Предложение за обща резолюция - RC-B6-0305/2008/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B6-0305/2008/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

17.6.2008

внесено съгласно
член 108, параграф 5 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно кризата в сектора на рибарството, причинена от повишаващите се цени на горивата

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0305/2008
Внесени текстове :
RC-B6-0305/2008
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно кризата в сектора на рибарството, причинена от повишаващите се цени на горивата

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство[1],

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 9 март 2006 г. относно подобряване на икономическото положение в рибната промишленост (COM(2006)0103),

–  като взе предвид конференцията, организирана от Комисията и проведена в Брюксел на 10-11 май 2006 г., за нови технологии в сферата на рибарството,

–  като взе предвид докладите на комисията по рибно стопанство (A6-0266/2006 и A6‑0467/2007),

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че настоящата криза, която среща рибната промишленост в Общността, е причинена от постоянното повишаване на цената на горивото, която се е увеличила с над 300% в последните пет години и с над 40% от януари 2008 г.,

Б.  като има предвид, че цените на продуктите на рибарството са подобни на тези от преди двайсет години и че при някои видове е настъпил значителен спад, до 25%, от началото на годината поради масовото навлизане на внос от незаконен риболов,

В.  като има предвид, че в сектора на рибарството, за разлика от други сектори на икономиката, цената на горивото не може да повлияе на цената на първата продажба на продуктите, тъй като в настоящата ситуация рибарите не могат да определят цените,

Г.  като има предвид, че повишаването на цените на горивата има преки и непреки последици за доходите на екипажите поради връзката между възнагражденията и приходите от първата продажба на улова,

Д.  като има предвид, че доходите на рибарите от ЕС са намалели през тази година, въпреки че разходите им са се повишили,

Е.  като има предвид, че въпреки действащите планове за преструктуриране и редица пренастройвания на начина на работа, продължаващото влошаване на тази криза прави много компании финансово нежизнеспособни, а други рибарски предприятия се намират в ситуация на висок риск, което доведе до протестни демонстрации в много държави-членки,

Ж.  като има предвид, че са необходими сериозни инвестиции както на европейско, така и национално равнище, в нови технологии, с цел да се повиши енергийната ефективност на риболовните плавателни съдове, както и в начини да се намали тяхната зависимост от изкопаеми горива,

З.  като има предвид, че някои държави-членки са създали схеми, насочени към намаляване на потреблението на гориво от техните флотове и че подобни нововъведения трябва да бъдат подкрепяни,

И.  като има предвид, че ЕС се ангажира със значително намаление на емисиите на парникови газове съгласно пакета по въпросите на климата и енергетиката и че секторът на рибарството може да допринесе за това усилие,

Й.  като има предвид, че настоящите проблеми на сектора на рибарството могат да бъдат разрешени само ако се вземат сериозни мерки както на национално, така и на европейско равнище в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план,

1.  изразява солидарността си с рибарите в ЕС и призовава Комисията и Съвета да предвидят мерки за разрешаване на настоящата ситуация в сектора на рибарството;

2.  призовава държавите-членки да ускорят процедурите, за да дадат възможност да се извършат плащанията на помощи съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията относно помощта de minimis в сектора на рибарството[2];

3.  в този контекст отново призовава Комисията да преразгледа горепосочения регламент, така че да увеличи помощта до EUR 100 000 на плавателен съд, вместо на предприятие, така че равнището на подпомагане да бъде по-близко до това в други сектори на икономиката;

4.  обръща внимание на държавите-членки на новите Насоки на Общността за държавна помощ в сектора на рибарството и при аквакултурите, които предвиждат данъчни облекчения и по-ниски социални разходи за плавателни съдове на Общността, които оперират извън водите на Общността и изисква прилагането на тези мерки за плавателните съдове, които поискат това;

5.  припомня че, наред с растящите цени на петрола, едно от най-честите оплаквания на риболовния флот на ЕС във връзка с падащите цени на нейните продукти е масовия внос на продукти на рибарството на ниски цени от незаконен риболов и поради това настоява на следните мерки:

  • a)Съветът да действа отговорно като приеме бъдещата директива срещу незаконната, нерегламентираната и недекларираната (IUU) риболовна дейност така че да се засили и подобри контролът върху този вид риболовна дейност;
  • б)засилване и подобряване на контрола върху вноса на продукти на риболова от трети страни за да се гарантира прилагането на еднакви стандарти по отношение на вносните продукти и продуктите на Общността;
  • в)подобряване и разширяване на информацията за произхода на риболовните продукти и преди всичко гарантиране и контролиране на задължителното използване на етикети, предоставящи тази информация във всички случаи и подходящи мерки срещу измамите при етикетирането на продуктите;

6.  възобновява своя призив към Комисията да представи възможно най-скоро свое предложение за преразглеждане на Общата организация на пазарите на рибни продукти, отчитайки предложенията на Европейския парламент, с цел да се увеличат отговорностите на рибарите при определяне на цените и по този начин да се гарантират приходите в сектора и стабилността на пазара, да се подобри пазарната реализация на продуктите от рибарството и да се увеличи генерираната добавена стойност;

7.  призовава за въвеждането на планове за приспособяване на риболовния флот във всички държави-членки и предоставянето на необходимите финансови средства за доброволното преструктуриране на флотовете; за тази цел:

  • a)приканва Комисията да установи приоритетни критерии за онези сегменти от флота, които са най-силно засегнати от настоящата криза;
  • б)счита, че е от съществено значение преразглеждането на националните оперативни програми в рамките на Европейския фонд за рибарство за да се създадат възможности за по-целево изразходване на средствата;
  • в)призовава за подкрепа с еднократна смяна на риболовните съоръжения с цел въвеждане на риболовни методи, използващи по-малко гориво.
  • г)насърчава закупуването на съоръжения с цел по-ефективно използване на горивото.

8.  призовава Комисията да представи свои предложения относно седемгодишна компенсационна схема за намаляване на CO2 емисиите в сектора на рибарството, базирана на сегашната цена от € 25 за тон CO2;

9.  призовава Комисията да подкрепи създаването на специален фонд за научни изследвания и развитие в областта на рибарството в рамките на съществуващата Седма рамкова програма за НИРД, с цел подпомагане на финансирането на проекти за проучване на алтернативни енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност на сектора на рибарството;

10.  счита, че преобразуването и разнообразяването на риболовните съоръжения може да допринесе за намаляване на енергийната зависимост на сектора на рибарството;

11.  призовава Комисията и държавите-членки да провеждат широки консултации със сектора на рибарството и други заинтересовани страни за да използват техните идеи по най-добър начин при постигането на тази цел, съзнавайки че положението и следователно решенията не са еднакви за всички рибарства или региони;

12.  призовава Комисията да формулира конкретни предложения за подобряване на положението в областите, които са най-зависими от рибарството;

13.  призовава за установяване на тристранен диалог на европейско равнище между всички действащи лица (публични администрации, профсъюзи и рибари) за решаване на структурните проблеми на сектора, които не се дължат единствено на кризата с цените на горивата, като се дава приоритет на условията на труд на рибарите;

14.  предлага следващият Съвет на министрите, отговарящи за рибарството, който ще се проведе през юни, да даде приоритет на обсъждането на този въпрос и да приема необходимите мерки за решаване на кризата;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на представителите на европейските организации в областта на рибарството.