Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0356/2008

Esitatud tekstid :

RC-B6-0356/2008

Arutelud :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Hääletused :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 98kWORD 60k
9.7.2008
PE410.733v01-00}
PE410.737v01-00}
PE410.738v01-00}
PE410.741v01-00}
PE410.742v01-00}
PE410.743v01-00} RC1
 
B6‑0356/2008}
B6‑0360/2008}
B6‑0361/2008}
B6‑0364/2008}
B6‑0365/2008}
B6‑0366/2008} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Pasqualina Napoletano ja Robert Evans fraktsiooni PSE nimel,
   Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,
   Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel,
   Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   UEN (B6‑0356/2008)
   Verts/ALE (B6‑0360/2008)
   ALDE (B6‑0361/2008)
   GUE/NGL (B6‑0364/2008)
   PPE-DE (B6‑0365/2008)
   PSE (B6‑0366/2008)
Bangladesh

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bangladeshi kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 16. novembri 2006. aasta ja 4. septembri 2007. aasta resolutsioone;

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud partnerluse ja arengu koostöölepingut;

–  võttes arvesse erakorralist seisukorda, mille Bangladeshi ajutine valitsus kuulutas välja 11. jaanuaril 2007;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et ELil on olnud Bangladeshiga head ja pikaajalised suhted, sealhulgas tänu partnerluse ja arengu koostöölepingule;

B.  arvestades, et valimiseelse vägivalla ajal tegi Bangladeshi ajutine valitsus 11. jaanuaril 2007. aastal ettepaneku kehtestada erakorraline seisukord ning peatselt pärast seda võttis vastu erakorraliste volituste eeskirja, andes sõjaväele ja poolsõjaväelistele üksustele samasugused vahistamisõigused nagu politseile; arvestades, et ELi valimiste vaatlemise missioon peatas seetõttu oma tegevuse 22. jaanuaril 2007;

C.  arvestades, et erakorraliste volituste eeskirjaga kaasnes mitmete kodanikuõiguste peatamine, mis on tagatud Bangladeshi põhiseadusega, ja arvestades, et ka surmanuhtluse täideviimist jätkati;

D.  arvestades, et nimetatud õiguste peatamine on kaasa toonud murettekitava hulga ülemkohtu apellatsiooniosakonna äsjaseid otsuseid, mis avaldavad tõsist mõju isikuõigustele ja õiguspärasuse põhimõttele;

E.  arvestades, et lähtudes erakorraliste volituste eeskirjadest, võeti 11. juunil 2008. aastal ilma üldsuse osaluseta vastu terrorismivastane määrus, millega rikutakse põhivabadusi ja õiglase kohtumõistmise põhiõigust ning milles esitletakse liigselt laiendatud “terroriaktide” mõistet, mis hõlmab nüüd tavalisi omandikuritegusid, samuti rünnakuid eraisikute vastu; arvestades, et nimetatud määratlus on vastuolus ÜRO soovitustega; arvestades, et uus ”terrorismivastane” määrus aitab kaasa hirmuühiskonna tekkele Bangladeshis; ja arvestades, et inimõigusorganisatsioonid ja juristide ühingud on väljendanud muret, et määrust hakatakse kasutatama poliitilise tagakiusamise eesmärgil;

F.  arvestades, et lähtudes rahvusvahelistest inimõigusorganisatsioonidest nagu Human Rights Watch ja Amnesty International, on pärast erakorralise seisukorra kehtestamist 18 kuud tagasi väidetavalt arreteeritud isikute arv tõusnud kaugelt üle 300 000, kellest enamik on hiljem vabastatud; arvestades, et õigus pääseda kautsjoni abil vabadusse on erakorraliste volituste määruse raames piiratud, võib jätkuv massiliste vahistamiste laine seada vanglasüsteemi tõsise surve alla;

G.  arvestades, et suurt hulka vahistatuid on väidetavalt julmalt piinatud ning arvestades, et Bangladeshi riiklik inimõigusorganisatsioon Odhikar raporteeris, et kohtuväliste hukkamiste arv on suurenenud;

H.  arvestades, et ta on järjekindlalt nõudnud surmanuhtlusele moratooriumit kõikides riikides igasugustel asjaoludel;

I.  arvestades, et väljendatakse heameelt hiljuti leevendatud keelu üle poliitilise tegevuse osas ja kokkuleppe üle valitsuse ja Awami liiga vahel alustada läbirääkimisi detsembris kavandatud üleriigiliste valimiste osas ning asjaolu üle, et ülejäänud parteid liituvad samuti nimetatud protsessiga;

J.  arvestades, et uue massiliste vahistamiste laine ajal alates 28. maist 2008 on vahistatud üle 12 000 inimese, sealhulgas kohalikke parteiaktiviste; arvestades, et valitsus on tagasi lükanud oletused, et nimetatud vahistamised on toimunud poliitilistel kaalutlustel, väites, et tegemist oli kavandatud haaranguga kurjategijate vastu;

K.  arvestades, et ajutine valitsus on põhjaliku valijate nimekirja koostamise vajadusele viidates siiani eiranud parteide, kodanikuühiskonnaorganisatsioonide, samuti valimiskomisjoni taotlust alustada ettevalmistusi üldvalimiste kiireks korraldamiseks ja on jäänud oma kindla kuupäeva juurde, milleks on 21. detsember 2008;

L.  arvestades, et need raskused, mida on Bangladeshi elanikkond pidanud taluma, on veelgi suurenenud asjaolu tõttu, et põhiliste toidukaupade, näiteks riisi hind on tõusnud viimaste kuude jooksul kolmandiku või veelgi rohkem, ning arvestades, et suuremal osal elanikkonnast kulus juba enne hindade plahvatuslikku kerkimist toidule üle 60% eelarvest;

M.  arvestades, et valitud valitsusel oleks kergem tegeleda kliimamuutuse tagajärgedega; arvestades, et lausa neljandikku Bangladeshi territooriumist ähvardab püsiv mattumine Bengali lahe tõusva vee alla; arvestades, et kliimateadlased hoiatavad, et Bangladeshis võib 2050. aastaks olla 20 kuni 25 miljonit kliimapõgenikku,

1.  kutsub Bangladeshi valitsust üles tühistama erakorralist seisukorda, mis on kõige olulisem samm, et valmistuda riigi järgmisteks parlamendivalimisteks ja võimaldada kohalike volikogude valimiste toimumine 2008. aasta augustis;

2.  kutsub Bangladeshi valitsust üles tagama, et uus terrorismivastane määrus vastab terrorismivastase võitluse rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikele standarditele, näiteks nendele, mida on soovitanud ÜRO terrorismivastase võitluse ja inimõiguste eriraportöör;

3.  kutsub Bangladeshi valitsust üles keelustama surmanuhtlust;

4.  kutsub Bangladeshi valitsust üles tegema viivitamatult lõpu omavoliliste massiliste vahistamiste uusimale lainele ning poliitiliste vastaste või ajakirjanike ahistamisele erakorralise olukorra alusel ning väljendab muret teadete üle ametivõimude poolsete piinamiste kohta; kutsub valitsust üles tagama kõikide kinnipeetutele põhiõigust õiglasele menetlusele ning süüdistuse saanutele ausat kohtuprotsessi; nõuab ametivõimudelt tungivalt, et tuhandetele kinnipeetutele esitataks usaldusväärsete tõendite alusel süüdistus või nad vabastatakse;

5.  õnnitleb ajutist valitsust parlamendivalimiste ettevalmistamise edusammude puhul, olulise edu saavutamisel valimisprotsessi reformimisel ning täpse valijate registri koostamise puhul ametiasutuste poolt; kutsub valitsust üles kindlustama, et Bangladeshi etnilistesse ja usulistesse vähemustesse kuuluvad inimesed saaksid vabalt oma hääle anda; on mures kirjutava pressi tsenseerimise pärast ja nõuab Bangladeshis pressivabadust valimiseelsel perioodil;

6.  väljendab heameelt endise peaministri Sheikh Hasina vabastamise üle humaansetel kaalutlustel;

7.  kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu osalema aktiivsemalt ja rõhutama Bangladeshi valitsusele vajadust kiiremas korras ja täielikult tühistada erakorraline seisukord ning kõik seoses sellega vastu võetud määrused;

8.  nõuab vabu ja ausaid valimisi, mis viidaks läbi vastavalt rahvusvahelistele standarditele kõikide parteide osalusel; nõuab, et ELi valimiste vaatlemise missioon alustaks uuesti tegevust niipea, kui see on võimalik ja soovitav; kutsub ELi liikmesriikide missioone ja komisjoni delegatsiooni Bangladeshis jälgima teraselt inimõiguste olukorda ja poliitilist seisu Bangladeshis;

9.  nõuab, et relvajõud loobuksid poliitilisse protsessi sekkumisest;

10.  kutsub Bangladeshi valitsust üles haarama maksimaalses ulatuses kaasa ühiskonna kõik rühmad, keskkonna- ja valitsusvälised organisatsioonid, ajakirjanikud ning teadlased, et valmistada riiki ette edaspidisteks kliimamuutuse põhjustatud katastroofideks ning on seisukohal, et eriolukord on nimetatud eesmärgi saavutamisel tõsine takistus;

11.  on arvamusel, et G8 tippkohtumisel on äärmiselt suur vastutus, et hoida ära kliimamuutuse edaspidine kiirenemine ja katastroofide arvu suurenemine, mis ähvardavad Bangladeshis ja mujal miljonite inimeste elu, võttes vastu tõhusad ja laiahaardelised meetmed CO2 heitkoguste piiramiseks;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooni liikmesriikidele ning Bangladeshi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika