Společný návrh usnesení - RC-B6-0343/2008Společný návrh usnesení
RC-B6-0343/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

3. 9. 2008

který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

Postup : 2008/2607(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0343/2008
Předložené texty :
RC-B6-0343/2008
Přijaté texty :

Usnesení Evropského Parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na vystoupení komisařky Ferrero-Waldnerové v Evropském parlamentu dne 9. července 2008 na téma situace palestinských vězňů v izraelských věznicích,

–  s ohledem na dohodu o přidružení EU-Izrael a na závěry 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se konalo dne 16. června 2008,

–  s ohledem na zprávu, kterou vypracovala jeho delegace ad hoc do Izraele a na palestinská území (ve dnech 30. května až 2. června 2008), a na závěry této zprávy,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy, zejména na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949, zejména na články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143 této úmluvy,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na výroční zprávu Mezinárodního výboru Červeného kříže za rok 2007, a zejména na její část, jež se týká okupovaných palestinských území,

–  s ohledem na zprávy uveřejněné v letech 2006, 2007 a 2008 Veřejným výborem proti mučení v Izraeli za finančního přispění Evropské komise a několika členských států,

–  s ohledem na příslušné rezoluce OSN o blízkovýchodním konfliktu,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Izrael v posledních letech utrpěl mnoho teroristických útoků na své civilní obyvatelstvo a vzhledem k tomu, že izraelské úřady přijaly řadu opatření, aby těmto teroristickým činům zabránily, včetně zatýkání podezřelých palestinských extremistů; vzhledem k tomu, že boj proti terorismu však neopravňuje k porušování humanitárního práva,

B.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v izraelských věznicích a internačních střediscích zadržováno přibližně 11 000 Palestinců, včetně stovek žen a dětí, a že většina těchto zadržovaných osob byla zatčena na okupovaných palestinských územích,

C.  vzhledem k tomu, že podle Úmluvy o právech dítěte, jejímž signatářem je i Izrael, je dítě definováno jako člověk mladší 18 let; vzhledem k tomu, že podle izraelských vojenských předpisů, které platí na okupovaných palestinských územích, se však za dospělé považují osoby od 16 let věku a že jsou často zadržovány v nevyhovujících podmínkách,

D.  vzhledem k tomu, že izraelská vláda dne 25. srpna 2008 propustila 198 Palestinců jako projev dobré vůle a budování vzájemné důvěry a vzhledem k tomu, že probíhají další jednání mezi oběma stranami, která směřují k dosažení komplexnější dohody o propuštění ostatních vězňů,

E.  vzhledem k pozitivním krokům, které nedávno učinily vlády Izraele a Libanonu s ohledem na výměnu vězňů za tělesné pozůstatky izraelských vojáků,

F.  vzhledem k tomu, že v Izraeli je přibližně tisíc vězňů zadržováno na základě „příkazů k administrativnímu rozhodnutí o internování“ a že vězni sice mají právo na odvolání, ale nebyli obžalováni, neproběhl s nimi soudní proces a nemají právo na obhajobu; vzhledem k tomu, že takové „příkazy k administrativnímu rozhodnutí o internování“ mohou být řadu let obnovovány, k čemuž v některých případech skutečně dochází,

G.  vzhledem k tomu, že ve zprávách o lidských právech se uvádí, že palestinští vězni jsou oběťmi zneužívání a mučení,

H.  vzhledem k tomu, že pro převážnou většinu palestinských vězňů, kteří jsou drženi ve věznicích na izraelském území, je často nemožné nebo velmi obtížné uplatňovat své právo na návštěvy rodinných příslušníků, a to navzdory výzvám, jež Mezinárodní výbor Červeného kříže adresoval Izraeli,

I.  vzhledem k tomu, že problematika vězňů má významné politické, sociální a humanitární důsledky a že zatčení 48 zvolených členů Palestinské legislativní rady a dalších členů místních rad má vážné dopady na politický vývoj na okupovaných palestinských územích; vzhledem k tomu, že „dokument vězňů“ přijatý v květnu roku 2006 zadrženými palestinskými politickými špičkami z různých frakcí se stal základem národního usmíření a připravil půdu pro vytvoření vlády národní jednoty,

J.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi Evropskými společenstvími a Izraelem jsou podle článku 2 dohody o přidružení EU-Izrael založeny na dodržování lidských práv a demokratických zásad, jež představují zásadní prvek této dohody; vzhledem k tomu, že akční plán EU-Izrael zdůrazňuje dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva jako hodnoty, jež sdílejí obě strany,

1.  vítá nedávné rozhodnutí izraelské vlády propustit část palestinských vězňů, což je pozitivní krok, který má posílit autoritu Palestinské samosprávy a nastolit atmosféru vzájemné důvěry;

2.  vyzývá Hamás a Izrael k provedení opatření za účelem okamžitého propuštění izraelského desátníka Gilada Šalita;

3.  zdůrazňuje, že problematika palestinských vězňů má výrazný dopad na palestinskou společnost i na izraelsko-palestinský konflikt a zastává v této souvislosti názor, že propuštění značné části palestinských vězňů, a stejně tak okamžité propuštění uvězněných členů Palestinské legislativní rady, včetně Marwana Barghoutiho, by mohlo být pozitivním krokem k nastolení vzájemné důvěry, která je nezbytná pro významný pokrok v mírových jednáních;

4.  podporuje legitimní bezpečnostní zájmy Israele; domnívá se, že při zacházení s vězni musí být plně dodržovány zásady právního státu, což představuje zásadní krok pro demokratickou zemi;

5.  vyzývá Izrael, aby zaručil dodržování minimálních norem zadržování, aby všechny zadržované osoby postavil před soud a upustil od používání „příkazů k administrativnímu rozhodnutí o internování“ a aby uplatňoval přiměřená opatření v případě zadržovaných nezletilých osob a návštěv vězňů při striktním dodržení mezinárodních norem včetně Úmluvy OSN o právech dítěte a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací vězněných palestinských žen a zranitelných vězňů, s nimiž je údajně špatně zacházeno a postrádají přístup k lékařské péči;

7.  vyzývá palestinskou samosprávu, aby vyvinula maximální úsilí o k zabránění jakýmkoli násilným a teroristickým akcím, zejména bývalých vězňů, především dětí;

8.  je pevně přesvědčen, že prohloubení vztahů mezi EU a Izraelem by mělo být založeno na dodržování všech závazků Izraele podle mezinárodního práva;

9.  vítá rozhodnutí přijaté na 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael vytvořit plnohodnotný podvýbor pro lidská práva, který nahradí pracovní skupinu pro lidská práva; vyzývá k tomu, aby byly vedeny rozsáhlé konzultace s organizacemi pro lidská práva a nevládními organizacemi v Izraeli a na okupovaných palestinských územích a aby tyto organizace byly plně zapojeny do sledování pokroku Izraele v dodržování jeho závazků vyplývajících z mezinárodního práva;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.