Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0343/2008Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0343/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

3.9.2008

työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa

Menettely : 2008/2607(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0343/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0343/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–  ottaa huomioon komissaari Ferrero-Waldnerin 9. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentille antaman lausunnon palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa,

–  ottaa huomioon EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ja 16. kesäkuuta 2008 pidetyn EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Israeliin ja palestiinalaisalueille (30. toukokuuta–2. kesäkuuta 2008) lähetetyn tilapäisen valtuuskunnan raportin ja sen johtopäätökset,

–  ottaa huomioon Geneven yleissopimukset ja erityisesti 12. elokuuta 1949 tehdyn Geneven IV yleissopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana ja erityisesti sen 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ja 143 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kertomuksen vuodelta 2007 ja erityisesti sen Palestiinan miehitettyjä alueita koskevan osan,

–  ottaa huomioon kidutusta Israelissa vastustavan julkisen komitean vuosina 2006, 2007 ja 2008 julkaisemat raportit Euroopan komission ja monien jäsenvaltioiden taloudellisen tuen avulla,

–  ottaa huomioon YK:n päätöslauselmat Lähi-idän konfliktista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israelin siviiliväestöä vastaan on tehty viime vuosina useita tappavia terrori-iskuja ja että Israelin viranomaiset ovat toteuttaneet toimia, kuten pidättäneet palestiinalaistaistelijoiksi epäiltyjä, estääkseen terroristien toiminnan, mutta toteaa, että terrorismin torjuntaa ei saa käyttää verukkeena humanitaarisen oikeuden loukkaamiselle,

B.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä Israelin vankiloissa ja pidätyskeskuksissa on yli 11 000 palestiinalaista, mukaan lukien satoja naisia ja lapsia, ja ottaa huomioon, että suurin osa pidätetyistä pidätettiin Palestiinan miehitetyillä alueilla,

C.  ottaa huomioon, että lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, jonka Israel on allekirjoittanut, lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä; ottaa huomioon, että miehitetyillä palestiinalaisalueilla voimassa olevien Israelin sotilaslakien mukaan palestiinalaiset lapset kuitenkin lasketaan aikuisiksi 16 ikävuodesta alkaen ja heitä pidetään usein epäasianmukaisissa oloissa,

D.  ottaa huomioon, että Israelin hallitus vapautti 25. elokuuta 198 palestiinalaista hyvän tahdon ja molemminpuolisen luottamuksen rakentamisen eleenä, ja että osapuolet käyvät uusia neuvotteluja päästäkseen kattavampaan sopimukseen muiden vankien vapauttamisesta,

E.  ottaa huomioon Israelin ja Libanonin hallitusten äskeiset myönteiset toimet vankien vaihtamiseksi israelilaisten sotilaiden jäännöksiin,

F.  ottaa huomioon, että noin tuhat vankia on pidätettynä Israelissa "hallinnollisen pidätysmääräyksen" perusteella ilman oikeutta valittaa tuomiosta mutta ilman syytteeseenpanoa, oikeudenkäyntiä ja puolustusoikeutta; ottaa huomioon, että nämä hallinnolliset pidätysmääräykset voidaan uusia vuosiksi ja joissakin tapauksissa niin tehdäänkin,

G.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusraporteissa todetaan, että palestiinalaisvankeja pahoinpidellään ja kidutetaan,

H.  ottaa huomioon, että valtaosaa palestiinalaisvangeista pidetään Israelin alueella sijaitsevissa vankiloissa, joten heidän perheidensä on usein mahdotonta tai hyvin vaikeaa saada vierailuoikeutta huolimatta Punaisen Ristin kansainvälisen komitean soitoista Israelille,

I.  katsoo, että vankeja koskevalla kysymyksellä on merkittäviä poliittisia, sosiaalisia ja humanitaarisia vaikutuksia ja että vaaleilla valittujen Palestiinan lakia säätävän neuvoston 48 jäsenen ja kunnanvaltuutettujen vangitseminen haittaa vakavasti poliittista kehitystä miehitetyillä palestiinalaisalueilla; ottaa huomioon, että eri ryhmittymiä edustavien vangittujen poliittisten johtajien toukokuussa 2006 hyväksymä vankien asiakirja toimi perustana kansallista sovintoa koskevalle asiakirjalle ja pohjusti tietä kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamiselle,

J.  ottaa huomioon, että EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen 2 artiklan nojalla Euroopan yhteisöjen ja Israelin väliset suhteet perustuvat ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittamiseen, joka on olennainen osa kyseistä sopimusta; ottaa huomioon, että EU:n ja Israelin välisessä toimintasuunnitelmassa painotetaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista osapuolten yhteisinä arvoina,

1.  pitää tervetulleena Israelin hallituksen äskeistä päätöstä vapauttaa palestiinalaisvankeja, koska se on positiivinen ele, jolla vahvistetaan palestiinalaisviranomaisen auktoriteettia ja palautetaan keskinäisen luottamuksen ilmapiiri;

2.  vaatii Hamasin ja Israelin välisiä toimia israelilaisen korpraali Gilad Shalitin välittömäksi vapauttamiseksi;

3.  korostaa, että palestiinalaisvankien kysymys vaikuttaa merkittävästi palestiinalaisyhteisöön sekä Israelin ja Palestiinan konfliktiin, ja katsoo tässä yhteydessä, että huomattavan palestiinalaisvankijoukon vapauttaminen ja Palestiinan lakiasäätävään neuvostoon kuuluvien henkilöiden ja Marwan Barghoutin välitön vapauttaminen saattaisivat edistää molemminpuolisen luottamuksen ilmapiirin luomista, jota tarvitaan, jotta rauhanneuvotteluissa tapahtuisi konkreettista edistymistä,

4.  tukee Israelin oikeutettuja turvallisuushuolenaiheita; katsoo, että kaikkien vankien kohtelussa on demokraattisen maan kannalta merkittävänä askeleena sovellettava oikeusvaltion periaatteita;

5.  kehottaa Israelia takaamaan, että pidätyksissä noudatetaan vähimmäisstandardeja, saattamaan kaikki pidätetyt oikeuteen, lopettamaan hallinnollisten pidätysmääräysten käytön ja toteuttamaan asianmukaisia toimia alaikäisiä ja vankien luona tehtäviä vierailuja varten soveltaen täysipainoisesti kansainvälisiä standardeja, kuten lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista YK:n yleissopimusta;

6.  on huolissaan palestiinalaisnaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien vankien tilanteesta, sillä heitä kohdellaan raporttien mukaan huonosti eivätkä he saa terveydenhoitoa;

7.  kehottaa palestiinalaishallintoa tekemään kaikkensa estääkseen kaikki väkivaltaisuudet ja terroriteot, etenkin ne, jotka ovat entisten vankien tai lasten tekemiä;

8.  uskoo, että EU:n ja Israelin välisten suhteiden parantamisen pitäisi olla johdonmukaista ja sidoksissa siihen, että Israel noudattaa kaikkia kansainvälisen lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan;

9.  on tyytyväinen EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen päätökseen perustaa varsinainen ihmisoikeuksien alivaliokunta korvaamaan nykyinen ihmisoikeustyöryhmä; kehottaa kuulemaan kattavasti Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimivia ihmisoikeusjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä sekä ottamaan ne täysimittaisesti mukaan seuraamaan Israelin edistymistä kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, parlamentaarisen Euro–Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle.