Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0356/2008

Ingivna texter :

RC-B6-0356/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 97kWORD 64k
9.7.2008
PE410.733v01-00}
PE410.737v01-00}
PE410.738v01-00}
PE410.741v01-00}
PE410.742v01-00}
PE410.743v01-00} RC1
 
B6‑0356/2008}
B6‑0360/2008}
B6‑0361/2008}
B6‑0364/2008}
B6‑0365/2008}
B6‑0366/2008} RC1
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
   Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, för PPE‑DE-gruppen
   Pasqualina Napoletano, Robert Evans, för PSE-gruppen
   Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva, Frédérique Ries, för ALDE-gruppen
   Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Mieczysław Edmund Janowski, för UEN-gruppen
   Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen
   Roberto Musacchio, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   UEN (B6‑0356/2008)
   Verts/ALE (B6‑0360/2008)
   ALDE (B6‑0361/2008)
   GUE/NGL (B6‑0364/2008)
   PPE-DE (B6‑0365/2008)
   PSE (B6‑0366/2008)
om Bangladesh

Europaparlamentets resolution om Bangladesh 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt resolutionerna av den 16 november 2006 och 4 september 2007,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling,

–  med beaktande av det undantagstillstånd som infördes av expeditionsministären i Bangladesh den 11 januri 2007,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har goda och långvariga förbindelser med Bangladesh, bland annat genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling.

B.  Den 11 januari 2007 införde expeditionsministären undantagstillstånd i Bangladesh till följd av våldet under perioden fram till valet och kort därefter antogs undantagsbestämmelser, som gav armén och de paramilitära styrkorna samma befogenheter när det gäller fängslanden som polisen. EU:s valobservatörsuppdrag avbröt sitt arbete den 22 januari 2007.

C.  I samband med införandet av undantagsbestämmelserna upphävdes en rad medborgerliga rättigheter som garanteras i Bangladesh konstitution, samtidigt som tillämpningen av dödsstraffet utvidgades.

D.  Upphävandet av dessa rättigheter har under den senaste tiden lett till ett oroväckande antal domar i högsta domstolens överklagandeavdelning med allvarliga konsekvenser för individuella rättigheter och legalitetsprincipen.

E.  Med stöd av undantagsbestämmelserna antogs den 11 juni 2008 utan allmänhetens involvering en ny antiterroristlag, som kränker de grundläggande friheterna och de grundläggande rättigheterna till en rättvis rättegång och inför en alltför bred definition av begreppet terroristhandling, som nu också omfattar allmänna egendomsbrott och angrepp på civila. Denna definition strider mot Förenta nationernas rekommendationer. Den nya antiterroristlagen bidrar till att skapa ett klimat av rädsla i det bangladeshiska samhället. Människorättsorganisationer och advokatsamfund har uttryckt sina farhågor över att lagen kommer att tillämpas för att främja politiska trakasserier.

F.  Enligt internationella människorättsorganisationer, till exempel Human Rights Watch och Amnesty International, har antalet personer som fängslats sedan införandet av undantagstillståndet för 18 månader sedan stigit till högt över 300 000 personer, varav de flesta dock efteråt har släppts. Rätten att bli fri mot borgen har med stöd av undantagsbestämmelserna begränsats och den pågående vågen av massiva fängslanden kan därför sätta stor press på fängelsesystemet.

G.  Många av de fängslade har enligt rapporterna utsatts för svår tortyr och ökade fall av utomrättsliga mord har rapporterats av Odhikar, Bangladesh nationella människorättsorganisation.

H.  Europaparlamentet har konsekvent krävt ett moratorium på dödsstraffet i alla länder och under alla omständigheter.

I.  Det är glädjande att förbudet mot politisk verksamhet nyligen lättades och att man kommit överens om att inleda förhandlingar om det nationella val som planerats till december mellan expeditionsministären och Awami League. Andra parter kommer att delta i denna process.

J.  Under den nya vågen av massiva fängslanden, som har pågått sedan den 28 maj 2008, har mer än 12 000 personer fängslats, bland annat lokala medlemmar av politiska partier. Expeditionsministären har avvisat påståendena om att fängslandena skulle vara politiskt motiverade och hävdar att det var ett planerat tillslag mot kriminella.

K.  På grund av behovet av en komplett röstlista har expeditionsministären hittills ignorerat uppmaningarna från politiska partier, organisationer inom det civila samhället och valkommissionen om att bana vägen för ett snabbt anordnande av nationella val, och håller sig strikt till den deadline som har fastställts till den 21 december 2008.

L.  Den svåra situation som Bangladesh befolkning lever i har förvärrats på grund av att priserna för baslivsmedel såsom ris har stigit med en tredjedel eller mer under de senaste månaderna. För en stor del av befolkningen uppgick livsmedelskostnaderna till 60 procent av deras budget redan före denna prisexplosion.

M.  En vald regering skulle göra det lättare att hantera effekterna av klimatförändringen. Så mycket som en fjärdedel av Bangladesh territorium hotas att permanent översvämmas av en stigande havsnivå i Bengaliska viken. Klimatforskare varnar för att Bangladesh kan komma att ha 20 till 25 miljoner klimatflyktingar 2050.

1.  Europaparlamentet uppmanar Bangladesh expeditionsministär att häva undantagstillståndet. Detta är den viktigaste åtgärden för att förbereda anordnandet av landets kommande parlamentsval och för att val av lokala råd ska kunna hållas i augusti.

2.  Europaparlamentet uppmanar Bangladesh regering att se till att den nya antiterroristlagen uppfyller internationellt erkända rättsliga standarder för bekämpning av terrorism, i enlighet med rekommendationerna från FN:s särskilde rapportör om terroristbekämpning och mänskliga rättigheter.

3.  Europaparlamentet uppmanar Bangladesh expeditionsministär att upphäva dödsstraffet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Bangladesh expeditionsministär att omedelbart avbryta den senaste vågen av massiva och godtyckliga fängslanden liksom förföljelserna av politiska motståndare och journalister med stöd av undantagstillståndet, och är djupt oroat över rapporterna om tortyr från myndigheternas sida. Europaparlamentet uppmanar expeditionsministären att garantera alla fångar den grundläggande rätten till ett vederbörligt förfarande och alla de åtalade rättvisa rättegångar. Parlamentet uppmanar bestämt myndigheterna att antingen åtala de tusentals personer som fängslats på grundval av trovärdiga bevis eller släppa dem.

5.  Europaparlamentet välkomnar expeditionsministärens framsteg i förberedelserna av parlamentsvalet. De viktiga framsteg som har gjorts för att reformera valförfarandet liksom myndigheternas sammanställning av ett valregister är också mycket glädjande. Parlamentet uppmanar regeringen att se till att medlemmar av Bangladesh etniska och religiösa minoriteter får möjlighet att fritt rösta. Parlamentet oroar sig över presscensuren och kräver fria medier under perioden fram till valet i Bangladesh.

6.  Europaparlamentet gläder sig över att före detta premiärminister Sheikh Hasina släppts av humanitära skäl.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och rådet att spela en mer aktiv roll och att insistera inför Bangladesh expeditionsministär på behovet av ett snabbt och komplett upphävande av undantagstillståndet och av alla lagar som antagits i dess regi.

8.  Europaparlamentet kräver fria och rättvisa val anordnade i enlighet med internationella standarder och med deltagande av alla parter. Parlamentet uppmanar EU:s valobservatörsuppdrag att återuppta sitt arbete så snart detta är möjligt och tillrådligt. Parlamentet uppmanar EU-medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegation i Bangladesh att noga övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna och den politiska situationen i Bangladesh.

9.  Europaparlamentet uppmanar de väpnade styrkorna att dra sig tillbaka från all inblandning i den politiska processen.

10.  Europaparlamentet uppmanar Bangladesh expeditionsministär att möjliggöra en storskalig mobilisering av samhällets alla sektorer, miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer, journalister och vetenskapsmän, för att förbereda landet inför de katastrofer som orsakas av klimatförändringen. Parlamentet anser att undantagsbestämmelserna är ett allvarligt hinder på vägen mot detta mål.

11.  Europaparlamentet anser att G8-toppmötet har ett enormt ansvar för att hindra en ytterligare acceleration av klimatförändringen och en ökning av katastrofer som utgör ett hot mot livet för miljoner personer i Bangladesh och på andra ställen, genom att anta effektiva och långtgående åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, SAARC:s medlemsstater och till Bangladesh expeditionsministär.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy