Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0343/2008Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0343/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

3.9.2008

i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Förfarande : 2008/2607(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0343/2008
Ingivna texter :
RC-B6-0343/2008
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av kommissionsledamot Ferrero-Waldners uttalande i Europaparlamentet den 9 juli 2008 om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Israel och resultaten av det åttonde sammanträdet i associeringsrådet EU–Israel den 16 juni 2008,

–  med beaktande av rapporten från den ad hoc-delegation från Europaparlamentet som besökte Israel och de palestinska områdena (den 30 maj–2 juni 2008) och slutsatserna i denna rapport,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna, särskilt den fjärde konventionen om skydd av civilbefolkningen i krigstid av den 12 augusti 1949, särskilt artiklarna 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 och 143,

–  med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Internationella rödakorskommitténs årsrapport för 2007, särskilt avsnittet om de ockuperade palestinska områdena,

–  med beaktande av de rapporter som den allmänna kommittén mot tortyr i Israel (PCATI) publicerade 2006, 2007 och 2008 med hjälp av ekonomiskt stöd från kommissionen och flera medlemsstater,

–  med beaktande av FN:s relevanta resolutioner om konflikten i Mellanöstern,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen.

A.  Israel har under de senaste åren fått utstå många terroristangrepp med dödlig utgång mot sin civilbefolkning. De israeliska myndigheterna har vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra sådana terroristangrepp och bland annat gripit misstänkta palestinska aktivister, men kampen mot terrorism kan inte rättfärdiga överträdelser av humanitär rätt.

B.  I dagsläget befinner sig mer än 11 000 palestinier, däribland hundratals kvinnor och barn, i israeliska fängelser och fångläger. De flesta av dessa har gripits i de ockuperade palestinska områdena.

C.  I konventionen om barns rättigheter, som Israel undertecknat, definieras ett barn som en människa under 18 år. Dock anses palestinska barn vara vuxna från 16 års ålder, enligt Israels militärlagar som gäller i de ockuperade palestinska områdena, och de hålla ofta fängslade under olämpliga förhållanden.

D.  Den 25 augusti 2008 frigav den israeliska regeringen 198 palestinier som ett tecken på god vilja för att skapa ömsesidigt förtroende. Ytterligare förhandlingar pågår mellan de två parterna för att uppnå en mer omfattande överenskommelse om frisläppandet av andra fångar.

E.  Den israeliska och den libanesiska regeringen har nyligen vidtagit åtgärder för att byta ut fångar mot kvarlevorna av israeliska soldater.

F.  Ett tusental fångar hålls i fängsligt förvar i Israel på grundval av ”order om administrativt frihetsberövande” som kan överklagas, med där den gripne saknar rätt till åtal, rättegång och försvar. Sådana order om administrativt frihetsberövande får förnyas, och förnyas i vissa fall för flera år.

G.  I rapporter om mänskliga rättigheter hävdas att palestinska fångar utsätts för övergrepp och tortyr.

H.  För de flesta palestinska fångar som hålls i fängelser på israeliskt territorium är det ofta omöjligt eller mycket svårt att utnyttja rätten att få besök av sina familjer, trots Internationella rödakorskommitténs uppmaningar till Israel.

I.  Frågan om politiska fångar får omfattande politiska, sociala och humanitära implikationer, och gripandet av 48 valda ledamöter av det palestinska lagstiftande rådet och andra lokala rådgivare får allvarliga konsekvenser för den politiska utvecklingen i de ockuperade palestinska områdena. Det ”fångdokument” som fängslade palestinska politiska ledare från flera olika fraktioner antog i maj 2006 tjänade som grund för nationell förlikning och banade väg för bildandet av en nationell enhetsregering.

J.  Förbindelserna mellan Europeiska gemenskaperna och Israel, inom ramen för artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel, bygger på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer vilket utgör en mycket viktig del av avtalet. I EU:s och Israels gemensamma handlingsplan betonas att respekten för mänskliga rättigheter och internationell människorätt är bland de värderingar som parterna delar.

1.  Europaparlamentet välkomnar den israeliska regeringens nyliga beslut att frige ett antal palestinska fångar som en positiv gest för att stärka den palestinska myndighetens auktoritet och skapa en anda av ömsesidigt förtroende.

2.  Parlamentet efterlyser liknande insatser mellan Israel och Hamas så att den israeliske officeren Gilad Shalit omedelbart kan friges.

3.  Europaparlamentet understryker att frågan om palestinska politiska fångar inverkar starkt på både det palestinska samhället och konflikten mellan Israel och Palestina, och anser att frigivning av ett större antal palestinska fångar och ett omedelbart frigivande av de fängslade ledamöterna av det palestinska lagstiftande rådet inklusive Marwan Barghouti, i detta sammanhang skulle kunna vara ett steg i rätt riktning för att skapa det klimat av ömsesidigt förtroende som är nödvändigt om man ska kunna göra väsentliga framsteg i fredsförhandlingarna.

4.  Europaparlamentet stöder Israels legitima säkerhetsintressen men anser att rättsstatsprincipen måste respekteras fullt ut när det gäller behandlingen av alla fångar, eftersom detta är ett avgörande steg för att befästa demokratin i landet.

5.  Europaparlamentet uppmanar Israel att garantera att miniminormerna för fängsligt förvar respekteras, att ställa frihetsberövade personer inför rätta och upphöra med s.k. administrativt frihetsberövande samt vidta lämpliga åtgärder för minderåriga i fängelse och för besök till fångar, helt i enlighet med internationella normer, inklusive konventionen om barns rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över situationen för de fängslade palestinska kvinnorna och svaga fångarna, vilka enligt rapporter utsätts för dålig behandling och saknar tillgång till hälsovård.

7.  Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att vidta alla åtgärder för att förhindra alla våldsdåd eller terroristangrepp, särskilt de som begås av före detta fångar, särskilt barn.

8.  Europaparlamentet anser att en uppgradering av förbindelserna mellan EU och Israel måste stå i överensstämmelse med och kopplas till Israels uppfyllande av alla skyldigheter enligt internationell lagstiftning.

9.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattades vid det åttonde sammanträdet i associeringsrådet EU-Israel om att ersätta den nuvarande arbetsgruppen för mänskliga rättigheter med en ordinarie underkommitté för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar till omfattande samråd med de människorättsorganisationer och frivilligorganisationer som är verksamma i Israel och de ockuperade palestinska områdena och deras fulla deltagande i övervakningen av Israels framsteg när det gäller uppfyllandet av landets skyldigheter enligt internationell rätt.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Israels regering och parlament, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens sändebud i Mellanöstern, talmannen i parlamentariska församlingen för Europa‑Medelhavsområdet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Internationella rödakorskommittén.