Предложение за обща резолюция - RC-B6-0349/2008Предложение за обща резолюция
RC-B6-0349/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

9.7.2008

внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: за Кашмир

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0349/2008
Внесени текстове :
RC-B6-0349/2008
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Кашмир

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръките на ad hoc делегацията на Европейския парламент след посещенията й в Кашмир от 8 до 11 декември 2003 г. и от 20 до 24 юни 2004 г.,

–  като взе предвид своя Годишен доклад от 18 май 2006 г. за състоянието на правата на човека по света през 2005 г. и политиката на ЕС по този въпрос,

–  като взе предвид своя доклад относно Кашмир: настоящо положение и бъдещи перспективи,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че са налице сведения, че в Джаму и Кашмир от 2006 г. насам са открити стотици гробове на лица с неустановена самоличност, а само в 18 села в район Ури са намерени телата на 940 души,

Б.  като има предвид, че шринагарското Сдружение на родителите на безследно изчезнали (APDP) публикува на 29 март 2008 г. доклад, в който посочва, че има много гробове на места, които не са достъпни без специално разрешение на силите за сигурност поради близостта с разделителната контролна линия с Пакистан,

В.  като има предвид, че според правозащитни организации не може да се изключи вероятността в тези гробове да са погребани жертви на убийства, принудително изчезване, мъчения и други прояви на малтретиране, извършени в рамките на въоръжения конфликт, продължаващ в Джаму и Кашмир от 1989 г.,

Г.  като има предвид, че предполагаемият брой на безследно изчезналите от 1989 г. насам варира значително, като сдруженията на семействата на жертви говорят за над 8 000, а правителствените органи твърдят по-малко от 4 000,

Д.  като има предвид, че държавен полицейски доклад от 2006 г. потвърждава смъртта на 331 задържани лица и принудителното изчезване на 111 от 1989 г. насам,

Е.  като има предвид твърденията, че нарушенията на правата на човека продължават въпреки ангажимента, поет от индийското правителство през септември 2005 г., да не толерира повече нарушенията на правата на човека в Джаму и Кашмир,

Ж.  като има предвид, че Первез Имроз, правозащитник и носител на награда за защита на правата на човека, председател на Коалицията за гражданско общество в Джаму и Кашмир, и основател на Сдружението на родителите на безследно изчезнали, преживя на 30 юни в Шринагар въоръжено нападение от страна на лица, за които се предполага, че са служители на силите за сигурност; като има предвид, че са налице сведения, че са подлагани на тормоз и други членове на Международния съд за права на човека и справедливост в Кашмир, който се подпомага от Сдружението на родителите на безследно изчезнали,

1.  призовава индийското правителство неотложно да гарантира независими и безпристрастни разследвания на всички предполагаеми места на масови гробове в Джаму и Кашмир, като при това първа мярка би била да се обезопасят тези места, за да се запазят доказателствата;

2.   приканва Европейската комисия в рамките на Инструмента за стабилност да предложи финансова и техническа помощ на индийското правителство за обстойно разследване и евентуални по-нататъшни мерки за разрешаване на конфликта в Кашмир;

3.  призовава държавите-членки на ЕС да разгледат въпроса на предстоящия диалог за правата на човека, който ще се проведе през втората половина на 2008 г.;

4.  изразява своята тревога за безопасността на Первез Имроз и други правозащитници, които проучват необозначените гробове и други предполагаеми нарушения на правата на човека в Джаму и Кашмир, и призовава индийските власти да гарантират закрилата на правозащитниците, както и да им позволят да извършват своята дейност без страх от тормоз и насилие; насърчава властите да проведат бързо и безпристрастно разследване на нападението над Первез Имроз, да обявят резултатите от разследването и да подведат извършителите под съдебна отговорност;

5.  отново отправя призив към правителството на Индия и държавните органи да разследват всички твърдения за принудително изчезване; настоява юрисдикцията над всички случаи, за които се подозира, че са замесени военнослужещи или служители на силите за сигурност и силите на реда, да бъде предадена на прокуратурата, и да се създаде единна база данни за всички изчезнали лица и открити тела; призовава държавите–членки на ЕС да улеснят и подкрепят всяка форма на сътрудничество с парламентите на Индия и Пакистан във връзка с това разследване;

6.  призовава държавните органи да гарантират, че всички процедури по задържане отговарят на минималните правни норми, равно третиране, регистрация и съдебен процес, незабавен достъп за членове от семейството, адвокати и независими съдилища, както и отчетност за всяко нарушение на подобни процедури;

7.  решително осъжда незаконните убийства, принудителното изчезване, изтезанията, изнасилванията и останалите нарушения на човешките права, които се наблюдават в Джаму и Кашмир от началото на въоръжения конфликт през 1989 г.; настоява за пълно обезщетяване на семействата на жертвите;

8.  призовава всички правителства да ратифицират и безрезервно да прилагат Конвенцията на ООН за защита на лицата от принудително изчезване, включително декларациите съгласно членове 31 и 32, да признаят компетенцията на Комитета по принудително изчезване и да ратифицират Римския статут на Международния наказателен съд;

9.  призовава да бъде осигурен пълен достъп на специалните докладчици на ООН и от двете страни на Контролната линия при условията на специалните процедури на ООН, по-конкретно на специалния докладчик за изтезанията и на специалния докладчик за извънсъдебните и произволните екзекуции и екзекуциите по бърза процедура, както и на работната група на ООН за принудителното или доброволно изчезване;

10.  отново отправя призив към Лок Сабха да измени Закона за защита на правата на човека, така че да позволи на Националната комисия по правата на човека независимо да разследва твърденията за злоупотреба със служебното положение на членове на въоръжените сили;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на Индия, Ислямска република Пакистан, щата Джаму и Кашмир и на генералния секретар на ООН.