Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0343/2008Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0343/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

3.9.2008

Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

Menetlus : 2008/2607(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0343/2008
Esitatud tekstid :
RC-B6-0343/2008
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–  võttes arvesse volinik Ferrero Waldneri 9. juulil 2008. aastal tehtud avaldust Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates;

–  võttes arvesse ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingut ning 16. juunil 2008. aastal toimunud ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksanda kohtumise tulemusi;

–  võttes arvesse 30. maist 2. juunini 2008 Iisraeli ja Palestiina alasid külastanud Euroopa Parlamendi ajutise delegatsiooni koostatud raportit ning selle järeldusi;

–  võttes arvesse Genfi konventsioone, eelkõige IV konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta (12. august 1949), ning eriti selle artikleid 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ja 143;

–  võttes arvesse 1966. aasta ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–  võttes arvesse Punase Risti Rahvusvahelise Komitee 2007. aasta aruannet, ning eriti Palestiina okupeeritud alasid käsitlevat osa;

–  võttes arvesse aruandeid, mille avalik piinamisvastane komitee Israelis avaldas aastatel 2006, 2007 ja 2008 Euroopa Komisjoni ja mitmete liikmesriikide rahalisel toetusel;

–  võttes arvesse ÜRO asjakohaseid resolutsioone Lähis-Ida konflikti kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et Iisraeli tsiviilelanikkonna vastu on viimastel aastatel toime pandud mitmeid surmaga lõppenud terrorirünnakuid, ja arvestades, et Israeli ametivõimud on võtnud mitmeid meetmeid kõnealuste terrorirünnakute vältimiseks, sealhulgas kahtlustatavate Palestiina võitlejate vahistamine, kuid arvestades, et terrorismivastane võitlus ei ole õigustus humanitaarõiguse rikkumiseks;

B.  arvestades, et praegu hoitakse Iisraeli vanglates ja kinnipidamiskeskustes kinni enam kui 11 000 palestiinlast, sealhulgas sadu naisi ja lapsi, ning arvestades, et enamik kinnipeetutest vahistati Palestiina okupeeritud aladel;

C.  arvestades, et vastavalt lapse õiguste konventsioonile, millele on alla kirjutanud ka Iisrael, mõistetakse lapse all kuni 18 aastast inimest; arvestades, et Palestiina okupeeritud aladel kehtivate Iisraeli sõjaseaduste kohaselt peetakse Palestiina lapsi täiskasvanuks siiski alates 16. eluaastast ning neid hoitakse sageli sobimatutes tingimustes;

D.  arvestades, et 25. augustil vabastas Iisraeli valitsus 198 palestiinlast hea tahte ja vastastikuse usalduse loomise avaldusena, ning arvestades, et osapoolte vahel peetakse edasisi läbirääkimisi ulatuslikuma kokkuleppe saavutamiseks teiste vangide vabastamise osas;

E.  arvestades, et Iisraeli ja Liibanoni valitsused võtsid hiljuti positiivseid meetmeid vangide vahetamiseks Iisraeli sõdurite surnukehade vastu;

F.  arvestades, et haldusaresti vahistamiskäsu alusel peetakse Iisraelis kinni ligikaudu tuhandet vangi, kellel on kaebuse esitamise õigus, kuid kellele ei esitata süüdistust, kelle üle ei mõisteta kohut ning kellel puudub õigus kaitsele; arvestades, et selliseid haldusaresti vahistamiskäske võidakse korduvalt pikendada ja mõnel juhul pikendatakse aastateks;

G.  arvestades, et inimõiguste alaste aruannete väitel rakendatakse Palestiina vangide suhtes väärkohtlemist ja piinamist;

H.  arvestades, et valdaval enamikul Iisraeli territooriumil asuvates vanglates kinni peetavatest Palestiina vangidest on sageli võimatu või väga raske kasutada kokkusaamise õigust oma perekondadega, ja seda vaatamata Rahvusvahelise Punase Risti Komitee poolt Iisraelile esitatud nõudmistele,

I.  arvestades, et vangide küsimusel on poliitilises, sotsiaalses ja humanitaarses mõttes oluline tähendus ning et 48 Palestiina seadusandliku nõukogu valitud liikme ja muude kohalike volikogude liikmete vahistamisel on tõsised tagajärjed poliitilistele arengutele Palestiina okupeeritud aladel; arvestades, et erinevaid rühmitusi esindavate vangistatud Palestiina poliitiliste juhtide poolt 2006. aasta mais vastu võetud nn. vangide dokument oli aluseks rahvuslikule leppimisele ja sillutas teed rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamisele;

J.  arvestades, et ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepingu artikli 2 kohaselt põhinevad Euroopa ühenduste ja Iisraeli suhted inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamisel, mis on kõnealuse lepingu oluline osa; arvestades, et ELi ja Iisraeli vahelises tegevuskavas rõhutatakse osapoolte ühiste väärtuste hulgas inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist,

1.  tervitab Iisraeli valitsuse hiljutist otsust vabastada teatud arv Palestiina vange, mis on positiivne samm Palestiina omavalitsuse autoriteedi tugevdamiseks ja vastastikuse usalduse rajamiseks;

2.  nõuab Iisraelilt ja Hamasilt sammude astumist, et viivitamatult vabastada Iisraeli kapral Gilad Shalit;

3.  rõhutab, et küsimusel Palestiina poliitvangidest on nii Palestiina ühiskonnale kui ka Iisraeli ja Palestiina konfliktile väga suur mõju, ning on sellega seoses seisukohal, et olulise hulga Palestiina poliitvangide vabastamine, nagu ka Palestiina seadusandliku nõukogu vangistatud liikmete, sealhulgas Marwan Barghouti viivitamatu vabastamine võiks olla positiivseks sammuks vastastikuse usalduse õhkkonna rajamisel, mida on vaja saavutamaks olulist edasiminekut rahuläbirääkimistel;

4.  toetab Iisraeli õiguspäraseid julgeolekuhuvisid; on veendunud, et kõikide vangide kohtlemisel tuleb järgida õigusriigi põhimõtteid, sest see on olulise tähtsusega samm demokraatliku riigi jaoks;

5.  kutsub Iisraeli üles tagama, et järgitaks kinnipidamise miinimumstandardeid, tooma kõik kinnipeetavad kohtu ette, lõpetama haldusaresti kasutamise ning rakendama asjakohaseid meetmeid vangistatud alaealiste ja vangidega kokkusaamise osas, järgides täielikult rahvusvahelisi standardeid, sh lapse õiguste konventsiooni ning ÜRO piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemise või karistamise vastast konventsiooni;

6.  väljendab sügavat muret Palestiina nais- ja kaitsetute vangide olukorra pärast, keda teadaolevalt koheldakse halvasti ja kellel puudub ligipääs tervishoiule;

7.  kutsub Palestiina omavalitsust üles tegema kõik, et vältida vägivaldseid või terroriakte, eelkõige endiste vangide, ja eriti laste poolt;

8.  avaldab oma veendumust, et ELi ja Iisraeli vaheliste suhete süvendamine peaks olema kooskõlas ja seotud Iisraeli kõigi rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste järgimisega;

9.  tunneb heameelt ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksandal kohtumisel tehtud otsuse üle luua praeguse inimõiguste töörühma asemele täieõiguslik inimõiguste allkomisjon; kutsub üles konsulteerima ulatuslikult inimõigus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Iisraelis ja Palestiina okupeeritud aladel ning kaasama need täiel määral järelevalve teostamisse Iisraeli edusammude üle tema rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmisel;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule nõukogule, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele.