Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0305/2008/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0305/2008/REV1

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

17.6.2008

Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par augošo degvielas cenu izraisīto krīzi zivsaimniecības nozarē

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0305/2008
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0305/2008
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par augošo degvielas cenu izraisīto krīzi zivsaimniecības nozarē

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu[1],

–  ņemot vērā Komisijas 2006. gada 9. marta paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par zvejniecības nozares ekonomiskās situācijas uzlabošanu (COM(2006)0103),

–  ņemot vērā 2006. gada 10.–11. maijā Briselē Komisijas organizēto konferenci par jaunām tehnoloģijām zivsaimniecības jomā,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumus (A6-0266/2006 un A6‑0467/2007),

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā pašreizējo krīzi, ko pārdzīvo Kopienas zivsaimniecība, ir radījis nepārtrauktais degvielas cenu pieaugums, kura dēļ pēdējo piecu gadu laikā degvielas cenas ir palielinājušās par vairāk nekā 300 % un kopš 2008. gada janvāra — par vairāk nekā 40 %;

B.  tā kā zivsaimniecības produktu cenas pēdējo divdesmit gadu laikā nav daudz mainījušās, bet cenas par dažu sugu zivīm kopš šī gada sākuma ir ievērojami samazinājušās, līdz pat 25 %, jo no ārvalstīm tiek ievests liels daudzums nelegāli nozvejotu zivju;

C.  tā kā zivsaimniecības nozarē, pretēji stāvoklim citās tautsaimniecības nozarēs, degvielas cena nevar ietekmēt šīs nozares produktu cenu pirmās pārdošanas reizē, jo pašreizējā situācijā zvejnieki paši nevar noteikt cenu;

D.  tā kā degvielas cenu pieaugums tieši un netieši ietekmē kuģu apkalpju ienākumus, jo viņu algas ir atkarīgas no nozvejoto zivju pirmās pārdošanas reizes;

E.  tā kā šogad ir samazinājušies ES zvejnieku ienākumi, jo viņi ir saskārušies ar izmaksu pieaugumu;

F.  tā kā, neraugoties uz spēkā esošajiem pārstrukturēšanas plāniem un veiksmīgajām izmaiņām uzņēmējdarbības vidē, krīzes nepārtrauktā padziļināšanās daudzas uzņēmējsabiedrības ir padarījusi par finansiāli dzīvotnespējīgām, bet citus zivsaimniecības uzņēmumus ir nostādījusi augsta riska situācijā, izraisot daudzkārtējas protesta demonstrācijas daudzās dalībvalstīs;

G.  tā kā vajadzīgi ievērojami ieguldījumi gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī jaunās tehnoloģijās, lai palielinātu zvejas kuģu energoefektivitāti, un metodēs, lai samazinātu to atkarību no fosilā kurināmā;

H.  tā kā atsevišķas dalībvalstis ir ierosinājušas ieviest režīmus, kuru mērķis ir samazināt zvejas flotiļu degvielas patēriņu, un tā kā šādi jauninājumi ir jāatbalsta;

I.  tā kā ES klimatam un enerģētikai veltīto dokumentu kopumā ir apņēmusies samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un tā kā zivsaimniecības nozare var dot ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā;

J.  tā kā zivsaimniecības nozari skarošo problēmu risinājumu var rast, vienīgi veicot nopietnus īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumus kā valstu, tā Eiropas līmenī,

1.  pauž atbalstu Eiropas zvejniekiem un aicina Komisiju un Padomi paredzēt pasākumus, lai atrisinātu zivsaimniecības nozari skarošās problēmas;

2.  aicina dalībvalstis paātrināt procedūras, lai nodrošinātu atbalsta maksājumus saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 875/2007 par minimālo atbalstu zivsaimniecības nozarē[2];

3.  šajā sakarībā atkārto aicinājumu Komisijai pārskatīt iepriekšminēto regulu, lai palielinātu atbalstu līdz EUR 100 000 vienam kuģim, nevis vienam uzņēmumam, lai tādējādi atbalsta apjomu tuvinātu līmenim, kāds pastāv citās ekonomikas nozarēs;

4.  vērš dalībvalstu uzmanību uz tām jaunajām Kopienas vadlīnijām par valsts atbalstu zivsaimniecības nozarei un akvakultūrai, kuras paredz nodokļu atvieglojumus un mazākas sociālās izmaksas tiem Kopienas kuģiem, kuri zvejo ārpus Kopienas ūdeņiem, un aicina šos pasākumus piemērot tiem kuģiem, kuri tos pieprasa;

