Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0340/2008Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0340/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

7.7.2008

Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par situāciju Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0340/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Ķīnā pēc zemestrīces un pirms Olimpiskajām spēlēm

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2008. gada 22. maija rezolūciju par dabas katastrofu Ķīnā[1],

–  ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par situāciju Tibetā[2],

–  ņemot vērā 2007. gada 13. decembra rezolūciju par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi un ES un Ķīnas dialogu cilvēktiesību jomā[3],

–  ņemot vērā 2008. gada 15. maijā Brdo (Slovēnija) notikušās ES un Ķīnas dialoga cilvēktiesību jomā 25. kārtas rezultātus,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā Ķīna un ES ir apņēmušās veicināt mieru, drošību un ilgtspējīgu attīstību pasaulē;

B.  ņemot vērā dienvidrietumu Ķīnā 2008. gada 12. maijā notikušās spēcīgās zemestrīces izraisīto postījumu apmēru; tā kā par šīs zemestrīces upuriem kļuva vairāki desmiti tūkstošu iedzīvotāju īpaši Šučuaņas apgabalā; tā kā pēc pēdējām aplēsēm zemestrīce skāra 10 miljonus iedzīvotāju un nogalināja gandrīz 70 000 iedzīvotāju, tostarp tūkstošiem skolēnu, kuri gāja bojā, sabrūkot skolu telpām;

C.  tā kā Ķīnas valdība izvērsa ārkārtīgi plašus glābšanas darbus, izvietoja personālu, tostarp daļu armijas, kā arī mediķu vienības, lai palīdzētu nelaimes skartā reģiona iedzīvotājiem;

D.  ņemot vērā ārkārtējo visu Ķīnas iedzīvotāju un starptautiskās sabiedrības mobilizāciju un solidaritāti, cenšoties palīdzēt katastrofā cietušajiem iedzīvotājiem;

E.  tā kā Tibetas atvēršanu tūristiem un plašsaziņas līdzekļiem nevajadzētu izmantot kā „sabiedrisko attiecību pasākumu”, bet kā patiesu atvēršanu, kas ļaus žurnālistiem, plašsaziņas līdzekļiem un tūristiem apmeklēt Tibetas reģionu;

F.  ņemot vērā Starptautiskās olimpiskās komitejas noslēguma secinājumus, kuros ir uzsvērts, ka 2008. gada olimpisko spēļu rīkošanas tiesību piešķiršana Ķīnai varētu veicināt valsts atvēršanos un uzlabot cilvēktiesību stāvokli;

1.  atzinīgi vērtē ES un Ķīnas attiecību uzlabošanos, sektorālo dialogu un ciešāku sadarbību daudzu globālo tēmu jomā;

2.  aicina Ķīnas varas iestādes atcerēties, ka brīdināšana par zemestrīci ir viens no valsts attīstības rādītājiem; uzsver, ka ļoti būtiski ir aktīvi un ātri rīkoties saistībā ar jebkuru brīdinājumu, ko zinātnes pārstāvji sniedz varas iestādēm par maz ticamu, bet iespējamu citu dabas katastrofu Ķīnā;

3.  atzinīgi vērtē saziņas atsākšanos starp Dalailamas un Ķīnas varas iestāžu pārstāvjiem pēc 2008. gada marta notikumiem Lasā; mudina abas puses pastiprināt šo saziņu, lai izveidotu pamatu savstarpējai uzticībai, jo tas ir vienīgais veids, kā atrast abpusēji pieņemamu politisku risinājumu;

4.  ar nožēlu konstatē faktu, ka nevienam no starptautiskajiem aicinājumiem nav izdevies novērst Ķīnas varas iestāžu atbildes pasākumus 2008. gada 14. martā Tibetā notikušajiem nemieriem, jo Lasā notikušo demonstrāciju dalībnieki joprojām tiek meklēti, aizturēti un patvaļīgi arestēti, ģimenēm nesniedzot informāciju par viņu atrašanās vietu, lai gan tas ir pretrunā Ķīnas tiesību aktiem; aicina Ķīnas varas iestādes olimpisko spēļu laikā un izsenis iedibinātā olimpiskā pamiera vārdā pārtraukt „patriotiskās audzināšanas” kampaņu, kura ir pastiprinājusies kopš aprīļa sākuma;

5.  ar atzinību konstatē, ka Ķīna nekavējās pieņemt starptautiskās sabiedrības atbalstu zemestrīcē cietušo glābšanai Šučuaņas reģionā un atvieglot brīvprātīgo humānās palīdzības organizāciju iesaistīšanos palīdzības sniegšanā;

6.  uzsver Eiropas Savienības, dalībvalstu un starptautiskās sabiedrības atbalsta nozīmi šā reģiona atjaunošanas posmā;

7.  aicina Ķīnu ievērot saistības, ko tā publiski apņēmās cilvēktiesību, minoritāšu, demokrātijas un tiesiskuma jomā un par kurām Starptautiskā olimpiskā komiteja informēja, pieņemot lēmumu par atļauju šai valstij organizēt olimpiskās spēles;

8.  mudina Ķīnas varas iestādes izmantot vēsturisko iespēju parādīt pasaulei, ka atļauja rīkot olimpiskās spēles Pekinā ir vienreizēja iespēja uzlabot cilvēktiesību stāvokli, apžēlojot visus politiskos ieslodzītos un cietumos esošos cilvēktiesību aktīvistus, tostarp pēc šā gada martā Tibetā notikušās sacelšanās ieslodzītās personas (protams, izņemot smagus noziegumu izdarījušos); turklāt aicina Ķīnas iestādes pārtraukt lauku migrantu, mazākumtautību diskrimināciju un atturēties no arodbiedrību pārstāvju, advokātu un žurnālistu vajāšanas, ja viņi liecina par pamatbrīvību pārkāpumiem; atkārtoti atgādina pārliecību, ka šādu cilvēku ieslodzīšana ir pret universālo un vispārpieņemto ius gentium (nāciju tiesību) ideju;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Ķīnas Tautas Republikas valdībai un Starptautiskās olimpiskajās komitejas izpildkomitejai.