Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0340/2008

Ingivna texter :

RC-B6-0340/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 97kWORD 55k
7.7.2008
PE410.712v01-00}
PE410.716v01-00} RC1
 
B6‑0340/2008}
B6‑0341/2008} RC1
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock och Vito Bonsignore, för PPE-DE-gruppen
   Pasqualina Napoletano och Hannes Swoboda, för PSE-gruppen
   Adam Bielan, Ryszard Czarnecki and Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, för UEN‑gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   PSE (B6‑0340/2008)
   UEN (B6‑0341/2008)
om situationen i Kina efter jordbävningen och före OS

Europaparlamentets resolution om situationen i Kina efter jordbävningen och före OS 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution om naturkatastrofen i Kina den 22 maj 2008(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om situationen i Tibet(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2007 om toppmötet mellan EU och Kina och dialogen mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter(3),

–  med beaktande av utfallet av den 25:e omgången av dialogen mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter som hölls i Brdo, Slovenien, den 15 maj 2008,

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Både Kina och EU har åtagit sig att bidra till fred, säkerhet och hållbar utveckling i världen.

B.  Den kraftiga jordbävningen i sydvästra Kina den 12 maj 2008 ledde till en omfattande förstörelse och krävde tiotusentals offer, framför allt i Sichuanprovinsen. Enligt de senaste beräkningarna drabbades 10 miljoner människor av jordbävningen och nära 70 000 omkom, däribland tusentals skolbarn som dog när deras klassrum raserades.

C.  Kinas regering vidtog exceptionella krisåtgärder och satte in personal – däribland delar av armén – och sjukvårdsteam för att hjälpa befolkningen i det drabbade området.

D.  Hela det kinesiska folket och det internationella samfundet har på ett utomordentligt och solidariskt sätt ställt upp för att hjälpa de katastrofdrabbade.

E.  Öppnandet av Tibet för turister och media bör inte vara en PR-händelse utan ett verkligt öppnande som kommer att göra det möjligt för journalister, media och turister att besöka Tibet.

F.  Internationella olympiska kommittén (IOK) betonade i sina slutsatser att man genom att bevilja Kina OS skulle bidra till att öppna upp landet och förbättra situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna.

1.  Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Kina, sektorsdialogen och det närmare samarbetet i olika globala frågor.

2.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att tänka på att varningssystem för att förutse jordbävningar utgör ett mått på ett lands utveckling. Parlamentet framhåller därför att det är ytterst viktigt att snabbt vidta åtgärder om myndigheterna skulle bli förvarnade från vetenskapligt håll om ytterligare en naturkatastrof i Kina, vilket är osannolikt men möjligt.

3.  Europaparlamentet välkomnar återupptagandet av kontakterna mellan företrädare för Dalai Lama och de kinesiska myndigheterna efter händelserna i mars 2008 i Lhasa. Parlamentet uppmuntrar båda parterna att intensifiera kontakterna för att upprätta en grund för ömsesidigt förtroende, utan vilket det kommer att bli omöjligt att nå fram till en ömsesidigt godtagbar politisk lösning.

4.  Europaparlamentet beklagar att inga internationella vädjanden har lyckats hindra de kinesiska myndigheterna från att fortsätta uppföljningen av upploppen den 14 mars i Tibet. Deltagarna i protesterna i Lhasa spåras fortfarande upp, grips godtyckligt och fängslas utan att deras familjer får någon information om var de befinner sig, trots att kinesisk lagstiftning kräver detta. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att under OS upphöra med sin ”politiska omskolningskampanj” som har intensifierats sedan början av april, i den väletablerade ”olympiska vapenvilans” namn.

5.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att Kina snabbt gick med på att ta emot hjälp från det internationella samfundet till de jordbävningsdrabbade i Sichuanprovinsen och underlättade för humanitära frivilligorganisationer att distribuera hjälp.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av stöd från EU, medlemsstaterna och det internationella samfundet till återuppbyggnadsfasen i det drabbade området.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kina att stå fast vid de offentliga åtaganden man gjorde i fråga om mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen och som IOK påtalade när man beslutade att låta Kina bli värdland för OS.

8.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ta det här historiska tillfället i akt att visa världen att man genom att OS ska hållas i Peking fått en unik möjlighet att förbättra sitt rykte när det gäller mänskliga rättigheter genom att benåda alla poliska fångar och människorättsaktivister som sitter i fängelse, inbegripet de som sitter fängslade i Tibet efter upproret i mars 2008 (undantaget förstås förövare av våldsbrott). Parlamentet uppmanar dessutom de kinesiska myndigheterna att förhindra diskriminering av inflyttad landsbygdsbefolkning och etniska minoriteter och att avstå från att trakassera fackföreningsaktiva, jurister och journalister när dessa anmäler brott mot grundläggande friheter. Parlamentet upprepar sin övertygelse om att fängslandet av sådana människor är ett brott mot den allmänt vedertagna andan i folkrätten.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och IOK:s styrelse.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0232.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0119.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0622.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy