Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0340/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0340/2008

Разисквания :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 114kWORD 63k
7.7.2008
PE410.712v01-00}
PE410.716v01-00} RC1
 
B6‑0340/2008}
B6‑0341/2008} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock и Vito Bonsignore, от името на групата PPE-DE
   Pasqualina Napoletano и Hannes Swoboda, от името на групата PSE
   Adam Bielan, Marek Aleksander Czarnecki и Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   PSE (B6‑0340/2008)
   UEN (B6‑0341/2008)
за положението в Китай след земетресението и преди олимпийските игри

Резолюция на Европейския парламент за положението в Китай след земетресението и преди олимпийските игри 

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно природното бедствие в Китай,(1)

–  като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно положението в Тибет,(2)

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2007 г. относно срещата на върха ЕС-Китай и диалога по въпросите на правата на човека между ЕС и Китай,(3)

–  като взе предвид резултата от 25-ия кръг на диалога по въпросите на правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Бърдо, Словения, на 15 май 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че както Китай, така и ЕС са поели ангажимент да допринесат за мира, сигурността и устойчивото развитие в световен мащаб,

Б.  като има предвид размера на разрушенията, предизвикани от силното земетресение, разтърсило Югозападен Китай на 12 май 2008 г.; като има предвид, че това земетресение доведе до десетки хиляди жертви, особено в провинция Съчуан; като има предвид, че по последните оценки 10 милиона души са били засегнати от земетресението, което е довело до смъртта на близо 70 000 души, включително хиляди ученици, загинали при рухването на класните им стаи,

В.  като има предвид, че китайското правителство предприе изключителни спешни мерки и изпрати персонал, включително част от армията, и медицински екипи за подпомагане на жителите на пострадалия от бедствието регион,

Г.  като има предвид изключителната мобилизация и солидарност на целия китайски народ, както и на международната общност, с оглед подпомагането на пострадалото население,

Д.  като има предвид, че отварянето на Тибет за туристи и средства за масова информация не следва да се използва в качеството на „мероприятие за връзки с обществеността”, а да се превърне в истинско отваряне, което ще даде възможност на журналисти, медии и туристи да посетят района на Тибет,

Е.  като има предвид заключителните декларации на МОК (Международния олимпийски комитет), в които беше подчертано, че предоставянето на домакинството на Олимпийските игри през 2008 г. на Китай би спомогнало за отварянето на страната и подобряването на положението във връзка с правата на човека,

1.  изразява задоволство от развитието на отношенията между ЕС и Китай, секторния диалог и по-тясното сътрудничество по различни въпроси от глобално значение;

2.  призовава китайските органи на управление да отчитат, че предупрежденията за опасност от земетресение са показател за степента на развитие на една страна; следователно подчертава жизненоважната необходимост от активни и навременни действия в отговор на всяко предупреждение, което научната общност може да отправи в малко вероятния, но възможен случай на друго природно бедствие в Китай;

3  приветства подновяването на контактите, след събитията от март 2008 г. в Лхаса, между представители на Далай Лама и китайските органи; насърчава двете страни да засилят контактите помежду си, за да поставят основите на взаимно доверие, без което няма да е възможно постигането на взаимно приемливо политическо решение

4.  изразява съжаление, че призивите от страна на международната общност не успяха да предотвратят предприемането на мерки от страна на китайските органи в отговор на бунтовете на 14 март 2008 г. в Тибет, като участниците в протестите в Лхаса все още са преследвани, задържани и произволно арестувани, а техните семейства не са информирани за местонахождението им, въпреки че това се изисква съгласно китайското законодателство; призовава китайските органи да спрат своята кампания за „патриотично превъзпитание”, получила нов тласък от началото на април, по време на Олимпийските игри в името на отдавна утвърденото „олимпийско примирие”;

5.  отбелязва със задоволство, че Китай не закъсня да приеме помощта на международната общност за подпомагане на пострадалите от земетресението в района на Съчуан и за улесняване на дейността на доброволчески организации за хуманитарна помощ при разпределението на помощта;

6.  подчертава значението на подкрепата на Европейския съюз, на неговите държави-членки и на международната общност за етапа на възстановяване на пострадалия регион;

7.  призовава Китай да изпълни ангажиментите, които пое публично, по отношение на правата на човека и на малцинствата, на демокрацията и на правовата държава, и които бяха изтъкнати от Международния олимпийски комитет (МОК) при обявяване на неговото решение да разреши на страната да бъде домакин на Олимпийските игри;

8.  настоятелно призовава китайските органи да се възползват от историческия шанс да покажат на света, че предоставянето на домакинството на Олимпийските игри на Пекин е дало уникална възможност за подобряване на постиженията на страната в областта на правата на човека, като обяви помилване на всички политически затворници и защитници на правата на човека, намиращи се в затвора, включително задържаните в Тибет след въстанието от март 2008 г. (с изключение, естествено, на извършителите на тежки престъпления); освен това призовава китайските органи да прекратят дискриминацията на мигрантите от селските райони и етническите малцинства, както и да се въздържат от преследване на профсъюзни дейци, адвокати и журналисти, които разкриват истината за нарушенията на основните свободи; отново изразява своето убеждение, че задържането на такива лица е в нарушение на общоприетия и утвърден дух на ius gentium (правото на народите);

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството на Китайската народна република, както и на изпълнителния комитет на Международния олимпийски комитет.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0232.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0119.
(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0622.

Правна информация - Политика за поверителност