Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0305/2008/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0305/2008/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

17.6.2008

työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: öljyn hinnannousun aiheuttamasta kalastusalan kriisistä

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0305/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0305/2008
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma öljyn hinnannousun aiheuttamasta kalastusalan kriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006[1],

–  ottaa huomioon kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta 9. maaliskuuta 2006 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille (KOM(2006)0103),

–  ottaa huomioon komission Brysselissä 10. ja 11. toukokuuta 2006 järjestämän konferenssin kalastusalan uusista teknologioista,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnöt (A6-0266/2006 ja A6-0467/2007),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että yhteisön kalastusalan nykyinen kriisi johtuu polttoaineiden hinnan jatkuvasta noususta, joka on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ollut yli 300 prosenttia ja tammikuusta 2008 laskettuna yli 40 prosenttia,

B.  ottaa huomioon, että kalastustuotteiden hinnat ovat vastaavia kuin 20 vuotta sitten ja että tietyt lajit ovat vähentyneet huomattavasti ja jopa 25 prosenttia vuoden alusta laskettuna laittoman kalastuksen saaliiden massiivisen tuonnin takia,

C.  ottaa huomioon, että kalastusalalla, toisin kuin muilla taloudenaloilla, polttoaineen hinta ei voi vaikuttaa sen tuotteiden ensimyyntiin, koska nykytilanteessa kalastajat eivät voi asettaa hintoja,

D.  ottaa huomioon, että polttoaineen hinnannousulla on suoria ja epäsuoria seurauksia miehistöjen ansioihin, koska palkat ja saaliiden ensimyynnistä saadut tulot ovat yhteydessä toisiinsa,

E.  ottaa huomioon, että EU:n kalastajien tulot ovat pudonneet tänä vuonna, vaikka kalastajien kustannukset ovat nousseet,

F.  ottaa huomioon, että vaikka on olemassa rakenneuudistussuunnitelmia ja perättäisiä yritysten uudelleenjärjestelyjä, kriisin jatkuva paheneminen on tehnyt useista yrityksistä kannattamattomia ja monet yritykset joutuvat toimimaan riskialttiissa tilanteissa, mikä on johtanut mielenosoituksiin monissa jäsenvaltioissa,

G.  katsoo, että sekä yhteisön että kansallisella tasolla on investoitava merkittävästi uusiin teknologioihin kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä menetelmiin, joilla alusten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennetään,

H.  ottaa huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön järjestelyjä kalastusalustensa polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi ja katsoo, että tällaisia aloitteita on tuettava,

I.  ottaa huomioon, että EU on sitoutunut vähentämään huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti, ja katsoo, että kalastusala voi vaikuttaa tähän,

J.  ottaa huomioon, että kalastusalan nykyisiin ongelmiin voidaan löytää ratkaisu ainoastaan, jos ryhdytään sekä kansallisella että yhteisön tasolla koviin toimiin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä,

1.  ilmaisee solidaarisuutensa EU:n kalastajille ja kehottaa komissiota ja neuvostoa suunnittelemaan keinoja kalastusalan nykytilanteen ratkaisemiseksi;

2.  kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan menettelyjä vähämerkityksistä tukea kalastusalalla koskevan komission asetuksen (EY) N:o 875/2007[2] mukaisten tukien maksamisen mahdollistamiseksi;

3.  toistaa tässä yhteydessä kehotuksensa, että komission olisi tarkistettava kyseistä asetusta tuen nostamiseksi enintään 100 000 euroon alusta, ei yritystä kohti, jotta tuen taso nostetaan lähemmäksi muiden taloudenalojen tukia;

4.  kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota siihen, että kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettäviä valtiontukia koskevien uusien yhteisön suuntaviivojen mukaan sallitaan verovähennykset ja sosiaalikulujen vähentäminen yhteisön aluksille, jotka kalastavat yhteisön vesialueen ulkopuolella, ja pyytää soveltamaan kyseisiä verohelpotuksia niihin aluksiin, jotka sitä pyytävät;

5.  palauttaa mieliin, että öljyn hinnannousun lisäksi yksi EU:n kalastuslaivaston useimmin toistuvista väitteistä, mitä tulee tuotteiden hintojen laskuun, on laittomasti pyydystettyjen, edullisten kalatuotteiden massiivinen tuonti, ja vaatii siksi

  • a)neuvostoa toimimaan vastuullisesti hyväksymällä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU-kalastus) torjuntaa koskevan uuden direktiivin, jotta laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta peräisin olevan tuonnin valvontaa voidaan kiristää ja parantaa;
  • b)lisäämään ja parantamaan kolmansista maista tuotavien kalastustuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata, että samoja standardeja sovelletaan sekä tuontituotteisiin että yhteisön tuotteisiin;
  • c)parantamaan ja lisäämään tietoja kalastustuotteiden alkuperästä, takaamaan ja varmistamaan kaikissa tapauksissa ennen kaikkea tietomerkinnän pakollisen käytön ja puuttumaan petoksiin tuotteiden merkinnöissä asianmukaisesti;

6.  toistaa kehotuksensa komissiolle antaa mahdollisimman pian ehdotuksensa kalastustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn tarkistamiseksi siten, että siinä otetaan huomioon Euroopan parlamentin tekemät ehdotukset, jotta kalastajille annetaan enemmän vastuuta hintojen asettamisessa, jolloin taataan alan tulotaso, varmistetaan markkinoiden vakaus, parannetaan kalataloustuotteiden markkinointia ja kasvatetaan tuotetun lisäarvon määrää;

7.  pyytää kalastuslaivastojen rakenneuudistussuunnitelmien panemista täytäntöön kaikkialla jäsenvaltioissa ja tarvittavien varojen antamista niiden vapaaehtoista uudelleenjärjestelyä varten; tässä tarkoituksessa

  • a)pyytää komissiota vahvistamaan ensisijaiset kriteerit niille kalastuslaivaston osille, jotka ovat kärsineet tästä kriisistä eniten;
  • b)pitää keskeisen tärkeänä, että Euroopan kalatalousrahaston kansallisia toimintaohjelmia tarkistetaan, jotta voidaan mahdollistaa kohdistetumpi varojen käyttö;
  • c)pyytää tukemaan kerran tapahtuvaa pyydyksen vaihtamista, joka johtaa vähemmän polttoainetta kuluttavan kalastusmenetelmän käyttöönottoon;
  • d)rohkaisee hankkimaan kalustoa, joka parantaa polttoainetehokkuutta;

8.  pyytää komissiota tekemään ehdotuksen seitsemänvuotisesta korvausjärjestelmästä hiilioksidipäästöjen vähentämisessä kalastusalalla hiilidioksidin nykyhinnan, 25 euroa tonnilta, perusteella;

9.  pyytää komissiota tukemaan erityisen kalatalouteen keskittyvän tutkimus- ja kehitysrahaston perustamista nykyisen tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman osana sellaisten hankkeiden rahoittamisen helpottamiseksi, joilla tutkitaan kalastusalan vaihtoehtoisia energialähteitä ja parannetaan sen energiatehokkuutta;

10.  katsoo, että kalastusvälineiden muuttamisella ja monipuolistamisella voidaan osaltaan vähentää kalastusalan energiariippuvuutta;

11.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kuulemaan laajalti kalastusalaa ja muita sidosryhmiä ja pyytämään sieltä ideoita, miten tämä tavoite parhaiten voitaisiin saavuttaa, tunnustaen, että tilanteet ja siten myös ratkaisut eivät välttämättä ole samoja kaikessa kalastuksessa tai kaikilla alueilla;

12.  kehottaa komissiota laatimaan erityisiä ehdotuksia tilanteen helpottamiseksi kalastuksesta eniten riippuvaisilla alueilla;

13.  kehottaa perustamaan kolmenvälisen vuoropuhelun yhteisön tasolla kaikkien sidosryhmien (julkishallinto, ammattijärjestöt ja kalastajat) välillä käsittelemään alan rakenneongelmia, jotka eivät johdu ainoastaan öljyn hinnannoususta, ja asettamaan etusijalle kalastajien työolot;

14.  pyytää, että seuraavassa, kesäkuussa pidettävässä kalastusasioista vastaavassa ministerineuvoston kokouksessa tätä asiaa käsitellään ensisijaisena ja ryhdytään tarvittaviin toimiin kriisin ratkaisemiseksi;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä eurooppalaisten kalastusalan järjestöjen edustajille.