Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0340/2008

Předložené texty :

RC-B6-0340/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 104kWORD 59k
7. 7. 2008
PE410.712v01-00}
PE410.716v01-00} RC1
 
B6‑0340/2008}
B6‑0341/2008} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládá(předkládají)
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano a Hannes Swoboda za skupinu PSE
   Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   PSE (B6‑0340/2008)
   UEN (B6‑0341/2008),
o situaci v Číně po zemětřesení a před konáním olympijských her

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Číně po zemětřesení a před konáním olympijských her 

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení o přírodní katastrofě v Číně ze dne 22. května 2008(1),

–  s ohledem na své usnesení o Tibetu ze dne 10. dubna 2008(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2007 o summitu EU/Čína a dialogu EU/Čína o lidských právech(3),

–  s ohledem na výsledky 25. kola dialogu EU a Číny o lidských právech, které proběhlo dne 15. května 2008 ve slovinském Brdu,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Čína a EU zavázaly přispívat k míru, bezpečnosti a udržitelnému rozvoji ve světě,

B.  vzhledem k rozsahu škod způsobených silným zemětřesením na jihozápadě Číny dne 12. května 2008; vzhledem k tomu, že toto zemětřesení si vyžádalo desetitisíce obětí, zejména provincii S´-čchuan; vzhledem k tomu, že podle posledních odhadů postihlo zemětřesení 10 milionů osob a téměř 70 000 lidí zemřelo, a to i tisíce dětí školního věku, jež zahynuly ve zřícených školních budovách,

C.  vzhledem k tomu, že čínská vláda přijala mimořádná nouzová opatření a rozmístila personál – včetně části armády – a zdravotnické týmy s cílem poskytovat pomoc obyvatelům postižené oblasti,

D.  vzhledem k mimořádné mobilizaci a solidaritě všeho čínského obyvatelstva a mezinárodního společenství, jež vyvinuly úsilí pomoci obětem katastrofy,

E.  vzhledem k tomu, že otevření Tibetu pro turisty a sdělovací prostředky by nemělo být jen „událostí pro veřejnost“, ale skutečným otevřením, které umožní novinářům, sdělovacím prostředkům a turistům navštívit oblast Tibetu,

F.  vzhledem k závěrečnému stanovisku Mezinárodního olympijského výboru (MOV), v němž výbor zdůrazňuje, že udělení pořadatelství olympijských her v roce 2008 Číně by mělo pomoci této zemi otevřít se a zlepšit situaci v oblasti lidských práv,

1.  vyjadřuje uspokojení nad rozvíjením vztahů EU-Čína, odvětvových dialogů a užší spolupráce v oblasti různých celosvětových otázek;

2.  vyzývá čínské orgány, aby měly na paměti, že varování před zemětřesením je jedním z měřítek rozvoje země; zdůrazňuje proto zásadní význam aktivní a rychlé reakce na jakékoli varování, které může vědecká obec orgánům poskytnout v nepravděpodobném ale možném případě, že by došlo k další přírodní katastrofě v Číně;

3.  vítá obnovení kontaktů mezi představiteli dalajlamy a čínských orgánů po událostech z března 2008 ve Lhase; povzbuzuje obě strany, aby tyto kontakty zintezivnily a položily tak základy pro vzájemnou důvěru, bez níž nebude možné dosáhnout oboustranně přijatelného politického řešení;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že žádné mezinárodní výzvy nedokázaly zabránit čínským orgánům, aby nadále pokračovaly v postizích souvisejících s nepokoji v Tibetu dne 14. března 2008, a aby nadále stíhaly, zatýkaly a svévolně zadržovaly účastníky protestu ve Lhase, přičemž jejich rodinám neposkytují informace o tom, kde se nalézají, ačkoli to čínské zákony vyžadují; vyzývá čínské orgány, aby v době konání olympijských her ve jménu dlouhotrvajícího „olympijského příměří“ ukončila „vlasteneckou kampaň pro převýchovu“, která od začátku dubna nabyla na intenzitě;

5.  s uspokojením konstatuje, že Čína neprodleně souhlasila s tím, aby se mezinárodní společenství podílelo na pomoci obětem zemětřesení v oblasti S´-čchuan, a usnadnila činnost dobrovolnických organizací pro humanitární pomoc při rozdělování pomoci;

6.  zdůrazňuje význam podpory Evropské unie, členských států a mezinárodního společenství pro rekonstrukci postižené oblasti;

7.  vyzývá Čínu, aby dodržovala veřejné závazky, které přijala v oblasti lidských práv a práv menšin, demokracie a právního státu a o nichž se zmiňoval Mezinárodní olympijský výbor při oznámení rozhodnutí, že Čína bude pořadatelem olympijských her;

8.  naléhavě žádá čínské orgány, aby se chopily této historické příležitosti a dokázaly světu, že udělení pořadatelství olympijských her Pekingu je jedinečnou příležitostí pro zlepšení situace v oblasti lidských práv, a aby udělily milost všem politickým vězňům a uvězněným bojovníkům za lidská práva, včetně osob, které byly uvězněny v Tibetu po povstání v březnu 2008 (pochopitelně s výjimkou osob odpovědných za násilné trestné činy); dále vyzývá čínské orgány, aby ukončily diskriminaci venkovských migrantů a etnických menšin a upustily od pronásledování odborářů, právníků a novinářů, kteří informují o porušování základních svobod; znovu opakuje své přesvědčení, že uvěznění těchto osob je neslučitelné s všeobecně přijímaným pojetím práva národů (ius gentium);

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Čínské lidové republiky, a dále výkonné radě Mezinárodního olympijského výboru.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0232.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0119.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0622.

Právní upozornění - Ochrana soukromí