Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0340/2008Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0340/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

7.7.2008

zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie sytuacji w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0340/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie klęski żywiołowej w Chinach[1],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie Tybetu[2],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie szczytu UE – Chiny oraz prowadzonego między UE a Chinami dialogu dotyczącego praw człowieka[3],

–  uwzględniając wyniki 25. rundy prowadzonego między UE a Chinami dialogu na temat praw człowieka, która odbyła się w Brdo w Słowenii w dniu 15 maja 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zarówno UE, jak i Chiny są zaangażowane w działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju na świecie,

B.  mając na uwadze skalę zniszczeń spowodowanych przez potężne trzęsienie ziemi w południowo-zachodnich Chinach w dniu 12 maja 2008 r.; mając na uwadze, że to trzęsienie ziemi pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar, zwłaszcza w prowincji Syczuan; mając na uwadze, że według ostatnich szacunków w trzęsieniu ziemi ucierpiało 10 milionów ludzi, a 70 000 zostało zabitych, w tym tysiące uczniów, którzy zginęli wskutek zawalenia się budynków szkolnych,

C.  mając na uwadze, że rząd chiński podjął nadzwyczajne środki, wysyłając personel – w tym część armii – oraz zespoły medyczne do pomocy mieszkańcom regionu dotkniętego katastrofą,

D.  mając na uwagę nadzwyczajną mobilizację i solidarność wszystkich obywateli Chin oraz społeczności międzynarodowej w działaniach na rzecz pomocy ofiarom katastrofy,

E.  mając na uwadze, że otwarcie Tybetu dla turystów i mediów nie powinno być wykorzystywane jako wydarzenie promocyjne, lecz jako rzeczywiste otwarcie, które pozwoli dziennikarzom, mediom i turystom na odwiedzenie tego regionu,

F.  mając na uwadze oświadczenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), w których podkreślono, że przyznanie Chinom prawa do organizacji igrzysk olimpijskich w 2008 r. przyczyni się do otwarcia tego kraju i poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka,

1.  wyraża zadowolenie z powodu rozwoju stosunków między UE a Chinami, dialogów sektorowych oraz ściślejszej współpracy w zakresie różnych kwestii o zasięgu światowym;

2.  wzywa władze chińskie do wzięcia pod uwagę, że ostrzeżenia przed trzęsieniem ziemi świadczą o poziomie rozwoju danego kraju; dlatego podkreśla kluczowe znaczenie aktywnego i bezzwłocznego reagowania na wszelkie ostrzeżenia, jakie mogą przekazywać władzom naukowcy w przypadku mało prawdopodobnej, lecz możliwej kolejnej klęski żywiołowej w Chinach;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wznowienie kontaktów między przedstawicielami Dalajlamy i władzami chińskimi po wydarzeniach z marca 2008 r. w Lhasie; zachęca obie strony do intensyfikacji tych kontaktów, aby stworzyć podstawy wzajemnego zaufania, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie akceptowalnego dla wszystkich rozwiązania politycznego;

4.  ubolewa nad faktem, że żadnym apelom międzynarodowym nie udało się powstrzymać władz chińskich przed wyciąganiem konsekwencji z zamieszek z dnia 14 marca 2008 r. w Tybecie, przez co uczestnicy protestu w Lhasie nadal są poszukiwani, zatrzymywani i samowolnie aresztowani, a ich rodziny nie otrzymują żadnych informacji o miejscu ich pobytu, chociaż jest to wymagane przez prawo chińskie; wzywa władze chińskie do zaprzestania prowadzonej ze wzmożoną aktywnością od początku kwietnia kampanii „reedukacji patriotycznej” w trakcie igrzysk olimpijskich w imię uświęconego długoletnią tradycją pokoju olimpijskiego;

5.  z zadowoleniem zauważa, że Chiny błyskawicznie wyraziły zgodę na przyjęcie pomocy od społeczności międzynarodowej dla ofiar trzęsienia ziemi w prowincji Syczuan oraz pomocy w sprawniejszym świadczeniu pomocy humanitarnej przez organizacje udzielające takiej pomocy;

6.  podkreśla znaczenie wsparcia ze strony Unii Europejskiej, państw członkowskich i społeczności międzynarodowej w fazie odbudowy w regionie dotkniętym katastrofą;

7.  wzywa Chiny do przestrzegania podjętych przez siebie publicznych zobowiązań do przestrzegania praw człowieka i praw mniejszości, zasad demokracji i państwa prawa, ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) wraz z decyzją o przyznaniu Chinom organizacji igrzysk;

8.  wzywa władze chińskie do wykorzystania tej historycznej szansy pokazania światu, że przyznanie Pekinowi prawa do organizacji igrzysk olimpijskich dało wyjątkową okazję do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka poprzez zastosowanie prawa łaski dla wszystkich więźniów politycznych i więzionych działaczy na rzecz praw człowieka, w tym osób aresztowanych w Tybecie po powstaniu w marcu 2008 r. (za wyjątkiem oczywiście ludzi, którzy popełnili brutalne zbrodnie); wzywa ponadto władze chińskie do zaprzestania dyskryminacji migrantów z obszarów wiejskich i mniejszości etnicznych oraz do powstrzymania się od prześladowań osób działających w związkach zawodowych, prawników i dziennikarzy, kiedy ujawniają przypadki pogwałcenia wolności podstawowych; podtrzymuje swoje przekonanie, że więzienie takich ludzi jest sprzeczne z powszechnym i akceptowanym duchem prawa narodów;

9.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu.