Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0343/2008Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0343/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

3.9.2008

Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

Procedūra : 2008/2607(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0343/2008
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0343/2008
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–  ņemot vērā komisāres B. Ferrero-Waldner 2008. gada 9. jūlija paziņojumu par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos,

–  ņemot vērā ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu un ES un Izraēlas Asociācijas padomes 2008. gada 16. jūnijā notikušās astotās sanāksmes rezultātus,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Eiropas Parlamenta ad hoc delegācija pēc vizītes Izraēlā un palestīniešu teritorijās (no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam), un tā secinājumus,

–  ņemot vērā 1949. gada 12. augusta Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, jo īpaši tās 1. līdz 12. pantu, 27. pantu, 29. līdz 34. pantu, 47. pantu, 49. pantu, 51. pantu, 52. pantu, 53. pantu, 59. pantu, 61. līdz 77. pantu un 143. pantu,

–  ņemot vērā 1966. gada ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas 2007. gada ziņojumu un jo īpaši tā sadaļu par okupētajām palestīniešu teritorijām,

–  ņemot vērā Sabiedriskās komitejas pret spīdzināšanu Izraēlā 2006., 2007. un 2008. gada ziņojumus, kas sagatavoti ar Eiropas Komisijas un vairāku dalībvalstu finansiālo atbalstu,

–  ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas par konfliktu Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā pēdējos gados Izraēlā ir notikuši daudzi terora akti ar mērķi nogalināt civiliedzīvotājus un tā kā Izraēlas iestādes ir veikušas vairākus pasākumus, lai novērstu šos terora aktus, tostarp aizdomās turamo palestīniešu kaujinieku apcietināšanu, taču ar terorisma apkarošanu nav attaisnojami humanitāro tiesību pārkāpumi;

B.  tā kā šobrīd Izraēlas cietumos un aizturēšanas centros atrodas vairāk nekā 11 000 palestīniešu, tostarp vairāki simti sieviešu un bērnu, un tā kā lielākā daļa šo ieslodzīto tikuši apcietināti okupētajās palestīniešu teritorijās;

C.  tā kā ANO Konvencijā par bērna tiesībām noteikts, ka par bērnu uzskata personu līdz 18 gadu vecumam, un Izraēla ir parakstījusi šo konvenciju; tā kā tomēr saskaņā ar okupētajās palestīniešu teritorijās spēkā esošajiem Izraēlas militārajiem noteikumiem palestīniešu bērnus uzskata par pieaugušiem no 16 gadu vecuma, un nereti viņus tur nepiemērotos ieslodzījuma apstākļos;

D.  tā kā 2008. gada 25. augustā Izraēlas valdība atbrīvoja 198 palestīniešus, šādi parādot savu labo gribu un sekmējot abpusēju uzticēšanos, un tā kā turpinās abu pušu sarunas, lai panāktu visaptverošāka nolīguma noslēgšanu par citu ieslodzīto atbrīvošanu;

E.  tā kā Izraēlas un Libānas valdība nesen veica pasākumus, lai apmainītu ieslodzītos pret Izraēlas karavīru mirstīgajām atliekām;

F.  tā kā aptuveni tūkstotis ieslodzīto tiek turēti Izraēlas cietumos, pamatojoties uz „administratīviem lēmumiem par aizturēšanu”, un šiem ieslodzītajiem ir pārsūdzības tiesības, taču nav uzrādītas apsūdzības, viņi nav tiesāti un viņiem nav tiesību uz aizstāvību; tā kā šādus „administratīvus lēmumus par aizturēšanu” var gadiem ilgi pagarināt, un vairākos gadījumos tas arī ticis darīts;

G.  tā kā ziņojumos par stāvokli cilvēktiesību jomā norādīts, ka pret ieslodzītajiem palestīniešiem pielieto vardarbību un spīdzināšanu;

H.  tā kā lielākajai daļai palestīniešu ieslodzīto, kurus tur cietumos Izraēlas teritorijā, nereti ir neiespējami vai ļoti grūti īstenot tiesības uz ģimenes locekļu apmeklējumiem, lai gan Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja ir lūgusi Izraēlu tās nodrošināt;

I.  tā kā politisko ieslodzīto jautājumam ir nopietnas politiskas, sociālas un humanitāras sekas, un 48 Palestīniešu Likumdošanas padomes deputātu un citu pašvaldības amatpersonu apcietināšana būtiski ietekmē okupēto palestīniešu teritoriju politisko attīstību; tā kā ieslodzīto dažādu frakciju palestīniešu politisko vadītāju 2006. gada maijā pieņemtais „ieslodzīto dokuments” ir sekmējis nacionālo izlīgumu un veicinājis nacionālās vienotības valdības izveidi;

J.  tā kā atbilstoši 2. pantam Eiropas Savienības un Izraēlas Asociācijas nolīgumā Eiropas Kopienu un Izraēlas attiecību pamatā ir cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošana, kas ir būtisks šā nolīguma elements; tā kā ES un Izraēlas Rīcības plānā cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošana ir skaidri uzsvērta kā viena no abu pušu kopīgajām vērtībām,

1.  atzinīgi vērtē Izraēlas valdības neseno lēmumu atbrīvot ievērojamu skaitu palestīniešu ieslodzīto, jo tas ir labvēlīgs žests, lai stiprinātu palestīniešu pašpārvaldi un atjaunotu abpusējas uzticēšanās gaisotni;

2.  aicina Izraēlu un Hamas veikt līdzīgus pasākumus, lai nekavējoties atbrīvotu Izraēlas armijas kaprāli Gilad Shalit;

3.  uzsver, ka gan palestīniešu sabiedrību, gan Izraēlas un palestīniešu konfliktu būtiski ietekmē jautājums par ieslodzītajiem palestīniešiem, un šajā sakarā aicina atbrīvot lielu daļu ieslodzīto palestīniešu, kā arī nekavējoties atbrīvot ieslodzītos Palestīniešu Likumdošanas padomes deputātus, tostarp deputātu Marwan Barghouti, jo tas būtu pozitīvs solis, lai izveidotu savstarpējas uzticēšanās gaisotni, kas nepieciešama būtisku panākumu sasniegšanai miera sarunās;

4.  atbalsta Izraēlas likumīgās bažas par drošību; uzskata, ka attieksmē pret visiem ieslodzītajiem ir pilnā mērā jāievēro tiesiskums, jo tas ir ļoti svarīgs demokrātiskai valstij;

5.  aicina Izraēlu nodrošināt, lai tiktu ievēroti obligātie aizturēšanai piemērojamie standarti, izskatīt visu ieslodzīto lietas tiesā, izbeigt „administratīvā ieslodzījuma” piemērošanu un veikt atbilstošus pasākumus attiecībā uz nepilngadīgajiem un ieslodzīto apmeklējumiem, stingri ievērojot starptautiskos standartus, tostarp Konvenciju par bērna tiesībām un ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem;

6.  pauž bažas par ieslodzīto palestīniešu sieviešu un citu mazāk aizsargātu ieslodzīto stāvokli, jo tiek ziņots par vardarbīgu izturēšanos pret šiem ieslodzītajiem un viņu nespēju piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem;

7.  aicina Palestīniešu pašpārvaldi veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu vardarbību un terora aktus, jo īpaši tādus, kuros iesaistīti bijušie ieslodzītie un bērni;

8.  pauž pārliecību, ka ES un Izraēlas turpmākās attiecības jāveido saskaņā ar to, kā Izraēla pilda visas starptautisko tiesību saistības;

9.  atzinīgi vērtē ES un Izraēlas Asociācijas padomes astotās sanāksmes lēmumu izveidot pastāvīgu Cilvēktiesību apakškomiteju, kas aizstās pašreizējo Darba grupu cilvēktiesību jautājumos; aicina aktīvi apspriesties ar cilvēktiesību organizācijām un NVO, kas darbojas Izraēlā un okupētajās palestīniešu teritorijās, un pilnībā iesaistīt šīs organizācijas, lai novērtētu Izraēlas sasniegumus to saistību izpildē, kuras valsts ir uzņēmusies atbilstoši starptautisko tiesību aktiem;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīnas Likumdošanas padomei, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai.