisko ietekmi, it īpaši saistībā ar Lisabonas līguma noteikumiem;

7.  apliecina gatavību sadarboties, lai izveidotu Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” institucionālo sistēmu; norāda, ka, esot vienas no ES budžeta lēmējinstitūcijām statusā, būs līdzatbildīgs, lai jaunā sistēma un tās projekti būtu veiksmīgi;

8.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu noteikt Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” līdzpriekšsēdētājus valstu vadītāju un ārlietu ministru līmenī un uzskata, ka tas palielinās līdzdalību un līdzatbildību Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu sadarbībā; uzsver, ka prezidentūras līdzpriekšsēdētājs no Vidusjūras reģiona ir vienprātīgi jāieceļ Vidusjūras reģiona partnervalstīm un ka prezidējošai valstij uz augstākā līmeņa un ministru sanāksmēm jāuzaicina visas valstis, kas ir Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” dalībnieces;

9.  atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu izveidot pastāvīgu apvienoto komiteju ar mītnes vietu Briselē, kura sastāvētu no visu Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” dalībvalstu nozīmētiem pārstāvjiem, jo tai varētu būt nozīmīga loma institucionālās pārvaldības uzlabošanā;

10.  uzskata, ka ierosinātajam jaunajam sekretariātam jāsastāv no amatpersonām, kas norīkotas no visām procesa dalībvalstīm, un jāsniedz pievienotā vērtība esošajām struktūrām, lai pastiprinātu šī procesa virzībai nepieciešamo administratīvo veiktspēju;

11.  uzskata, ka ierosinātajam jaunajam sekretariātam jaunais Barselonas process „Savienība Vidusjūras reģionam” jāpadara atpazīstamāks attiecīgajos reģionos, apņēmīgi jākoncentrē uzmanība uz reģionāliem projektiem, kā arī jābūt spējīgam uzņemties atbildību par visu uzdevumu kopumu, lai nodrošinātu projekta pareizu pārvaldību;

12.  tomēr aicina Padomi un Komisiju prasīt no sekretariāta mītnes valsts uzticību Barselonas procesa demokrātiskajām un cilvēktiesību vērtībām;

13.  atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu politiskā līmenī pastiprināt attiecības ar ES Vidusjūras reģiona partneriem, ik pēc diviem gadiem organizējot augstākā līmeņa sanāksmes saistībā ar Barselonas procesu „Savienība Vidusjūras reģionam”, lai pieņemtu politiskas deklarācijas un lēmumus par svarīgākajām programmām un projektiem, kas jāizstrādā reģionālā līmenī;

14.  uzskata, ka šo augstākā līmeņa sanāksmju sagatavošanā un norisē pilnībā jāiesaista EMPA;

15.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu attiecībā uz EMPA lomu, kurai vajadzētu kļūt par neatņemamu sastāvdaļu Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” institucionālajā sistēmā, veidojot tās parlamentāro dimensiju; uzsver to, ka ir jāstiprina demokrātiskā leģitimitāte, kā arī EMPA loma, jo šī struktūra ir vienīgā parlamentārā asambleja, kas apvieno 27 ES dalībvalstis un visas Tuvo un Vidējo Austrumu miera procesā iesaistītās puses; uzskata, ka EMPA kā padomdevējai struktūrai jābūt tiesībām sniegt priekšlikumus un veikt novērtējumus; atbalsta to valstu parlamentu pārstāvju dalību EMPA, kuras nav Barselonas procesa dalībnieces;

16.  atgādina, ka demokrātijas attīstība ir jāpanāk, atbalstot politiskas reformas, un uzsver, ka Eiropas demokratizācijas un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanas programmu ticamība ir atkarīga no stipra un redzama pilsoniskās sabiedrības un demokrātisko politisko organizāciju atbalsta Vidusjūras dienvidu piekrastes valstīs; aicina Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” institucionālajā sistēmā aktīvi iesaistīt pilsonisko sabiedrību un sociālo partneru pārstāvjus;

17.  norāda, ka viens no svarīgākajiem Eiropas un Vidusjūras reģiona politikas mērķiem ir veicināt tiesiskumu, demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un politisko plurālismu, un šajā sakarā uzskata, ka Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerība līdz šim nav sniegusi cerētos rezultātus cilvēktiesību jomā; tāpēc aicina Padomi un Komisiju šīs jaunās iniciatīvas mērķos skaidri nostiprināt cilvēktiesību ievērošanas un demokrātijas veicināšanu un vēl vairāk nostiprināt pašreizējo mehānismu īstenošanu, piemēram, asociācijas nolīgumos iekļauto cilvēktiesību klauzulu un mehānisma izveidi šīs klauzulas īstenošanai jaunās paaudzes nolīgumos, EKP divpusējos rīcības plānus un cilvēktiesību apakškomiteju izveidi;

18.  norāda, ka ES un Vidusjūras reģiona valstu sadarbība ir jāpaplašina, aptverot arī citas Vidusjūras piekrastes valstis, un uzsver, ka pilnībā jāatzīst citu valstu Vidusjūras identitāte;

19.  atgādina Komisijas ierosinātās iniciatīvas, piemēram, jūras transporta maģistrāles, Arābu Magriba autoceļa savienošanu, Vidusjūras reģiona sanāciju, civilo aizsardzību un Vidusjūras reģiona saules enerģijas plānu; pauž interesi par iespējām, izmantojot jaudīgas iekārtas, ražot elektrību no saules termiskās enerģijas Ziemeļāfrikas tuksnesī un iesaka diskusijai par šo tēmu piešķirt prioritāti Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” pirmajās sanāksmēs; atbalsta arī citus projektus, piemēram, ūdens atsāļošanu, lai uzlabotu dzeramā ūdens pieejamību, kas ir būtiski svarīga problēma daudzās Vidusjūras reģiona valstīs;

20.  uzsver, ka iespēja iesaistīties Barselonas procesa „Savienība Vidusjūras reģionam” projektos jānodrošina visām ieinteresētajām ES dalībvalstīm un Vidusjūras reģiona partnervalstīm, it īpaši ja tās ir ieinteresētās puses speciālos projektos vai jomās;

21.  aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu un EMPA par šo reģionālo projektu attīstības gaitu un izskatīt parlamentu līmenī iesniegtos priekšlikumus un vērtējumus, lai uzlabotu šā procesa publisko tēlu un palielinātu tā absorbcijas spēju un pievienoto vērtību attiecībā uz šā reģiona iedzīvotājiem;

22.  uzsver, ka ES un Vidusjūras reģiona valstu partnerība nedrīkst aprobežoties tikai ar ekonomikas un tirdzniecības jautājumiem; norāda, ka visi trīs „Barselonas pīlāri” ir savstarpēji cieši saistīti; norāda, ka jomās, kas saistītas ar trešo pīlāru, kurš paredzēts, lai veicinātu „mieru, stabilitāti un pārticību”, un plānoto Miera un stabilitātes hartu, nav panākts vērā ņemams progress; uzsver, ka brīvās tirdzniecības zonas izveide un tirdzniecības liberalizācija nav pašmērķi un ka tie ir jāīsteno vienlaikus ar reģionālās sadarbības nostiprināšanu un integrāciju sociālajā un vides jomā;

23.  norāda, ka ekonomikas politika jāvērtē ne tikai pēc tās ieguldījuma izaugsmē, bet arī pēc tās radīto darbavietu skaita un ieguldījuma nabadzības mazināšanā; šajā sakarā uzsver, ka jāpalielina ES atbalsts tām Vidusjūras reģiona partnervalstu programmām, kuru mērķis ir sekmēt ieguldījumu pieaugumam labvēlīgu apstākļu radīšanu, un ka jāmudina jaunieši dibināt mazos uzņēmumus, tostarp atvieglojot piekļuvi mikrokredītiem; tādēļ uzskata, ka jāpalielina Eiropas un Vidusjūras reģiona ieguldījumu un partnerības instrumenta (FEMIP) atbalsts, tostarp informācijas kampaņām;

24.  norāda uz savu priekšlikumu izveidot Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu ieguldījumu un attīstības banku, kas spētu piesaistīt ES un Vidusjūras valstu reģionā trūkstošos tiešos ārvalstu ieguldījumus, kā arī norāda, ka šī mērķa izpildi varētu sekmēt Persijas līča valstu dalība, tām kļūstot par pirmajiem ieguldītājiem reģionā;

25.  atkārtoti uzsver, ka Vidusjūras reģionā ir jāpaaugstina sieviešu statuss, izmantojot politiku, kas sievietēm šī reģiona valstu sabiedrībās piešķirtu būtisku lomu, kā arī veicinot dzimumu līdztiesību; uzsver, ka tradīciju un paražu ievērošana nedrīkst ierobežot sieviešu pamattiesības;

26.  uzsver, ka ES savām Vidusjūras reģiona partnervalstīm jāpiedāvā interesantas sadarbības programmas kultūras jomā, pastiprināti izmantojot ERASMUS MUNDUS un Euromed Audiovisual II (2006-2008) programmas, kuru īstenošanu vajadzētu paātrināt un paplašināt, kā arī izmantojot Eiropas kaimiņattiecību politikas instrumentu vispār;

27.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, kā arī ES dalībvalstu un Barselonas procesa dalībvalstu valdībām un parlamentiem.