Предложение за обща резолюция - RC-B6-0343/2008Предложение за обща резолюция
RC-B6-0343/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

3.9.2008

внесено съгласно член 108, параграф 5 от правилника, от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно положението на палестинските затворници в израелски затвори

Процедура : 2008/2607(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0343/2008
Внесени текстове :
RC-B6-0343/2008
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението на палестинските затворници в израелски затвори

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–  като взе предвид изявлението на члена на Европейската комисия Ferrero Waldner пред Европейския парламент на 9 юли 2008 г. относно положението на палестинските затворници в израелските затвори,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и резултатите от осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, проведена на 16 юни 2008 г.,

–  като взе предвид доклада, изготвен от своята специална делегация за Израел и палестинските територии (30 май-2 юни 2008 г.) и заключенията от него,

–  като взе предвид Женевските конвенции и по-специално четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 12 август 1949 г., и по-специално членове от 1 до 12, 27, от 29 до 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, от 61 до 77 и 143 от нея,

–  като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Международния комитет на Червения кръст за 2007 г., и по-специално раздела относно окупираните палестински територии,

–  като взе предвид докладите, публикувани през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. от Обществения комитет срещу изтезанията в Израел благодарение на финансови помощи от страна на Европейската комисия и няколко държави-членки,

–  като взе предвид съответните резолюции на ООН относно конфликта в Близкия изток,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от правилника,

А.  като има предвид, че през последните години Израел е бил обект на множество смъртоносни терористични атаки срещу цивилното му население и като има предвид, че израелските органи са предприели редица мерки за предотвратяване на тези терористични действия, включително арестите на заподозрени палестински бойци, но че борбата срещу тероризма не е оправдание за нарушаване на хуманитарното право,

Б.  като има предвид, че днес повече от 11 000 палестинци, включително стотици жени и деца, са задържани в израелски затвори и центрове за задържане и като има предвид, че повечето от задържаните са арестувани на окупираните палестински територии,

В.  като има предвид, че съгласно Конвенцията за правата на детето, по която Израел е страна, дете е всяко човешко същество на възраст под 18 години; като има предвид, обаче, че след 16-годишна възраст палестинските деца се считат за възрастни съгласно израелските военни разпоредби за управление на окупираните палестински територии и често са задържани в неподходящи условия,

Г.  като има предвид, че на 25 август израелското правителство освободи 198 палестинци като израз на добра воля и стъпка в посока към изграждане на взаимно доверие и като има предвид, че в момента между двете страни протичат по-нататъшни преговори с оглед на постигане на по-широко споразумение относно освобождаването на другите затворници,

Д.  като има предвид, че наскоро правителствата на Израел и Ливан предприеха позитивни стъпки за размяна на затворници срещу тленните останки на израелски войници,

Е.  като има предвид, че около 1 000 затворници са задържани в Израел въз основа на "заповеди за административно задържане" с право на обжалване, но без обвинение, процес и права на защита; като има предвид, че такива "заповеди за административно задържане" могат да бъдат, и в някои случаи са, подновявани с години,

Ж.  като има предвид, че според докладите относно правата на човека, палестинските затворници са обект на мъчения и изтезания,

З.  като има предвид, че за мнозинството от палестински затворници, държани в затвори, намиращи се на израелска територия, е често невъзможно или много трудно да упражняват правото си да бъдат посещавани в затвора от техните семейства, въпреки призивите на Международния комитет на Червения кръст към Израел,

И.  като има предвид, че въпросът относно затворниците има важни политически, социални и хуманитарни последици и че арестуването на 48 членове на Палестинския законодателен съвет и на други местни управници има сериозни последици за развитието на политическата обстановка в окупираните палестински територии; като има предвид, че "Документът на затворниците", приет през май 2006 г. от задържани палестински политически лидери от различни фракции, послужи за основа на националния документ за помирение и поправи пътя за сформирането на правителство на националното единство,

Й.  като има предвид, че по силата на член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел отношенията между Европейските общности и Израел се основават на зачитането на правата на човека и демократичните принципи и това е съществен елемент от горепосоченото споразумение; като има предвид, че Планът за действие на ЕС-Израел нарежда зачитането на правата на човека и международното хуманитарно право сред ценностите, които страните по споразумението споделят,

1.  приветства взетото наскоро решение от израелското правителство за освобождаване на определен брой палестински затворници, като това е положителна стъпка за засилване на авторитета на Палестинската автономна власт и за създаване на атмосфера на взаимно доверие;

2.  призовава Израел и Хамас да предприемат стъпки с оглед на незабавното освобождаване на ефрейтора от израелската армия Gilad Shalit;

3.  подчертава, че въпросът за палестински политически затворници има значително отражение както върху палестинското общество, така и върху израелско-палестинския конфликт и в тази връзка счита, че освобождаването на значителен брой палестински затворници, и по-специално незабавното освобождаване на лишените от свобода членове на Палестинския законодателен съвет, включително на Marwan Barghouti, ще представлява положителна стъпка към създаване на атмосферата на взаимно доверие, необходима за постигане на съществен напредък при мирните преговори;

4.  подкрепя законната загриженост на Израел за сигурността; счита, че принципите на правовата държава трябва изцяло да се спазват в отношението към всички затворници, като това е изключително важна стъпка за една демократична държава;

5.  призовава Израел да гарантира спазване на минимални стандарти по отношение на задържането, организиране на съдебни процеси за всички задържани, прекратяване на използването на „административно задържане” и прилагане на подходящи мерки по отношение на непълнолетните затворници и по отношение на посещенията в затвора, в пълно съответствие с международните стандарти, включително Конвенцията на ООН относно правата на детето и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

6.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с положението на палестинските жени затворници и уязвимите затворници, за които има сведения, че са малтретирани и нямат достъп до здравни грижи;

7.  призовава Палестинската автономна власт да положи всички усилия за предотвратяване на всякакви актове на насилие или терористични актове, особено извършвани от бивши затворници и, по-специално, деца;

8.  изразява убеждението си, че развитието на отношенията между ЕС и Израел следва да е в съответствие и свързано с изпълнението от страна на Израел на всички задължения съгласно международното право;

9.  приветства решенията, взети на осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, за създаване на пълноправна подкомисия по правата на човека, която да замести настоящата работна група по правата на човека; призовава за провеждане на подробни консултации с правозащитните и неправителствените организации в Израел и в окупираните палестински територии и за тяхното пълно участие в наблюдението на напредъка на Израел по отношение на изпълнението на неговите задължения съгласно международното право;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, израелското правителство, Кнесет, председателя на Палестинската автономна власт, Палестинския законодателен съвет, върховния представител по Общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, върховния комисар на ООН по правата на човека и Международния комитет на Червения кръст.