Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0343/2008Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0343/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

3.9.2008

pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

Procedūra : 2008/2607(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0343/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–  atsižvelgdamas į Komisijos narės B. Ferrero-Waldner 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamentui pateiktą kalinių palestiniečių padėties Izraelio kalėjimuose ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą ir į 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo, vykusio 2008 m. birželio 16 d., rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ad hoc delegacijos į Izraelį ir Palestinos teritorijas (2008 m. gegužės 30 d. – birželio 2 d.) parengtą ataskaitą ir išvadas,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas, ypač į 1949 m. rugpjūčio 12 d. priimtą IV Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu, ypač į jos 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ir 143 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. priimtą JT tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Raudonojo Kryžiaus tarptautinio komiteto 2007 m. metinį pranešimą, ypač į jo skirsnį dėl okupuotų Palestinos teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Viešojo kovos su kankinimu Izraelyje komiteto 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. pranešimus, paskelbtus gavus finansinę paramą, kurią suteikė ir Europos Komisija bei keletas valstybių narių,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų konflikto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi per pastaruosius metus Izraelyje įvykdyta daug mirtinų teroristinių išpuolių prieš Izraelio civilius gyventojus ir kadangi Izraelio valdžios institucijos ėmėsi tam tikrų priemonių siekdamos užkirsti kelią tokiems teroristiniams veiksmams, įskaitant įtariamų palestiniečių kovotojų suėmimą, tačiau kadangi kova su terorizmu negali būti teisinamas humanitarinės teisės pažeidimas,

B.  kadangi šiuo metu daugiau kaip 11 000 palestiniečių, įskaitant šimtus moterų ir vaikų, laikoma Izraelio kalėjimuose ir sulaikymo centruose ir kadangi dauguma šių sulaikytųjų buvo suimti okupuotose Palestinos teritorijose,

C.  kadangi Konvencijoje dėl vaiko teisių, kurią yra pasirašęs ir Izraelis, vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus; kadangi nepaisant to pagal Izraelio karinius nuostatus, galiojančius okupuotose Palestinos teritorijose, palestiniečiai vaikai nuo 16 metų laikomi suaugusiais ir dažnai kalinami netinkamomis sąlygomis,

D.  kadangi Izraelio vyriausybės sprendimu, kaip geros valios apraiška ir siekis sukurti abišalio pasitikėjimo aplinką, rugpjūčio 25 d. buvo išlaisvinti 198 palestiniečiai ir tęsiamos dviejų šalių derybos norint pasiekti išsamesnį susitarimą dėl kitų kalinių išlaisvinimo;

E.  kadangi Izraelio ir Libano vyriausybės neseniai ėmėsi teigiamų veiksmų ir mainais už kalinius buvo atiduoti Izraelio karių palaikai,

F.  kadangi Izraelyje maždaug tūkstantis kalinių laikoma vadovaujantis administracinio sulaikymo orderiais, kai kaliniai turi teisę pateikti apeliaciją, tačiau jiems nepateikti kaltinimai, jie laikomi be teismo proceso ir neturi teisės į gynybą; kadangi šie administracinio sulaikymo orderiai gali būti, o kartais yra, atnaujinami daug metų;

G.  kadangi žmogaus teisių ataskaitose pabrėžiama, kad su kaliniais palestiniečiais blogai elgiamasi ir jie kankinami,

H.  kadangi daugumai palestiniečių kalinių, laikomų Izraelio teritorijoje esančiuose kalėjimuose, dažnai neįmanoma arba labai sunku pasinaudoti savo teise būti lankomiems šeimos narių, nepaisant Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto raginimų Izraeliui;

I.  kadangi politinių kalinių klausimas turi svarbių politinių, socialinių ir humanitarinių pasekmių ir 48 išrinktų Palestinos įstatymų leidybos tarybos narių bei kitų vietos tarybų narių sulaikymas daro didelį poveikį politiniams įvykiams Palestinos teritorijoje; kadangi 2006 m. gegužės mėn. įkalintų Palestinos politinių lyderių iš įvairių frakcijų priimtas „Kalinių dokumentas“ tapo nacionalinio susitaikymo pagrindu ir pagal jį sudarytos sąlygos suformuoti nacionalinę vienybės vyriausybę,

J.  kadangi Europos Bendrijų ir Izraelio santykiai pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį grindžiami pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams, kurie sudaro esminę minėtojo susitarimo dalį; kadangi ES ir Izraelio veiksmų plane tarp bendrų šalių vertybių pabrėžiama pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei,

1.  pritaria naujausiam Izraelio vyriausybės sprendimui išlaisvinti tam tikrą skaičių palestiniečių kalinių, kaip geros valios apraiškai siekiant sustiprinti Palestinos savivaldos autoritetą bei sukurti abišalio pasitikėjimo aplinką;

2.  ragina grupuotę „Hamas“ ir Izraelį imtis veiksmų, kad būtų nedelsiant išlaisvintas Izraelio kapralas Gilad Shalit;

3.  pabrėžia, kad palestiniečių kalinių klausimas turi didelį poveikį Palestinos visuomenei ir Izraelio ir palestiniečių konfliktui, ir mano, kad, atsižvelgiant į tai, išlaisvinus daug palestiniečių kalinių ir nedelsiant išlaisvinus įkalintus Palestinos įstatymų leidybos tarybos narius, įskaitant Marwaną Barghoutį, būtų žengtas teigiamas žingsnis siekiant sukurti abišalio pasitikėjimo aplinką ir padaryti didelę pažangą taikos derybose;

4.  pritaria teisėtam Izraelio susirūpinimui dėl saugumo; mano, kad elgiantis su visais kaliniais reikia laikytis teisinės valstybės principo, kadangi tai svarbus žingsnis demokratinei valstybei;

5.  ragina Izraelį užtikrinti, kad būtų laikomasi minimalių sulaikymo standartų, surengti visų sulaikytųjų teismo procesus, liautis naudoti administracinį sulaikymą ir įgyvendinti atitinkamas su nepilnamečiais ir kalinių lankymu susijusias priemones visokeriopai laikantis tarptautinių standartų, įskaitant Vaiko teisių konvenciją ir JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą;

6.  reiškia nerimą dėl palestiniečių moterų ir pažeidžiamų kalinių, su kuriais, kaip teigiama, netinkamai elgiamasi ir kurie neturi prieigos prie sveikatos apsaugos;

7.  ragina Palestinos savivaldą dėti visas įmanomas pastangas siekiant išvengti bet kokių smurto ar terorizmo aktų, ypač vykdomų buvusių kalinių ir vaikų;

8.  yra tvirtai įsitikinęs, kad ES ir Izraelio santykių pakėlimas į aukštesnį lygmenį turėtų priklausyti nuo to, kaip Izraelis laikosi savo įsipareigojimų pagal tarptautinės teisės normas, ir turėtų būti su tuo susijęs;

9.  teigiamai vertina 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo sprendimą įsteigti visateisį Žmogaus teisių pakomitetį, kuris pakeistų dabartinę Žmogaus teisių darbo grupę; ragina išsamiai konsultuotis su Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų žmogaus teisių organizacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis ir įtraukti jas į Izraelio pažangos siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę stebėseną;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Izraelio Vyriausybei, Knesetui, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.