Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0343/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0343/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

3.9.2008

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
til erstatning af beslutningsforslag af: om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Procedure : 2008/2607(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0343/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0343/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–  der henviser til redegørelsen over for Europa-Parlamentet fra Benita Ferrero Waldner, medlem af Kommissionen, den 9. juli 2008 om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Israel og til resultaterne af det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel den 16. juni 2008,

–  der henviser til rapporten fra Europa-Parlamentets ad hoc-delegation til Israel og de palæstinensiske territorier (30. maj - 2. juni 2008) og til konklusionerne heri,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention, særlig kapitel IV, af 12. august 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid, og artikel 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 og 143,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til årsrapporten for 2007 fra Den Internationale Røde Kors Komité, særlig afsnittet om de besatte palæstinensiske territorier,

–  der henviser til rapporterne for 2006, 2007 og 2008 fra den offentlige komité mod tortur i Israel, der blev offentliggjort med økonomisk bidrag fra Kommissionen og flere medlemsstater,

–  der henviser til de relevante FN-resolutioner om konflikten i Mellemøsten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at Israel har været udsat for mange dødbringende terrorangreb mod civilbefolkningen i de senere år, og at de israelske myndigheder har truffet en række foranstaltninger for at forebygge sådanne terrorangreb, herunder anholdelse af mistænkte militante palæstinensere, men at kampen mod terrorisme ikke kan være en begrundelse for at overtræde den humanitære folkeret,

B.  der henviser til, at der i dag er over 11 000 palæstinensere, herunder flere hundrede kvinder og børn, i israelske fængsler og interneringscentre, og til, at de fleste tilbageholdte er blevet arresteret i de besatte palæstinensiske områder,

C.  der henviser til, at begrebet "barn" i henhold til FN's konvention om barnets rettigheder, som Israel har undertegnet, defineres som ethvert menneske under 18 år; der imidlertid henviser til, at palæstinensiske børn fra det fyldte 16. år betragtes som voksne i henhold til de israelske militære bestemmelser, der er gældende i de besatte palæstinensiske territorier, og ofte tilbageholdes under uacceptable vilkår,

D.  der henviser til, at den israelske regering den 25. august løslod 198 palæstinensere som tegn på god vilje og som en tillidsskabende foranstaltning og til, at der foregår forhandlinger mellem de to parter med henblik på en mere omfattende aftale om løsladelse af yderligere fanger,

E.  der henviser til de seneste positive skridt, der er taget af Israels og Libanons regeringer i forbindelse med udvekslingen af fanger for de jordiske rester af israelske soldater,

F.  der henviser til, at ca. 1 000 fanger tilbageholdes i Israel i på grundlag af afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" med ret til at gøre indsigelse, men uden anklage, retssag og ret til forsvar; som henviser til, at sådanne afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" kan forlænges, og i visse tilfælde også forlænges i årevis,

G.  der henviser til, at det i menneskerettighedsrapporter fremføres, at fanger udsættes for overgreb og tortur,

H.  der henviser til, at det for langt hovedparten af de palæstinensiske fanger i fængsler på israelsk territorium ofte er yderst vanskeligt at gøre brug af deres ret til at få besøg af deres familier, på trods af henvendelser til Israel fra Den Internationale Røde Kors Komité,

I.  der henviser til, at spørgsmålet om politiske fanger har betydelige politiske, sociale og humanitære implikationer, og at anholdelsen af 48 folkevalgte medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har alvorlige konsekvenser for den politiske udvikling i de besatte palæstinensiske territorier; der henviser til, at det dokument, som tilbageholdte palæstinensiske politiske ledere af forskellig politisk observans vedtog i maj 2006, dannede grundlag for den nationale forsoning og banede vejen for dannelsen af en national enhedsregering,

J.  der henviser til, at forbindelserne mellem De Europæiske Fællesskaber og Israel i henhold til artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel bygger på respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som udgør et væsentligt element i denne aftale; der henviser til, at det i handlingsplanen EU-Israel understreges, at respekten for menneskerettighederne og den humanitære folkeret indgår i de to parters fælles værdier,

1.  bifalder den israelske regerings nylige beslutning om at løslade et antal palæstinensiske fanger, da dette er en positiv gestus, som kan styrke Den Palæstinensiske Myndigheds autoritet og genoprette et klima af gensidig tillid;

2.  opfordrer til, at der mellem Hamas og Israel tages skridt til øjeblikkelig løsladelse af den israelske korporal Gilad Shalit;

3.  understreger, at spørgsmålet om de palæstinensiske fanger har stor betydning såvel for det palæstinensiske samfund som for konflikten mellem Israel og Palæstina, og mener i denne forbindelse, at løsladelse af et betydeligt antal palæstinensiske fanger og en øjeblikkelig løsladelse af de fængslede medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, herunder Marwan Barghouti, kunne være et positivt skridt hen imod etablering af et klima med gensidig tillid, som er nødvendigt for, at der kan opnås væsentlige fremskridt i fredsforhandlingerne;

4.  støtter Israels legitime ønske om sikkerhed; mener, at retsstatsprincipperne skal respekteres fuldt ud over for alle fanger, og at dette er afgørende for et demokratisk land;

5.  opfordrer Israel til at sikre overholdelse af mindstestandarderne for tilbageholdelse, at indstille brugen af "administrativ frihedsberøvelse" og at gennemføre passende foranstaltninger over for mindreårige fanger og for fangebesøg under konsekvent overholdelse af de internationale normer, herunder konventionen om barnets rettigheder og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

6.  er bekymret over forholdene for palæstinensiske kvindelige fanger og udsatte fanger, idet de ifølge forlydender udsættes for mishandling og ikke har adgang til sundhedspleje;

7.  opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at gøre alt for at forebygge enhver form for volds- eller terrorhandling, især udført af tidligere fanger og navnlig børn;

8.  er overbevist om, at en udbygning af forbindelserne mellem EU og Israel bør afhænge af, at Israel overholder sine forpligtelser i medfør af folkeretten;

9.  glæder sig over den beslutning, der blev truffet på det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel om at nedsætte et funktionsdygtigt underudvalg til afløsning for arbejdsgruppen om menneskerettigheder; kræver, at menneskerettighedsorganisationerne og ikkestatslige organisationer i Israel og de besatte palæstinensiske områder i vidt omfang høres og inddrages i overvågningen af Israels fremskridt hen imod overholdelse af landets forpligtelser i medfør af folkeretten;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Israels regering, Knesset, formanden for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, FN's højkommissær for menneskerettigheder og Den Internationale Røde Kors Komité.