5.  atgādina, ka līdz ar naftas cenas celšanos, viena no visbiežāk izteiktajām zvejas flotes pārstāvju pretenzijām attiecībā uz tās produktu cenu krišanos ir saistīta ar lielo daudzumu ievesto zivju produktu, kuru cenas ir ļoti zemas, jo tie gatavoti no nelegāli nozvejotām zivīm, un tādēļ pieprasa, lai:

  • a)Padome rīkotos atbildīgi, pieņemot ierosināto direktīvu pret nelegālu, nereģistrētu un nekontrolētu zveju, lai pastiprinātu un uzlabotu zivsaimniecības produktu ievedumu kontroli attiecībā uz šādu zveju,
  • b)tiktu pastiprināta un uzlabota kontrole pār zivsaimniecības produktu ievedumiem no trešām valstīm, lai garantētu vienādu standartu piemērošanu gan ievestajiem, gan Kopienas produktiem,
  • c)tiktu uzlabota un palielināta informācija par zivsaimniecības produktu izcelsmi, bet galvenokārt, lai visos gadījumos tiek garantēta un kontrolēta informatīva marķējuma obligāta lietošana un atbilstīgi pasākumi tiek veikti pret nepatiesas informācijas sniegšanu produktu etiķetēs;

6.  atkārto aicinājumu Komisijai, ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšlikumus, pēc iespējas drīz iesniegt priekšlikumu zivsaimniecības produktu tirgu kopīgās organizācijas pārskatīšanai, lai dotu zvejniekiem iespēju būt atbildīgākiem par cenu noteikšanu, tādējādi nodrošinot ienākumus nozarē, veicinot tirgus stabilitāti, uzlabojot zivsaimniecības produktu tirdzniecību un palielinot radīto pievienoto vērtību;

7.  aicina visas dalībvalstis pieņemt zvejas flotes pielāgošanas plānus un piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus flotes brīvprātīgai pārstrukturēšanai; šajā sakarā:

  • a)aicina Komisiju noteikt prioritātes kritērijus tiem flotes segmentiem, kurus šī krīze ir skārusi vissmagāk,
  • b)uzskata par būtisku pārskatīt Eiropas Zivsaimniecības fonda spēkā esošās dalībvalstu programmas, lai atļautu palielināt konkrētiem mērķiem paredzētos izdevumus,
  • c)aicina izdarīt unikālas izmaiņas zvejas rīkos, kas ļautu izstrādāt zvejas metodi ar mazāku degvielas patēriņu,
  • d)mudina pirkt iekārtas, lai palielinātu efektīvu degvielas izmantošanu;

8.  aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu septiņus gadus ilgai kompensāciju sistēmai par CO2 samazināšanu zivsaimniecības nozarē, pamatojoties uz pašreizējo cenu EUR 25 par vienu tonnu CO2;

9.  aicina Komisiju spēkā esošās pētniecības un attīstības septītās pamatprogrammas ietvaros atbalstīt īpašu ar zivsaimniecību saistītu pētījumu veikšanu un attīstības fonda izveidi, lai palīdzētu finansēt projektus, kuru mērķis izpētīt alternatīvās enerģijas avotus un uzlabot energoefektivitāti zivsaimniecības nozarē;

10.  uzskata, ka zvejas iekārtu pārveidošana un dažādošana var dot ieguldījumu zivsaimniecības nozares energoatkarības samazināšanā;

11.  aicina Komisiju un dalībvalstis plaši apspriesties ar zvejniecības nozares pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai lūgtu viņu priekšlikumus tam, kā labāk sasniegt šādu mērķi, atzīstot, ka situācija un līdz ar to arī problēmas risinājumi ne vienmēr būs vienādi visās zivsaimniecības sektoros un reģionos;

12.  mudina Komisiju izstrādāt īpašus priekšlikumus, lai atvieglotu stāvokli apgabalos, kuri ir visvairāk atkarīgi no zivsaimniecības;

13.  aicina Eiropas līmenī īstenot trīspusēju dialogu, iesaistot visus dalībniekus (valsts pārvaldi, arodbiedrības un zvejniekus), lai risinātu nozares strukturālās problēmas, kuras nav saistītas tikai ar degvielas cenu krīzi, īpašu uzmanību pievēršot zvejnieku darba apstākļiem;

14.  pieprasa nākamajā ES zivsaimniecības ministru Eiropadomes jūnija sanāksmē izskatīt šo jautājumu kā prioritāru un pieņemt nepieciešamos pasākumus šīs krīzi atrisināšanai;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas zivsaimniecības nozares organizāciju pārstāvjiem.