Společný návrh usnesení - RC-B6-0305/2008/REV1Společný návrh usnesení
RC-B6-0305/2008/REV1

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

17. 6. 2008

který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládá(předkládají)
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0305/2008
Předložené texty :
RC-B6-0305/2008
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu[1],

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 9. března 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu (KOM(2006)0103),

–  s ohledem na konferenci o nových technologiích v oblasti rybolovu, kterou organizovala Komise a která se konala v Bruselu ve dnech 10.–11. května 2006,

–  s ohledem na zprávy Výboru pro rybolov (A6-0266/2006 a A6-0467/2007),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k současné krizi, jíž je odvětví rybolovu ve Společenství vystaveno kvůli stálému růstu cen pohonných hmot, které vzrostly o více než 300 % za posledních pět let a o více než 40 % od ledna 2008,

B.  vzhledem k tomu, že ceny produktů rybolovu jsou podobné cenám před dvaceti lety a že u některých druhů se projevilo od začátku roku výrazné snížení cen až o 25 %, a to kvůli dovozu velkého množství rybích produktů pocházejících z nezákonného rybolovu,

C.  vzhledem k tomu, že na rozdíl od jiných odvětví hospodářství nemůže cena pohonných hmot ovlivnit cenu prvního prodeje rybích produktů, protože rybáři nemohou za současné situace stanovovat ceny,

D.  vzhledem k tomu, že zvýšení cen pohonných hmot má přímý i nepřímý dopad na příjmy posádek, který je dán vztahem mezi mzdami a příjmy z prvního prodeje úlovku,

E.  vzhledem k tomu, že příjmy rybářů EU letos klesly navzdory skutečnosti, že jejich náklady vzrostly,

F.  vzhledem k tomu, že i přes platné plány restrukturalizace a následné změny v podnicích přivedlo pokračující zhoršování této krize mnohé společnosti do finanční neschopnosti, přičemž jiné rybářské podniky se ocitly v rizikové situaci, což vede v mnoha členských státech k protestním demonstracím,

G.  vzhledem k tomu, že má-li se zvýšit energetická účinnost rybolovných plavidel a snížit jejich závislost na fosilních palivech, je třeba na vnitrostátní i evropské úrovni významným způsobem investovat do nových technologií,

H.  vzhledem k tomu, že některé členské státy zavedly režimy, které mají vést ke snížení spotřeby pohonných hmot jejich loďstvy, a že takové inovace je třeba podporovat,

I.  vzhledem k tomu, že se EU zavázala k tomu, že v rámci balíčku opatření týkajících se změny klimatu a energie podstatně sníží emise skleníkových plynů, a vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu může k tomuto úsilí přispět ,

J.  vzhledem k tomu, že řešení současných problémů, kterým je odvětví rybolovu vystaveno, lze nalézt pouze tehdy, budou-li na vnitrostátní i evropské úrovni přijata v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu zásadní opatření,

1.  vyjadřuje svou solidaritu s rybáři v EU a vyzývá Komisi a Radu, aby zvážily opatření, která by mohla současnou situaci v odvětví rybolovu vyřešit;

2.  vyzývá členské státy, aby urychlily postupy umožňující vyplácení podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o podpoře de minimis v odvětví rybolovu[2];

3.  vyzývá v této souvislosti opětovně Komisi, aby výše zmíněné nařízení přezkoumala s cílem zvýšit podporu vyplácenou na jedno plavidlo – nikoli na společnost – na 100 000 EUR tak, aby se její výše přiblížila úrovni podpory poskytované v jiných hospodářských odvětvích;

4.  upozorňuje členské státy na nové pokyny Společenství pro poskytování státních podpor rybářskému odvětví a akvakultuře, které dovolují úlevy na daních a snížení sociálních nákladů pro plavidla Společenství, která fungují mimo vody Společenství, a žádá, aby byla tato opatření uplatňována na ta plavidla, která o to požádají;

5.  připomíná, že vedle nárůstu ceny ropy si v souvislosti s poklesem cen svých produktů rybáři EU dlouhodobě stěžují na dovoz velkého množství rybích produktů, které pocházejí z nezákonného rybolovu, a proto trvá na tom, aby:

  • a)aby Rada jednala odpovědně a přijala budoucí směrnici zaměřenou proti dovozům pocházejících z nedovoleného, neřízeného a nehlášeného rybolovu, která umožní, aby dohled nad těmito dovozy byl intenzivnější a důslednější,
  • b)byly zintenzívněny a zlepšeny kontroly rybích produktů z třetích zemí, aby bylo zaručeno, že pro dovážené produkty i pro produkty Společenství jsou uplatňovány stejné normy,
  • c)se zlepšily informace o původu rybích produktů a aby se zvětšil jejich rozsah, ale především aby se ve všech případech zajistilo a kontrolovalo povinné poskytování informací na etiketách a aby se odpovídajícím způsobem řešily podvody při označování produktů;

6.  opětovně vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh na přezkum společné organizace trhu s rybími produkty, který zohlední návrhy Evropského parlamentu a v jehož důsledku bude rybářům přiznáno právo větší účasti na stanovování cen, s cílem zajistit příjmy v tomto odvětví a stabilitu trhu a zvýšit odbyt rybích produktů a přidanou hodnotu, kterou toto odvětví vytváří;

7.  žádá, aby byly ve všech členských státech uvedeny v účinnost plány na adaptaci rybářského loďstva a aby byly poskytnuty finanční prostředky nezbytné na dobrovolnou restrukturalizaci loďstva; proto:

  • a)vyzývá Komisi, aby stanovila prioritní kritéria pro ty části loďstva, které byly nejvíce ovlivněny touto krizovou situací,
  • b)domnívá se, že je nezbytné, aby vnitrostátní operační programy Evropského rybářského fondu byly přepracovány tak, aby výdaje byly více zaměřeny na cíl,
  • c)vyzývá k poskytnutí pomoci pro jednorázovou výměnu rybolovných zařízení, jejímž výsledkem bude palivově méně náročný způsob rybolovu,
  • d)vybízí k nákupu vybavení na zlepšení účinnosti využívání pohonných hmot;

8.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh sedmiletého režimu pro odškodnění za snižování CO2 v odvětví rybolovu, který bude vycházet ze stávající ceny 25 EUR za tunu CO2;

9.  žádá Komisi, aby v rámci stávajícího 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj podpořila zřízení fondu pro výzkum a vývoj, který bude určen specificky pro odvětví rybolovu a který přispěje k financování projektů zaměřených na využívání alternativních zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti v tomto odvětví;

10.  domnívá se, že konverze a diverzifikace lovných zařízení může přispět ke snížení energetické závislosti v odvětví rybolovu;

11.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vedly rozsáhlé konzultace se zástupci odvětví rybolovu a dalšími zúčastněnými stranami s cílem zjistit jejich představy o tom, jak lze nejlépe tohoto cíle dosáhnout, neboť situace, a tedy i její řešení, se mohou v jednotlivých odvětvích rybolovu i rybářských regionech lišit;

12.  vyzývá Komisi, aby formulovala konkrétní návrhy na zlepšení situace v oblastech, které jsou na rybolovu nejvíce závislé;

13.  vyzývá k navázání třístranného dialogu na evropské úrovni, do něhož se zapojí všechny zainteresované strany (orgány veřejné správy, odbory a rybáři), ve snaze zabývat se strukturálními problémy odvětví, které nejsou pouze odrazem krize v souvislosti s cenou ropy, přičemž se zaměří zejména na pracovní podmínky rybářů;

14.  žádá, aby na příštím zasedání Rady ministrů pro rybolov, které se bude konat v červnu, byla tato otázka přednostně projednána a aby byla přijata nezbytná opatření k řešení této krize;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a zástupcům evropských organizací činných v odvětví rybolovu.